OMF45/28/2017
ID intern unic:  369654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 45/28
din  06.03.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea
plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 627
    În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat şi în conformitate cu art.175 alin.(3), art.176 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDONĂM:
    1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat conform anexei la prezentul ordin.
    2. Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în  circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 – Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).
    3. Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Octavian ARMAŞU

    MINISTRUL MEDIULUI                                           Valeriu MUNTEANU

    Nr. 45/28. Chişinău, 6 martie 2017.

 
Anexă
la Ordinul comun al Ministerului
Finanțelor și Ministerului Mediului
al Republicii Moldova
nr. 45/28 din 6 martie 2017

REGULAMENT
privind restituirea plăților pentru poluarea mediului
achitate în plus sau eronat

 I. Dispoziții generale
    I.1 Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului (în continuare Regulament) stabilește modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului plătite în plus sau eronat de către contribuabili, la cererea acestora.
    I.2 Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în  circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 – Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).
    I.3 Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.
    I.4 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile contribuabililor se efectuează în conformitate cu prevederile art.175 şi 176 din Codul fiscal.
II. Noțiuni utilizate
    2.1 În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    restituire a mijloacelor bănești – rambursarea mijloacelor bănești constatate ca plătite în plus (inclusiv sumelor transferate eronat la componentele bugetului public național) sau care conform legislației în vigoare urmează a fi restituite la contul contribuabilului;
    stingere a obligației fiscale prin compensare – trecerea sumelor plătite în plus sau sumelor care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite în contul stingerii restanțelor față de bugetul public național;
    sumă plătită în plus – suma pentru poluarea mediului achitată prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decât cel prevăzut în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    obligație fiscală – obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă;
    restanță – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
    document de plată – ordin de plată, notă de transfer sau ordin incaso întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    cod IBAN (International Banc Account Number) – șir de caractere care identifică în mod unic la nivel internațional contul deschis la o bancă / trezorerie;
    cont curent al contribuabilului – raport structurat corespunzător codului fiscal al contribuabilului care reflectă naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei față de bugetul public național în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SI SFS);
    administrator de venituri – autoritate/instituţie bugetară care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional.
    2.2 În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele abrevieri:
    SI SFS  - Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat;
    SFS – Serviciul Fiscal de Stat;
    SV – Serviciul Vamal;
    IBAN – (International Banc Account Number);
    BPN – bugetul public național.
III. Procedura de solicitare a restituirii plăților
pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
    3.1 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la bugetul de stat se inițiază în baza cererii contribuabilului.
    2.2 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului  achitate în plus sau eronat se depune de către contribuabil la subdiviziunile SFS conform razei de deservire a contribuabilului sau la subdiviziunile SFS de la locul încasării /achitării mijloacelor bănești în cauză.
    2.3 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, depusă de către contribuabili la subdiviziunile SFS, va conține:
    a) denumirea plătitorului;
    b) codul fiscal al plătitorului;
    c) adresa plătitorului, date de contact;
    d) cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;
    e) destinația sumei:
    - în contul stingerii restanțelor plătitorului faţă de BPN;
    - în contul viitoarelor obligaţii ale plătitorului faţă de BPN;
    - la contul bancar al plătitorului.
    2.4  La cerere se vor anexa documentele ce confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate, după cum urmează:
    a) copia documentului de plată privind achitarea plății şi/sau taxei pentru poluarea mediului;
    b) confirmarea (procesul-verbal de control/prescripție, în original sau copia autentificată conform legislației) a sumei restituirii plăților pentru poluarea mediului, specificate la art. 6, 9, 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege),  determinate ca achitate în plus sau eronat, emisă de agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate;
    c) hotărâri executorii ale organelor de drept (în original sau copia autentificată conform legislației), după caz; 
    d) la cerere se anexează (sau se indică) datele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic, iar în cazul solicitării efectuării compensării – codul IBAN de venituri la buget.
    2.5 Cererea urmează a fi autentificată:
    a) pentru persoanele juridice – semnătura administratorului sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia;
    b) pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător cu statut de persoană fizică – semnătura acestuia sau a persoanei împuternicite în mod legal;
    c) pentru persoanele fizice ce practică activitate independentă – semnătura contribuabilului plătitor sau a persoanei împuternicite în mod legal.
    3.6 În cazul în care cererea contribuabilului nu întruneşte toate condiţiile necesare menționate în prezentul Regulament şi se creează condiţii de imposibilitate a restituirii sumei plătite în plus sau eronat, subdiviziunea SFS în termen de 15 zile informează solicitantul, în scris, despre motivele în cauză.
    3.7 Cererea privind  restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.
    Sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul menționat, se anulează în conformitate cu prevederile art. 266 din Codul fiscal.
IV. Procedura de control și de restituire a plăților
pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
    Suma plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat se constată (determină) în baza controlului efectuat de către Serviciul Fiscal de Stat/ agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate, conform atribuțiilor și drepturilor acordate prin lege cu emiterea deciziilor/ proceselor-verbale de control corespunzătoare în modul general stabilit.
    4.1 Procedura de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru determinarea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
    4.1.1 Determinarea plăților achitate în plus stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege) se exercită de către SFS.
    4.1.2 La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului (anexa nr.1 la prezentul Regulament) achitate în plus sau eronat  începând cu anul 2017 la clasificația economică 114534 (taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului), subdiviziunea SFS determină plățile achitate în plus în cadrul controlului cameral sau controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice în conformitate cu art.215, 216 și 221 din Codul fiscal.
    4.1.3 Procedura de control pentru determinarea plăților achitate în plus sau eronat se efectuează în modul general stabilit. În cazul în care determinarea plăților achitate în plus sau eronat este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral prin metoda verificării tematice, nefiind necesar controlul la faţa locului, se vor supune verificării documentele de care dispune subdiviziunea SFS și cele anexate la cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat cu informația din SI SFS, precum şi a altor circumstanţe ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale.
    4.1.4 Subdiviziunea SFS la constatarea unor erori şi/sau contradicţii între datele indicate în dările de seamă, documentele prezentate de către contribuabil și informația din SI SFS determină, după caz, necesitatea efectuării controlului fiscal la fața locului.
    4.1.5 Rezultatele controlului sunt reflectate în actul de control fiscal, cu respectarea prevederilor art.216 alin.(6) şi (8) din Codul fiscal cu emiterea deciziei pe marginea actului de control privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat.
    4.1.6 Decizia pe marginea actului de control care confirmă/infirmă restituirea plăților pentru poluarea mediului determinate ca achitate în plus sau eronat se anexează la cerere (anexa nr.1 la prezentul Regulament) și constituie temei pentru restituirea sau refuzul de restituire a plăților solicitate.
    4.1.7 Subdiviziunea SFS responsabilă de emiterea deciziei pe marginea actului de control care confirmă restituirea plăților pentru poluarea mediului determinate ca achitate în plus sau eronat, în termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei pe marginea controlului efectuat, va crea și va transmite prin intermediul  SIA „Documente fiscale interne”  formularul documentului fiscal intern privind rezultatele controlului (forma RC) spre procesare în modul general stabilit.
    4.2 Procedura de control efectuată de către agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate pentru determinarea plăților pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor  achitate în plus sau eronat
    4.2.1 Determinarea plăților achitate în plus stabilite la art. 6, 9 și 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se exercită de către agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate.
    4.2.2 La solicitarea restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la clasificația economică 114535 (plăți pentru poluarea mediului în limitele / cu depășirea normativelor stabilite) achitate începând cu  anul 2017, contribuabilul va depune cererea de confirmare a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (anexa nr.2 la prezentul Regulament) la agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate pentru a confirma suma achitată în plus.
    4.2.3 Autoritatea de specialitate vizată va efectua verificarea respectivă și va confirma/infirma sumele plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat în procesul-verbal de control/prescripție (în original sau copie autentificată conform legislației).
    4.2.4 Procesul-verbal de control/prescripție care confirmă/infirmă restituirea plăților pentru poluarea mediului determinate ca achitate în plus sau eronat constituie temei pentru restituirea sau refuzul de restituire a plăților solicitate.
    4.2.5 Contribuabilul, în cazul confirmării în procesul-verbal de control/prescripție a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, urmează să depună la subdiviziunile SFS cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, cu anexarea confirmării (procesul-verbal de control/prescripție și alte documente confirmative) conform pct. 3.4 din Regulament.
    3.1.6 Controlul la faţa locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la BPN se raportează numai în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    3.1.7 Agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate vizate vor asigura în termen de 2 zile lucrătoare după emiterea procesului-verbal de control/prescripție înscrierea în SI SFS a documentului fiscal intern (RC) în modul stabilit prin Ordinul comun al SFS și Inspectoratul Ecologic de Stat nr.52/nr.10 din 27 ianuarie 2017 cu privire la reflectarea în Sistemul informațional al SFS a sumelor calculate de către Inspectoratul Ecologic de Stat.
    4.3 Procedura de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
    4.3.1 Documentele de plată de restituire și/sau compensare se întocmesc în strictă conformitate cu Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28 decembrie 2015.
    4.3.2  În cazul în care solicitantul are restanțe la bugetul public naţional, restituirea sumelor determinate ca plăți pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat vor fi îndreptate primordial la stingerea prin compensare a restanțelor existente faţă de bugetul public naţional ale contribuabilului cu respectarea prevederilor art. 179 din Codul fiscal.
    4.3.3 În cazul lipsei restanțelor faţă de bugetul public naţional, la cererea contribuabilului, sumele determinate ca plăți pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat pot fi îndreptate în contul viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional ale contribuabilului sau la contul bancar al acestuia.
    4.3.4 Persoanele responsabile ale SFS în procesul de  efectuare a  restituirii/compensării vor exclude situațiile de formare a restanțelor în rezultatul restituirii în contul curent al contribuabililor la clasificațiile economice aferente plăților pentru poluarea mediului.
    4.3.5 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care, conform legislației în vigoare, urmează a fi restituite se efectuează respectând termenele stabilite la art. 175 din Codul fiscal. 

    anexa nr.1

    anexa nr.2