LPO25/2017
ID intern unic:  369734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  10.03.2017
pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova
şi Republica Portugheză privind exercitarea activității
profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea
membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 157
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul între Republica Moldova şi Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Lisabona la 16 iunie 2016.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica partea portugheză despre ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 25. Chișinău, 10 martie 2017.ACORD
între Republica Moldova şi Republica Portugheză privind
exercitarea activităţii profesionale remunerate a persoanelor aflate
la întreţinerea membrilor personalului diplomatic, administrativ
şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare


    Republica Moldova şi Republica Portugheză denumite în continuare „Părţi”,
    Dorind să sporească şansele persoanelor aflate la întreţinerea membrilor personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de a se angaja la o muncă remunerată,
    Au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
Scopul
    Prezentul Acord are ca scop să permită persoanelor aflate la întreţinerea personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Statului acreditant, care nu sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi ai Statului acreditar, să se angajeze la o muncă remunerată pe bază de reciprocitate, urmare aprobării din partea Statului acreditar şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi Convenţiile internaţionale aplicabile.
Articolul 2
Definiţii
    În sensul prezentului Acord:
    a) „membru al unei misiuni diplomatice sau oficiului consular” înseamnă un angajat al Statului acreditant, care nu este cetăţean sau rezident permanent al Statului acreditar şi activează în cadrul unei misiuni diplomatice sau al unui oficiu consular în Statul acreditar;
    b) „persoană aflată la întreţinere” înseamnă o persoană care a fost acceptată ca atare de către Statul acreditar şi formează oficial o gospodărie în comun cu membrul personalului unei misiuni diplomatice sau oficiului consular. „Persoanele aflate la întreţinere” includ:
    i) Soţul/soţia;
    ii) Partenerul necăsătorit sau orice altă persoană într-o relaţie similară recunoscută de legislaţia fiecărei Părţi;
    iii) Copiii necăsătoriţi până la vârsta de douăzeci şi unu (21) de ani, aflaţi la întreţinere şi care formează o gospodărie comună;
    iv) Copiii necăsătoriţi până la vârsta de douăzeci şi cinci (25) ani, aflaţi la întreţinere şi care formează o gospodărie comună şi îşi fac studiile cu frecvenţa la zi la o universitate sau o altă instituţie de învăţământ recunoscută de către fiecare Stat; şi
    v) Copiii necăsătoriţi aflaţi la întreţinere cu un handicap fizic sau mental, indiferent de vârstă.
    c) „Convenţiile de la Viena” înseamnă Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961, precum şi Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare din 24 aprilie 1963.
Articolul 3
Excepţia de la aplicarea prezentului Acord
    Motivele de securitate naţională şi practicarea profesiilor rezervate pentru cetăţenii Statului acreditar exclud aplicarea prezentului Acord.
Articolul 4
Calificări
    1. În ceea ce priveşte profesiile sau activităţile care necesită calificări specifice sau condiţii speciale, persoana aflată la întreţinere trebuie să respecte cerinţele pentru practicarea acestor profesii în Statul acreditar.
    2. Prezentul Acord nu presupune recunoaşterea implicită de către Părţi a titlurilor, gradelor academice sau studiilor.
Articolul 5
Proceduri
    1. Cererea oficială pentru autorizarea de angajare la o muncă remunerată va fi transmisă de către Ambasada Statului acreditant printr-o notă verbală adresată Ministerului Afacerilor Externe al Statului acreditar, cu prezentarea informaţiilor privind activitatea de muncă remunerată propusă şi fiind însoţită de documentele care atestă faptul că persoana în cauză se află la întreţinerea unui membru al personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular.
    2. Persoana aflată la întreţinere va fi autorizată să se angajeze la o muncă remunerată începând cu data sosirii membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular în Statul acreditar şi până la sfârşitul funcţiilor acestuia în calitate de membru al misiunii diplomatice sau oficiului consular.
    3. Ministerul Afacerilor Externe al Statului acreditar va informa imediat şi în mod oficial Ambasada Statului acreditant despre faptul că persoana aflată la întreţinere este autorizată să se angajeze la o muncă remunerată în conformitate cu legislaţia corespunzătoare.
Articolul 6
Refuzul autorizării
    Autorizarea de a se angaja la o muncă remunerată nu va fi, de regulă, acordată în cazul în care solicitantul, după depunerea cererii de autorizare, îşi pierde statutul de persoană aflată la întreţinerea unui membru al personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular.
Articolul 7
Imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă
    În conformitate cu prezentul Acord, persoana aflată la întreţinere care desfăşoară o activitate remunerată nu se va bucura de imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă în cazul procedurilor pornite împotriva lui pentru activităţile legate direct de această activitate.
Articolul 8
Imunitatea de jurisdicţie penală
    În cazul în care persoana aflată la întreţinere care este angajată într-o activitate remunerată, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord, este suspectată că ar fi comis o infracţiune în cadrul acestei activităţi, asupra acesteia se vor aplica prevederile referitoare la imunitatea de jurisdicţie penală potrivit Convenţiilor de la Viena sau oricărui alt acord internaţional relevant. Cu toate acestea, Statul acreditant va supune examinării minuţioase posibilitatea retragerii imunităţii menţionate.
Articolul 9
Regimul fiscal şi cel de securitate socială
    1. În ceea ce priveşte activitatea remunerată, persoanele aflate la întreţinere sunt subiecţi ai legislaţiei Statului acreditar cu privire la impozitare şi aspectele privind securitatea socială.
    2. În cazul în care persoana aflată la întreţinere încalcă oricând legislaţia în vigoare în domeniul fiscal şi/sau al securităţii sociale a acelui Stat, Statul acreditar poate retrage autorizarea pentru angajarea la o muncă remunerată.
Articolul 10
Valabilitatea autorizării
    Prezentul Acord nu acordă dreptul la obţinerea unui permis de şedere sau a unui permis de muncă în Statul acreditar după încetarea funcţiilor membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular.
Articolul 11
Intrarea în vigoare
    Prezentul Acord intră în vigoare la treizeci (30) de zile după data recepţionării ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea de către Părţi a procedurilor legale interne.
Articolul 12
Amendamente
    1. Prevederile prezentului Acord pot fi amendate la solicitarea în scris a uneia dintre Părţi, transmisă prin canale diplomatice.
    2. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu clauzele prevăzute la Articolul 11 din prezentul Acord.
Articolul 13
Durata şi încetarea
    1. Prezentul Acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.
    2. Oricare dintre Părţi poate denunţa prezentul Acord în orice moment, printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte Părţi prin canale diplomatice.
    3. Valabilitatea prezentului Acord va înceta la trei (3) luni după data primirii unei astfel de notificări.
Articolul 14
Înregistrarea
    Imediat după intrarea în vigoare a prezentului Acord, Partea pe teritoriul căreia el este semnat îl va transmite Secretariatului Naţiunilor Unite pentru înregistrare, în conformitate cu Articolul 102 din Carta Naţiunilor Unite, şi va notifica cealaltă Parte despre îndeplinirea acestei proceduri, precum şi despre numărul de înregistrare al Acordului.
    Întocmit la  Lisabona  la 16.06.2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, portugheză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor de interpretare, textul în limba engleză va fi de referinţă.

    PENTRU REPUBLICA                               PENTRU REPUBLICA
    MOLDOVA                                                  PORTUGHEZĂAGREEMENT
between the Republic of Moldova and the Portuguese Republic
on the exercise of gainful professional activity by the dependants
of the diplomatic, administrative and technical staff of the
Diplomatic Missions and Consular Posts


    The Republic of Moldova and the Portuguese Republic hereinafter referred to as “the Parties”,
    Wishing to increase the possibilities for the Dependants of the Members of the Diplomatic Missions and Consular Posts to engage in a gainful occupation,
    Have agreed as follows:
Article 1
Purpose
    The present Agreement aims at enabling the Dependants of the Diplomatic, Administrative and Technical Staff of the Diplomatic Missions and Consular Posts of the sending State, who are not nationals or permanent residents of the receiving State, to engage in a gainful occupation on the basis of reciprocity, upon approval of the receiving State and in accordance with the provisions of the legislation in force and applicable international Conventions.
Article 2
Definitions
    For the purposes of the present Agreement:
    a) “Member of a Diplomatic Mission or Consular Post“ shall mean an employee of the sending State who is not a national or permanent resident of the receiving State and is carrying out his/her functions in a Diplomatic Mission or Consular Post in the receiving State;
    b) “Dependant” shall mean a person who has been accepted as such by the receiving State and is part of the official household of a Member of the Diplomatic Mission or Consular Post. The “Dependants” shall include:
    i) The spouse;
    ii) The unmarried partner or any person in a similar relationship recognized by the legislation of each Party;
    iii) The unmarried dependent children under the age of twenty-one (21) who is a part of the household;
    iv) The unmarried dependent children under the age of twenty-five (25) who is part of the household and who attends a university or other educational establishment recognized by each State on a full time basis; and
    v) The unmarried dependent children with a physical or mental impairment, irrespective of age.
    c) “Vienna Conventions” shall mean the Vienna Convention on Diplomatic Relation of 18 April 1961, as well as the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
Article 3
Exclusion of application of the present Agreement
    National security reasons and the practice of professions reserved for nationals of the receiving State exclude the application of the present Agreement.
Article 4
Qualifications
    1. As regards the professions or activities requiring specific qualifications or special conditions, the Dependant shall comply with the requirements for carrying out those activities in the receiving State.
    2. The present Agreement shall not entail the implicit recognition of titles, academic degrees or studies between the Parties.
Article 5
Procedures
    1. The official request for authorization to engage in any gainful occupation shall be sent by the Embassy of the sending State by Note Verbale to the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State, providing information on the proposed gainful occupation, and shall be accompanied by documents proving that the person concerned is a dependant of the Member of the Diplomatic Mission or Consular Post.
    2. The Dependant shall be authorized to engage in a gainful occupation as of the date of arrival of the Member of the Diplomatic Mission or consular Post to the receiving State and until the termination of his/her functions as Member of the Diplomatic Mission or Consular Post in that State.
    3. The Ministry of Foreign Affairs of the receiving State shall immediately and officially inform the Embassy of the sending State that the Dependant is authorized to engage in a gainful occupation in accordance with the relevant legislation.
Article 6
Refusal of authorization
    The authorization to engage in a gainful occupation will not, as a rule, be granted if the Applicant, after submitting the request authorization, ceases to be a Dependant of the Member of the Diplomatic Mission or Consular Post.
Article 7
Immunity for civil and administrative jurisdiction
    A Dependant engaged in a gainful occupation under the present Agreement shall not enjoy immunity for civil and administrative jurisdiction in respect of proceedings brought against him for legal acts directly related to such occupation.
Article 8
Immunity for criminal jurisdiction
    Where a Dependant engaged in a gainful occupation in accordance with the provision of this Agreement is alleged to have committed a criminal offence in the course of that gainful occupation, the provisions referring to immunity from criminal jurisdiction contained in the Vienna Conventions or in any other relevant international agreement shall apply. However, the sending State shall undertake to give serious consideration to waiving the referred immunity.
Article 9
Tax and social security regimes
    1. As far as their gainful occupation is concerned, the dependants shall be subject to the legislation of the receiving State relating to tax and social security matters.
    2. If the Dependant at any time infringes the tax and/or social security legislation in force in that State, that State may withdraw the authorization to engage in the gainful occupation.
Article 10
Validity of the authorization
    The present Agreement shall give rise neither to a residence permit nor to a work permit in the receiving State once the functions of the Member of the Diplomatic Mission or Consular Post have come to an end.
Article 11
Entry in to force
    The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the latter notification, in writing and through the diplomatic channel, conveying the completion of a Party’s internal legal procedures.
Article 12
Amendments
    1. The provisions of this Agreement may be amended at the request of one of the Parties, made in writing through the diplomatic channel.
    2. The amendments shall enter into force in accordance with the terms specified in Article 11 of the present Agreement.
Article 13
Duration and termination
    1. The present Agreement shall remain in force for an indefinite period.
    2. Either Party may terminate the present Agreement at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channel.
    3. The present Agreement shall cease to be effective three (3) months after the date of receipt of such notice.
Article 14
Registration
    Immediately upon the entry into force of the present Agreement, the Party in whose territory it is signed shall transmit it to the Secretariat of the United Nations for registration, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and shall notify the other Party of the completion of this procedure as well as of its registration number.
    Done, in duplicate, in Lisbon on the June 16 2016, in the Romanian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

     FOR THE REPUBLIC OF                FOR THE PORTUGUESE
     MOLDOVA REPUBLIC