LPO27/2017
ID intern unic:  369738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 27
din  10.03.2017
privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 161     Data intrarii in vigoare : 07.10.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare și sfera
                        de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege stabilește bazele juridice și economice ale Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și relațiile dintre instituțiile statului și agenții economici implicați în activitățile de creștere a animalelor și de sacrificare a acestora.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unei activități transparente a părților implicate în creșterea și sacrificarea animalelor de fermă, sporirea calității și valorii adăugate ale carcaselor de bovine, porcine și ovine, obținute în unitățile autorizate de producere a cărnii din Republica Moldova, precum și în remunerarea echitabilă a crescătorilor de animale care furnizează animale vii pentru sacrificare.
    (3) Prezenta lege nu se aplică carcaselor obținute în gospodăriile individuale în scopul utilizării acestora pentru consum personal, cu condiţia ca acestea să nu fie expuse comercializării, și unităților care nu cad sub incidența art. 4.
    Articolul 2. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:
    autorizație de clasificator – act permisiv, fără termen de valabilitate, emis de către autoritatea de supraveghere şi control, prin care se confirmă dreptul de a activa în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    carcasă – corpul animalului sacrificat, fără sînge, fără organele reproductive, eviscerat şi jupuit (cu excepția porcului, care poate fi prelucrat şi cu șorici);
    semicarcasă – carcasă separată în două părți egale de-a lungul liniei mediane;
    clasificare a carcaselor – operaţiune de evaluare a calităţii carcasei în funcţie de raportul dintre cele trei componente principale: carne, grăsime şi oase;
    clasificator – persoană fizică sau juridică specializată în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine și care deține certificatul de specializare obținut în urma absolvirii cursului de clasificare a carcaselor;
    Sistem național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine – ansamblu de procedee care cuprinde activitățile de clasificare a carcaselor, de evidență a trasabilității acestora, de înregistrare, de raportare și de recepționare a prețurilor pentru carcasele animalelor de fermă, precum și de utilizare a echipamentelor și tehnicilor de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine.
Capitolul II
ORGANIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL
DE CLASIFICARE A CARCASELOR
    Articolul 3.  Agenţia Naţională pentru Siguranţa
                        Alimentelor
    (1) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se desemnează în calitate de autoritate de supraveghere şi control (în continuare – autoritate de supraveghere şi control), care va implementa Sistemul național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine.
    (2) Autoritatea de supraveghere şi control are următoarele atribuții:
    a) gestionează Sistemul național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    b) verifică corectitudinea utilizării echipamentelor şi tehnicilor de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    c) eliberează autorizația de clasificator persoanelor care întrunesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2);
    d) întocmește și actualizează trimestrial lista persoanelor care dețin autorizație de clasificator;
    e) desemnează persoanele care vor verifica, prin sondaj sau la cerere, corectitudinea clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    f) retrage autorizația de clasificator în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (4);
    g) examinează și soluționează contestațiile care apar în urma clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine, conform prevederilor legale;
    h) păstrează și ține evidența actelor de control întocmite în urma verificării rezultatelor clasificării carcaselor de către clasificatori;
    i) colaborează cu şcolile profesionale şi instituțiile de învățămînt superior în vederea formării specialiștilor în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    j) primește și sistematizează informația privind prețurile înregistrate la unitatea de sacrificare, pentru animalele recepționate spre sacrificare, conform art. 8;
    k) aprobă modelele rapoartelor menționate la art. 5, 6 și 7.
    Articolul 4. Activitatea unităților de sacrificare
    (1) Clasificarea carcaselor este obligatorie pentru unităţile de sacrificare autorizate care sacrifică anual, în medie, cel puțin 20 de capete de bovine adulte și/sau 20 de capete de ovine, și/sau 50 de capete de porcine pe săptămînă, conform rezultatelor din anul precedent.
    (2) La clasificarea carcaselor, unitățile de sacrificare menționate la alin. (1) sînt obligate:
    a) să asigure clasificarea şi identificarea carcaselor și semicarcaselor obținute în unitate;
    b) să dispună de un clasificator autorizat;
    c) să înregistreze și să prezinte autorității de supraveghere şi control informația stabilită la art. 8;
    d) să afișeze săptămînal informația actualizată privind prețurile pe un panou de informare plasat într-un loc ușor accesibil;
    e) să permită accesul inspectorului desemnat de autoritatea de supraveghere şi control pentru verificarea corectitudinii clasificării carcaselor.
    Articolul 5. Activitatea de clasificator
    (1) Activitatea de clasificator este exercitată de către persoanele care dețin autorizație de clasificator.
    (2) Autorizația de clasificator se atribuie gratuit persoanelor care dețin diplomă de studii superioare și/sau profesionale în unul din astfel de domenii ca zootehnia, medicina veterinară, tehnologia procesării cărnii și care au absolvit cursul de clasificare a carcaselor. Autorizația de clasificator se eliberează în termen de 2 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, cu anexarea certificatului de specializare, a copiilor de pe diploma de studii superioare și/sau profesionale și de pe actul de identitate. Solicitarea altor documente nu se admite.
    (3) Cursurile teoretic și practic de clasificare a carcaselor și examenele de absolvire sînt organizate și desfășurate de către instituțiile de învățămînt, acreditate conform Regulamentului acreditării organizațiilor din sfera științei și inovării (anexa nr. 1 la Codul nr. 259/2004 cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova), în baza unui program aprobat de către autoritatea publică centrală pentru agricultură.
    (4) Cursul de clasificare a carcaselor va fi frecventat de către:
    a) persoanele care vor să obțină certificatul de specializare;
    b) clasificatorii care dețin deja certificatul de specializare, dar care nu au activat în domeniul respectiv o perioadă mai mare de 3 ani.
    (5) Clasificatorii sînt obligați:
    a) să activeze doar în baza autorizației de clasificator;
    b) să clasifice și să identifice carcasele conform prevederilor art. 6;
    c) să întocmească și să păstreze rapoartele de clasificare conform modelului aprobat de autoritatea de supraveghere şi control.
Capitolul III
REGULILE DE CLASIFICARE ȘI IDENTIFICARE
A CARCASELOR
    Articolul 6. Regulile de clasificare și identificare
                      a carcaselor de bovine, porcine și ovine
    (1) Carcasele și/sau semicarcasele sînt clasificate şi identificate în cadrul unității de sacrificare imediat după cîntărire: nu mai tîrziu de o oră de la înjunghierea animalului – pentru carcasele de bovine și ovine; nu mai tîrziu de 45 de minute – pentru carcasele de porcine.
    (2) Identificarea carcaselor se efectuează prin marcaj, pe suprafața exterioară a carcasei, folosindu-se o cerneală care nu este toxică, nu se șterge şi care rezistă la căldură, conform unei metode aprobate de autoritatea de supraveghere şi control.
    (3) Carcasele de bovine și ovine se clasifică prin evaluarea succesivă a:
    a) categoriei;
    b) clasei de conformaţie;
    c) gradului de acoperire cu grăsime.
    (4) Categoriile, clasele de conformație și gradul de acoperire cu grăsime a carcaselor de bovine și ovine, precum și prezentarea acestora sînt expuse în anexele nr. 1 și nr. 2.
    (5) Categoriile, clasele de calitate și gradul de acoperire cu grăsime a carcaselor de miei cu greutatea de pînă la 13 kg, precum și prezentarea acestora sînt expuse în anexa nr. 3.
    (6) Carcasele de porcine se clasifică în funcţie de conţinutul estimat de ţesut muscular. Conținutul de țesut muscular al unei carcase de porcine este raportul dintre greutatea ansamblului de muşchi roşii striaţi (în continuare – carne slabă) obţinuţi prin disecţie (cu condiţia ca aceştia să poată fi separaţi cu ajutorul unui cuţit) şi greutatea carcasei.
    (7) Grila de clasificare a carcaselor de porcine și prezentarea acestora sînt expuse în anexa nr. 4.
    (8) Rezultatele clasificării, și anume categoria, clasa de conformaţie și gradul de acoperire cu grăsime, precum și greutatea carcasei, pentru carcasele de bovine și ovine, de asemenea clasa comercială sau procentajul care exprimă conţinutul estimat de ţesut muscular, pentru carcasele de porcine, se înscriu de către clasificator într-un raport de clasificare, al cărui model este elaborat și aprobat de către autoritatea de supraveghere şi control. Prezentarea carcaselor de bovine se va realiza conform anexei nr. 5.
    (9) Raportul de clasificare se întocmeşte în 3 exemplare: un exemplar este eliberat deţinătorului de animale, un exemplar – unității de sacrificare şi un exemplar rămîne la clasificator. Unitatea de sacrificare şi clasificatorul sînt obligaţi să păstreze rapoartele de clasificare timp de 4 ani. Se admite întocmirea și păstrarea rapoartelor în format electronic.
Capitolul IV
CONTROLUL OFICIAL
    Articolul 7. Controlul clasificării carcaselor
    (1) Autoritatea de supraveghere şi control efectuează controale la fața locului, în baza unui plan de control multianual integrat, conform prevederilor Legii nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, pe un număr de carcase nu mai mic de 10 bucăți, selectate aleatoriu, sau pe toate carcasele dacă în ziua de control au fost sacrificate mai puțin de 10 animale.
    (2) În urma controalelor efectuate se întocmesc rapoarte, conform modelului aprobat de autoritatea de supraveghere şi control, și se păstrează de către aceasta timp de 7 ani.
    (3) În cazul în care se constată că numărul de clasificări incorecte sau de identificări neconforme depăşeşte 20% din numărul carcaselor examinate, se efectuează un control repetat, iar numărul carcaselor examinate se dublează.
    (4) Dacă în timpul controlului repetat se constată că numărul de clasificări incorecte sau de identificări neconforme depăşeşte 20% din numărul carcaselor examinate, autorizația de clasificator este retrasă.
    (5) În cazul retragerii autorizației de clasificator, deținătorul certificatului de specializare poate solicita autorității de supraveghere și control, după o perioadă de cel puțin 3 luni din data retragerii autorizației anterioare, eliberarea unei noi autorizații.
    (6) Dacă în ziua controlului repetat nu este posibilă sacrificarea animalelor în volum dublu față de controlul precedent, se vor examina toate carcasele obținute în ziua respectivă.
Capitolul V
ÎNREGISTRAREA ȘI RAPORTAREA PREȚURILOR
    Articolul 8. Modul de înregistrare și raportare
                       a prețurilor
    (1) Unitățile de sacrificare specificate la art. 4 vor înregistra și raporta autorității de supraveghere şi control informația privind prețurile pentru carcasele clasificate, conform prevederilor alin. (2) și (3) din prezentul articol.
    (2) Prețul care urmează să fie înregistrat este prețul plătit furnizorului pentru animal, fără TVA. Prețul menționat se calculează pentru 100 kg de carcasă, cîntărită și clasificată pe cîrlig la unitatea de sacrificare, prezentată conform anexei nr. 5 (pentru bovine), anexei nr. 2 (pentru ovine) și anexei nr. 4 (pentru porcine). Greutatea care trebuie luată în considerare este greutatea carcasei calde: la cel tîrziu o oră de la înjunghierea animalului – pentru carcasele de bovine și ovine și la 45 de minute – pentru carcasele de porcine. Greutatea carcasei reci reprezintă 98% din greutatea carcasei calde.
    (3) Prețurile vor fi raportate săptămînal, în prima zi a săptămînii ce urmează după săptămîna de raport, prin orice mijloace accesibile (electronice, poștă, fax etc.), conform unui model aprobat de către autoritatea de supraveghere şi control.
    Articolul 9. Categorii și clase pentru care este
                       obligatorie  înregistrarea și raportarea
                       prețurilor
    (1) Categoriile și clasele carcaselor de bovine pentru care sînt obligatorii înregistrarea și raportarea prețurilor sînt expuse în anexa nr. 6.
    (2) Clasele carcaselor de porcine pentru care sînt obligatorii înregistrarea și raportarea prețurilor sînt expuse în anexa nr. 7.
    (3) Pentru toate categoriile de carcase de ovine înregistrarea și raportarea prețurilor sînt obligatorii.
Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 10. Răspunderea pentru încălcarea
                          prevederilor prezentei legi
    Se consideră încălcare a prevederilor prezentei legi și atrage răspundere contravențională, în conformitate cu legislația:
    a) eliberarea sau retragerea autorizației de clasificator cu încălcarea normelor stabilite în prezenta lege;
    b) nerespectarea de către unitățile de sacrificare a regulilor de clasificare și identificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    c) nerespectarea de către unitățile de sacrificare a obligației de a dispune de un clasificator autorizat;
    d) nerespectarea de către unitățile de sacrificare a obligațiilor de înregistrare și prezentare autorității de supraveghere şi control a informației privind prețurile pentru carcasele clasificate;
    e) limitarea accesului inspectorului desemnat de autoritatea de supraveghere şi control pentru verificarea corectitudinii clasificării carcaselor;
    f) clasificarea incorectă a carcaselor de bovine, porcine și ovine;
    g) clasificarea carcaselor de către o persoană care nu deține autorizație de clasificator.
    Articolul 11. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va asigura elaborarea actelor şi măsurilor necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.
    (3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi actele normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Articolul 12. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară
    Prezenta lege este compatibilă cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 13 alin. (1)–(3), art. 14 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 28, 29, art. 30 alin. (1) și (2), art. 33 alin. (1), anexele 1, 3, 6, 7 și parțial compatibilă cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (2) și (4), art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (2), art. 30 alin. (3), art. 31, 32, art. 33 alin. (2) și art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 16 decembrie 2008, de asemenea este compatibilă cu Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 27. Chișinău, 10 martie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7