HGO212/2017
ID intern unic:  369782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 212
din  05.04.2017
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea
siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru
anii 2017-2020
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 287
    În scopul realizării obiectivelor Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.160-166, art. 481), şi ale Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, precum şi al creșterii nivelului de siguranță pe Internet a copiilor și adolescenților, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 (se anexează).
    2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetul de stat, bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 şi vor prezenta Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor anual, pînă la data de 15 februarie, informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, care va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 aprilie, raportul cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Alexandru Jizdan
    Ministrul educaţiei                                                  Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 212. Chişinău, 5 aprilie 2017.


    planul