HGO235/2017
ID intern unic:  369929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 235
din  19.04.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea
obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea
mijloacelor bănești

Publicat : 20.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 127     art Nr : 304
    În temeiul art. 175 alin. (9) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 235. Chişinău, 19 aprilie 2017.

    Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.235
 din 19 aprilie 2017
REGULAMENT
privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
și/sau restituirea mijloacelor bănești

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    stingere a obligației fiscale prin compensare – trecerea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite în contul stingerii restanțelor față de bugetul public național;
    restituire a mijloacelor bănești – rambursarea mijloacelor bănești constatate ca plătite în plus (inclusiv a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național) sau a celor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite la contul contribuabilului;
    sumă plătită în plus – suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală;
    obligație fiscală – obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă;
    restanță – suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
    document de plată – ordinul de plată, nota de transfer sau ordinul incaso întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    document fiscal intern – documentul emis, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pentru reflectarea în conturile contribuabilului a procedurilor legale, aferent cărora în sistem se reflectă naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale;
    cod IBAN (International Banc Account Number) – șirul de caractere care identifică în mod unic la nivel internațional contul unui client deschis la o bancă;
    cont al contribuabilului – raportul, structurat corespunzător codului fiscal al contribuabilului, care reflectă naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei față de bugetul public național;
    administrator de venituri – autoritatea/instituţia bugetară care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora.
    3. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, dacă legislația fiscală nu prevede altfel, prin întocmirea documentelor de plată sau a documentelor fiscale interne.
    4. Restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.
    5. Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus în termenul stabilit de Codul fiscal.
    6. Restituirea se face cu condiția că respectivul contribuabil nu are restanțe față de bugetul public național. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, se asigură în mod prioritar stingerea acestora.
    7. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor, excedentul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se lasă în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare de același tip.
    8. Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligaţiei fiscale prin compensare în limitele atribuţiilor stabilite de Codul fiscal, respectînd prevederile prezentului Regulament.
    9. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale îşi exercită atribuţiile referitor la stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare conform prevederilor Codului fiscal şi prezentului Regulament, prin iniţierea procedurii şi prezentarea documentelor necesare Serviciului Fiscal de Stat, precum şi la actualizarea contului contribuabilului beneficiar de stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituire.
    10. Data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat și/sau trezoreriile teritoriale au executat documentele de plată.
II. PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGAȚIEI FISCALE
PRIN COMPENSARE ȘI/SAU RESTITUIREA MIJLOACELOR

BĂNEȘTI ÎN BAZA CERERII CONTRIBUABILULUI
    11. Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, conform modelului din anexa nr.1 la prezentul Regulament, care va conține:
    1) specificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat căreia îi este adresată;
    2) data și numărul cererii, conform corespondenței de ieșire a contribuabilului;
    3) denumirea/numele, prenumele contribuabilului;
    4) codul fiscal al contribuabilului;
    5) adresa contribuabilului, datele de contact;
    6) cuantumul total al sumei plătite în plus sau al sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită;
    7) suma, codul clasificației economice, localitatea, subdiviziunea de la care urmează a fi efectuată compensarea/restituirea;
    8) codul clasificației economice, localitatea, subdiviziunea, suma corespunzător obligaţiilor fiscale restante care urmează a fi stinse și/sau viitoarelor obligații fiscale, specificată după plăți de bază/amenzi și/sau majorări de întîrziere;
    9) opțiunea de restituire a mijloacelor bănești;
    10) datele bancare (codul IBAN), în cazul solicitării restituirii la contul bancar al contribuabilului;
    11) autentificarea cererii:
    a) pentru persoane juridice – semnătura persoanei ce reprezintă conducerea entității;
    b) pentru persoana fizică – semnătura acesteia;
    12) mențiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget sau care confirmă dreptul la restituire, numărul și data acestora.
    12. Pentru solicitarea stingerii obligației fiscale prin compensare, se completează punctul 1 din cerere.
    13. Pentru solicitarea restituirii mijloacelor bănești, se completează punctul 2 din cerere.
    14. Pentru solicitarea concomitentă a stingerii obligației fiscale prin compensare și a restituirii mijloacelor bănești, se completează punctele 1 și 2 din cerere.
    15. La cerere se anexează:
    1) copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer, ordin incaso) și/sau ale altor documente confirmative (scrisoare/confirmare, decizie eliberată de alte organe), care atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget sau care urmează a fi restituite conform legislaţiei fiscale;
    2) documentele ce confirmă dreptul la restituire (decizia privind restituirea TVA/accizelor/impozitului pe venit, documentul executoriu);
    3) copia buletinului de identitate (în cazul compensării/restituirii mijloacelor persoanei fizice);
    4) datele bancare ale persoanei fizice (documentul eliberat de instituția financiară sau copia cardului bancar).
    16. Persoanele nerezidente depun cererea privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.
    17. Cererea contribuabilului privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești se înregistrează în Registrul de intrare a corespondenței, cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea cererii.
    18. În cazul în care contribuabilul nu a anexat toate documentele specificate la punctul 15 din prezentul Regulament, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să solicite suplimentar prezentarea acestor documente.
    19. Serviciul Fiscal de Stat examinează cererea contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești, întocmește documentele de plată și le remite spre executare Direcției generale Trezoreria de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor pe suport electronic, însoţite de borderou, confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor și în termenul stabilit de legislația în vigoare.
    20. În cazul solicitării restituirii sumei plătite în plus la contul bancar al contribuabilului (alte cazuri decît cele reglementate de capitolul V din prezentul Regulament), Serviciului Fiscal de Stat verifică motivele apariţiei plăţii în plus şi temeinicia solicitării restituirii, asigurînd efectuarea controlului în corespundere cu prevederile titlului V din Codul fiscal, cu consemnarea în decizie a sumei pasibile restituirii, respectînd termenul specificat la art.175 din Codul fiscal.
    21. Prin derogare de la punctul 20, la decizia persoanelor responsabile din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, restituirea sumei plătite în plus la contul bancar al contribuabilului poate fi efectuată în temeiul controlului fiscal cameral, conform prevederilor art.215 din Codul fiscal.
    22. În cazul în care, în urma verificării de către Serviciul Fiscal de Stat, nu s-au confirmat/sau au fost confirmate parțial sumele solicitate spre compensare și/sau restituire, Serviciul Fiscal de Stat informează în scris contribuabilul despre acest fapt.
    23. Termenul de prescripţie pentru compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus este reglementat de prevederile Codului fiscal.
III. PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGAȚIEI FISCALE PRIN
COMPENSARE ȘI/SAU RESTITUIREA MIJLOACELOR
LA INIȚIATIVA SERVICIULUI FISCAL DE STAT

    24. Dacă în rezultatul analizei contului curent al contribuabilului se constată existenţa atît a restanţei, cît şi a sumelor plătite în plus, stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat.
    25. Serviciul Fiscal de Stat asigură stingerea prin compensare a obligațiilor față de bugetul public național în baza Deciziei privind compensarea obligației fiscale emisă de Serviciul Fiscal de Stat, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, cu respectarea succesiunii cronologice de naștere a acestora, reglementate de art.179 din Codul fiscal, și a termenului de prescripție pentru stingerea obligației fiscale prevăzut la art.265 din Codul fiscal. La determinarea sumelor plătite în plus se va ține cont de obligația contribuabilului de a achita în avans unele impozite și taxe.
    26. În cazul constatării concomitente a restanțelor și sumelor plătite în plus la clasificații economice, bugete și localități diferite, în scopul compensării sumelor plătite în plus se perfectează documente de plată, care se prezintă ulterior spre executare în conformitate cu prevederile punctului 19 din prezentul Regulament.
    27. În cazul constatării concomitente a restanțelor și plăților în plus la plăți de bază și majorări de întîrziere în cadrul aceleiași clasificații economice și localități, în scopul compensării sumelor plătite în plus se perfectează documente fiscale interne, care se transmit pentru prelucrare în sistem conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    28. Pînă la perfectarea documentelor corespunzătoare, persoana responsabilă de executarea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale verifică faptul depunerii de către contribuabil a cererii privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești. În cazul existenței unei asemenea cereri, se execută în mod prioritar cererea contribuabilului.
    29. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii de compensare, informează contribuabilul, printr-o scrisoare, despre efectuarea operațiunilor de compensare, cu anexarea unui exemplar al Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale.
 IV. PARTICULARITĂŢILE STINGERII PRIN COMPENSARE A
OBLIGAŢIILOR FISCALE ŞI/SAU RESTITUIRII MIJLOACELOR
BĂNEȘTI DIN CONTUL SUMELOR TVA/ACCIZELOR
ACCEPTATE SPRE RESTITUIRE

    30. Restituirea sumelor TVA/accizelor subiecților care dispun de decizie de restituire a TVA/accizelor este reglementată expres de art.101 alin.(8), art.1011 alin.(4), art.1013 alin.(2), art.125 alin.(41) și art.125 alin.(5) din Codul fiscal.
    31. Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești din contul sumelor TVA/accizelor acceptate spre restituire se depune după acceptarea sumelor TVA/accizelor spre restituire. La cerere se anexează copia deciziei de restituire a TVA/accizelor, autentificată prin ștampila Serviciului Fiscal de Stat.
    32. La perfectarea documentelor de plată privind restituirea sumelor TVA/accizelor în baza deciziei emise de Serviciului Fiscal de Stat, în destinația plății se indică, în mod obligatoriu, numărul și data deciziei, precum și suma totală aprobată prin aceasta.
V. PARTICULARITĂŢILE STINGERII PRIN COMPENSARE A
OBLIGAŢIILOR FISCALE ŞI/SAU RESTITUIRII MIJLOACELOR
DIN CONTUL SUMELOR PLĂTITE ÎN PLUS LA IMPOZITUL PE
VENIT PERSOANEI FIZICE CARE NU PRACTICĂ ACTIVITATE
DE ÎNTREPRINZĂTOR

    33. În cazul solicitării stingerii prin compensare și/sau restituirii sumelor impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, acestea prezintă o cerere, însoțită de documentele confirmative, conform modelului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    34. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat asigură executarea cererii specificate în punctul 33 în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procesele de lucru în administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător și ale prezentului Regulament.
    35. La perfectarea documentelor de plată privind restituirea sumelor impozitului pe venitul persoanelor fizice la contul bancar, în baza deciziilor emise de Serviciul Fiscal de Stat, în destinația plății se indică, în mod obligatoriu, numărul și data deciziei, precum și suma totală aprobată prin aceasta.
    36. Restituirea în numerar a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanei fizice se efectuează în baza Certificatului de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului aferente plăţilor achitate în plus sau incorect (forma FI – 021), prezentat Ministerului Finanţelor pe suport electronic, însoţit de borderou și confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite.
VI. PARTICULARITĂŢILE STINGERII PRIN COMPENSARE A
OBLIGAŢIILOR FISCALE ŞI/SAU RESTITUIRII MIJLOACELOR
 ÎN BAZA DOCUMENTELOR EXECUTORII

    37. Stingerea obligațiilor prin compensare și/sau restituirea mijloacelor la conturile bancare în baza documentelor executorii se efectuează conform cererii contribuabilului sau executorului judiciar, cu anexarea la cerere a documentului executoriu în original.
    38. La perfectarea documentelor de plată privind restituirea sumelor în baza documentelor executorii, în destinația plății se indică, în mod obligatoriu, numărul, data și suma documentului executoriu.
VII. CALCULAREA ŞI PLATA DOBÎNZII
    39. Calcularea și plata dobînzii pentru sumele care nu au fost restituite în termen din buget se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    40. Dobînda se calculează în raport cu suma restituită cu întîrziere la contul contribuabilului (IBAN) sau cu suma restituită persoanei fizice în numerar.
    41. Termenul pentru calcularea dobînzii începe să curgă de la data primirii cererii privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor de către Serviciul Fiscal de Stat.
    42. Contribuabilul depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte cererea (în formă liberă) pentru restituirea dobînzii, cu anexarea copiei cererii prin care a fost solicitată restituirea mijloacelor la contul bancar al acestuia sau în numerar.
    43. Serviciul Fiscal de Stat elaborează și aprobă calculul dobînzii conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    44. Nu se calculează şi nu se plăteşte dobînda în cazurile în care cererea prin care a fost solicitată restituirea mijloacelor nu conţine menţiunea/recipisa Serviciului Fiscal de Stat privind recepţionarea acesteia.
    45. În baza calculului dobînzii aprobat de Serviciul Fiscal de Stat, se întocmește documentul de plată, care se transmite spre executare în conformitate cu punctul 19 din prezentul Regulament.
    46. Calculele dobînzilor se înregistrează separat în Registrul calculelor dobînzilor (anexa nr.4 la prezentul Regulament), în care, în mod obligatoriu, se indică:
    1) numărul curent;
    2) data aprobării calculului;
    3) codul fiscal, denumirea/numele, prenumele contribuabilului;
    4) cuantumul dobînzii către plată în lei;
    5) menţiunea despre documentul de plată întocmit și transmis spre executare.
    47. Dobînda calculată pentru nerestituirea în termenul stabilit a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se plăteşte de la același buget și clasificație economică de la care a fost restituită suma solicitată.
    48. La întocmirea documentelor de plată privind plata dobînzii, la destinația plății în documentul de plată se indică, în mod obligatoriu, numărul, data și suma totală a calculului dobînzii aprobată de către Serviciul Fiscal de Stat/documentului executoriu.
VIII. ADMINISTRAREA MAJORĂRILOR DE ÎNTÎRZIERE
 ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE COMPENSARE

    49. La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi):
    1) contribuabililor care au depus documentele pentru transferul de pe un cont pe altul al sumelor plătite în cadrul unui buget – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;
    2) contribuabililor care au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la contul altui buget (bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) – pentru perioada de la data intrării documentelor la Serviciul Fiscal de Stat şi pînă la data transferului efectiv;
    3) contribuabililor care au depus cerere pentru compensarea datoriilor faţă de buget din contul restituirii TVA sau accizelor – pentru perioada de la data adoptării deciziei şi pînă la data transferului efectiv;
    4) contribuabililor care efectuează cheltuieli compensate de la buget prin finanţare directă ori care furnizează mărfuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii instituţiilor finanţate de la buget, în limitele alocaţiilor aprobate pentru aceste scopuri – pe perioada existenţei datoriei faţă de contribuabil la obligaţiile fiscale, care nu vor depăşi cuantumul acestei datorii.
    50. Cererea privind recalcularea majorărilor de întîrziere (penalităţilor) se depune în formă liberă, la care se anexează cererea de stingere prin compensare și/sau restituire, cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat despre recepționarea acesteia.
    51. Recalcularea/anularea majorărilor de întîrziere se efectuează numai după executarea documentelor de plată prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat Trezoreriei de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor și reflectarea acestora în sistemele informaționale ale administratorilor de venituri.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4