DGM33/2017
ID intern unic:  369930
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 33
din  14.04.2017
D I S P O Z I Ț I E
Publicat : 20.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 127     art Nr : 305
    MODIFICAT
    EMO133 din 25.04.17, MO133/25.04.17 pag.20


    În scopul selectării candidatului la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului şi pentru asigurarea executării prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările și completările ulterioare:
    1. Se instituie Comisia de selectare a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului, conform anexei nr. 2.
    3. Comisia de selectare a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului va organiza, pînă la data de 3 mai 2017, concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională şi va prezenta Guvernului candidatul selectat.
    4. În caz de eliberare din funcţiile deţinute a membrilor Comisiei de selectare a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului aleşi sau numiţi în funcţii publice, atribuţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea altei dispoziții.
    5. Se stabileşte că, în caz de necesitate, Comisia de selectare a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului poate atrage în activitatea sa şi alţi specialişti din cadrul instituţiilor statului, mediului academic şi societăţii civile.
    6. Lucrările de secretariat și asigurarea tehnico-materială a executării prezentei dispoziții se pun în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Nr. 33-d. Chişinău, 14 aprilie 2017.

       Anexa nr.1
la Dispoziția Guvernului nr.33-d
din 14 aprilie 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de selectare a candidatului pentru funcția de judecător
la Curtea Constituțională din partea Guvernului
    CEBOTARI Vladimir    – ministru al justiției, președinte al Comisiei
    PALII Lilia                    – secretar general al Guvernului
    PRISEAJNIUC Eremei – consilier principal de stat al Prim-ministrului
                                            în domeniul combaterii corupţiei şi activităţii
                                            organelor de drept, secretar al Comisiei
    ZAMA Vitalie               – Asociația Obştească „Juriștii pentru Drepturile
                                            Omului”, membru al Consiliului Național
                                            pentru Participare
    GUCEAC Ion               – vicepreşedinte al Academiei de Științe a Moldovei
    [Anexa nr.1 modificată prin EMO133din 25.04.17, MO133/25.04.17 pag.20]

         Anexa nr. 2
la Dispoziția Guvernului nr.33-d
din 14 aprilie 2017
REGULAMENT
privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului
 pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională
din partea Guvernului
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului (în continuare – concurs), actele ce urmează a fi prezentate de candidaţi, condiţiile de participare la concurs şi are drept scop asigurarea selectării în mod echitabil și după merit a unui candidat pentru a fi numit de Guvern în funcția de judecător la Curtea Constituțională.
    2. La concurs pot participa persoanele care întrunesc condiţiile stabilite în Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și în prezentul Regulament, care au depus dosarul de participare la concurs în termenul stabilit.
II. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS
    3. Pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională pot candida persoanele care corespund următoarelor cerinţe:
    a) se bucură de reputaţie ireproşabilă şi întrunesc condiţiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcţii judiciare și/sau sînt jurişti cu competenţă recunoscută pe plan internațional;
    b) posedă cunoştinţe în domeniul sistemului juridic naţional, în domeniul dreptului internaţional public şi au experienţă juridică ca practicieni în domeniul drepturilor omului și al dreptului constituțional;
    c) semnează, pînă la momentul numirii, o declaraţie pe propria răspundere că, în cazul în care vor fi aleşi, nu vor exercita pe durata mandatului o activitate incompatibilă cu independenţa şi imparţialitatea funcției deținute;
    d) corespund cerințelor art.11 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, exigențelor stabilite în Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și în Codul de etică şi de conduită profesională a judecătorului.
    Cunoaşterea uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau franceza – constituie un avantaj la selectarea candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională.
    4. Persoana nu poate fi considerată ca avînd o reputație ireproșabilă și o înaltă competență profesională în sensul pct. 3 lit. a) și nu poate candida la funcția de judecător la Curtea Constituțională dacă, în ultimii 5 ani, a fost eliberată din funcțiile deținute pentru încălcări în activitatea profesională sau funcțională și are antecedente penale, inclusiv stinse, sau, în aceeaşi perioadă, a purtat răspundere convențională pentru fapte cu un grad sporit de periculozitate săvîrșite cu intenție.
    5. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
    a) cererea de participare la concurs;
    b) scrisoarea de motivare;
    c) curriculumul vitae;
    d) copia de pe actul de identitate;
    e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia şi alte acte de studii relevante;
    f) copia de pe carnetul de muncă;
    g) cazierul judiciar;
    h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric;
    i) lista publicațiilor, articolelor şi altor lucrări științifice, cu indicarea sursei la care pot fi accesate.
    6. Dosarul de participare la concurs trebuie depus la sediul Cancelariei de Stat pînă la 28 aprilie 2017. Dosarul incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.
    7. La momentul depunerii dosarului de participare la concurs, candidatul nu poate fi membru al Comisiei de selectare, deputat sau membru al Guvernului.
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
    8. Concursul constă în selectarea candidatului pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, ca urmare a verificării, în baza dosarelor depuse, a întrunirii condițiilor de participare și aprecierii motivației, experienței și reputației.
    9. În termen de cel mult 2 zile, Comisia, în urma examinării şi evaluării dosarelor depuse, selectează candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs şi solicită:
    a) Autorității Naționale de Integritate – avizul privind cadrul de integritate a candidatului;
    b) Centrului Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea profesională a candidatului;
    c) Serviciului de Informații și Securitate – informația privind lipsa sau existența factorilor de risc în privința candidatului care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, ordinii publice;
    d) Procuraturii Generale – informația privind lipsa sau existența investigațiilor în privința candidatului exercitate sau conduse de organele Procuraturii.
    10. În baza informației prezentate de instituțiile menționate la pct. 9 și a dosarului de participare la concurs, Comisia selectează candidatul care va fi propus Guvernului pentru numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională.
IV. COMISIA
    11. Activitatea Comisiei este coordonată de preşedinte, iar în lipsa acestuia – de președintele şedinţei ales din rîndul membrilor Comisiei.
    12. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) publică pe site-ul Guvernului anunţul cu privire la concurs;
    b) evaluează dosarele de participare la concurs ale candidaților și examinează informația prezentată de instituțiile menționate la pct. 9;
    c) selectează și propune Guvernului candidatul pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională.
    13. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Comisiei;
    b) stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei;
    c) prezidează şedinţele Comisiei;
    d) semnează procesele-verbale ale şedinţelor şi deciziile Comisiei;
    e) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    14. Membrii Comisiei au următoarele drepturi:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Comisiei spre examinare şi să participe la examinarea lor;
    b) să participe la adoptarea deciziilor prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    c) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentului Regulament.
    15. Membrii Comisiei sînt obligaţi:
    a) să exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) să declare despre existența conflictului de interese şi să se abţină de la vot în acest caz;
    c) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 8 iunie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    d) să participe la ședințele Comisiei.
    16. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează şi înregistrează dosarele de participare la concurs ale candidaților;
    b) pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    c) informează membrii Comisiei despre data, ora şi locul şedinţei, precum şi despre ordinea de zi;
    d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor şi alte acte interne ale Comisiei.
    17. Şedinţele Comisiei se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Comisiei.
    18. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei.
    19. Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale. Procesul-verbal se întocmeşte de secretar în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei şi este semnat de preşedintele şi secretarul Comisiei.
    20. Activitatea în calitate de membru al Comisiei nu este remunerată.
    21. Comisia activează pînă la numirea judecătorului Curții Constituționale din partea Guvernului.