HANRE24/2017
ID intern unic:  369950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 24
din  26.01.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea
titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic,
gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 460     Data intrarii in vigoare : 14.11.2017
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1205 din 3 aprilie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI

          


    În scopul reglementării procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, precum şi pentru asigurarea respectării de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime la desfăşurarea activităţilor reglementate, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415),  art. 7 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 107 din 27 mai 1916 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413), art. 7 alin. (2)lit. h) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), art. 9 alin. (2), lit. l) din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415),  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1.    Se aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (se anexează).
    2.     Contractele de achiziţii în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.
    3.     Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Regle-mentare în Energetică vor monitoriza aplicarea de către titularii de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi de către
operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare a Regulamentului aprobat.
    4.     Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

    Sergiu CIOBANU,                                                        Octavian LUNGU,
    director                                                                                  director

    Iurie ONICA,                                                                Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                                  director

    Nr. 24/2017. Chişinău, 26 ianuarie 2017.


Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 24/2017 din 26.01.2017

REGULAMENT
privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic,
termoenergetic,
gazelor naturale și a operatorilor care furnizează
serviciul public de alimentare
cu apă și de canalizare

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1
Scopul şi domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (în continuare Regulament) are ca scop:
    a) stabilirea procedurilor clare şi transparente ce urmează a fi respectate în procesul de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, solicitate de către Beneficiar a fi incluse în scopuri tarifare;
    b) dezvoltarea concurenţei, eficientizarea achiziţiilor;
    c) asigurarea respectării principiilor cheltuielilor minime şi eficienţei maxime;
    d) asigurarea stabilirii tarifelor în baza cheltuielilor justificate şi strict necesare pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi furnizare la prețuri reglementate a gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare.
    2. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru titularii de licenţe, care desfășoară activități reglementate în sectorul: electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi pentru operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi se aplică contractelor de achiziţii care nu sunt specificate în punctul 3 din prezentul Regulament, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii de bunuri sau servicii - 200 mii lei;
    b) pentru contractele de achiziţii de lucrări - 300 mii lei.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică la atribuirea contractelor de achiziţii în cazurile în care:
    a) valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice indicate la punctul 2 al prezentului Regulament;
    b) se atribuie în alte scopuri decât pentru desfăşurarea activităţilor reglementate de Agenţie;
    c) se atribuie în scop de revânzare către terţi;
    d) au ca obiect procurarea sau locaţiunea de terenuri, de reţele electrice de transport şi distribuţie existente, de reţele existente de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, de reţele termice existente, de elemente ale sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de clădiri şi alte bunuri imobiliare existente, sau a drepturilor asupra acestora. Totodată, atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de procurare sau de închiriere, respectiv, se supune prevederilor prezentului Regulament; 
    e) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare, în special în legătură cu operaţiunile de acumulare de bani şi/sau de capital;
    f) sunt atribuite unor operatori economici sau organe cu drept exclusiv de prestare a anumitor servicii, în conformitate cu legislaţia;
    g) se referă la angajarea forţei de muncă;
    h) se atribuie achiziţionării de bunuri, de lucrări şi de servicii prestate de operatorii economici preţurile şi tarifele cărora sunt reglementate de stat (apă şi canalizare, gaze naturale, energie termică, energie electrică, transport feroviar);
    i) se atribuie la achiziţionarea de către beneficiar a bunurilor din rezervele materiale de stat şi de mobilizare;
    j)  se reglementează conform normelor procedurale ale unui organism internaţional;
    k) se referă la serviciile de arbitraj și conciliere;
    l)  se referă la serviciile de audit;
    m) se referă la serviciile prestate de executorii judecătorești și de notari;
    n) se referă la încheierea contractelor pe piaţa energiei electrice și gazelor naturale conform modului de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice reglementate de Legea cu privire la energia electrică şi Legea cu privire la gazele naturale.
Secţiunea 2
Noţiuni şi definiţii
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii  utilizaţi semnifică următoarele:
    acord-cadru – acord încheiat între unul sau mai mulți beneficiari şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute;
    beneficiar – titularul de licenţă din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul  gazelor naturale, activitatea căruia este reglementată de Agenţie şi operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    caiet de sarcini - documentaţia întocmită de beneficiar, parte componentă a documentației de atribuire, care însoţeşte proiectul tehnic şi care detaliază cerințele tehnice, definite prin caracteristicile solicitate pentru un  bun, pentru un serviciu sau pentru executarea lucrărilor;
    candidat - operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, de negociere sau de dialog competitiv;
    catalog de prețuri - registru care conţine informaţia referitoare la prețurile bunurilor necesare în activitatea reglementată;
    cerinţe tehnice - condiţiile tehnice ce trebuie respectate la îndeplinirea prevederilor contractuale. Acestea trebuie să fie întocmite în corespundere cu performanţele şi exigenţele funcţionale, iar în cazul în care se face trimitere la standardele naţionale sau europene – cu stricta respectare a acestora;
    comisia de achiziţii – grup de specialişti, desemnaţi prin ordinul beneficiarului, responsabili de inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii;
    contract de achiziţii de bunuri - contract de achiziţii, obiectul căruia este achiziția de bunuri (materiale, mărfuri, produse, piese de schimb, utilaj, echipamente, instrumente, mijloace de transport, mobilă), cumpărarea lor în rate, închirierea sau leasingul cu sau fără opțiunea de cumpărare. Este considerat contract de achiziţii de bunuri şi contractul de achiziţii care are ca obiect furnizarea de produse care acoperă, în mod suplimentar, lucrări de instalare, montaj şi/sau de reglare ale acestora;
    contract de achiziţii de lucrări - contract de achiziţii, obiectul căruia îl constituie fie execuţia, atât proiectarea, cât și execuția unei lucrări sau a unei construcții, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrări, care să corespundă unor necesități precizate de beneficiar (lucrărilor de proiectare, construcţie, demontaj, montaj, reconstrucţie, renovare, modernizare, reparaţie, deservire tehnică, întreţinere şi exploatare a activelor). O lucrare poate rezulta dintr-un ansamblu de lucrări menit să îndeplinească o funcţie economică sau tehnică. Un contract de achiziţii, care prevede efectuarea de către operatorul economic a lucrărilor cu utilizarea bunurilor procurate de acesta, se consideră contract de achiziţii de lucrări;
contract de achiziţii de servicii - contract de achiziţii, altul decât contractul de achiziţii de bunuri sau lucrări, care are ca obiect prestarea unor servicii. Un contract de achiziţii care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de servicii de către operatorul economic cu utilizarea bunurilor procurate de acesta este considerat contract de achiziţii de servicii, cu condiţia ca valoarea serviciilor să fie mai mare decât valoarea bunurilor incluse în contract. În caz contrar, acest contract se consideră contract de achiziţii de bunuri. Un contract de achiziţii care are obiect prestarea serviciilor şi care cuprinde, neesenţial, activităţi aferente contractului de achiziții de lucrări în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de achiziţii de servicii;
    dialogul competitiv - este o procedură de achiziție la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia beneficiarul conduce un dialog cu candidaţii admişi la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multe soluţii care să răspundă necesităţilor beneficiarului şi în baza căreia/cărora candidaţii selectaţi sunt invitaţi să îşi depună ofertele;
    documentaţia de atribuire - documentaţie care cuprinde toată informaţia legată de obiectul contractului de achiziţii şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini, formularul ofertei, cerinţele şi criteriile de calificare, documentaţia descriptivă, instrucţiuni pentru ofertanţi, formele de garanţii şi altă informaţie necesară operatorilor economici pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
    entitate centrală de achiziții - titular de licență care în baza unor drepturi deținute desfășoară proceduri de achiziții, achiziționează bunuri, lucrări și servicii sau atribuie contracte de achiziții, în numele și pentru  necesitățile titularilor de licență afiliați care desfășoară același gen de activitate;
    înscris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. Poate include informații transmise și stocate prin mijloace electronice;
    întreprindere afiliată – orice întreprindere asupra căreia beneficiarul exercită controlul, direct sau indirect, sau care poate exercita controlul asupra beneficiarului sau care, ca şi beneficiarul, este controlată de o altă persoană, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al normelor care o guvernează;
    licitație deschisă – procedură publică în cadrul căreia orice operator economic poate prezenta o ofertă;
    licitaţie electronică - reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri și a noilor valori privind anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă  evaluare completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor prin metode de evaluare automată;
    licitație restrânsă - procedură publică la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de beneficiar îşi pot prezenta ofertele;
    lista de interdicţie - reprezintă lista operatorilor economici care s-au compromis sau au adus prejudicii beneficiarului şi este întocmită de beneficiar cu scopul de a limita, pe o perioadă de până la 3 ani, participarea opera-torilor economici la procedurile de achiziţie;
    ofertă - act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții. Oferta cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
    propunere tehnică - parte a ofertei elaborată de către operatorul economic în baza cerinţelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini întocmit de către beneficiar;
    propunere financiară - parte a ofertei prin care se prezintă informaţia cerută de către beneficiar, în procesul de desfăşurare a achiziţiei, cu privire la cost, preţuri, tarife, condiţii de plată, alte condiţii financiare şi comerciale;
    procedură negociată – este o procedură de achiziţie în cadrul căreia beneficiarul consultă operatorii economici cu privire la opțiunile lor şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
    plan de achiziţii – document în care este inclus ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru următorul an de gestiune, valoarea cărora urmează a fi solicitată de către Beneficiar a fi inclusă în scopuri tarifare, care urmează a fi realizat prin încheierea unui sau a mai multe contracte de achiziţii;
    preţ pe unitate – preţul pentru un bun, serviciu sau lucrare format din suma costurilor (fără TVA) resurselor necesare pentru obţinerea bunului sau executarea unei unităţi de măsură din operaţia tehnologică, prevăzută în devizul de cheltuieli;
    registru de achiziții – catalog care conţine informaţia referitoare la operatorii economici şi bunurile livrate, lucrările şi serviciile prestate;
    sistem de calificare – este un proces deschis de criterii şi norme de calificare a operatorilor economici, care pot să se prezinte la concursul stabilit de către beneficiar, asigurându-se faptul că toţi operatorii economici care îl vor solicita să poată participa la calificarea premergătoare a concursului;
    sistem de gestiune informatică – este un sistem automatizat (aplicaţie informatică)  ce asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie. Acest sistem trebuie sa reflecte în totalitate principiile și obligaţiile expuse în Capitolul II, Secțiunea 1, al prezentului Regulament;
    sistemul dinamic de achiziţie – este un proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele beneficiarului, fiind restrâns în timp şi deschis pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc criteriile de selecţie şi care prezintă o ofertă orientativă, conformă cu caietul de sarcini.
Capitolul II
PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII
Secţiunea 1
Beneficiarul
    5. Pentru realizarea obligaţiilor sale în cadrul procesului de achiziții, beneficiarul trebuie:
    a) să aprobe planurile anuale de achiziţii;
    b) să creeze comisii de achiziții; 
    c) să asigure participarea largă a operatorilor economici la procesul de achiziţii;
    d) să încheie contracte de achiziţii cu operatorii economici câştigători în cadrul procedurilor de achiziţii;
    e) să gestioneze realizarea contractelor de achiziţii încheiate în termenele şi condiţiile stabilite;
    f) să asigure evidenţa, integritatea și păstrarea tuturor documentelor întocmite, aplicate şi recepționate în cadrul procedurilor de achiziţii minim 5 ani după executarea contractelor de achiziții.
    6. Beneficiarul este în drept să stabilească o taxă pentru documentatia de atribuire, care este  nerambursabilă. Această taxă se stabileşte de beneficiar ca fiind unică pentru toţi operatorii economici şi va include doar costul suportat de beneficiar pentru tipărirea şi livrarea documentației de atribuire, operatorilor economici.
    7. Beneficiarul îşi exercită atribuţiile sale prin intermediul unei Comisii de achiziţii, create inclusiv în cadrul entității centrale de achiziție. În funcţie de obiectul achiziţiilor şi de complexitatea acestora, beneficiarul poate crea una sau mai multe comisii de achiziții specializate pe tipuri de achiziţii.
    8. În componenţa Comisiei de achiziţii trebuie să fie nu mai puţin de 3 membri. În caz de necesitate, beneficiarul poate atrage suplimentar în componenţa Comisiei de achiziţii specialişti şi experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia. Aceştia vor fi incluşi în Comisia de achiziţii în calitate de consultanţi. În caz de necesitate specialiștii/experții implicați pot fi împuterniciți prin ordinul beneficiarului cu funcții de membri ai Comisiei de achiziții.
    9. Pentru a evita situaţiile ce pot afecta modul de lucru al Comisiei de achiziţii, prin ordinul conducătorului se va stabili un portofoliu de membri supleanţi care, în caz de necesitate, vor deveni membri cu drepturi depline în cadrul Comisiei de achiziţii.
    10. Comisia de achiziţii are următoarele funcţii:
    a) determină şi stabileşte procedura de achiziţii care va fi aplicată fiecărui contract de achiziţii în parte, în baza unui plan anual de achiziţii aprobat, stabileşte priorităţile şi valorile estimate ale contractelor de achiziţii;
    b) iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare;
    c) pregăteşte documentaţia de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie;  
    d) întocmeşte şi înaintează spre publicare şi/sau plasare pe pagina electronică a beneficiarului anunţurile și/sau invitațiile de participare în cadrul procedurilor de achiziţie şi, după caz, sistemul de calificare a beneficiarului;
    e) deschide şi califică ofertele, atribuie contracte de achiziţii care urmează a fi încheiate de către beneficiar cu operatorii economici;
    f) pregăteşte materialele necesare pentru încheierea contractelor de achiziţii cu operatorii economici câştigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentaţia de atribuire;    
    g) desfăşoară un dialog competitiv cu operatorii economici selectaţi;
    h) întocmeşte lista de interdicţie;
    i) asigură păstrarea şi evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie minim 5 ani după îndeplinirea condițiilor contractuale.
    11. Obligaţiile Comisiei de achiziţii sunt:
    a) eliberarea, gratuit sau contra costului de imprimare şi copiere, a documentelor de preselecţie, licitaţie sau a altor documente de atragere a ofertelor de achiziţii şi recepţionarea ofertelor prezentate de către operatorii economici, asigurând înregistrarea acestora;
    b) recepționarea şi înregistrarea cronologică a tuturor ofertelor depuse de către operatorii economici în Registrul ofertelor primite, care se păstrează minim 5 ani după executarea contractelor de achiziție;
    c) verificarea agentului economic dacă nu este inclus în Lista de interdicție a întreprinderii și în Lista de interdicție a operatorilor economici, elaborate de către Agenția Achiziții Publice;
    d) întocmirea, procesului-verbal de deschidere a ofertelor;
    e) calificarea operatorilor economici, în strictă conformitate cu cerinţele stabilite în documentele de preselecţie şi atribuire;
    f) examinarea, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, a demersului operatorului economic cu privire la documentele de preselecţie și de atribuire;
    g) examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici şi a condiţiilor stabilite în documentele de preselecţie şi licitaţie;
    h) întocmirea procesului-verbal privind procedura de achiziţie desfăşurată;
    i)  întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie;
    j)  întocmirea catalogului de prețuri;
    k) întocmirea registrului de achiziții;
    l) anunţarea, în ziua depistării, a organelor de conducere ale beneficiarului şi/sau a organelor de resort despre cazurile de fraudă sau corupţie depistate în procesul de achiziţie.
    12. Comisia de achiziție examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, ofertanţilor sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câştigătoare.
    13. Pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, comisia de achiziție are obligaţia de a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
    14. Fiecare membru al comisiei de achiziție este obligat să semneze, pe propria responsabilitate, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, conform  Anexei nr. 1 la prezentul Regulament, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile Regulamentului şi prin care confirmă că:
    a) nu este soţ (soţie), rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu membrii consiliului de administraţie sau ale unui alt organ de conducere al unuia dintre ofertanţi;
    b) în ultimii trei ani nu a activat sau colaborat cu unul dintre ofertanţi, nu a făcut parte din consiliul de adminis-traţie sau din orice alt organ de conducere, de administraţie al acestora;
    c) nu deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social al ofertanţilor.
    15. În cazul în care unul din membrii comisiei de achiziție constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile specificate în Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, acesta informează beneficiarul şi nu participă sau este înlocuit cu o altă persoană pe toată perioada de desfăşurare a procesului de achiziţie în care participă operatorul economic respectiv. În caz contrar, se consideră că procedura de achiziţie se desfăşoară cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
    16. Fiecare membru al Comisiei de achiziţii semnează procesul-verbal de deschidere/de evaluare a ofertelor şi poate face menţiuni cu privire la alegerile sale efectuate în funcţie de criteriile stabilite şi meritele fiecărei oferte în parte, împreună cu observaţiile sale la orice punct care poate necesita clarificarea.
    17. În cazul în care este necesară prezentarea de explicaţii suplimentare, consemnate în procesul-verbal de evaluare, pentru clarificarea unor aspecte referitoare la achiziţii, Comisia de achiziţii va solicita de la operatorul economic prezentarea în scris a explicaţiilor respective.
    18. Şedinţele Comisiei de achiziţii se consideră valide dacă sunt prezenţi mai mult de 50% din numărul membrilor Comisiei de achiziții. În cazul Comisiei de achiziţii constituită doar din 3 membri, şedinţele acesteia se consideră valide dacă sunt prezenţi toţi membrii Comisiei de achiziţii. Comisia de achiziţii aprobă hotărârile sale prin votul majorităţii membrilor prezenți la şedinţă.
    19. Sistemele de gestiune informatică utilizate de Beneficiar la desfăşurarea procedurilor de achiziţie vor asigura  îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii:
    a) momentul exact al primirii ofertelor sau cererilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte, poate fi determinat cu precizie;
    b) înainte de data-limită de transmitere a datelor, nicio persoană nu are acces la datele transmise;
    c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit.b) a fost încălcată, accesul neautorizat este clar detectabil;
    d) numai persoanele autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate;
    e) accesul la datele recepţionate este posibil, numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit.d);
    f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze aceste date.
    20. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de participare, precum şi analizarea de către Beneficiar a conţinutului ofertelor şi al cererilor de participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.
    Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.
    În procesul de comunicare, Beneficiarul nu va discrimina nici un operator economic în ceea ce ţine de informaţiile comunicate, iar documentaţia de atribuire, caietele de sarcini sau documentaţia descriptivă vor fi puse la dispoziţia tuturor operatorilor economici care au înaintat, în acest sens, o cerere de participare, în acelaşi volum şi cu conţinut identic.
Secţiunea 2
Operatorul economic
    21. Fiecare operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are dreptul egal de a participa la procesul de achiziţii desfăşurat în sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorii economici nerezidenţi beneficiază de aceleaşi drepturi şi trebuie să respecte obligaţii similare celor stabilite faţă de operatorii economici rezidenţi.
    22. Condiţiile de participare şi calificare, cerinţele privind capacităţile tehnice, financiare, comerciale şi umane, precum şi criteriile de verificare a calificărilor la fiecare procedură de achiziţii iniţiată de beneficiar vor fi unice pentru toţi operatorii economici, fără discriminare.
    23. Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor. În acest caz, aceştia vor fi consideraţi ca un singur ofertant, iar în ofertele de participare la procedurile de achiziţii se indică operatorul economic principal cu care se va încheia contractul de achiziţii, în caz de câştig al procedurii de achiziţii, precum şi toată informaţia necesară privind asociaţii acestuia.
    24.  În cazul prezentării ofertelor de două sau mai multe întreprinderi dependente, acestea vor fi considerate ca un singur ofertant.
    25. Operatorul economic admis la procedura de achiziţii este în drept să ceară şi să primească de la beneficiar orice informaţie referitoare la organizarea procedurilor de achiziţii şi la documentaţia de atribuire şi este în drept să participe la şedinţele Comisiei de achiziţii de deschidere a ofertelor.
    26. Pentru constatarea calificării în cadrul procedurii de achiziţii, operatorul economic va prezenta după caz documentele şi informaţia stabilită de beneficiar în documentaţia de atribuire, inclusiv:
    a) copiile licenţelor şi autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    b) copiile documentelor ce confirmă experienţa în domeniu, dotarea tehnică, asigurarea cu personal calificat;
    c) copiile actelor şi certificatelor eliberate de autorităţile competente, care certifică  componenţa fondatorilor, capacitatea financiară, confirmarea neaflării operatorului economic în proces de lichidare, de insolvabilitate şi a faptului că patrimoniul său nu este sechestrat şi că activitatea sa nu este suspendată;
    d) copiile certificatelor de conformitate emise de instituţiile sau de serviciile oficiale care atestă conformitatea produselor identificate, prin trimiterea la standarde sau specificaţii corespunzătoare;
    j) copiile documentației tehnice și ale pașapoartelor tehnice pentru bunurile incluse în oferte.
    27. Operatorii economici se includ în lista de interdicție la apariția unuia din următoarele temeiuri:
    a) există o hotărâre definitivă a instanţei de judecată prin care au fost reziliate contractele de achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale;
    b) există dovezi, prezentate de către beneficiar (decizia Comisiei, cu anexarea documentelor confirmative) sau de către organul de control, care demonstrează faptul că operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile
contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din propria iniţiativă, altele decât cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor este mai joasă faţă de cea prevăzută în contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea beneficiarului;
    c) există dovezi, confirmate de organele de specialitate, care demonstrează că operatorul economic a prezentat documente false în cadrul procedurilor de achiziţie;
    d) există o hotărâre definitivă a instanţei de judecată, prin care s-a constatat comiterea de către operatorul economic a unor fraude economice sau un caz de corupţie din partea operatorului economic, în scopul săvârşirii anumitor acţiuni, adoptării unor decizii sau aplicării unor proceduri de achiziţii în favoarea lui;
    e) există dovezi prezentate de Beneficiar sau de organul de control, care demonstrează faptul că operatorii economici având aceiaşi fondatori au participat în cadrul procedurilor de achiziţii creând o concurenţă neloială şi prezentând preţuri majorate comparativ cu cele existente pe piaţă.
Capitolul III
ETAPELE PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE
    28. Procesul de achiziţie al beneficiarului este compus din următoarele etape obligatorii:
    a) planificarea anuală a achiziţiilor;
    b) iniţierea procedurii de achiziţii;
    c) depunerea şi calificarea ofertelor;
    d) evaluarea ofertelor;
    e) atribuirea contractului de achiziţii.
Secţiunea 1
Planificarea achiziţiilor
    29. Planificarea achiziţiilor de bunuri, lucrări şi de servicii este destinată asigurării activităţii continue a titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Planul de achiziţii cuprinde următoarele categorii de achiziţii:
    a) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate dezvoltării, construcţiei, reconstrucţiei, renovării, modernizării, creşterii capacităţii productive, reparaţiei capitale a mijloacelor fixe, precum şi elaborarea, procurarea şi implementarea diferitor sisteme, programe şi a altor imobilizări necorporale nemateriale pe termen lung, care sunt necesare pentru realizarea planului de investiţii al beneficiarului, aprobat de Agenţie, de autoritatea administrației publice locale, după caz, în scopuri tarifare;
    b) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate asigurării activităţii normale şi continue a întreprinderii reieşind din planurile de reparaţie capitală, curentă, de deservire, de întreţinere şi de exploatare a mijloacelor fixe;
    c) achiziţii de bunuri, de lucrări şi de servicii destinate asigurării necesităţilor comerciale, generale şi administrative ale întreprinderii.
    30. La elaborarea planului de achiziţii, în funcţie de bunul, lucrarea sau serviciul achiziţionat, este necesar de ţinut cont de următoarele:
    a) definirea tehnică a achiziţiilor solicitate şi destinaţia acestora;
    b) cantitatea achiziţionată, în funcţie de necesitate, spaţiul de depozitare, termenele de livrare, buget;
    c) termenul de livrare, în funcţie de data apariţiei necesităţii, ţinându-se cont de termenul de fabricare sau de furnizare, de transportare, tipul achiziţiei;
    d) termenul de executare a lucrărilor;
    e) preţul estimativ;
    f) siguranţa şi mediul înconjurător, în condiţiile în care caracteristicile bunurilor achiziţionate trebuie să cores-pundă acestor criterii.
    31. Beneficiarul elaborează şi aprobă un plan general de achiziţii sau elaborează planuri de achiziţii separat pe fiecare categorie de achiziţie. Planul de achiziţii se elaborează până la începutul anului de gestiune şi în funcţie de tipul de achiziţie, include activităţi de planificare şi de organizare, prin care se urmăreşte:
    a) identificarea necesităţilor pentru următorul an de gestiune şi stabilirea priorităţilor beneficiarului;
    b) identificarea surselor pentru acoperirea necesităţilor de achiziţii;
    c) studierea cataloagelor de achiziții şi a altor surse pentru obţinerea de informaţii privind achiziţiile;
    d) întocmirea unui plan anual de achiziţii cu indicarea termenelor executării.
    32. Identificarea necesităţilor şi stabilirea priorităţilor beneficiarului, în funcţie de tipul de achiziţie, se efectuează prin:
    a) acumularea informaţiei de la subdiviziunile beneficiarului referitor la tipul şi cantitatea bunurilor, a lucrărilor sau a serviciilor necesare pentru desfăşurarea activităţii continue a întreprinderii în anul calendaristic următor;
    b) analiza stocurilor existente;
    c) determinarea necesarului de achiziţii pentru următorul an de gestiune sistematizat pe perioadele în care va apărea necesitatea achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
    d) analiza tehnică şi economică a fiecărei categorii de bunuri/servicii/lucrări necesare de achiziţionat;
    e) identificarea şi evaluarea potenţialelor riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii de achiziţie şi a riscurilor generate de limita în timp şi/sau de natură tehnică ce pot afecta procedura;
    f) stabilirea priorităţilor.
    33. Planul de achiziţii poate fi actualizat pe parcursul anului în funcţie de modificarea planurilor de producere, a planurilor de investiţii, aprobate de Agenţie, de autoritățile administrației publice locale, după caz, sau a unor circumstanțe excepţionale. Excepțiile se limitează la cazurile de extremă urgență determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de beneficiar și care nu pot fi imputate acestuia.
Secţiunea 2
Estimarea valorii achiziției
    34. Succesiunea activităţilor ce preced selectarea procedurii de achiziţie este următoarea:
    a) estimarea valorii contractelor de achiziţii pentru necesităţile identificate;
    b) atribuirea achiziţiilor la una din categoriile de contracte de achiziții: de bunuri, de lucrări, de servicii.
    35. La determinarea valorii unui contract de achiziţii se ia în calcul valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de beneficiar.
    36. Beneficiarul estimează valoarea contractului de achiziții de bunuri în baza prețurilor orientative stabilite în catalogul prețurilor.
    37. Catalogul prețurilor este actualizat anual de către beneficiar în baza unui studiu privind ofertele existente pe piața internă și cea externă Catalogul include prețurile oferite de producători și reprezentanții oficiali ai acestor pentru bunurile procurate de catre beneficiar în ultimii 3 ani, precum și cele planificate de a fi procurate în anul curent.
    38. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv prime, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau alte plăţi în beneficiul operatorilor economici. Totodată, la stabilirea structurii valorii se ţine cont de cheltuielile cauzate de eventualele prorogări  ale contractului.
    39. Valoarea estimată a contractului de achiziţii de bunuri se determină reieşind din:
    a) necesarul anual de bunuri planificat de a fi procurat;
    b) preţul estimat pentru nivelul corespunzător al calităţii bunurilor.
    40. În cazul în care, prin atribuirea contractului de achiziții de bunuri, beneficiarul îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să reflecte şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective.
    41. Pentru contractele de achiziţii de bunuri care au ca obiect vânzarea în leasing, locaţiunea sau cumpărarea în rate, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate este valoarea totală estimată pentru toată perioada contractului.
    42. Pentru achiziţii de servicii, valoarea estimată a contractului se determină, în funcţie de caz, în modul următor:
    a) pentru contractele care prevăd preţ per unitate de serviciu – reieşind din volumul serviciului prestat şi preţul estimat per unitate;
    b) pentru contractele de achiziţii de servicii, care prevăd un cost lunar al serviciului – reieşind din durata contractului în luni şi din costul lunar estimat al acestora.
    43. Pentru contractele de achiziţii de lucrări, valoarea estimată se determină reieşind din  documentaţia de proiect şi deviz, dacă acestea sunt disponibile la etapa planificării, reieşind din studiile de fezabilitate, sau prin comparare cu proiectele asemănătoare realizate anterior, reieşind din:
    a) volumul lucrărilor, pentru un obiect în întregime, care nu poate fi dispersat din punct de vedere tehnic sau tehnologic;
    b) indicii de resurse;
    c) preţurile estimate ale resurselor, pentru nivelul corespunzător al calităţii lucrărilor.
    44. În valoarea estimată a contractelor de lucrări se include atât valoarea lucrărilor, cât şi valoarea bunurilor procurate de operatorul economic necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.
    45. Ca bază de calcul al valorii estimate pentru contractele de achiziţii de bunuri sau de servicii cu caracter regulat sau destinate să fie reînnoite în decursul unei anumite perioade, se consideră valoarea totală a tuturor contractelor succesive de achiziţii a bunurilor sau serviciilor de acelaşi tip, atribuite în decursul ultimelor 12 luni sau al anului de gestiune, ajustate pentru a ţine seama de modificările de cantitate sau de preţ, care pot să apară în decursul celor 12 luni de după semnarea contractului iniţial.
    46. Dacă un bun, o lucrare sau un serviciu se preconizează de a fi achiziţionat doar prin acordarea de contracte sub formă de loturi separate, la atribuirea contractelor de achiziţii se calculează valoarea globală estimată a totalităţii loturilor planificate de a fi achiziţionate. În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare sau egală cu pragul prevăzut în punctul 2 din prezentul Regulament, la atribuirea fiecărui lot se aplică prevederile prezentului Regulament.
    47. Divizarea achiziţiei prin încheierea mai multor contracte separate în scopul evitării pragurilor valorice de achiziţii prevăzute în punctul 2 din prezentul Regulament este interzisă.
    48. Valoarea estimată a contractului de achiziţii trebuie să fie valabilă în momentul în care beneficiarul iniţiază procedura de achiziţie.
Capitolul IV
PROCEDURILE DE ACHIZIŢII
    49. La atribuirea contractului de achiziții, beneficiarul în funcţie de tipul, destinaţia şi complexitatea  achiziţiiei va aplica una dintre următoarele proceduri:
    a) licitație deschisă;
    b) licitație restrânsă;
    c) cerere a ofertelor de prețuri;
    d) dialog competitiv;
    e) proceduri negociate;
    f) sistem dinamic de achiziţie;
    g) licitaţie electronică;
    h) acord-cadru.
    50. Licitația deschisă este o procedură de bază de atribuire a contractelor de achiziţii. Celelalte proceduri de achiziţii se aplică doar în condiţiile expres prevăzute în prezentul Regulament.
Secţiunea 1
Licitația deschisă
    51. Licitația deschisă este o procedură publică în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă.
    52. Licitaţia deschisă se desfăşoară de beneficiar într-o singură etapă, la care participă toţi  operatorii economici interesați, care îndeplinesc condiţiile stabilite în documentația de atribuire.
    53. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
    54. Pentru desfăşurarea licitaţiei deschise beneficiarul publică anticipat un anunţ, în modul prevăzut la punctul 116 din prezentul Regulament, prin care invită operatorii economici să participe la licitaţie şi informează privind criteriile şi condiţiile de participare la licitaţie, astfel încât aceştia să-şi poată pregăti ofertele.
Secţiunea 2
Licitația  restrânsă
    55. Licitaţia restrânsă se aplică doar la achiziţiile bunurilor,
lucrărilor și serviciilor care poartă un caracter specific pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare. Licitația restrânsă se desfăşoară potrivit aceloraşi reguli prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecţie precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecţie
    56. Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară în două etape:
    a) etapa de preselectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și preselecţie stabilite în prezentul Regulament;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    57. Orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă.
    58. În cazul în care beneficiarul, pentru selectare, utilizează un sistem de calificare continuu, operatorii economici calificaţi participă direct la etapa a doua de prezentare a ofertelor.
    59. Beneficiarul are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    60. Numărul de candidaţi selectaţi în prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
Secţiunea 3
Cerere a ofertelor de prețuri
    61. Procedura de achiziţie prin cerere a ofertelor de preţuri se aplică în cazurile contractelor de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii, ale căror valoare estimativă, fără TVA este mai mică de 1,0 mil. lei pentru achiziţii de bunuri şi servicii şi mai mică de 1,5 mil. lei pentru achiziţii de lucrări, în situaţiile în care:
    a) achiziţia are un caracter multiplu şi specific şi se efectuează direct de la producătorii de bunuri rezidenţi şi nerezidenţi sau de la reprezentanții autorizaţi ai producătorilor nerezidenţi, cu condiţia că aceste întreprinderi să nu fie afiliate una faţă de alta, sau afiliate beneficiarului;
    b) achiziţiile de lucrări de construcţie, reconstrucţie, renovare, reparaţie, modernizare pot fi efectuate doar de un număr limitat de operatori economici specializaţi, experimentaţi şi omologaţi în domeniul respectiv.
    62. Achiziţiile prin cerere a ofertelor de prețuri se efectuează în una sau în două etape - etapa de preselecţie (calificare) şi etapa de evaluare a ofertelor.
    63. Beneficiarul poate stabili, pe lângă preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia.
    64. Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba.
    65. Este declarată câştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare.
    66. În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului de participare.
Secţiunea 4
Dialog competitiv
    67. Procedură de dialogul competitiv este aplicabilă în cazul contractelor de achiziţii deosebit de complexe în măsura în care atribuirea acestora nu este posibilă prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă.
    68. Un contract de achiziţii este considerat deosebit de complex în cazul în care beneficiarul din motive obiective, nu este în măsură să definească, mijloacele tehnice care pot răspunde necesităţilor şi obiectivelor sale şi/sau să stabilească natura juridică și/sau financiară a unui proiect.
    69. Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa de preselecţie a candidaţilor;
    b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor beneficiarului şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală;
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
    70. La prima etapă, dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    71. Beneficiarul are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile.
    72. La etapa a doua a procedurii de dialog competitiv, beneficiarul are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare tuturor candidaţilor admişi. Invitaţia va cuprinde în mod obligatoriu adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data, ora lansării acestuia, însoţită de un exemplar al caietului de sarcini sau al documentaţiei de atribuire.
    73. Beneficiarul derulează dialogul cu fiecare candidat admis în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, la modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate să răspundă necesităţilor obiective ale beneficiarului.
    74. Pe durata dialogului, beneficiarul are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, beneficiarul nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    75. Beneficiarul are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    76. Dialogul derulează până când beneficiarul identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective.
    77. După ce a declarat închisă etapa de dialog, beneficiarul are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, care se elaborează în baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
    78. Beneficiarul poate modifica prevederile stabilite iniţial în documentaţia de atribuire, cu condiția că aceste modificări vor fi comunicate participanților selectați, concomitent cu invitaţia de prezentare a ofertelor finale.
    79. Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire.
    80. În cazul în care, în procesul evaluării ofertelor beneficiarul solicită ofertanților clarificări, informaţiile suplimentare sau reconfirmări privind ofertele prezentate, aceste informații nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.
    81. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţii se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
Secţiunea 5
Proceduri negociate
    82. Beneficiarul poate atribui contracte de achiziție prin procedură negociată cu/sau fără publicarea unui anunţ de participare.
    83. Procedura negociată cu publicarea unui anunţ de participare se organizează în două etape, cu/sau fără aplicarea sistemului de preselecţie (calificare) al beneficiarului.
    84. La prima etapă, beneficiarul, prin anunţ solicită participarea operatorilor economici, iar la a doua etapă beneficiarul negociază cu operatorii economici, care au depus ofertele, pentru a adapta ofertele la cerinţele exprimate în anunţul de participare, în caietul de sarcini, documente descriptive, în scopul obţinerii celei mai avantajoase oferte.
    85. Procedura negociată cu publicarea unui anunț de participare se desfăşoară: 
    a) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri de licitație deschisă sau restrânsă, de cerere a ofertelor de prețuri ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sunt modificate în mod substanţial condiţiile inițiale de prezentare a ofertelor stabilite de beneficiar.
    Beneficiarul este în drept să nu publice un anunţ de participare dacă include în procedura negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de preselecţie şi care au prezentat în cadrul procedurii aplicate inițial, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale procedurii de atribuire. Aplicarea procedurii negociate în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, cerere a ofertelor de preţuri sau dialog competitiv;
    b) în cazuri excepţionale, temeinic motivate, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;
    c) în domeniul serviciilor, inclusiv al celor ce ţin de proprietatea intelectuală, cum ar fi proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, specificaţiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura deschisă sau procedura restrânsă;
    d) în cazul contractelor de achiziţii de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau a experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare. 
    86. Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive/de atribuire și să îşi depună candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
    87. Beneficiarul are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectaţi. Invitaţia va cuprinde un exemplar al caietului de sarcini sau al documentaţiei descriptive şi al oricărui document suplimentar. Beneficiarul derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat, în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract.
    88. Beneficiarul are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    89. Negocierile se derulează până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare în cazul în care atribuirea este posibilă.
    90. Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare are loc în cazurile în care:
    a) nici o ofertă sau nici o ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă atâta timp cât condiţiile iniţiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanţial;
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru beneficiar, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitaţie deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile beneficiarului. În acest caz, contractual nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă.
    91. În cazul contractelor de achiziţii de bunuri, beneficiarul efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:
    a) aceste bunuri sunt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;
    b) contractul de achiziţii se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga beneficiarul să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. De regulă, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru achiziționarea suplimentară de bunuri nu trebuie să fie mai mare de 15% din valoarea contractului iniţial;
    c) bunurile ce urmează a fi procurate sunt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    d) contractul de achiziţii se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    92. În situaţiile prevăzute la lit. a) în cazul în care acest lucru este posibil, beneficiarul are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.
    93. În cazul contractelor de achiziţii de lucrări şi servicii, beneficiarul efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare:
    a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:
    – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau
    – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 20% din valoarea contractului iniţial;
    b) pentru lucrări sau servicii noi, constând în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către beneficiar operatorului economic câştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, restrânsă sau de cerere a ofertelor de preţuri.
Secţiunea 6
Sistemul dinamic de achiziţie
    94. Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziţie beneficiarul trebuie să respecte cerinţele referitoare la licitaţia deschisă la toate etapele acesteia, până la atribuirea contractelor în cadrul sistemului respectiv.
    95. În sistemul dinamic de achiziţie sunt invitaţi şi admişi toţi ofertanţii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi au prezentat o ofertă orientativă conformă caietului de sarcini şi eventualelor documente suplimentare. Ofertele orientative pot fi îmbunătăţite de operatorii economici în orice moment, cu condiţia ca acestea şi în continuare să fie conforme cu caietul de sarcini.
    96. În vederea realizării sistemului dinamic de achiziţie şi pentru atribuirea contractelor în cadrul acestui sistem, beneficiarii folosesc în exclusivitate mijloace electronice.
    97. În sistemul dinamic de achiziţie fiecare contract specific de achiziţii face obiectul unei convocări la licitaţie. Înainte de emiterea convocării la licitaţie, beneficiarul:
    a) publică un anunţ de participare, în care precizează că atribuirea contractului are loc în cadrul unui sistem dinamic de achiziţie şi invită toţi operatorii economici interesaţi să prezinte o ofertă orientativă, într-un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
    b) precizează în caietul de sarcini natura achiziţiilor care fac obiectul sistemului în cauză, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul de achiziţie, privind echipamentul electronic utilizat, privind aranjamentele şi privind specificaţiile tehnice de conectare;
    c) oferă, prin mijloace electronice, de la publicarea anunţului şi până la expirarea termenului de aplicare a sistemului, accesul liber, direct şi total la caietul de sarcini şi la toate documentele suplimentare.
    98. Beneficiarul, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii ofertei, verifică dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare, evaluează oferta orientativă şi informează ofertantul, cât mai repede posibil, în legătură cu admiterea sa în sistemul dinamic de achiziţie sau în legătură cu respingerea ofertei sale orientative. Beneficiarul nu poate începe licitaţia înainte de încheierea evaluării tuturor ofertelor orientative primite în termenul stabilit.
    99. Beneficiarul invită toţi ofertanţii care au prezentat oferta orientativă şi au fost admişi în sistem să depună o ofertă fermă pentru fiecare contract specific care urmează a fi atribuit în cadrul sistemului. În acest scop, el stabileşte un termen pentru depunerea ofertelor ferme, iar contractul se atribuie ofertantului care a depus cea mai avantajoasă ofertă fermă, pe baza criteriilor enunţate în anunţul specific de atribuire a contractului de achiziţii.
    100. Sistemul dinamic de achiziţie nu poate fi utilizat pentru a împiedica, restricţiona sau denatura concurenţa.
Secţiunea 7
Licitaţia electronică
    101. Beneficiarul poate decide că atribuirea unui contract să fie precedată de o licitaţie electronică, în cazul în care se pot stabili cu precizie specificaţiile contractului, iar beneficiarul dispune de mijloace electronice necesare pentru desfăşurarea acestor achiziţii. În aceleaşi condiţii, o licitaţie electronică poate fi utilizată la deschiderea licitaţiei de contracte ce urmează a fi atribuite în cadrul unui sistem dinamic de achiziţie. Beneficiarul care desfăşoară o licitaţie electronică menţionează acest lucru în anunţul de participare şi în documentația de atribuire.
    102. Licitaţia electronică reprezintă un proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic pentru prezentarea noilor preţuri, revăzute în sens descrescător, şi a noilor valori privind anumite elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare iniţială completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor prin metode de evaluare automată. În consecinţă, anumite contracte de servicii şi anumite contracte de lucrări care au ca obiect prestarea de servicii ce ţin de proprietatea intelectuală, cum ar fi lucrări de proiectare, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.
    103. Licitaţia electronică se refera:
    a) fie exclusiv la preţuri, în cazul în care contractul se atribuie pe criteriul preţului celui mai mic;
    b) fie la preţuri şi/sau la valorile elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
    104. Înainte de a trece la licitaţia electronică, beneficiarul face o evaluare iniţială completă a ofertelor, în conformitate cu criteriile de atribuire stabilite de către beneficiar în documentaţia de atribuire şi cu ponderea fixată pentru ele.
    105. Toţi operatorii economici care au prezentat oferte admisibile sunt invitaţi simultan, prin mijloace electronice, să prezinte preţuri şi valori noi.
    106. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor şi conţine toate informaţiile relevante privind conectarea individuală la dispozitivul electronic utilizat. De asemenea, invitaţia trebuie să conţină informaţii cu privire la data şi ora de începere a licitaţiei şi referitor la termenul-limită de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. Licitaţia electronică poate fi începută nu mai devreme de 2 zile lucrătoare după data transmiterii invitaţiei.
    107. Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive. În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, beneficiarul are obligaţia să comunice simultan tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament.
    108. Licitaţia electronică se finalizează prin una din următoarele situaţii sau printr-o combinaţie a acestora:
    a) în termenul indicat în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    b) după un număr de runde de licitaţii al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    c) când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi ce îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse.
Secţiunea 8
Acordul-cadru
    109. Atât în cazul licitației deschise, precum şi în cazul licitației restrânse şi procedurilor negociate, beneficiarul poate recurge la utilizarea acordului-cadru de achiziţii. În temeiul acordului-cadru se pot încheia contracte cu unul sau cu mai mulţi operatori, în funcţie de necesitatea beneficiarului şi de capacitatea operatorilor economici. Astfel, se poate încheia un contract unic sau contracte succesive cu un singur operator economic sau mai multe contracte cu mai mulţi operatori economici, în cazul în care fiecare în parte nu poate acoperi necesitatea identificată a beneficiarului.
    110. Pentru utilizarea acordului-cadru beneficiarul, după desfăşurarea licitației deschise, restrânse sau procedurilor negociate, elaborează un clasament al celor mai buni operatori economici. Cu operatorul/operatorii economici, clasaţi în primele locuri ale clasamentului, se încheie, pe o perioadă determinată un acord-cadru privind posibilitatea colaborării ulterioare. Încheierea acestui document nu implică obligaţia beneficiarului de a achiziţiona lucrările, serviciile sau bunurile ce au făcut obiectul acordului-cadru, ci conferă beneficiarului posibilitatea de a încheia în viitor un contract, fără a mai organiza altă procedură de achiziţie. În acest caz beneficiarul are obligaţia de a respecta următoarea procedură:
    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, beneficiarul consultă în scris toți operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
    b) beneficiarul fixează un termen-limită suficient pentru prezentarea de către operatorii economici semnatari ai contractului-cadru a ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezintă în scris, în plic sigilat, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până la deschiderea acestora de către Comisia de achiziţii la data-limită stabilită pentru procedura de achiziţii;
    d) beneficiarul atribuie contractul de achiziţie ofertantului care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de achiziţie în baza căreia a fost încheiat acordul-cadru.
    111. În cazul în care se atribuie un contract de achiziţie pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru semnat cu un singur operator economic, beneficiarul nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări ale elementelor şi ale condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv, care ar afecta calitatea sau ar duce la majorarea costului achiziţiei.
    112. Beneficiarul are dreptul de a face noi solicitări de oferte prin intermediul unei proceduri simplificate de licitaţie, însă numai faţă de operatorii selectaţi, care pot veni cu noi oferte şi care, implicit, pot modifica clasamentul întocmit la momentul încheierii acordului-cadru.
    113. Beneficiarul, în cazul atribuirii unui contract de achiziţii în baza contractului-cadru, nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.
Capitolul  V
INIŢIEREA, DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR
DE ACHIZIŢII ŞI RĂSPUNDEREA
PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI
Secţiunea 1
Iniţierea procedurilor de achiziţii
    114. Beneficiarul, iniţiază procedura de achiziţie dacă respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) obiectul achiziţiei este inclus în planul anual de achiziţii, cu excepţia cazului în care necesitatea efectuării achiziţiei este cauzată de apariţia unor circumstanțe excepţionale;
    b) sunt asigurate mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie;
    c) este elaborată documentația de atribuire;
    d) este creată Comisia de achiziţii conform ordinului conducătorului sau atribuțiile acesteia sunt delegate unei entități centrale de achiziții.
    115. Iniţierea procedurilor de achiziţii are loc odată cu publicarea anunţurilor de achiziţii sau de preselecţie.
    116. Beneficiarul este obligat, la începutul anului calendaristic pentru care se planifică efectuarea achiziţiilor, să publice pe pagina sa electronică un anunţ privind achiziţiile planificate de a fi efectuate în următoarele 12 luni. Formularul anunţului se elaborează de beneficiar, utilizând informaţia de bază stipulată în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, care prin acest anunţ trebuie să fie plasat pe pagina web.
    117.  În cazul contractelor de achiziţii de bunuri și servicii ale căror valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,0 mil. lei și a contractelor pentru achiziţii de lucrări ale căror valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,5 mil. lei, pentru atragerea în procesul de achiziţii a mai multor operatori economici, inclusiv nerezidenţi, în afară de publicarea anunţurilor pe pagina sa electronică beneficiarul publică anunţurile în Buletinul Achiziţiilor Publice sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    118. Pentru fiecare contract de achiziţie planificat de a fi atribuit  prin intermediul licitaţiei deschise, al licitaţiei  restrânse, al dialogului competitiv sau al procedurii negociate cu publicarea prealabilă a anunțului, beneficiarul, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data-limită planificată pentru primirea ofertelor, este obligat să publice pe pagina sa electronică un anunţ privind iniţierea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie prin care se indică informaţia detaliată privind procedura de achiziţie a fiecărui contract de achiziţie. Informaţia, care, în mod obligatoriu, trebuie să fie indicată în acest anunţ este stipulată în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    119. Pentru asigurarea unei transparenţe maxime şi pentru atragerea în procesul de achiziţii a mai multor operatori economici, beneficiarul transmite după caz invitaţii de participare producătorilor de bunuri, prestatorilor de servicii, executorilor de lucrări.
    120. Procedura de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri se iniţiază odată cu expedierea de către beneficiar a invitaţiilor de prezentare a ofertelor la un număr mare de operatori economici. În caz de urgență, argumentată de beneficiar, termenul de prezentare a ofertelor, la procedura cererii ofertelor de prețuri, poate fi redus la cel puțin 3 zile calendaristice – pentru bunuri și la cel puțin 5 zile calendaristice – pentru servicii și lucrări.
    121. În cazul în care se optează pentru aplicarea sistemului de preselecţie (calificare) la achiziţii, în anunţurile orientative anuale, în anunţurile privind contractele de achiziţii şi în invitaţiile de participare, beneficiarul este obligat să indice suplimentar şi regulile care se aplică în procesul de achiziţii, cu indicarea actelor legislative şi normative în care se regăsesc, inclusiv a prezentului Regulament.
    122. Beneficiarul poate stipula în anunţ că operatorii economici pot să expună spre examinare tipul de marfă sau mostrele de produse oferite. Din aceste considerente, beneficiarul are obligaţia de a asigura securitatea mărfurilor prezentate pentru examinare la licitaţie.
Secţiunea 2
Caietul de sarcini
    123. Caietul de sarcini este documentul principal al documentaţiei de atribuire al beneficiarului, pus la dispoziţia tuturor operatorilor economici participanţi la procesul de achiziţii, în baza căruia se elaborează şi se prezintă propunerea tehnică şi care determină propunerea financiară.
    124. Caietul de sarcini se elaborează reieşind din volumele de lucrări necesare, din cerinţele tehnice, tehnologice şi/sau reieşind din alte cerinţe faţă de bunurile, lucrările şi serviciile solicitate. În caietul de sarcini se formulează clar şi concis specificaţiile tehnice ale bunurilor/lucrărilor/serviciilor ce urmează a fi achiziţionate de beneficiar, modalitatea de achitare, garanțiile, penalitățile, alte cerințe care corespund prezentului Regulament.
    125. În specificaţiile tehnice, în funcţie de tipul achiziţiei şi după necesitate, se stabilesc cerinţe cu privire la:
    a) nivelul calității, inclusiv descrierea sistemului calităţii aplicat şi procedurile aferente sistemului calităţii;
    b) nivelul tehnic, inclusiv procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări referitor la realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii şi cu privire la verificări şi încercări;
    c) nivelul de performanţă;
    d) siguranţa în exploatare;
    e) dimensiuni;
    f) terminologie şi simboluri;
    g) teste şi metode de testare;
    h) mod de ambalare, etichetare, marcare, (în caz de necesitate);
    i) certificate de origine şi de conformitate.
    126. Pentru contractele de lucrări, în funcţie de tipul achiziţiei şi, după necesitate, în specificaţiile tehnice se stabilesc cerinţe privind:
    1) proiectare şi calcul;
    2) verificări;
    3) inspecţii;
    4) tehnici, procedee şi metode de construcţie;
    5) condiţii de recepţie a lucrărilor;
    6) alte condiţii cu caracter tehnic în legătură cu:
    a) materiile prime şi materiale utilizate;
    b) tehnica şi utilajul utilizat;
    c) subcontractanţi;
    d) calificarea personalului;
    e) descrierea lucrărilor în ansamblu.
    127. Specificaţiile tehnice trebuie să fie indicate în caietul de sarcini numai prin referire la standardele şi normele naţionale şi internaţionale, la autorizări sau la omologări. De asemenea, trebuie să fie indicate actele legislative şi normative care reglementează protecţia muncii, securitatea industrială şi incendiară, protecţia mediului, care urmează a fi respectate pe parcursul executării contractului.
    128. Prin formularea cerinţelor în caietul de sarcini, beneficiarul obligă operatorul economic să indice în ofertă partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze întreprinderilor afiliate sau unor terţi, precum şi să descrie subcontractanţii propuşi.
    29. Se interzice definirea specificaţiilor tehnice în caietul de sarcini, prin indicarea:
    a) originii sau a producătorului de bunuri;
    b) unui procedeu special;
    c) mărcii de fabrică sau de comerţ;
    d) brevetului de invenţie;
    e) licenţei de fabricaţie;
    f) oricăror altor cerinţe care ar favoriza unul sau mai mulţi operatori economici.
    130.  Prin derogare de la prevederile  punctului 129 lit. a)-e) din prezentul Regulament, se permite indicarea în caietul de sarcini a mărcii sau a producătorului de bunuri numai în cazul necesității respectării cerințelor documentaţiei de exploatare a utilajului, cerinţelor de compatibilitate cu utilajele existente şi documentaţiei de proiectare.
    131. Pentru licitaţia electronică, caietul de sarcini va conţine, fără a se limita, următoarele informaţii:
    a) informaţii privind elementele ale căror valori vor face obiectul licitaţiei electronice, cu condiţia că astfel de elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;
    b) informaţii referitor la eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate astfel cum rezultă ele din specificaţiile privind obiectul contractului;
    c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici în cursul licitaţiei electronice, cu specificarea momentului la care vor fi puse la dispoziţia lor;
    d) informaţii relevante privind derularea licitaţiei electronice;
    e) informaţii privind condiţiile în care operatorii economici vor putea licita, în special, referitor la diferenţele minime care vor fi impuse pentru a licita;
    f) informaţii relevante privind dispozitivul electronic utilizat, precum şi referitor la modalităţile şi cerinţele tehnice de conectare.
    132. Operatorul economic, care a obţinut un exemplar al caietului de sarcini, are dreptul de a adresa, în orice formă de comunicare, întrebări referitor la elementele incluse în acesta. Întrebările se adresează cel puţin cu 5 zile lucrătoare până la data-limită de depunere a ofertelor. Beneficiarul este obligat să transmită răspuns la întrebările formulate cel puţin cu 2 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
Secţiunea 3
Procedura de preselecţie şi sistemul de calificare
    133. În cazul utilizării procedurilor de achiziţii în două sau trei etape, beneficiarul este obligat să organizeze şi să administreze o procedură de preselecţie a operatorilor
economici. Procedura de preselecţie trebuie să fie administrată, în mod obligatoriu, pe baza unor criterii şi norme de calificare obiective, concrete, transparente şi unice pentru toţi participanţii la unul şi acelaşi proces de achiziţii. La formularea cerinţelor de preselecție beneficiarul nu trebuie să limiteze în mod artificial competiţia, iar criteriile de calificare trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.
    134. În cazul efectuării procedurii de preselecţie, beneficiarul va oferi câte un set de documente de preselecţie fiecărui operator economic care le va solicita potrivit invitaţiei de participare la preselecţie şi va achita costul acestor documente.     Plata va include doar cheltuielile de tipărire a documentelor şi de livrare a acestora către operatorul economic.
    135. Documentele de preselecţie vor conţine:
    a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;
    b) criteriile de preselecţie;
    c) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului de achiziţie, care urmează a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie;
    d) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
    e) informaţii despre modul, locul şi termenul de prezentare a cererilor pentru preselecţie, cu indicarea datei, a orei-limită şi a locului de prezentare;
    f) orice alte cerinţe privind pregătirea şi prezentarea cererilor pentru preselecţie şi referitoare la procedura de desfăşurare a acesteia, pe care beneficiarul le stabileşte în conformitate cu prezentul Regulament, alte acte legislative şi normative şi reieşind din documentaţia standard;
    g) informaţii cu privire la taxa de participare.
    136. Beneficiarul nu poate să impună condiţii administrative, tehnice sau financiare faţă de anumiţi operatori economici dacă acestea nu au fost impuse faţă de ceilalţi operatori. În cazul în care se solicită prezentarea de certificate întocmite de organisme independente care atestă conformitatea operatorului economic cu anumite standarde de asigurare a calităţii, beneficiarul este obligat să facă trimitere la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe standardele naţionale şi internaţionale.
    137. Beneficiarul este obligat, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, să răspundă la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecţie, primit cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data expirării termenului de prezentare a documentelor pentru preselecţie. Răspunsul la orice demers, care prezintă interes şi pentru alţi operatori economici, se expediază tuturor operatorilor economici cărora beneficiarul le-a remis documentele de preselecţie, fără a indica sursa demersului.
    138. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic, care a depus cerere pentru preselecţie, se aplică doar criteriile de preselecție stabilite.
    139. După evaluarea rezultatelor preselecţiei, beneficiarul comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, fiecărui operator economic, care a depus cererea pentru preselecţie, rezultatele acesteia. Operatorii economici preselectaţi vor participa în continuare la procedura de achiziţie.
    140. La cererea operatorilor economici care nu au fost preselectaţi, beneficiarul va comunica temeiurile unei atare decizii.
    141. Beneficiarul poate institui şi administra un sistem de calificare continuu pentru anumite proceduri ulterioare de achiziţii a bunurilor lucrărilor și serviciilor care poartă un caracter specific pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare.
    142. În acest caz, sistemul de calificare trebuie să asigure operatorilor economici solicitanţi posibilitatea de a fi calificaţi în orice timp. Termenul maxim pentru aprobarea deciziei de către beneficiar privind calificarea operatorului economic este de 3 luni de la data primirii cererii de calificare.
    143. În cazul utilizării sistemului de calificare, beneficiarul publică un anunţ prin care informează operatorii economici despre acest sistem şi despre normele aplicabile, iar operatorii economici din cadrul unei proceduri restrânse sau negociate sunt selectaţi din rândul celor calificaţi în conformitate cu un astfel de sistem.
    144. Dacă pentru luarea deciziei de calificare este necesar un termen mai mare de 3 luni de la depunerea cererii, beneficiarul trebuie să informeze, în scris, solicitantul despre motivele care justifică o astfel de prelungire şi despre data la care cererea urmează a fi examinată. În acest caz, însă, termenul maxim total necesar pentru calificare nu poate depăși de 6 luni.
    145. Operatorii economici care doresc să participe la procedura de achiziţii cu aplicarea sistemului de calificare depun la beneficiar o cerere de participare la acest sistem, iar beneficiarul eliberează sau expediază acestora setul de documente de calificare. Formularul cererii de participare se elaborează de beneficiar utilizând ca bază cerinţele stipulate în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică.
    146. Criteriile de calificare impuse de beneficiar pot include şi criteriile de excludere a operatorilor economici din sistem, cu condiţia că acestea vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici odată cu solicitarea calificării.
    147. Beneficiarul poate descalifica operatorul economic numai pe motive bazate pe nerespectarea criteriilor de calificare stabilite fără discriminare faţă de toţi operatorii economici. Orice intenţie de descalificare se comunică operatorului economic în scris cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, cu indicarea motivului care justifică decizia de descalificare.
    148. Setul de documente, eliberat de beneficiar pentru calificare, trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) expunerea succintă a contractelor de achiziţii atribuite  în baza sistemului de calificare dinamic;
    b) cerinţele faţă de operatorii economici;
    c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
    d) informaţii cu privire la procedura şi criteriile de calificare.
    149. Comisia de achiziţii evaluează documentele de calificare primite de la operatorii economici, stabileşte lista operatorilor economici calificaţi şi informează operatorii economici participanţi despre rezultatele calificării. Beneficiarul informează operatorii economici care au fost respinşi cu privire la această decizie, cu indicarea motivelor care au stat la baza refuzului.
    150. Beneficiarul este obligat să răspundă, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de calificare.
    151. Pentru selectarea participanţilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii, care fac obiectul convocării la licitaţie cu utilizarea sistemului de calificare în mod continuu, beneficiarul:
    a) califică operatorii economici în conformitate cu criteriile de calificare prestabilite;
    b) aplică operatorilor economici calificaţi acţiunile caracteristice procedurilor de achiziţii, prevăzute în prezentul Regulament.
Secţiunea 4
Depunerea ofertelor
    152. Depunerea ofertei se efectuează de către operatorul economic până la data-limită, printr-o scrisoare ce confirmă înaintarea acesteia, care reprezintă, concomitent, manifestarea voinţei operatorului economic de a semna contractul de achiziţie. La stabilirea termenului-limită, beneficiarul va lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate.
    153. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, beneficiarul poate prelungi, la decizia sa, acest termen.
    Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi în mod obligatoriu plasat pe pagina electronică şi expediat imediat fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare sau căruia beneficiarul i-a oferit documentaţia de atribuire.
    154. Ofertele se întocmesc şi se depun/expediază de către operatorii economici în baza documentaţiei de atribuire şi conform criteriilor pe baza cărora beneficiarul atribuie contractele de achiziţii.
    155. Înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor operatorul economic are dreptul să retragă oferta și garanţia pentru ofertă.
    156. Ofertele depuse/primite se înregistrează de către beneficiar în Registrul ofertelor de achiziţii la momentul depunerii/primirii. Înregistrarea se efectuează în mod cronologic, conform ordinii de primire. Formularul Registrului ofertelor de achiziții se elaborează de beneficiar cu utilizarea obligatoriu a informaţiei indicate în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 
    157. În cazul atribuirii contractelor de achiziţii pe baza criteriului celui mai mic preţ, operatorii economici depun o singură ofertă. Formularul ofertei se elaborează de beneficiar utilizând ca bază informaţia indicată în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică. În cazul atribuirii contractelor de achiziţii pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico- economic, operatorii economici întocmesc şi prezintă propunerea tehnică şi propunerea financiară.
    Beneficiarul poate permite ofertanţilor să depună şi alte oferte, numite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
    Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă acest lucru este interzis. În cazul în care această precizare lipseşte, beneficiarul nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    158. În propunerea tehnică operatorul economic descrie în detalii informaţia solicitată de beneficiar în documentația de atribuire şi, în special, în caietul de sarcini. În cazul achiziţiei de lucrări în propunerea tehnică se va indica informaţia cu privire la:
    a) procedurile tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări, privind realizarea controlului calităţii, referitor la verificările şi testările necesare;
    b) lista laboratoarelor autorizate în domeniul lucrărilor planificate spre execuţie, de serviciile cărora va beneficia operatorul economic pentru executarea contractului de achiziţie;
    c) graficul de execuţie a lucrării;
    d) lista personalului şi gradul de calificare al acestuia;
    e) informaţia privind subcontractanţii, inclusiv întreprinderile afiliate, experienţa, calificarea şi dotarea acestora cu tehnică şi personalul necesar;
    f) listele privind dotările tehnice, utilajul şi echipamentul tehnic, care va fi utilizat la îndeplinirea lucrărilor;
    g) tehnologiile utilizate de executare a lucrărilor reieşind din necesitatea respectării cerinţelor calitative şi cantitative ale proiectelor tehnice, a cerinţelor din caietul de sarcini, din standardele, din normele tehnice şi din actele care reglementează executarea lucrărilor.
    159. În propunerea tehnică sunt descrise materialele planificate de a fi utilizate, corespunderea acestora cerinţelor proiectelor tehnice, calităţii, standardelor, normelor tehnice, dacă lucrările sunt efectuate cu materialele operatorului economic.
    160. În propunerea financiară se indică informaţia cu privire la valoarea achiziţiei, la creditele planificate de a fi luate, referitor la condiţiile de achitare de către operatorul economic, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie.
    161. În propunerea financiară, operatorul economic va evidenţia, după caz, informaţii cu privire la:
    a) valoarea contractului de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii (fără şi cu TVA). La contractele de achiziţii de lucrări, în cazul în care o parte din acestea se efectuează de către subcontractanţi, se evidenţiază separat şi valoarea lucrărilor planificate de a fi efectuate de către aceştia;
    b) cantitatea, preţul pe unitate şi valoarea fiecărei poziţii a contractului de achiziţii de bunuri şi de servicii;
    c) valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată;
    d) volumul, norma resurselor, preţul pe unitate şi valoarea fiecărei poziţii din deviz aferentă categoriilor de lucrări;
    e) valoarea cheltuielilor de resurse materiale, inclusiv separat pentru materialele operatorului economic şi ale beneficiarului;
    f) valoarea cheltuielilor cu personalul;
    g) valoarea cheltuielilor privind utilajele de construcţii;
    i) valoarea utilajelor şi a echipamentelor tehnologice;
    j) valoarea cheltuielilor directe;
    k) asigurarea socială;
    l) asigurarea medicală;
    m) cheltuielile de transport, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat;
    n) cheltuielile de regie, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat;
    o) beneficiul de deviz;
    p) cheltuielile de depozitare, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat;
    q) alte cheltuieli specifice indicate în documentația de atribuire .
    162. În cazul contractelor de achiziţii ale imobilizărilor corporale și necorporale din categoria sistemelor automatizate sau a programelor de prelucrare a informaţiei, atât în documentația de atribuire a beneficiarului, precum şi în ofertele operatorilor economici trebuie să fie incluse, în mod obligatoriu, nu numai prevederile privind furnizarea acestor bunuri, dar şi cele legate de deservirea tehnică ulterioară a acestora.
    163. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă naţională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislaţiei. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă naţională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei la  ziua deschiderii ofertelor.
    164. La scrisoarea de înaintare a ofertei, operatorul economic anexează documentele stabilite de beneficiar în documentația de atribuire, după caz:
    a) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care reflectă situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere;
    b) formularul completat privind informaţia generală despre operatorul economic. Formularul se elaborează de beneficiar, luând ca bază informaţia din Anexa nr. 7 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică;
    c) formularul completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate. Formularul se elaborează de beneficiar, luând ca bază informaţia indicată în Anexa nr. 8 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică;
    d) declaraţia privind eligibilitatea. Formularul declaraţiei se elaborează de beneficiar, luând ca bază informaţia indicată în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică;
    e) certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data înaintării ofertei.
    165. Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele reguli:
    a) să corespundă cerinţelor prevăzute în documentația de atribuire;
    b) să fie întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului şi a datei de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile;
    c) să fie tipărită sau scrisă cu cerneală  neiradiabilă. În cazul existenţei unor modificări, este necesară şi semnătura persoanei autorizate pe fiecare pagină pe care s-au făcut modificări;
    d) să fie prezentată în termenul-limită stabilit în anunţul de achiziţii;
    e) plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a beneficiarului;
    f) să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi să fie semnată, pe propria răspundere, de către operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită. 
    166. Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin mijloace electronice sau fax. În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul  ofertelor de achiziţii
    167. Ofertele operatorilor economici, incluşi în lista de interdicţie a beneficiarului și/sau în lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de Agenția Achiziții Publice, nu se admit pentru participare la procedura de achiziţie.
    168. Pentru a fi protejat de riscul unui eventual comportament necorespunzător al operatorului economic pe întreaga perioadă a procesului de achiziţie până la încheierea contractului de achiziţie, beneficiarul poate solicita operatorilor economici să depună o garanţie pentru ofertă.
    169. În cazul în care beneficiarul stabileşte depunerea unei garanţii pentru ofertă, aceasta trebuie să corespundă legislaţiei şi să fie exprimată în sumă fixă, egală pentru toţi operatorii economici. Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 3 % din valoarea estimată a ofertei de achiziţie, iar perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi pe toată perioada până la încheierea contractului de achiziţie.
    170. Operatorul economic pierde garanţia pentru ofertă, virată în contul beneficiarului în următoarele situaţii:
    a) operatorul economic îşi retrage oferta după termenul-limită de depunere a ofertelor;
    b) oferta operatorului economic a fost stabilită câştigătoare, iar acesta nu a depus asigurarea executării contractului sau operatorul economic a refuzat încheierea contractului de achiziţii;
    c) operatorul economic prezintă informaţii false, eronate sau nu prezintă informaţiile suplimentare solicitate de către beneficiar.
    171. Garanţia pentru oferta stabilită câştigătoare se restituie de către beneficiar operatorului economic în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie, iar garanţiile ofertelor necâştigătoare – în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de evaluare a ofertelor. Beneficiarul va restitui garanţia pentru ofertă în cel mult 2 zile lucrătoare după producerea unuia din următoarele elemente:
    a) încheierea unui contract de achiziţii şi depunerea garanţiei de executare a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;
    b) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii;
    c) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
Secţiunea 5
Deschiderea şi calificarea ofertelor depuse
    172. În conformitate cu condiţiile prevăzute în documentația de atribuire şi în anunţul de achiziţii, Comisia de achiziţii a beneficiarului organizează, la data şi în locul stabilite în anunţ, o şedinţă de deschidere a ofertelor primite de la operatorii economici.
    173. La şedinţă de deschidere a ofertelor, înainte de deschiderea ofertelor, Comisia de achiziţii informează operatorii economici prezenţi despre ofertele respinse. În acest context pentru fiecare caz în parte se aduce la cunoştinţă motivul pentru care oferta a fost respinsă.
    174.  Nici o ofertă nu poate fi respinsă înainte de deschidere, cu excepţia ofertelor depuse de operatorii economici introduşi în lista de interdicţie, întocmită de beneficiar în baza rezultatelor achiziţiilor efectuate anterior și/sau în lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de Agenția Achiziții Publice, precum şi a ofertelor depuse după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor.
    175. La şedinţa de deschidere este suficient să fie anunţat doar preţul.
    176. La calificarea ofertelor Comisia de achiziţii verifică:
    a) respectarea de către operatorii economici a formalităţilor depunerii ofertelor (termenul de depunere, cerinţele de întocmire, semnăturile şi integritatea plicului sigilat);
    b) existenţa garanţiei pentru ofertă, în cazurile prevăzute în  documentația de atribuire;
    c) existenţa documentelor care trebuie să însoţească oferta conform documentaţiei de licitaţie.
    177. Se resping ofertele care sunt depuse fără garanţia pentru ofertă, în cazurile în care aceasta trebuie depusă conform documentaţiei  de atribuire.
    178. Operatorul economic care îndeplineşte în totalitate cerinţele documentaţiei de atribuire şi criteriile de calificare este considerat candidat calificat pentru evaluarea ofertelor.
    179. Comisia de achiziţii întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, conform Anexei nr. 10 la prezentul Regulament, și numeşte ofertele operatorilor economici. Numărul participanţilor la procedura de achiziţie trebuie să fie de cel puţin trei operatori economici (fără a lua în consideraţie operatorii economici ofertele cărora au fost respinse la deschiderea ofertelor).
    180. În cazul prezentării a mai puţin de trei oferte (cu excepţia celor respinse) sau dacă ofertele lipsesc, procedura de achiziție se declară ca fiind nedesfăşurată, iar beneficiarul anunţă despre desfășurarea procedurii repetate. Între prima procedură de achiziție şi procedura repetată nu poate fi stabilit un termen mai mic de 10 zile lucrătoare.
    181. În cazul prezentării a mai puțin de trei oferte, cu excepția celor respinse, ele nu se deschid, și se păstrează în dosarul de achiziție. Beneficiarul anunță participanții la achiziție despre anularea procedurii și desfășurarea unei procedurii repetate.
    182. La anunțarea concursului repetat operatorii economici care au participat la prima procedură de achiziție, oferta cărora nu a fost deschisa, sunt în drept sa depună o nouă ofertă în termenul de depunere a ofertelor sau să-și mențină oferta depusă anterior.
    183. În cazul în care şi după publicarea anunţului de achiziţii, în mod repetat, au fost depuse mai puţin de trei oferte, beneficiarul are dreptul să examineze oferta/ofertele depuse.
    184. În cazul utilizării sistemului de gestiune informatică, deschiderea ofertelor se va realiza în cadrul sistemului respectiv cu respectarea obligatorie a condițiilor stabilite în prezenta Secțiune.
Secţiunea 6
Evaluarea ofertelor şi numirea câştigătorului
    185.  La evaluarea ofertelor de achiziţie, trebuie să se asigure minimalizarea riscurilor pentru beneficiar, transparenţa şi egalitatea de tratament a operatorilor economici.
    186. Evaluarea ofertelor are loc după criterii calitative, după criteriul celui mai mic preţ, al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico- economic. Comisia de achiziţii analizează, evaluează, compară ofertele primite şi stabileşte oferta câştigătoare. În acest scop, Comisia de achiziţii:
    a) examinează documentele care demonstrează eligibilitatea şi înregistrarea fiecărui operator economic;
    b) examinează documentele care confirmă capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară a operatorilor economici;
    c) verifică conformitatea fiecărei oferte tehnice şi financiare cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, acordându-se întâietate examinării ofertei tehnice;
    d) stabileşte clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor;
    e) efectuează clasamentul operatorilor economici în ordine descrescătoare şi determină oferta câştigătoare în baza punctajului maxim acordat.
    187. În acest scop, beneficiarul se va baza pe următoarele criterii calitative:
    1) Criteriul situaţiei personale. În acest caz, operatorul economic poate fi exclus de la participare la procesul de achiziţie în cazul în care:
    a) este în situaţie de insolvabilitate, de lichidare, de suspendare sau de încetare a activităţii, de administrare judiciară sau în orice altă situaţie analogică;
    b) furnizează informaţii false în materialele prezentate.
    2) Criteriul capacităţii personale de exercitare a activităţii. În acest caz, operatorul economic trebuie să demonstreze posesia documentelor/licenţelor/autorizaţiilor corespunzătoare, care îi oferă dreptul de a practica activităţile vizate în contractul de achiziţii.
    3) Criteriul capacităţii tehnice şi profesionale. În această situaţie, evaluarea operatorului economic se efectuează reieşind din:
    a) fişa de informaţii generale;
    b) dotarea tehnică necesară pentru executarea condiţiilor contractuale;
    c) existenţa angajaţilor calificaţi pentru îndeplinirea lucrărilor;
    d) experienţa operatorului economic în realizarea contractelor de achiziţii similare.
    188. Beneficiarul are dreptul de a solicita operatorilor economici prezentarea următoarelor documente şi informaţii suplimentare care nu au fost incluse în documentația de atribuire:
    a) confirmarea profesionalismului persoanelor responsabile de îndeplinirea contractului de achiziţii, precum şi al altor specialişti implicaţi în executarea prevederilor contractuale;
    b) documente ce confirmă dotarea tehnică a operatorului economic, prin indicarea utilajelor, a materialelor şi a echipamentelor tehnice de care dispune acesta pentru executarea contractului;
    c) certificate care atestă conformitatea produselor;
    d) raportul financiar vizat şi înregistrat în modul stabilit de lege.
    189. Comisia de achiziţii descalifică operatorul economic la orice etapă a procedurii de evaluare în cazul în care acesta nu oferă informaţia suplimentară solicitată sau dacă datele de calificare prezentate sunt eronate.
    190. În cazul evaluării pe baza ofertei cu cel mai mic preţ, beneficiarul trebuie să ia în consideraţie, în mod obligatoriu, şi criteriile legate de modalitatea de plată solicitată de operatorul economic, de locul furnizării (la beneficiar, producător, operator economic)  Oferta câştigătoare trebuie să fie aceea care va da posibilitate în realitate ca beneficiarul se efectueze achiziţia la cel mai mic preț, luând în consideraţie şi toate costurile adiţionale ale beneficiarului legate de achiziţie (creditarea operatorilor economici în cazul plăţilor în avans, costurile vamale în cazul importurilor, costurile de transportare). 
    191. În cazul evaluării pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, beneficiarul, în afară de preţ şi condiţiile de achitare, trebuie să ia în consideraţie diverse criterii privind achiziţia, cum ar fi termenul de livrare (executare), costul de utilizare, serviciile post-vânzare şi asistenţă tehnică, angajamentul referitor la piesele de schimb, siguranţa executării contractului de achiziţie. Toate performanţele tehnice şi economico-financiare trebuie să fie stabilite, în mod obligatoriu, de beneficiar în documentația de atribuire.
    192. În cazul depistării unei oferte cu preţ anormal de mic, Comisia de achiziţii este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de a justifica preţul anormal de mic prin solicitarea precizărilor necesare în scris cu privire la această ofertă şi verifică explicaţiile prezentate. Termenul pentru prezentarea justificării preţului anormal de mic se stabileşte de Comisia de achiziţii şi nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Se consideră ofertă cu preţ anormal de mic oferta de vânzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi şi preţul estimat de beneficiar, în situaţiile în care:
    a) beneficiarul a descoperit erori care au cauzat prezentarea unui preţ anormal de mic al ofertei;
    b) ofertantul nu poate să demonstreze accesul său la o tehnologie specială, la condiţii de piaţă mai avantajoase, care i-ar permite să ofere un asemenea preţ mic al ofertei, sau obţinerea ajutorului de stat acordat legal.
    193. Beneficiarul este obligat să indice, în mod obligatoriu, în documentația de atribuire pusă la dispoziţia operatorilor economici algoritmul de calcul, punctajul şi ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru evaluarea ofertei. Totodată, prezentul Regulament stabileşte că ponderea minimă a preţului, luând în consideraţie şi modalitatea de achitare, nu poate fi mai mică de 80 la sută din totalul punctajului de evaluare a ofertei.
    194. În scopul obţinerii unor preţuri cât mai avantajoase, în procesul achiziţiilor efectuate, beneficiarul este în drept să negocieze cu operatorii economici care au prezentat cele mai bune oferte financiare, reducerea preţului final faţă de cel prezentat în ofertele iniţiale. În acest caz, negocierile se efectuează în baza noilor oferte financiare prezentate de aceşti operatori economici, cu respectarea procedurilor privind prezentarea ofertelor prevăzute de prezentul Regulament.
    195. În cazul achiziţiei prin licitaţie electronică, se precizează formula matematică pentru determinarea reclasificării automate în funcţie de noile preţuri şi noile valori prezentate. Formula respectivă include punctarea tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, astfel cum este indicat în caietul de sarcini.
    196. În cursul fiecărei etape a unei licitaţii electronice, beneficiarul comunică instantaneu tuturor operatorilor economici informaţii care să le permită acestora să cunoască locul lor în clasament.
    197. Beneficiarul poate comunica alte informaţii privind alte preţuri sau valori prezentate, cu condiţia ca acest lucru să fie specificat în caietul de sarcini sau referitor la numărul participanţilor la acea etapă a licitaţiei. Cu toate acestea, în nici un caz nu se permite să dezvăluie identităţile operatorilor economici în timpul derulării etapelor licitaţiei electronice.
    198. Când două sau mai multe oferte au obţinut acelaşi punctaj, beneficiarul selectează operatorul economic al cărui ofertă are cel mai mic preţ.
    199. În cazul în care preţurile ofertate şi celelalte condiţii sunt egale, beneficiarul are dreptul:
    a) să solicite operatorilor economici să prezinte în plic închis, o altă ofertă financiară;
    b) să negocieze cu operatorii economici, prin dialog, întru reducerea preţului.
    200. La etapa finalizării procesului de evaluare a ofertelor, succesiunea activităţilor Comisei este următoarea:
    a) întocmeşte şi semnează procesul-verbal privind evaluarea ofertelor, conform formularului din Anexa nr. 11 la prezentul Regulament;
    b) transmite unităţilor responsabile ale beneficiarului rezultatele procesului de evaluare a ofertelor şi numirea câştigătorului procedurii de achiziţii pentru încheierea contractului de achiziţii;
Secţiunea 7
Atribuirea contractului de achiziţii
    201. Operatorul economic a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare în procesul de achiziţie este obligat să încheie contractul de achiziţie cu beneficiarul:
    a) în cazul procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă – în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis contractul spre semnare;
    b) în cazul utilizării altor proceduri de achiziţie în conformitate cu termenele şi condiţiile de încheiere a contractului stabilite de beneficiar în documentația de atribuire.
    202. Până la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală, conform condiţiilor stipulate în documentația de atribuire. Această garanţie reprezintă  asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenele stabilite a prevederilor contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, care nu poate depăşi 15 la sută din valoarea contractului.
    203. Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul  restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.
    204. Se interzice în procesul încheierii contractului impunerea de către beneficiar în sarcina operatorului economic de condiţii sau cerinţe noi care nu au fost prevăzute în documentația de atribuire și care au ca efect majorarea prețului.
    205. În cazul în care operatorul economic câştigător nu va încheia contractul de achiziţie în termenul stabilit de beneficiar sau operatorul economic refuză să prezinte garanţia contractuală, beneficiarul are dreptul:
    a) să încheie contractul de achiziție cu operatorul economic clasat pe locul doi al clasamentului;
    b) să anuleze procedura de atribuire  a contractului de achiziţie;
    c) să includă ofertantul în lista de interdicţie.
    206. Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi nu poate fi transmis de către operatorul economic câştigător, altui operator economic pentru executare dar poate fi executat parţial de subcontractanţi, dacă acest fapt a fost indicat în oferta formulată şi evaluată de beneficiar.
    207. Se interzice modificarea clauzelor contractului cu scopul:
    a) majorării preţului pe unitate al obiectelor achiziţiilor;
    b) majorării valorii contractului;
    c) diminuării calităţii bunurilor, serviciilor sau lucrărilor;
    d) înrăutățirii condiţiilor de plată în raport cu cele specificate în oferta câştigătoare.
    208. Condiţiile de executare a contractului nu pot cuprinde clauze care, direct sau indirect, sunt discriminatorii sau care ar determina operatorul economic să refuze încheierea contractului.
    209. În cazul contractului de achiziţie, încheiat pe un termen mai mare de un an, valoarea acestuia poate fi ajustată doar conform prevederilor stipulate în documentația de atribuire.
    210. În termen de 10 zile calendaristice după semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţia privind încheierea contractului de achiziţie, cu specificarea denumirii operatorului economic cu care s-a încheiat contractul.
    211. Beneficiarul este obligat să întocmească dosarul achiziției și pe întreaga perioadă de implementare a contractului de achiziție să-l suplimenteze în conformitate cu informația stabilită în Anexa nr. 12 la prezentul Regulament. Dosarul achiziţiei se păstrează de către beneficiar pe un termen de minim 5 ani de la data executării contractului de achiziţii.
Secţiunea 8
Forme de comunicare
    212. Toate comunicările și schimburile de informații dintre beneficiar și operatorii economici efectuate în procedura de achiziții se realizează în formă scrisă și urmează a fi înregistrate în momentul transmiterii și primirii și se includ în dosarul achiziției.
    213. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se efectuează astfel încât să asigure posibilitatea de analizare de către beneficiar a conţinutului ofertelor numai după expirarea termenului prevăzut pentru deschiderea acestora.
Secţiunea 9
Soluţionarea litigiilor şi răspunderea
pentru încălcarea Regulamentului
    214. Litigiile apărute între beneficiar şi operatorii economici care au participat la procedurile de achiziţii, organizate în conformitate cu prezentul Regulament, se soluţionează de părţi pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată competentă.
    215. Pentru nerespectarea prezentului regulament, Agenţia este în drept să excludă din calculele tarifelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea reglementată a gazelor naturale, a energiei electrice şi a energiei termice, pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare, cuantumul majorării achizițiilor realizate cu derogare de la prevederile acestuia și/sau va aplica sancțiunile prevăzute de Lege.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12