HANREC57/2017
ID intern unic:  370067
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  23.02.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
la unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 847
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1212 din 26 aprilie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 7 alin.(2), art. 87, art. 96 alin. (21) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.413) și art. 7 alin. (2), art. 99 alin. (3) şi art. 114 alin. (20) din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415) în scopul optimizării bazei de reglementare în domeniul calculării tarifelor și preţurilor reglementate la energia electrică și gazelor naturale, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează la Hotărârea ANRE nr. 497 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, înregistrată la Ministerul Justiţiei la 19 februarie 2013, cu numărul 914 și la Hotărârea ANRE nr. 678 din 22 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, înregistrată la Ministerul Justiţiei la 7 octombrie 2014, cu numărul 996, conform anexei.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Departamentului tarife şi analize economice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

    Sergiu CIOBANU,                                                   Octavian LUNGU,
    director                                                                        director

    Iurie ONICA,                                                           Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                          director

    Nr. 57/2017. Chişinău, 23 februarie 2017.


Anexă
la Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 57/2017 din 23 februarie 2017

Modificările şi completările
ce se operează la unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
    1. Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 497 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.42-47 art.241), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) În titlu, textul „tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice” se substituie cu textul „prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal”.
    2) În tot textul Hotărârii, textul „Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice” se substituie cu textul „Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal”.
    3) La pct. 2 după cuvântul „cinci” se completează cu cuvântul „ani”.
    4) Anexa nr. 1 la Hotărâre, se modifică și se completează după cum urmează:
    Pct. 20 se abrogă;
    Se completează cu punctul 271, cu următorul cuprins:
    „271. În cazul în care nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică determinat în conformitate cu prevederile pct. 27 este mai mare decât valoarea efectivă înregistrată în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică admise în scopuri tarifare nu va depăși nivelul efectiv înregistrat în anul precedent.”
    La pct. 35 textul „3 %” se substituie cu textul „5 %”.
    La pct. 36 textul „fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a consumurilor ce ţin de remunerarea muncii, decât consumurile ce ţin de remunerarea muncii, actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste consumuri, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul nou minim garantat, coeficientul ramurii, numărul şi categoria angajaţilor, regimul de lucru etc.” se substituie cu textul „consumurile aferente remunerării muncii, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul minim garantat revăzut”.
    La pct. 40 textul „şi a valorii determinate conform prevederilor punctului 20 din Metodologie” se exclude.
    Se completează cu punctul 41, cu următorul cuprins:
    „41. În cazul când RED nu vor utiliza după destinație consumurile materiale (CMD), consumurile aferente lucrărilor de întreținere şi exploatare a activelor de distribuție (CIED), ANRE, la actualizarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, este în drept să le diminueze în cuantumul consumurilor utilizate în alte scopuri”.
    Anexa nr. 1 din Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se modifică și se completează după cum urmează:
    În compartimentul „Indicatori”, poziția a unsprezecea din tabel, cuvântul „îndatorat” se substituie cu cuvântul „împrumutat”.
    În compartimentul „Sursa de determinare a indicatorilor”
    la poziţia a noua din tabel cuvintele „10 ani în SUA (Stock-T. Bills)” se substituie cu cuvintele „30 ani în SUA (Stock-T. Bonds)”.
    la poziția a unsprezecea din tabel, cuvântul „îndatorat” se substituie cu cuvântul „împrumutat”, iar la final compartimentul se completează cu cuvintele „/persoane juridice/ peste 12 luni”.
    5) Anexa nr. 2 la Hotărâre, se modifică și se completează după cum urmează:
    Pct. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „1. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice (în continuare Metodologie) are ca scop stabilirea modului de calcul a preţurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorii de energie electrică cărora le-a fost impusă obligația de serviciu public de a presta serviciu universal și/sau de a asigura furnizarea de ultimă opțiune (în continuare – Furnizori)”.
    La pct. 2:
    în subpunctele 1) și 2) cuvântul „tarifelor” se substituie cu cuvântul „prețurilor”;
    subpunctul 3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „3) componenţa, modul de determinare şi de includere în prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice a consumurilor şi a cheltuielilor aferente doar activităţii de furnizare a energiei electrice în contextul obligației de serviciu public de a presta serviciu universal și/sau de a asigura furnizarea de ultimă opțiune;”.
    La pct. 3 cuvintele „tarifele”, „tarife” și „tarifelor” se substituie cu cuvintele „prețurile”, „prețuri” și „prețurilor”.
    La pct. 4 cuvintele „tariful”, „tarifele”, „tarifelor anului”, se substituie cu cuvintele „prețul”, „prețurile reglementate”, „prețurilor reglementate pentru anul”.
    La pct. 5 cuvintele „tarifele” și „tarife” se substituie cu cuvintele „prețurile” și „prețuri”.
    La pct. 6 cuvintele „tariful”, „tarifelor”, „tarif” se substituie cu cuvintele „prețul reglementat”, „prețurilor reglementate”, „preț” cu excepția subpunctelor 2) – 5).
    La pct. 7:
    în prima propoziție cuvântul „tarifelor” se substituie cu cuvintele „prețurilor reglementate”;
    în subpunctul 1) cuvântul „tarif” se substituie cu cuvintele „preț reglementat”;
    în subpunctul 2) în textul noțiunii TFEnd cuvintele „tariful”, „tarif” se substituie cu cuvintele „prețul reglementat” și „preț”.
    La pct. 8 cuvintele „tarifele”, „tarifare” se substituie cu cuvintele „prețurile reglementate” și „ale prețurilor reglementate”.
    La pct. 15 textul „fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a consumurilor privind retribuirea muncii, decât consumurile privind retribuirea muncii, actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste consumuri, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul nou minim garantat, coeficientul ramurii, numărul şi categoria angajaţilor, regimul de lucru etc.” se substituie cu textul „consumurile aferente remunerării muncii, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul minim garantat revăzut”.
    La pct. 20 cuvintele „tarifele”, „tarifelor” se substituie cu cuvintele „prețurile”, „prețurilor reglementate”.
    La pct. 21:
    textul „1,0% din costul anual de furnizare a energiei electrice, stabilit în tarife” se substituie cu textul „5,0% din costul anual de furnizare a energiei electrice stabilit în prețurile reglementate”.
    Cuvintele„tarifelor”,„tarifele” se substituie cu cuvintele „prețurilor reglementate”, „prețurile reglementate”.
    La pct. 22 cuvintele „tariful anului”, „tarifelor”, „tarife”, „tarif” se substituie cu cuvintele „prețul reglementat pentru anul”, „prețurilor reglementate”, „prețuri reglementate”, „prețul reglementat”.
    La pct. 23 cuvântul „tarifului” se substituie cu cuvintele „prețului reglementat”.
    Pct. 24 se abrogă.
    La pct. 25 cuvântul „tarifelor” se substituie cu cuvintele „prețurilor reglementate”.
    2. Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 678 din 22 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 345-351 art. 1603), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) În titlul hotărârii și pct. 1 după cuvintele „tarifele” se completează cu cuvintele „și prețurilor”.
    2) Anexa la Hotărâre se modifică și se completează după cum urmează:
    Textul „Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale” se substituie cu textul „Metodologia de calculare aprobare şi aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale”. Cuvintele „operatorul reţelei de transport” şi/sau „operatorul reţelei de distribuţie” se substituie cu textul „operatorul sistemului de transport” şi/sau „operatorul sistemului de distribuţie”, Cuvântul „extindere” se substituie cu cuvântul „dezvoltare”;
    Pct.1 după textul „modului de calculare” se completează cu textul „a prețurilor și”.
    La pct. 2:
    lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „b) principiile, modul de calculare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune și pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public;”.
    la lit. c) textul „şi a tarifelor finale reglementate de furnizare a gazelor naturale” se exclude.
    lit. d) după cuvintele „calculul tarifelor” se completează cu cuvintele „și prețurilor reglementate”;
    lit. e) textul „activităţii de furnizare a gazelor naturale” se substituie cu textul „furnizorului de ultimă opțiune și a furnizorului căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligaţiei de serviciu public”.
    lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „ f) modul de recuperare a investițiilor în sectorul gazelor naturale prin prețuri și tarife”.
    La pct. 3, lit. c) după cuvintele „stabilirea tarifelor” se completează cu cuvintele „și prețurilor”;
    lit. d) după cuvintele „la tarife” se completează cu cuvintele „și preţuri”;
    lit. e) după cuvintele „la tarife” se completează cu cuvintele „și prețuri”;
    lit. h) după cuvântul „tarifelor” se completează cu cuvintele „și prețurilor reglementate”;
    În titlul Secțiunii 2 după cuvântul: „ACTIVITĂȚILOR” se completează cu cuvînul „PREȚURILOR”;
    La pct. 4:
    după cuvântul „aplicarea” se completează cu cuvintele „prețurilor și”;
    la lit. c) cuvintele „la tarife reglementate” se substituie cu textul „de către furnizorul de ultimă opțiune și/sau de furnizorul căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligației de serviciu public.
    Pct. 10 se modifica și va avea următorul cuprins:
    „10. Dezvoltarea reţelelor de gaze naturale include activităţile şi operaţiunile operatorului de sistem pentru majorarea capacității rețelei existente de gaze naturale sau construcție de noi rețele sau porțiuni de rețea de gaze naturale”.
    La pct. 12:
    la alin. 1) cuvintele „cu consumatorii finali” se exclud;
    la alin. (3) cuvintele „distribuitori de gaze naturale” se substituie cu cuvintele „operatori ai sistemului de distribuție”.
    în tot textul cuvintele „operator de rețea” se substituie cu cuvintele „operator de sistem”.
    La pct. 13, 15, 19-21, 26, 27, 33, 34, 36 38-42, 45, 46, 48, 49, 51-54, 58, 59, 61, 63, 67 cuvintele „tarif reglementat”, „tarifele reglementate”, „tarifelor reglementate” se substituie cu cuvintele „prețuri reglementate”, „prețurile reglementate”, „prețurilor reglementate”, la cazul gramatical respectiv.
    La pct. 13 după cuvintele „desfășurate de furnizorul”, textul „de gaze naturale la tarife reglementate” se substituie cu textul „ de ultimă opțiune și/sau furnizorul căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligației de serviciu public”;
    La pct. 14:
    lit. a) și b) la începutul textelor se completează cu cuvântul “tarif”;
    lit. c) va avea următorul cuprins:
    „c) preţurile la gazele naturale furnizate de furnizorul de ultimă opțiune și/sau de furnizorul căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligației de serviciu public în punctele
    - de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale;
    - de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale;
    - de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune –“IP” (reţelele de distribuţie a gazelor naturale corespunzătoare presiunii peste 0,3 MPa până la 1,2 MPa inclusiv);
    - de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune –“MP” (reţelele de distribuţie a gazelor naturale corespunzătoare presiunii peste 0,005 MPa până la 0,3 MPa inclusiv);
    - de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune –“JP” (reţelele de distribuţie a gazelor naturale corespunzătoare presiunii de până la 0,005 MPa inclusiv).”
    lit. d) se abrogă.
    La pct. 15:
    În definiția “Devieri tarifare”:
    alin. (1) după cuvintele „determinarea tarifelor” se completează cu cuvintele „și prețurilor”.
    alin. (2):
    după cuvintele „distribuție a gazelor naturale”, cuvântul „tariful” se substituie cu cuvântul „cheltuielile”;
    cuvintele „tarifului final” se substituie cu cuvântul „prețului”;
    Definiția „tariful pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale” se exclude.
    Definiția „tariful final la gazele naturale” se modifică și va avea următorul cuprins:
    „preţul la gazele naturale furnizate– valoarea la care furnizorul căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligației de serviciu public, furnizorul de ultimă opțiune furnizează consumatorilor finali sau altor furnizori volumul de 1000 m3 de gaze naturale, aflate la parametri de calitate. Acest preț se determină pentru 1000 m3de gaze naturale, include costul gazelor naturale procurate, cheltuielile pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale şi, după caz, tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale, tariful pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale şi nu include TVA;”
    La pct. 18:
    cuvintele „tariful pentru serviciul” se substituie cu cuvintele „costurile pentru serviciul”.
    cuvântul „costurile” se substituie cu cuvântul „cheltuielile”.
    textul „de gaze naturale la tarife reglementate” se substituie cu textul „de ultimă opțiune și furnizorul de gaze naturale căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligației de serviciu public la prețuri reglementate”.
    La pct. 20, 21, 26 cuvintele „tarif final”, „tarife finale”, „tarifelor finale” se substituie cu cuvintele „preț”, „prețuri”, „prețurilor”, la cazul gramatical respectiv.
    Pct. 22 se abrogă.
    La pct. 25 cuvântul „tarifului” se substituie cu cuvântul „costurilor”.
    Pct. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „26. Componența cheltuielilor reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale”.
    La pct. 34 textul „Legea 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial, 2010, nr. 23-24, art. 31)” se substituie cu textul „Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415)”.