HBNC87/2017
ID intern unic:  370081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  06.04.2017
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de întocmire și prezentare de către băncile în proces
de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură
cu lichidarea băncii
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 861
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1209 din 19 aprilie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI
    În temeiul art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii (se anexează).

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Sergiu CIOCLEA

    Nr. 87. Chişinău, 6 aprilie 2017.


Anexă
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 87 din 6 aprilie 2017

INSTRUCȚIUNE
privind modul de întocmire și prezentare de
către băncile în proces de lichidare
a rapoartelor
și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii


    1. În scopul supravegherii procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM), băncile în proces de lichidare (în continuare - bănci) vor întocmi şi vor prezenta la BNM următoarele rapoarte şi informaţii:
    1) Dinamica lunară a principalilor indicatori ai băncii (anexa nr.1);
    2) Încasările băncii (anexa nr.2);
    3) Plățile și cheltuielile efectuate de bancă (anexa nr.3);
    4) Fluxul de numerar al băncii pentru perioada gestionară și prognoza pentru luna viitoare (anexa nr.4);
    5) Dinamica onorării (plăţii) creanțelor față de bancă conform Listei creanțelor (anexa nr.5);
    6) Portofoliul de credite al băncii (anexa nr.6);
    7) Informația privind titlurile executorii, ședințele de judecată, hotărîrile judecătorești, cauzele intentate de organele de urmărire penală cu participarea băncii, licitațiile de vînzare a activelor (anexa nr.7);
    8) Informaţia privind bunurile luate în posesia băncii (anexa nr.8);
    9) Informaţia privind acțiunile cu participarea băncii aflate la examinare în instanțele de judecată (anexa nr.9);
    10) Informaţia privind debitorii băncii care se află în procedura de insolvabilitate (anexa nr.10);
    11) Informaţia privind titlurile executorii aflate la executare (anexa nr.11);
    12) Informaţia privind titlurile executorii restituite băncii fără executare (anexa nr.12);
    13) Informatia privind cauzele penale intentate în scopul recuperării prejudiciului cauzat băncii (anexa nr.13);
    14) Notă informativă cu privire la:
    a) evaluarea perspectivelor, a acțiunilor și altor măsuri concrete preconizate pentru luna următoare celei gestionare, în scopul lichidării activelor și obligațiilor băncii;
    b) măsurile realizate pe parcursul lunii gestionare, planificate de lichidatori în luna precedentă.
    2. Băncile prezintă la BNM rapoartele și informațiile indicate la pct. 1 pe suport hîrtie, însoțite de o scrisoare semnată de lichidatorul băncii.
    3. Toate rubricile rapoartelor prezentate trebuie să fie completate. În cazul în care banca nu are nimic de reflectat referitor la anumiţi indicatori şi activități prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero).
    4. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare şi evidența contabilă într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.
    5. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldovenești (MDL), dacă în modul de întocmire a raportului respectiv nu este prevăzut altfel.
    6. Sumele în MDL şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi. Echivalentul în MDL pentru sumele în valută străină se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine respective, valabil la data raportării.
    7. Procentele se reflectă cu două zecimale.
    8. Totalurile şi subtotalurile din rapoartele prezentate, după caz, se verifică cu alte rapoarte ale băncii.
    9. Informaţia din rapoartele băncii trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrșitul zilei operaționale a perioadei gestionare.
    10. Rapoartele și informațiile se prezintă lunar, pînă la data de zece a lunii următoare după perioada gestionară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13