HBN103/2017
ID intern unic:  370083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  27.04.2017
cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei
la creditele pe termen lung
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 863     Data intrarii in vigoare : 27.04.2017
    În temeiul art.27 alin.(1) lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 25 ianuarie 2001 privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.11-13, art.44) şi luînd în consideraţie evoluţia indicatorului inflaţiei, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se majorează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu  1.0 punct procentual, de la 6.0 pînă la 7.0 la sută anual.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Sergiu CIOCLEA


    Nr. 103. Chişinău, 27 aprilie 2017.