OSFSC66/2017
ID intern unic:  370157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 66
din  28.04.2017
cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS  nr. 217
din 4 aprilie 2012 cu privire la unele măsuri suplimentare
de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 870
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, aplicării conforme a prevederilor art.187 și art.188 din Codul fiscal  prin prisma prevederilor Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2)  pct.4) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă următoarele modificări în Ordinul IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012  după cum urmează:
    1) lit. a) din pct. 3 va avea următorul cuprins:
    „a) codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) pct. 4 va avea următorul cuprins:
    „În temeiul datelor oferite de raportul procesat conform modului stabilit la pct. 3, precum și în temeiul informației puse la dispoziție de către Direcțiile control fiscal din cadrul Direcțiilor  generale administrare fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat, Direcțiile deservire fiscală vor întreprinde acțiunile de rigoare în vederea anulării dărilor de seamă ce au fost prezentate cu încălcarea prevederilor art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, utilizînd în acest scop documentul fiscal de uz intern CRDA sau CAD, după caz.”;
    3) lit. a) din pct. 5 va avea următorul cuprins:
    „a) codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) în pct. 6 sintagma „Organele fiscale” se substituie cu sintagma „Direcțiile deservire fiscală”;
    5) pct. 7, 8, și 9 se exclud.
    2. Se aprobă  lista documentelor admisibile în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei la prezentul ordin.
    3. Se pune în sarcina subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat executarea conformă a prevederilor prezentului ordin.
    4. Prezentul ordin va fi  publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va fi plasat pe pagina oficială a  Serviciului Fiscal de Stat.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 66. Chişinău, 28 aprilie 2017.


    anexa