OSFSC73/2017
ID intern unic:  370158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 73
din  28.04.2017
privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 400
din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
evidența obligațiilor față de buget
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 871
    În scopul executării prevederilor Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947) și în conformitate cu art. 133 alin. (1) pct. 8), 13), alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la pct. 5 din Ordin, sintagma „Direcția metodologia evidenței fiscale” se substituie cu sintagma „Direcția generală metodologie proceduri fiscale”;
    2) pct. 2, 3, 7 şi 9 din Ordin se abrogă;
    3) pe tot parcursul textului Instrucțiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, anexă la Ordin, sintagmele „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când prezentul ordin prevede altfel;
    4) pe tot parcursul textului, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când prezentul ordin prevede altfel;
    5) pe tot parcursul textului, siglele (abreviatura) „IFPS” se substituie cu siglele (abreviatura) „SFS”;
    6) pe tot parcursul textului, sintagma „www.servicii.fisc.md” se substituie cu sintagma „www.servicii.sfs.md”;
    7) la pct. 54 lit. b) și d), pct. 60 lit. e), pct. 61 lit. m), sintagma „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „unitate administrativ-teritorială” la forma gramaticală corespunzătoare;
    8) în anexa nr. 2 la Instrucțiune, textul „Reflectarea tranzacțiilor/operațiilor în SIA „Contul curent al contribuabilului” se efectuează prin convertirea tranzacțiilor/operațiilor, utilizate pentru aplicația ”Impozit”. Până la emiterea indicațiilor suplimentare, la perfectarea documentelor de uz intern de către organele fiscale se vor utiliza tranzacțiile/operațiile aferente aplicației ”Impozit”.” se exclude;
    9) în anexele nr. 3, 4, 5 şi 6 sintagma „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „UTA” la forma gramaticală corespunzătoare;
    10) în anexa nr. 7.1, sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    11) în anexele nr. 7.2, 8 și 9 sintagma „Autentificarea organului fiscal” se substituie cu sintagma „Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat”;
    12) în anexa nr. 10, sintagma „Codul IFT” se substituie cu sintagma „Codul UTA”.
    2. Î.S „Fiscservinform va asigura efectuarea ajustării SIA „Contul curent al contribuabilului”, în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului ordin.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 73. Chişinău, 28 aprilie 2017.