HCNPF14/15/2017
ID intern unic:  370243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 14/15
din  31.03.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind abuzul pe piața de capital
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 897     Data intrarii in vigoare : 19.05.2017
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1217 din  12 mai 2017
Ministru ___________Vladimir Cebotari


    În temeiul art.128 alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), în vederea transpunerii Regulamentului nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul pe piață (Regulamentul privind abuzul pe piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind abuzul pe piața de capital, conform anexei.
    2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP

    Nr. 14/15. Chişinău, 31 martie 2017.

Anexă
la Hotărârea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.14/15 din 31 martie 2017

REGULAMENT
privind abuzul pe piața de capital
    Prezentul Regulament transpune parţial Regulamentul nr.596/2014/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul pe piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind abuzul pe piața de capital (în continuare – Regulament) reglementează abuzul pe piață, precum și măsurile pentru prevenirea și evitarea abuzului pe piață, pentru a asigura integritatea pieței de capital și a consolida protecția și încrederea investitorilor în aceasta.
    2. Prezentul Regulament se aplică instrumentelor financiare stabilite la art.4 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (în continuare - Legea nr.171 din 11 iulie 2012), admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF), precum și pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare pe aceste piețe.
    3. Aplicarea prezentului Regulament și a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta nu aduce atingere legislației în domeniul concurenței.
    4. Subiecți ai prezentului Regulament sînt emitenții instrumentelor financiare, societățile de investiții, operatorii piețelor reglementate și/sau MTF, persoanele care dețin instrumente financiare, care au intenția de a dobîndi instrumente financiare, inclusiv persoanele care posedă informații privilegiate.
    5. Sub incidența prezentului Regulament cade orice comportament sau acțiune care influențează  un instrument financiar indicat la pct.2, indiferent dacă se desfășoară sau nu într-un loc de tranzacționare.
    6. Termenii utilizaţi în prezentul Regulament au semnificația atribuită acestora de Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și actele normative subordonate acesteia. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni:
    abuzul pe piața de capital - reprezintă comportamentul ilegal pe piața de capital care include în sine utilizarea abuzivă, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate și/sau manipularea pieței;
    front - running -  reprezintă practica abuzivă a unei societăți de investiții sau angajaţilor şi agenţilor delegaţi ai acesteia, care tranzacționează în cont propriu, bazîndu-se pe cunoștințele obținute din relațiile cu clienții societății de investiții, astfel încît să obțină profituri din aceste cunoștințe. Ea poate apărea, de asemenea, atunci cînd  societatea de investiții sau angajaţii şi agenţii delegaţi ai acesteia cumpără instrumente financiare în cont propriu înainte ca societatea de investiții să facă o recomandare puternică (sub orice formă) de cumpărare clienților săi;
    loc de tranzacționare - o piaţă reglementată sau un MTF.
    7. Operatorii pieței reglementate/MTF notifică fără întîrziere Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) cu privire la orice instrument financiar pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare pe piața reglementată și/sau MTF sau care este admis la tranzacționare, precum și atunci cînd un instrument financiar este suspendat sau retras de la tranzacționare. Notificarea include, după caz, denumirea și identificatorii instrumentelor financiare în cauză, precum și data cererii de admitere la tranzacționare, data de admitere la tranzacționare și data la care instrumentele financiare sînt suspendate sau retrase de la tranzacționare.
    8. În scopul stabilirii cazurilor de abuz pe piața de capital, orice persoană fizică și/sau juridică care are tangență cu cazul investigat de Comisia Națională este obligată să prezinte la cerere toată informația și documentele solicitate. Atunci cînd există o suspiciune întemeiată cu privire la existența unor documente și a altor date legate de obiectul investigației, care ar putea fi concludentă pentru a dovedi un caz de abuz pe piață, însă persoana căreia i s-au solicitat deja informații nu se conformează în totalitate sau parțial acestei obligații sau există motive rezonabile pentru a considera că, dacă s-ar formula o astfel de solicitare, persoana în cauză nu s-ar conforma sau că documentele sau informațiile la care se referă solicitarea ar fi retrase, modificate sau distruse, colaboratorii Comisiei Naționale au acces la sediul acestor persoane, inclusiv au acces la orice informație și document. Orice document relevant poate fi multiplicat.
    9. Comisia Naţională, în conformitate cu atribuțiile stabilite de lege, este autoritatea care efectuează supravegherea și controlul pieței de capital, cu dreptul de a investiga orice activităţi faţă de care există suspiciunea de încadrare în categoria abuzului pe piaţă şi, dacă este cazul, colaborează cu alte autorităţi publice competente din Republica Moldova și/sau cu instituțiile similare din străinătate. Măsurile prevăzute la pct.8 se efectuează în corespundere și cu respectarea prevederilor art.141 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    10. Colectarea, stocarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal se va efectua în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul II
INFORMAȚIA PRIVILEGIATĂ
    11.  Informaţia privilegiată este orice informaţie de natură precisă, care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare şi care, dacă ar fi fost dezvăluită public, ar putea avea impact semnificativ asupra preţului instrumentelor financiare.
    12. Pentru societățile de investiții care prestează servicii de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților „informaţia privilegiată” include informaţia de natură precisă, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care, dacă ar fi făcută public, ar putea avea efecte semnificative asupra preţului respectivelor instrumente financiare.
    13. Prin „informaţie de natură precisă” se înţelege informaţia referitoare atît la circumstanţe care există sau care, în mod rezonabil, este de aşteptat să apară, cît şi la un eveniment care s-a produs sau care, în mod rezonabil, este de aşteptat să se producă şi în baza căreia, datorită naturii specifice a acesteia, se poate trage o concluzie cu privire la efectul pe care îl pot avea respectivele circumstanţe sau respectivul eveniment asupra preţului instrumentelor financiare.
    14. Prin „informaţia care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului instrumente financiare” se înţelege acea informaţie pe care un investitor o poate folosi în fundamentarea deciziei sale de investiţie.
    15. Calificarea unei informaţii ca informaţie privilegiată încetează în momentul în care aceasta a fost dezvăluită publicului în temeiul prevederilor Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171 din 11 iulie 2012 și Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.7/11 din 12.02.2016, în sensul că această informaţie poate fi accesată de investitori indiferent de măsura în care informaţia a fost dezvăluită publicului de emitent în conformitate cu obligaţiile acestuia de dezvăluire a informaţiei sau a fost dezvăluită de o terţă parte prin orice mijloace.
    16. Următoarele informații și evenimente pot fi considerate a fi informaţii privilegiate:
    1) informaţiile cuprinse în raportul anual, raportul semestrial şi declaraţiile intermediare ale conducerii emitentului;
    2) noile emisiuni de instrumente financiare;
    3) plata dividendelor;
    4) convertirea, fracţionarea sau consolidarea instrumentelor financiare din emisiunile anterioare;
    5) convocarea adunării generale a acţionarilor;
    6) hotărîrile adoptate de adunarea generală a acţionarilor;
    7) modificarea componenței organelor de conducere ale emitentului, precum şi cauzele care au generat modificarea respectivă;
    8) încetarea sau încheierea unor relaţii contractuale care au generat cel puţin 10% din veniturile din vînzări ale societăţii în perioada de gestiune precedentă;
    9) orice modificare cu privire la auditorul emitentului, precum şi cauzele care au generat modificarea respectivă;
    10) orice schimbări cu privire la caracteristicile şi/sau drepturile corespunzătoare  instrumentelor financiare, inclusiv schimbări în drepturile aferente instrumentelor financiare care conferă drepturi asupra instrumentelor financiare emise de emitent;
    11) litigiile în care este implicat emitentul şi care prin soluţionare ar putea avea un impact semnificativ asupra acestuia;
    12) iniţierea oricărei proceduri de insolvabilitate;
    13) achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active, inclusiv deţineri de instrumente financiare. Termenul „achiziţie” nu se referă numai la cumpărări, ci include achiziţii sub formă de leasing sau orice alte metode prin care se pot obţine active. Termenul „înstrăinare” nu se referă numai la vînzare, ci include contracte de leasing, schimb etc., precum şi casare, abandonare sau distrugere de active. Achiziţiile sau înstrăinările de active vor fi considerate substanţiale dacă activele reprezintă cel puţin 10% din valoarea totală a activelor emitentului fie înainte, fie după tranzacţia respectivă;
    14) orice contracte încheiate de emitent a căror valoare depăşeşte 10% din venitul aferent ultimei situaţii financiare anuale sau contracte încheiate în afara activităţii curente a societăţii;
    15) orice contracte încheiate între emitent şi persoanele cu care acționează în mod concertat;
    16) realizarea unui produs sau introducerea unui serviciu nou sau a unui proces de dezvoltare ce afectează sau ar putea afecta  emitentul, inclusiv intrarea în noi domenii de activitate;
    17) schimbări în controlul asupra emitentului, precum şi orice aranjamente de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului, în măsura în care astfel de evenimente sînt cunoscute de emitent;
    18) încheierea/încetarea/rezilierea contractelor de credit încheiate cu băncile comerciale;
    19) schimbări ale valorii activelor;
    20) dobîndirea sau încetarea unor licenţe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activităţii emitentului;
    21) recepţionarea unor oferte de cumpărare pentru activele importante ale emitentului;
    22) schimbări semnificative în politica de investiţii a emitentului;
    23) greve sau alte tipuri de conflicte colective de muncă;
    24) rapoartele întocmite de emitent pe baza notificărilor primite de la acţionari, în legătură cu deţinerile acestora;
    25) preţul din ofertele publice sau preţul din ofertele de preluare benevole sau obligatorii. Această informaţie nu reprezintă informaţie privilegiată pentru persoana care are calitatea de ofertant în cadrul ofertei publice sau ofertei de preluare benevole sau obligatorii;
    26) alte evenimente și/sau acțiuni care influențează și/sau pot influența activitatea pe piața de capital sau prețul instrumentelor financiare.
    17. Prezumţia privind calificarea ca informaţie privilegiată menţionată la pct.16 poate fi înlăturată de orice persoană interesată prin dovedirea faptului că informaţia în cauză nu îndeplineşte condiţiile esenţiale pentru a fi informaţie privilegiată în conformitate cu prezentul Regulament.
    18. Cînd informațiile privilegiate se referă la un proces care se desfășoară în etape, fiecare etapă a procesului, precum și întregul proces, reprezintă informații privilegiate. O etapă intermediară a unui proces prelungit reprezintă ea însăși un set de circumstanțe sau un eveniment existent sau legat de care există o previziune realistă că va apărea sau că se va produce, pe baza evaluării generale a factorilor care există la un anumit moment.
    19. Informațiile care se referă la un eveniment sau la un set de circumstanțe ce reprezintă o etapă intermediară în cadrul unui proces prelungit se referă la:
    1) stadiul negocierilor contractuale și/sau termenii conveniți provizoriu în cadrul acestor negocieri;
    2) termenii provizorii conveniți pentru plasarea instrumentelor financiare și condițiile în care acestea vor fi comercializate;
    3) includerea sau eliminarea unui instrument financiar într-un indice.
Capitolul III
UTILIZAREA ABUZIVĂ A INFORMAȚIILOR
PRIVILEGIATE

    20. În sensul prezentului regulament, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate are loc atunci cînd o persoană deține informații privilegiate și utilizează aceste informații pentru a achiziționa sau a înstrăina, în nume propriu sau în numele unui terț, în mod direct sau indirect, instrumente financiare la care se referă informațiile respective. Utilizarea informațiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care se referă informațiile, în cazul în care acel ordin a fost emis înainte ca persoana în cauză să cunoască informațiile privilegiate, se consideră de asemenea ca fiind o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.
    21. Caracteristica esențială a utilizării abuzive a informațiilor privilegiate constă în obținerea unui avantaj inechitabil de pe urma informațiilor privilegiate în detrimentul părților terțe care nu au cunoștință de aceste informații și, prin urmare, subminarea integrității pieței de capital și a încrederii investitorilor. Interdicția utilizării abuzive a informațiilor privilegiate se aplică în cazul în care o persoană care este în posesia unor informații privilegiate obține avantaje inechitabile de pe urma beneficiilor cîștigate datorită informațiilor respective prin realizarea unor tranzacții pe piață bazate pe respectivele informații, tranzacții prin care achiziționează sau înstrăinează sau prin care încearcă să achiziționeze sau să înstrăineze sau prin care anulează sau modifică sau încearcă să anuleze sau să modifice un ordin de achiziționare sau de vînzare, în nume propriu sau în numele unui terț, în mod direct sau indirect, instrumente financiare la care se referă informațiile respective.
    22. Atunci cînd o persoană fizică sau juridică care se află în posesia unor informații privilegiate achiziționează sau înstrăinează sau încearcă să achiziționeze sau să înstrăineze, în nume propriu sau în numele unui terț, în mod direct sau indirect, instrumente financiare la care se referă informațiile respective, se consideră că respectiva persoană a folosit acele informații. Această prezumție nu aduce atingere dreptului persoanelor respective de a exercita dreptul la apărare. Dacă o persoană a încălcat sau nu interdicția de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau dacă a încercat să utilizeze abuziv informații privilegiate, aceste fapte sînt analizate în sensul prezentului Regulament, care este acela de a proteja integritatea pieței financiare și de a crește încrederea investitorilor, care se bazează, la rîndul ei, pe garanția că investitorii vor fi plasați pe picior de egalitate și protejați de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate.
    23. Ordinele plasate înainte ca o persoană să intre în posesia unor informații privilegiate nu sînt considerate utilizări abuzive ale informațiilor privilegiate. În cazul în care o persoană a intrat în posesia unor informații privilegiate, orice modificare ulterioară care leagă informația respectivă de ordinele plasate înainte de intrarea în posesie a informațiilor respective, inclusiv anularea sau modificarea unui ordin sau încercarea de a anula sau de a modifica un ordin, reprezintă utilizări abuzive ale informațiilor privilegiate. Prezumția ar putea fi totuși răsturnată în cazul în care persoana respectivă demonstrează că nu s-a folosit de informațiile privilegiate pentru realizarea tranzacției.
    24. În sensul prezentului Regulament, acțiunea de a recomanda sau a convinge o altă persoană să se implice în utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate are loc în cazul în care persoana deține informații privilegiate și, pe baza informațiilor respective:
    1) recomandă,  unei alte persoane să achiziționeze sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă informațiile sau determină acea persoană să facă o astfel de achiziție sau înstrăinare; sau
    2) recomandă,  unei alte persoane să anuleze sau să modifice un ordin asociat unui instrument financiar la care se raportează informația respectivă sau determină persoana respectivă să facă anularea sau modificarea respectivă.
    25. Utilizarea recomandărilor sau a mijloacelor de convingere prevăzute la pct.24 este considerată utilizare abuzivă în înțelesul prezentului capitol, în cazul în care persoana care utilizează recomandarea sau mijlocul de convingere știe sau ar trebui să știe că se bazează pe informații privilegiate.
    26. Prevederile prezentului capitol se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate ca urmare a faptului că:
    1) este persoană cu funcție de răspundere a emitentului; sau
    2) acționează în mod concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului; sau
    3) este acționar direct sau indirect al emitentului;
    4) are acces la informații în temeiul exercitării atribuțiilor de serviciu, contractelor încheiate; sau
    5) are calitatea de ofertant în cadrul ofertelor publice și de preluare cu instrumente financiare; sau
    6) are tangență cu pregătirea, derularea și deservirea ofertelor publice și de preluare cu instrumente financiare; sau
    7) este implicată în activități infracționale în domeniul pieței financiar-nebancare.
    27. Prevederile punctelor 24 și 25 se aplică, în același mod, oricărei persoane care este în posesia unor informații privilegiate în alte împrejurări decît cele menționate la pct. 26, în cazul în care persoana în cauză știe sau ar trebui să știe că sînt informații privilegiate.
Capitolul IV
DIVULGAREA NEAUTORIZATĂ A INFORMAȚIILOR
PRIVILEGIATE

    28. În sensul prezentului Regulament, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate are loc în cazul în care o persoană deține informații privilegiate și le divulgă unei alte persoane, cu excepția cazului în care divulgarea se face în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a profesiei sau a funcției.
    29. În sensul prezentului Regulament, utilizarea mijloacelor de convingere menționate la pct.24 se consideră divulgare neautorizată a informațiilor privilegiate conform prezentului articol, în cazul în care persoana care divulgă recomandarea sau mijlocul de convingere știe sau ar trebui să știe că ele se bazează pe informații privilegiate.
    30. Prezentul Regulament nu interzice discuțiile de natură generală referitoare la evoluțiile afacerilor și ale pieței între acționari și personalul de conducere cu privire la un emitent.
Capitolul V
COMPORTAMENTUL LEGITIM
    31. În sensul prevederilor punctelor 26 și 27, prin simplul fapt că o persoană juridică se află sau s-a aflat în posesia unor informații privilegiate nu se consideră că persoana respectivă a utilizat informațiile respective și că le-a utilizat în mod abuziv printr-o achiziție sau înstrăinare, în cazul în care persoana juridică în cauză:
    1) a stabilit, a pus în aplicare și a menținut măsuri și proceduri interne adecvate și eficiente cu scopul de a se asigura că nici persoana fizică care a luat în numele său decizia de a achiziționa sau de a înstrăina instrumentele financiare de care se leagă informațiile, nici o altă persoană fizică care ar fi putut influența sub orice formă decizia respectivă, nu se aflau în posesia informațiilor privilegiate; precum și
    2) nu a determinat prin încurajări, recomandări, persuasiune și nici nu a influențat într-un alt mod persoana fizică care a achiziționat sau a înstrăinat în numele persoanei juridice instrumentele financiare la care se referă informațiile.
    32. În cazul în care o persoană se află în posesia unor informații privilegiate, nu se consideră că persoana respectivă a utilizat informațiile respective și că le-a utilizat în mod abuziv printr-o achiziție sau înstrăinare, în cazul în care persoana respectivă:
    1) este market maker pentru instrumentul financiar la care se referă informațiile, iar achiziționarea sau înstrăinarea de instrumente financiare la care se referă informațiile respective se realizează în mod legitim în contextul exercitării funcțiilor sale de formator de piață pentru instrumentul financiar respectiv; sau
    2) este autorizată să execute ordine în numele unor părți terțe, iar achiziționarea sau înstrăinarea instrumentelor financiare la care se referă ordinul în cauză se realizează în vederea executării în mod legitim a unui astfel de ordin în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, a profesiei sau a funcției persoanei respective.
    33. Se califică drept comportament legitim pe piața de capital, prin care nu există efect de abuz pe piață, următoarele situații:
    1) recunoașterea rolului de market maker atunci cînd se acționează în calitatea legitimă de furnizor de lichidități pe piață;
    2) acționarea market maker-ului doar prin desfășurarea activității legale de cumpărare sau de vînzare de instrumente financiare sau executarea de către persoanele autorizate a ordinelor în numele terților care dețin informații privilegiate, prin anularea sau modificarea unui ordin;
    3) cazul în care persoanele juridice au luat toate măsurile rezonabile pentru a preveni abuzul de piață, însă, cu toate acestea, angajații acestora comit abuz de piață în numele persoanei juridice;
    4) tranzacțiile efectuate de persoanele fizice și juridice pentru a executa o obligație ajunsă la scadență anterior intrării în posesia informației privilegiate;
    5) utilizarea informației privilegiate referitoare la o altă societate în cadrul ofertelor de preluare cu scopul obținerii controlului asupra societății sau propunerii de fuziune cu respectiva societate;
    6) achiziționarea și/sau înstrăinarea instrumentelor financiare avînd ca temei o decizie prealabilă bazată pe propriile planuri și strategii de tranzacționare (care nu se bazează pe informațiile privilegiate). Se considera că s-a produs o încălcare în cazul în care Comisia Națională stabilește că a existat un motiv nelegitim în spatele tranzacțiilor, ordinelor sau comportamentelor în cauză sau că persoana respectivă a folosit informații privilegiate.
    34. Protecția acordată prin prezentul Regulament market maker-ilor sau persoanelor autorizate să execute ordine în numele clienților, care dețin informații privilegiate, nu se extinde la practica abuzivă de front-running.
Capitolul VI
PERSOANELE CARE AU ACCES LA INFORMAŢII
PRIVILEGIATE

    35. Emitenţii sînt obligaţi să întocmească o listă cu persoanele care au acces la informaţii privilegiate, denumite insideri (lista insiderilor).
    36. Lista insiderilor va fi transmisă la solicitarea Comisiei Naționale pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe, precum şi în formă electronică.
    37. Lista insiderilor trebuie să cuprindă cel puţin:
    1) datele de identificare ale fiecărei persoane care are acces la informaţii privilegiate;
    2) temeiul pentru care persoana respectivă este considerată ca avînd acces la informaţii privilegiate;
    3) data și ora cînd persoana dată a obținut accesul la informația privilegiată / data și ora înscrierii persoanei date în listă;
    4) informația privind data de la care persoana respectivă nu mai are acces la informaţia privilegiată în forma dată;
    5) data la care lista a fost întocmită și, respectiv, actualizată.
    38. Lista insiderilor va cuprinde toate persoanele care au acces la informaţii privilegiate, în mod direct sau indirect la emitent, fie în mod regulat, fie ocazional.
    39. Sînt prezumate a avea acces la informaţii privilegiate următoarele persoane:
    1) persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului;
    2) angajaţii emitentului sau ai societăţilor comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfăşurată, pot avea acces la astfel de informaţii;
    3) persoanele care prestează servicii profesionale pentru emitent sau pentru societăţile comerciale controlate de acesta şi care au acces la astfel de informaţii (auditori, avocaţi, consultanţi etc.);
    4) persoanele care sînt acționari direcți sau indirecți ai emitentului;
    5) toate persoanele, despre care se cunoaște  că au obţinut informaţii privilegiate de la persoanele menţionate la subpct. 1) – 4);
    6) toate persoanele care acţionează concertat cu persoanele prevăzute la subpct. 1) – 5);
    7) toate subdiviziunile emitentului.
    40. Lista insiderilor trebuie imediat actualizată atunci cînd:
    1) există o schimbare în ceea ce priveşte motivul pentru care o persoană se regăseşte în listă;
    2) este inclusă în listă o persoană nouă;
    3) o persoană înscrisă în listă nu mai are acces la informaţii privilegiate, precizîndu-se şi data de la care nu mai are acces.
    41. Lista insiderilor este păstrată de emitent cel puţin cinci ani de la data cînd a fost întocmită sau actualizată.
    42. Emitenţii au obligaţia să ia toate măsurile pentru a aduce la cunoştinţa (contra semnătură) persoanelor înscrise în lista insiderilor prevederile legale referitoare la abuzul pe piaţa de capital, precum şi sancţiunile ce pot fi aplicate în cazul folosirii necorespunzătoare sau a circulaţiei neadecvate a unei asemenea informaţii. Declarația privind asumarea răspunderii se anexează la lista insiderilor.
    43. Persoanele care nu au fost incluse în lista insiderilor la data obținerii accesului la informația privilegiată, precum și persoanele care nu mai au acces la informația privilegiată, nu sînt exonerate de răspundere și se consideră că nu și-au pierdut avantajul față de participanții pieței.
    44. Persoanele menţionate la pct.39 subpct. 1), precum şi persoanele cu care acestea activează în mod concertat, au obligația să notifice Comisa Naţională despre tranzacțiile efectuate cu instrumentele financiare ale emitentului. Modalitatea și termenul de notificare sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.7/11 din 12 februarie 2016.
Capitolul VII
MANIPULĂRILE DE PIAŢĂ
    45. Operatorii de piață și/sau operatorii de sistem stabilesc și mențin măsuri, sisteme și proceduri eficiente menite să prevină și să detecteze abuzul pe piață.
    46. La evaluarea situaţiilor care cad sub incidența art.128 alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, vor fi luate în calcul, fără ca prin ele însele să fie considerate manipulare pe piaţă, următoarele circumstanţe care includ fără a se limita la:
    1) măsura în care ordinele sau tranzacţiile analizate reprezintă o proporţie semnificativă din volumul de tranzacţionare al instrumentelor financiare respective pe o perioadă scurtă de timp pe piaţa reglementată sau în cadrul MTF şi, în special, măsura în care aceste activităţi au determinat o schimbare semnificativă în preţul instrumentelor financiare;
    2) măsura în care ordinele sau tranzacţiile respective efectuate de persoane cu o poziţie semnificativă la vînzarea sau cumpărarea instrumentelor financiare au determinat o schimbare semnificativă în preţul instrumentelor financiare;
    3) măsura în care tranzacţiile nu au condus la o schimbare a beneficiarului real al instrumentelor financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui MTF;
    4) măsura în care ordinele sau tranzacţiile realizate includ schimbări de poziţie (vînzare/cumpărare) într-o perioadă scurtă de timp şi reprezintă o proporţie semnificativă din volumul de tranzacţionare al instrumentelor financiare respective pe piaţa reglementată și în cadrul MTF şi pot fi asociate cu schimbări semnificative în preţul instrumentelor financiare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul MTF;
    5) măsura în care ordinele sau tranzacţiile analizate sînt concentrate într-un interval scurt de timp din cadrul şedinţei de tranzacţionare şi au condus la o schimbare a preţului care a fost ulterior inversată;
    6) măsura în care ordinele analizate schimbă percepţia despre nivelul cererii sau a ofertei de instrumente financiare sau, la un nivel mai general, schimbă percepţia despre registrul ordinelor disponibil pentru participanţii la piaţă şi sînt ulterior retrase înainte de executare;
    7) difuzarea de informații eronate sau înșelătoare inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, în detrimentul investitorilor și/sau al emitenților.
    8) măsura în care ordinele sau tranzacţiile analizate sînt precedate ori urmate de diseminarea de informaţii false sau de natură să inducă în eroare de către persoanele care introduc ordinele sau realizează tranzacţiile sau de către persoanele cu care acestea activează în mod concertat;
    9) măsura în care ordinele sau tranzacţiile analizate sînt realizate de persoane înainte sau după momentul în care persoanele respective sau persoanele cu care acestea activează în mod concertat produc sau diseminează rapoarte de analiză sau recomandări investiţionale care sînt eronate sau influenţate de un interes material care poate fi demonstrat;
    10) măsura în care o persoană a avut un interes direct sau indirect în stabilirea prețului instrumentelor financiare;
    11) măsura în care ordinele sau tranzacţiile analizate sînt realizate în jurul unui anumit eveniment legat de emitentul instrumentelor financiare, cu scopul de a influența prețul instrumentelor financiare;
    12) măsura în care o persoană a crescut/diminuat în mod succesiv și consecvent într-o perioadă scurtă de timp oferta de vînzare/cumpărare sau prețul instrumentelor financiare;
    13) măsura în care ordinele de vînzare/cumpărare sînt introduse în sistemul de tranzacționare aproximativ la același moment, la același preț și cantitate de către părți diferite, dar care acționează concertat, cu excepția cazului cînd tranzacțiile sînt derulate în conformitate cu regulile pieței reglementate/MTF.
    47. În sensul prevederilor art. 128 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, următoarele situaţii sînt considerate operaţiuni de manipulări de piaţă, urmînd ca pentru a constata existenţa manipulărilor pe piaţă să fie analizate circumstanţele concrete ale realizării lor, fără ca enumerarea să fie limitativă:
    1) acţiunea unei persoane sau a unor persoane care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare, avînd ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vînzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
    2) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar, sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă;
    3) orice practici utilizate cu intenţia de a împiedica formarea liberă a preţului de piaţă sau cu intenţia de a crea imagini false asupra pieţei prin influenţarea artificială a preţului și/sau a volumului de tranzacţionare;
    4) introducerea de ordine fără intenţia reală de a încheia tranzacţii, ci numai cu scopul de a induce celorlalţi participanţi un anumit comportament (acțiunea care duce la stabilirea prețului unui sau a mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial, cereri și oferte false);
    5) încheierea de tranzacţii care nu implică un transfer real de proprietate prin vînzarea şi cumpărarea instrumentelor financiare simultan sau într-un interval de timp foarte scurt pentru acelaşi cont (wash sales) sau mai multe conturi ale investitorului sau pe conturile grupei de persoane care acţionează în înţelegere;
    6) încheierea de tranzacţii în vederea creării unei lichidităţi artificiale cu scopul de a influenţa preţul şi volumul, precum şi comportamentul celorlalţi participanţi la piaţă.
    48. Societăţile de investiţii, precum şi operatorii de piaţă și/sau operatorii de sistem, au obligaţia să notifice imediat Comisia Naţională cu privire la orice suspiciuni legate de încălcarea prevederilor legale referitoare la abuzul de piaţă și/sau circumstanțe prevăzute la pct.46 din prezentul Regulament.
    49. Notificarea realizată în conformitate cu pct.48 din prezentul Regulament va cuprinde cel puţin o scurtă prezentare a situaţiei de fapt, cu menţionarea elementelor care justifică existenţa suspiciunilor, şi va fi transmisă imediat prin fax către Comisia Naţională. Prezentarea situaţiei de fapt va cuprinde cel puţin elementele de identificare ale părţilor implicate, precum şi toate datele care să permită identificarea tranzacţiilor, ordinelor sau raportările/declaraţiile care justifică existenţa suspiciunilor.
    50. O persoană la care se face referire la pct.48 raportează fără întîrziere Comisiei Naționale de la locul de tranzacționare ordinele și tranzacțiile, inclusiv orice anulare sau modificare a acestora, care ar putea constitui o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, o manipulare a pieței sau o tentativă de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau de manipulare a pieței.
Capitolul VIII
PRACTICI DE PIAȚĂ ACCEPTATE
    51. Practicile admise pe piaţa reglementată sau în cadrul MTF, în conformitate cu art.128 alin.(2) subpct.1) lit. b) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, se aprobă de Comisia Naţională la cererea operatorilor de piaţă sau a operatorilor de sistem (denumite în cele ce urmează „practici admise”).
    52. Pentru evaluarea măsurii în care o propunere de practică admisă poate fi aprobată, Comisia Naţională va lua în calcul factori cum ar fi:
    1) nivelul de transparenţă al pieţei reglementate/MTF;
    2) nevoia de a menţine manifestarea liberă a forţelor de piaţă şi o intervenţie adecvată în raportul cerere şi ofertă;
    3) măsura în care practica de piaţă are impact asupra lichidităţii şi eficienţei pieţei;
    4) măsura în care practica de piaţă este adecvată sistemului de tranzacţionare din piaţa relevantă şi permite participanţilor la piaţă să reacţioneze prompt şi rapid la noile situaţii de piaţă generate de practica respectivă;
    5) impactul practicii admise asupra integrităţii pieţei reglementate/MTF;
    6) evaluarea măsurii în care prin activităţile anterioare din piaţă au fost încălcate repetat prevederile privitoare la abuzul de piaţă;
    7) caracteristicile structurale ale pieței în cauză, printre altele caracterul său reglementat sau nu, tipurile de instrumente financiare tranzacționate și tipurile de participanți la această piață, inclusiv importanța relativă a participării clienților obișnuiți.
    53. Practicile admise vor fi revizuite anual de operatorul de piață, de operatorul de sistem și societățile de investiții care administrează un MTF și vor fi adaptate evoluţiei pieţei reglementate/ MTF.
CAPITOLUL IX
CERINȚE DE PUBLICARE
    54. Emitenţii trebuie să facă publică informaţia privilegiată într-un mod care să permită publicului accesul rapid şi complet, precum şi o evaluare corectă şi în timp real a respectivei informaţii.
    55. Emitenţii nu pot folosi, într-un mod care poate induce în eroare, informaţii privilegiate în activităţile lor de publicitate.
    56. Emitenţii informează publicul, fără întîrziere, în conformitate cu Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr.7/11 din 12 februarie 2016 în legătură cu apariţia oricărei circumstanţe sau a oricărui eveniment care, chiar dacă nu este încă oficial, dacă ar fi fost făcut public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare.
    57. Orice modificare semnificativă a unei informaţii privilegiate, deja adusă la cunoştinţa publicului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, trebuie transmisă Comisiei Naționale şi operatorului pieţei reglementate sau MTF, fără întîrziere, dar fără a se depăşi 24 de ore de la apariţia respectivei modificări şi trebuie publicată în aceleaşi mijloace de informare în care a fost publicată informaţia iniţială.
    58. Emitentul este în drept să amîne, pe propria răspundere, publicarea informaţiilor privilegiate conform prezentului Regulament pentru a nu afecta interesele sale legitime, cu condiţia că această amînare nu va induce în eroare publicul şi că emitentul va asigura confidenţialitatea informaţiei privilegiate.
    59. Motive întemeiate de amînare a dezvăluirii publice a unei informaţii privilegiate sînt legate de circumstanţe cum sînt:
    a) negocieri în curs sau alte elemente legate de aceste negocieri, atunci cînd rezultatul sau modul de desfăşurare al acestora ar putea fi afectate prin dezvăluirea acestora către public. În cazul în care starea financiară a unui emitent este într-un pericol îngrijorător şi iminent, dar nu în sensul aplicării procedurii de insolvenţă, dezvăluirea către public a informaţiei poate fi amînată pentru o perioadă limitată de timp atunci cînd această dezvăluire către public ar putea afecta grav interesul acţionarilor existenţi sau al celor potenţiali prin compromiterea rezultatelor negocierilor desfăşurate în scopul de a asigura revigorarea pe termen lung a situaţiei financiare a emitentului;
    b) deciziile adoptate sau contractele încheiate de către un organ de conducere al unui emitent, care au nevoie de aprobarea unui alt organism din cadrul emitentului pentru ca acestea să devină efective, atunci cînd structura organizatorică a emitentului impune această separare a celor două organe de conducere, cu condiţia ca o asemenea dezvăluire a informaţiei către public înaintea aprobării şi anunţul simultan că această aprobare nu s-a realizat ar putea afecta evaluarea corectă a informaţiei de către public.
    60. Pe perioada cît emitentul decide să amîne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, persoanele care deţin informaţii privilegiate nu pot:
    a) tranzacţiona, dobîndi sau înstrăina, direct sau indirect, valori mobiliare emise de societate;
    b) folosi astfel de informaţii în beneficiul propriu sau în beneficiul altei persoane;
    c) determina pe alţi deţinători de astfel de informaţii să le utilizeze;
    d) divulga astfel de informaţii;
    e) determina alte persoane să acţioneze pe baza unor astfel de informaţii.
    61. Se consideră că un emitent poate să asigure confidenţialitatea unor informaţii privilegiate, a căror dezvăluire publică se doreşte a fi amînată, dacă respectivul emitent controlează accesul la respectivele informaţii, după cum urmează:
    a) a luat măsuri efective de securitate pentru a bloca accesul la asemenea informaţii a acelor persoane care nu au un astfel de acces în exercitarea funcţiei pe care o deţin în cadrul emitentului;
    b) a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele care au acces la o asemenea informaţie cunosc obligaţiile legale incidente şi normele interne ale emitentului, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul folosirii necorespunzătoare sau a circulaţiei neadecvate a unei asemenea informaţii.
    62. Pentru a proteja interesul public, pentru a păstra stabilitatea sistemului financiar și pentru a evita transformarea crizelor de lichidități din cadrul instituțiilor financiare în crize de solvabilitate din cauza unor retrageri bruște a fondurilor, se permite, în circumstanțe excepționale, amînarea divulgării informațiilor privilegiate pentru instituții financiare. În special, această situație se poate aplica informațiilor legate de probleme temporare de lichiditate, atunci cînd instituțiile trebuie să primească împrumuturi de la Banca Națională, inclusiv sprijin de urgență sub formă de lichidități din partea Băncii Naționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar avea un impact sistemic. Această amînare este condiționată de obținerea de către emitent a consimțămîntului Comisiei Naționale și de certitudinea că interesul public și economic general în ceea ce privește amînarea divulgării este mai important decît interesul pieței pentru a primi informațiile a căror publicare se amînă.
Capitolul X
RECOMANDĂRI DE INVESTIȚII ȘI STATISTICI
    63. Societățile de investiții care elaborează sau difuzează recomandări de investiții sau alte informații prin care recomandă sau sugerează o strategie de investiție iau măsuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile sînt prezentate obiectiv și pentru a divulga interesele personale sau pentru a indica existența unor conflicte de interese în raport cu instrumentele financiare la care fac referire informațiile în cauză.
    64. Instituțiile publice care difuzează statistici sau previziuni susceptibile de a influența în mod semnificativ piețele financiare difuzează informațiile în cauză în mod obiectiv și transparent.
Capitolul XI
DIVULGAREA SAU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR
PRIN MASS-MEDIA

    65. În sensul aplicării pct.46 subpct.7) din Capitolul IV și Capitolului IX, în cazul în care informațiile sînt divulgate sau difuzate și în cazul în care se fac și se difuzează recomandări în scopuri jurnalistice sau sub altă formă de exprimare în presă, aceste divulgări sau difuzări de informații sînt evaluate ținînd cont de normele care reglementează libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de comunicare în masă și de normele care reglementează profesia de jurnalist, cu excepția cazului în care:
    1) persoanele vizate sau persoanele apropiate lor beneficiază, direct sau indirect, de un avantaj sau de profituri din divulgarea sau difuzarea respectivelor informații; sau
    2)  informațiile sînt divulgate sau difuzate cu intenția de a induce în eroare piața și de a influența oferta, cererea sau prețul instrumentelor financiare.
Capitolul XII
SANCȚIUNI
    66. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.