HCNPF17/5/2017
ID intern unic:  370244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/5
din  21.04.2017
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind
marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 898     Data intrarii in vigoare : 19.05.2017
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.  1218 din 12 mai 2017
Ministru_____Vladimir Cebotari


    În temeiul art.30 alin.(4) și alin.(7), art.34 alin.(10) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    I. Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62,  art.310), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.812 din 8 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În tot textul Regulamentului, cu excepția pct.171,  și în conținutul anexelor nr.5 și nr.6, cuvintele „obligații”, „obligațiile”, „obligațiilor” se substituie cu cuvântul „datorii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Punctul 2 se completează cu textul  cu următorul cuprins:
    „marja de solvabilitate minimă de garantare - mărimea marjei de solvabilitate minime a asigurătorului care a deținut licență pentru desfășurarea activității de asigurări de viață sau asigurări generale (în continuare - compania de asigurări);”
    3. Se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Actuarul asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să controleze activele admise să reprezinte rezervele tehnice, să calculeze marja de solvabilitate  minimă și disponibilă, marja de solvabilitate minimă de garantare, rata de solvabilitate și coeficientul de lichiditate conform anexelor la prezentul Regulament. La efectuarea calculelor actuare, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte documentele şi informaţia solicitată de actuar, necesare în elaborarea şi pregătirea calculelor actuare obligatorii şi a concluziilor și poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate. Actuarul este responsabil de corectitudinea şi exactitatea calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor pe care le-a efectuat.”.
    4. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „3. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea activelor în scopul calculării marjei de solvabilitate disponibile şi va întocmi raportul Forma A – Active conform anexei nr.1, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale.”
    5. Se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Detaliile cu privire la fiecare activ dintr-o anumită categorie și valorile acestuia vor fi prezentate de către asigurător (reasigurător) în registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.”
    6. La punctul 4:
    a) subpunctul 4), după cuvintele „data scadentă” se completează cu cuvintele „prevăzută în contractul de asigurare;”;
    b) subpunctul 5) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „5) creanţele de la reasigurătorii care nu mai dețin licență pentru activitatea de reasigurare, precum și cele mai vechi de 90 de zile de la data scadentă;”
    c) la subpunctul 8) cuvintele „partea de profit şi/sau” se exclud;
    d) se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) investiţii în emitenții cărora li s-a retras autorizația de activitate sau care se află în procedură de insolvabilitate;”;
    e) se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) împrumuturile acordate de către asigurător, cu excepția împrumuturilor cu dobândă propriilor asiguraţi persoane fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viaţă;”;
    f) se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) depozitele şi investiţiile în instituţiile financiare asupra cărora au fost aplicate acțiuni de rezoluție sau cărora li s-a retras licența.”
    7. Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „6. Toate celelalte active ale unui asigurător (reasigurător)/unei companii de asigurări vor avea valori corespunzătoare determinate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii în vigoare.”
    8. Se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Se interzice asigurătorului (reasigurătorului) de a acorda împrumuturi, cu excepția împrumuturilor cu dobândă propriilor asiguraţi persoane fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viaţă, în cazul în care înregistrează deficit de active eligibile admise în fondurile asiguraţilor, ţinând cont de regulile de dispersare.”
    9. Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „7. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea datoriilor în scopul calculării marjei de solvabilitate disponibile în conformitate cu prevederile Legii contabilității în vigoare şi va întocmi raportul Forma D – Datorii, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale.”
    10. Punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „8. Marja de solvabilitate minimă și marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări de viaţă se va calcula pe baza rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi sumei la risc în conformitate cu Forma MSM_V/MSG_V, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, după caz:
    1) asigurătorul (reasigurătorul) care deține licență pentru activitatea de asigurări de viaţă va calcula marja de solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25 şi capitalul social minim stabilit prin lege;
    2) compania de asigurări care a deținut licență pentru activitatea de asigurări de viaţă şi poartă răspundere numai pentru portofoliul de contracte încheiate, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui valoarea conform calculului MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25.”
    11. Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „9. Marja de solvabilitate minimă și marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări generale se va calcula pe baza primelor nete subscrise în ultimele 12 luni şi daunelor nete apărute în ultimele 12 luni, în conformitate cu Forma MSM_G/MSG_G, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, după caz:
    1) asigurătorul (reasigurătorul) care deține licență pentru activitatea de asigurări generale va calcula marja de solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25, MSM-2 cu aplicarea coeficientului de 1,25 şi capitalul social minim stabilit prin lege;
    2) compania de asigurări care a deținut licență pentru activitatea de asigurări generale şi poartă răspundere pe contractele în vigoare, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 și MSM-2 conform calculului cu aplicarea coeficientului de 1,25.”
    12. La punctul 10 după cuvântul „calcula” se completează cu cuvintele „separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale”.
    13. Punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „15. În cazul în care se constată că rata de solvabilitate coboară sub nivelul cerinţelor prevăzute la pct.12 și pct.121 din prezentul Regulament, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să informeze autoritatea de supraveghere imediat sau nu mai târziu de 10 zile din ziua în care a aflat despre această situație.”
    14. La punctul 16:
    1) subpunctul 3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „3) acţiuni ale emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare. Emitenții admiși în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare trebuie să îndeplinească, pe întreaga perioadă a deținerii investiției asigurătorului, cumulativ, următoarele condiții:
    a) să dispună de capital propriu în mărime de cel puțin 5 milioane lei conform ultimei perioade de gestiune;
    b) în ultimele 12 luni anterioare datei de raportare numărul de acțiuni tranzacționate să reprezinte cel puțin 1% din numărul total de acțiuni care reprezintă capitalul social al emitentului.”;
    2) se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    ”31) obligaţiuni ale emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare cu respectarea condițiilor care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3);”;
    3) subpunctul 4) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „4) valori mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, cu condiţia că acestea sunt emise de persoane juridice care sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;”;
    4) subpunctul 7) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „7) terenuri, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și celor din extravilan, care vor fi admise în proporție de 50% din valoarea de bilanț, sau construcţiile, cu condiţia că aceste active aduc sau vor aduce beneficii economice şi sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile;”;
    5)  la subpunctul 8), după cuvintele „data scadentă” se completează cu cuvintele „prevăzută în contractul de asigurare;”;
    6) se completează cu subpunctul 81) cu următorul cuprins:
    „81) creanțe aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat pentru asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură, în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare;”.
    15. Se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins:
    „161. Asigurătorul (reasigurătorul) va evalua prudențial valoarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi o treime din marja de solvabilitate minimă, respectând următoarele reguli:
    1) valorile mobiliare menţionate la pct. 16 subpct. 3) - 4) se vor evalua o dată pe an la un preț egal cel puțin cu:
    a) prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ultimei perioade de gestiune, sau
    b) prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare ultimei perioade de gestiune;
    2) în cazul când prevederile subpct.1) lit.a) și lit.b) nu pot fi aplicate, prețul se  determină de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, înregistrat în registrul persoanelor autorizate conform legislației;
    3) terenurile şi construcţiile se vor accepta la valoarea de piață a acestora la data de referință, evaluată cel puțin o dată la 3 ani de către o entitate de evaluare independentă autorizată în domeniul respectiv, şi numai în măsura în care asigurătorii (reasigurătorii) fac dovada proprietăţii acestora şi sunt libere de sarcini;
    4) construcţiile vor fi asigurate la valoarea de piață împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel puţin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător;
    5)  valoarea creanţelor aferente primelor subscrise poate fi acceptată la acoperire în măsura în care acestea nu sunt mai vechi de 60 de zile și se calculează de la prima scadenţă de plată prevăzută în contractul de asigurare; orice amânare a datei scadenţei iniţiale a creanțelor nu va fi luată în considerare în determinarea vechimii creanţelor menţionate;
    6) valoarea creanţelor aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat poate fi acceptată la acoperire în măsura în care acestea nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi admise la acoperirea rezervelor tehnice calculate pe contractele de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură;
    7) asigurătorii (reasigurătorii) vor asigura evidenţe distincte privind creanţele admise la acoperirea rezervelor, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către autoritatea de supraveghere. Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise;
    8) asigurătorul (reasigurătorul) va face dovada determinării evaluărilor prevăzute la subpct. 2) și subpct.3) prin transmiterea la autoritatea de supraveghere a raportului de evaluare și ulterior ori de câte ori intervin modificări ale valorii activelor în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.”.
    16. Se completează cu punctul 172 cu următorul cuprins:
    „172. Activele puse sub sechestru în contextul litigiilor judiciare care au la bază un contract de asigurare se vor reflecta în registrul special al activelor și vor fi admise să participe la acoperirea fondului asiguraților în limita rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, formate pentru acest contract de asigurare.”
    17. La punctul 18:
    1) subpunctul 3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „3) acţiunile emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3), pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    2) se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) obligaţiunile emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare cu respectarea condițiilor care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3) pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    3) se completează cu subpunctul 32) cu următorul cuprins:
    „32) valorile mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare pot constitui nu mai mult de 2% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 5% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    4) subpunctul 7) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „7) depozitele şi investiţiile în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei pot constitui nu mai mult de 20% în cazul unei şi aceleiaşi instituţii financiare, nu mai mult de 10% în cazul unei instituţii financiare la care sunt aplicate măsuri de intervenţie timpurie de către Banca Naţională a Moldovei din cauza unei deteriorări rapide a situaţiei financiare, şi nu mai mult de 70% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    5)  subpunctul 8) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „8) terenurile sau construcţiile separate sau terenurile sau construcţiile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie pot constitui nu mai mult de 20% în cazul unei şi aceleiaşi investiţii, nu mai mult de 35% pentru activitatea de asigurări generale și nu mai mult de 60% pentru activitatea de asigurări de viață, în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    6) subpunctul 9) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „9) creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, pot constitui nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi debitor şi nu mai mult de 25% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;”;
    7) se completează cu subpunctul 91) cu următorul cuprins:
    „91) creanţele aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat, în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi admise în cuantumul mărimii rezervelor tehnice calculate pe contractele subscrise;”.
    18. La punctul 26, după cuvintele „coeficientul de lichiditate” se completează cu cuvintele „separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale,”.
    19. Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    anexa nr.1

    20. Anexa nr.2 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    21. Anexa nr.3 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    22. Anexa nr.4 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

    anexa nr.4

    23. În Anexa nr.5:
    1) În denumirea anexei, după cuvântul ”(reasigurătorului)” se completează cu sintagma ”/companiei de asigurări”;
    2) Rândul 2 și rândul 5, sintagma ”Forma O – Obligaţii” se substituie cu sintagma ”Forma D – Datorii”;
    3) Denumirea rândului 8 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins: „Total marja de solvabilitate minimă/minimă de garantare (MSM/MSG), lei”;
    4) Denumirea rândului 9 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins: ”Rata solvabilităţii ([MSD rd.7/ (MSM/MSG) rd.8] × 100), %”.
    24. În Anexa nr.6:
    1) În denumirea anexei, după cuvântul ”(reasigurător)” se completează cu sintagma ”/compania de asigurări”;
    2) Se exclude textul:
    ”Certificare:
    Subsemnatul, ________________________________, actuar desemnat, certific că rapoartele de mai sus au fost întocmite în conformitate cu Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări” şi actele normative corespunzătoare ale autorităţii de supraveghere.
    În opinia mea informaţiile prezentate mai sus sunt autentice şi juste.
    Numele, prenumele şi semnătura actuarului
    Data întocmirii _______________________
    Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului) _______________________”
    25. După Anexa nr.6, Regulamentul se completează cu Anexa nr.7 care va avea următorul cuprins:

    anexa nr.7

    26. În cuprinsul Regulamentului sintagma ”Autoritatea de supraveghere” se ortografiază cu literă mică.
    II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția pct.8, pct.9, pct.16, pct.161 și pct.18 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei     Naționale a Pieței Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011, care se pun în aplicare în termen de până la 1 aprilie 2018.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                           Valeriu CHIŢAN

    Nr. 17/5. Chişinău, 21 aprilie 2017.