LPO78/2017
ID intern unic:  370323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 78
din  04.05.2017
pentru ratificarea Acordului de la Paris
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 282
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti și va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 78. Chișinău, 4 mai 2017.ACORDUL
de la Paris
Paris, 12 decembrie 2015

    Părţile la prezentul acord,
    fiind părţi la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (denumită în continuare „convenţia”),
    în temeiul Platformei de la Durban pentru o acţiune consolidată instituită prin Decizia 1/CP.17 a Conferinţei părţilor la convenţie în cadrul celei de a şaptesprezecea sesiuni a sale,
    în vederea atingerii obiectivului convenţiei şi fiind ghidate de principiile sale, inclusiv de principiul echităţii, al responsabilităţilor comune, dar diferenţiate şi al capacităţilor aferente, în funcţie de diferitele circumstanţe naţionale,
    recunoscând necesitatea unui răspuns eficace şi progresiv la ameninţarea urgentă reprezentată de schimbările climatice, pe baza celor mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile,
    recunoscând, de asemenea, nevoile specifice şi circumstanţele speciale ale părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, în speciale ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, astfel cum sunt prevăzute în convenţie,
    luând pe deplin în considerare nevoile specifice şi situaţiile speciale ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate în ceea ce priveşte finanţarea şi transferul de tehnologie,
    recunoscând că părţile pot fi afectate nu numai de schimbările climatice, dar şi de efectele măsurilor luate ca răspuns la acestea,
    subliniind relaţia intrinsecă pe care acţiunile privind schimbările climatice, răspunsurile la acestea şi efectele schimbărilor climatice o au cu accesul echitabil la dezvoltarea durabilă şi cu eradicarea sărăciei,
    recunoscând prioritatea fundamentală a protejării securităţii alimentare şi a stopării foametei şi vulnerabilităţile speciale ale sistemelor de producţie alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice,
    luând în considerare imperativele unei tranziţii juste a forţei de muncă şi ale creării unor locuri de muncă decente şi de calitate, în conformitate cu priorităţile de dezvoltare definite la nivel naţional,
    recunoscând că schimbările climatice sunt o preocupare comună a omenirii, în momentul lu  ării măsurilor de abordare a schimbărilor climatice, părţile ar trebui să respecte, să promoveze şi să ia în considerare obligaţiile care le revin privind drepturile omului, dreptul la sănătate, drepturile popoarelor indigene, ale comunităţilor locale, ale migranţilor, ale copiilor, ale persoanelor cu handicap şi ale persoanelor în situaţii vulnerabile şi dreptul la dezvoltare, precum şi egalitatea de gen, emanciparea femeilor şi egalitatea între generaţii,
    recunoscând importanţa conservării şi consolidării, după caz, a absorbanţilor şi a rezervoarelor de gaze cu efect de seră menţionate în convenţie,
    remarcând importanţa asigurării integrităţii tuturor ecosistemelor, inclusiv a oceanelor, şi protejării biodiversităţii, recunoscute de unele culturi ca Mama Pământ şi remarcând importanţa pentru unii a conceptului de „justiţie climatică” la luarea măsurilor de abordare a schimbărilor climatice,
    afirmând importanţa pe care o reprezintă educaţia, formarea, sensibilizarea şi participarea publicului, accesul public la informaţii şi cooperarea la toate nivelurile privind subiectele menţionate în prezentul acord,
    recunoscând importanţa angajamentelor asumate la toate nivelurile de guvernare şi de diferiţi actori, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor, în ceea ce priveşte acţiunile de abordare a schimbărilor climatice,
    recunoscând, de asemenea, că stilurile de viaţă sustenabile şi modelele durabile de consum şi producţie, părţile care sunt ţări dezvoltate preluând iniţiativa în acest sens, joacă un rol important în abordarea schimbărilor climatice,
convin după cum urmează:
Articolul  1
    În scopul prezentului acord, se aplică definiţiile de la articolul 1 din convenţie. În plus:
    (a) „convenţie” înseamnă Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la data de 9 mai 1992;
    (b) „Conferinţa părţilor” înseamnă Conferinţa părţilor la convenţie;
    (c) „parte” înseamnă o parte la prezentul acord.
Articolul  2
    (1) Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenţiei, inclusiv a obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la ameninţarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile şi al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:
    (a) menţinerea creşterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale şi continuarea eforturilor de limitare a creşterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile şi efectele schimbărilor climatice;
    (b) creşterea capacităţii de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice şi de încurajare a rezistenţei la schimbările climatice şi a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producţia alimentară şi
    (c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluţii către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră şi rezistentă la schimbările climatice.
    (2) Prezentul acord va fi pus în aplicare pentru a reflecta echitatea şi principiul responsabilităţilor comune, dar diferenţiate şi al capacităţilor aferente, în funcţie de diferitele circumstanţe naţionale.
Articolul  3
    În temeiul contribuţiilor determinate la nivel naţional la reacţia globală la schimbările climatice, toate părţile trebuie să întreprindă şi să comunice eforturile ambiţioase definite la articolele 4, 7, 9, 10, 11 şi 13 în vederea atingerii scopului prezentului acord, astfel cum este stabilit la articolul 2. Eforturile tuturor părţilor vor reprezenta o evoluţie în timp, recunoscând totodată nevoia de a susţine părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte punerea în aplicare efectivă a prezentului acord.
Articolul  4
    (1) În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura stabilit la articolul 2, părţile îşi propun să atingă cât mai repede posibil valoarea maximă globală a emisiilor de gaze cu efect de seră, recunoscând că atingerea valorii maxime va dura mai mult pentru părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare, şi să ia apoi măsuri de reducere rapidă a acesteia în conformitate cu cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile pentru a obţine un echilibru între emisiile antropice prin surse şi absorbţiile prin absorbanţi ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, pe baza echităţii şi în contextul dezvoltării durabile şi al eforturilor de eradicare a sărăciei.
    (2) Fiecare parte pregăteşte, comunică şi menţine contribuţii succesive, determinate la nivel naţional, pe care intenţionează să le atingă. Părţile continuă să ia măsuri naţionale de reducere, cu scopul de a atinge obiectivele acestor contribuţii.
    (3) Contribuţia succesivă a fiecărei părţi, determinată la nivel naţional, va reprezenta o evoluţie faţă de contribuţia curentă a părţii, determinată la nivel naţional, şi va reprezenta cel mai ridicat nivel de ambiţie posibilă al acesteia, reflectând responsabilităţile comune, dar diferenţiate care îi revin şi capacităţile aferente, în funcţie de diferitele circumstanţe naţionale.
    (4) Părţile care sunt ţări dezvoltate ar trebui să continue să aibă un rol de lider prin asumarea obiectivelor de reducere absolută a emisiilor în întreaga economie. Părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare ar trebui să îşi consolideze în continuare eforturile de reducere şi sunt încurajate să treacă, în timp, la reducerea emisiilor în întreaga economie sau la obiective de limitare în funcţie de diferitele circumstanţe naţionale.
    (5) Se oferă sprijin părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în conformitate cu articolele 9, 10 şi 11, recunoscând că sprijinul consolidat pentru părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare va permite ca acţiunile lor să aibă un nivel mai ridicat de ambiţie.
    (6) Ţările cel mai puţin dezvoltate şi statele insulare mici în curs de dezvoltare pot să elaboreze şi să comunice strategiile, planurile şi acţiunile pentru o dezvoltare cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră care să reflecte circumstanţele lor speciale.
    (7) Beneficiile comune ale reducerii ce rezultă în urma acţiunilor de adaptare şi/sau a planurilor de diversificare economică ale părţilor pot contribui la obţinerea rezultatelor în materie de reducere prevăzute de prezentul articol.
    (8) La comunicarea contribuţiilor lor determinate la nivel naţional, toate părţile oferă informaţiile necesare din motive de claritate, transparenţă şi înţelegere, în conformitate cu Decizia 1/CP.21 şi cu orice decizie relevantă a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (9) Fiecare parte comunică, la fiecare cinci ani, contribuţia determinată la nivel naţional în conformitate cu Decizia 1/CP.21 şi cu orice decizie relevantă a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord şi este informată cu privire la rezultatele evaluării la nivel global menţionată la articolul 14.
    (10) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord ia în considerare, în cadrul primei sale sesiuni, stabilirea de intervale de timp comune în care să fie transmise contribuţiile determinate la nivel naţional.
    (11) O parte poate în orice moment să îşi modifice contribuţia actuală determinată la nivel naţional în vederea consolidării nivelului său de ambiţie, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (12) Contribuţiile determinate la nivel naţional comunicate de către părţi se înregistrează într-un registru public administrat de către secretariat.
    (13) Părţile răspund de contribuţiile lor determinate la nivel naţional. La contabilizarea emisiilor antropice şi a absorbţiilor corespunzătoare contribuţiilor lor determinate la nivel naţional, părţile promovează integritatea mediului înconjurător, transparenţa, acurateţea, caracterul complet, comparabilitatea şi consecvenţa şi asigură evitarea dublei contabilizări, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (14) În contextul contribuţiilor lor determinate la nivel naţional, la recunoaşterea şi punerea în aplicare a acţiunilor de reducere cu privire la emisiile antropice şi a absorbţiilor, părţile ar trebui să ia în considerare, după caz, metodele şi orientările existente prevăzute de convenţie, având în vedere dispoziţiile alineatului (13) din prezentul articol.
    (15) La punerea în aplicare a prezentului acord, părţile iau în considerare preocupările părţilor ale căror economii sunt cele mai afectate de efectele măsurilor de răspuns, în special ale părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare.
    (16) Părţile, inclusiv organizaţiile de integrare economică regională şi statele membre ale acestora, care au ajuns la un acord de a acţiona în comun în temeiul alineatului (2) din prezentul articol informează secretariatul cu privire la termenii acordului respectiv, inclusiv cu privire la nivelul de emisii alocat fiecărei părţi în perioada de timp relevantă, în momentul comunicării contribuţiilor lor determinate la nivel naţional. Secretariatul trebuie, la rândul său, să informeze părţile şi părţile semnatare ale convenţiei cu privire la termenii acordului respectiv.
    (17) Fiecare parte la un asemenea acord este responsabilă de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul menţionat la alineatul (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) şi (14) din prezentul articol şi cu articolele 13 şi 15.
    (18) În cazul în care părţile care acţionează în comun fac acest lucru în cadrul unei organizaţii de integrare economică regională care este parte la prezentul acord şi împreună cu o asemenea organizaţie, fiecare stat membru al organizaţiei respective de integrare economică regională, în mod individual şi împreună cu organizaţia de integrare economică regională, este responsabil de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul comunicat în temeiul alineatului (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) şi (14) din prezentul articol şi cu articolele 13 şi 15.
    (19) Toate părţile ar trebui să depună eforturi să formuleze şi să comunice strategii de dezvoltare pe termen lung privind obţinerea unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, având în vedere articolul 2 şi luând în considerare responsabilităţile lor comune, dar diferenţiate şi capacităţile aferente, în funcţie de diferitele circumstanţe naţionale.
Articolul  5
    (1) Părţile ar trebui să ia măsuri pentru a conserva şi a consolida, după caz, absorbanţii şi rezervoarele de gaze cu efect de seră menţionate la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din convenţie, inclusiv pădurile.
    (2) Părţile sunt încurajate să ia măsuri în vederea punerii în aplicare şi a susţinerii, inclusiv prin plăţi bazate pe rezultate, a cadrului existent, astfel cum este stabilit în orientările şi deciziile aferente, convenite deja în temeiul convenţiei pentru: abordări de politică şi stimulente pozitive pentru activităţile legate de reducerea emisiilor cauzate de despăduriri şi degradarea pădurilor şi rolul conservării, gestionarea durabilă a pădurilor şi consolidarea stocurilor de carbon forestier în ţările în curs de dezvoltare şi abordări de politică alternative, cum ar fi abordări comune de reducere şi adaptare pentru gestionarea integrală şi durabilă a pădurilor, reafirmând totodată importanţa stimulării, după caz, a beneficiilor care nu au legătură cu carbonul asociate acestor abordări.
Articolul  6
    (1) Părţile recunosc faptul că unele părţi optează pentru cooperarea voluntară în ceea ce priveşte punerea în aplicare a contribuţiilor lor determinate la nivel naţional pentru a permite un nivel mai mare de ambiţie a acţiunilor lor de reducere şi de adaptare şi pentru a promova dezvoltarea durabilă şi integritatea mediului.
    (2) În cazul angajării în mod voluntar în abordări de cooperare care implică utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internaţional pentru îndeplinirea contribuţiilor determinate la nivel naţional, părţile promovează dezvoltarea durabilă şi asigură integritatea şi transparenţa mediului, inclusiv în cadrul guvernanţei, şi aplică o contabilizare solidă pentru a asigura, printre altele, evitarea dublei contabilizări, în concordanţă cu orientările adoptate de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (3) Utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internaţional pentru îndeplinirea contribuţiilor determinate la nivel naţional în baza prezentului acord se face voluntar şi cu acordul părţilor participante.
    (4) Sub autoritatea şi îndrumarea Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord se instituie un mecanism prin care să se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi să se sprijine dezvoltarea durabilă, care să fie utilizat în mod voluntar de părţi. Acesta este supravegheat de un organism desemnat de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord şi are ca scop:
    (a) promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră simultan cu încurajarea dezvoltării durabile;
    (b) stimularea şi facilitarea participării la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a entităţilor publice şi private autorizate de o parte;
    (c) contribuţia la reducerea nivelurilor de emisii în partea-gazdă, care va beneficia de pe urma activităţilor de reducere care au ca rezultat reduceri ale emisiilor ce pot fi de asemenea utilizate de o altă parte pentru a-şi îndeplini contribuţia determinată la nivel naţional şi
    (d) reducerea per ansamblu a emisiilor globale.
    (5) Reducerile de emisii rezultate în urma folosirii mecanismului menţionat la alineatul (4) din prezentul articol nu pot fi utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către partea-gazdă a contribuţiei determinate la nivel naţional în cazul în care acestea sunt utilizate de o altă parte pentru a-şi demonstra îndeplinirea contribuţiei determinate la nivel naţional.
    (6) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord se asigură că o parte a veniturilor provenite din activităţile desfăşurate în baza mecanismului menţionat la alineatul (4) din prezentul articol este utilizată pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum şi pentru a oferi asistenţă părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice pentru a face faţă costurilor de adaptare.
    (7) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, norme, modalităţi şi proceduri pentru mecanismul menţionat la alineatul (4) din prezentul articol.
    (8) Părţile recunosc importanţa unor abordări integrate, holistice şi echilibrate care nu se bazează pe piaţă şi care să fie disponibile părţilor pentru asistenţă în implementarea contribuţiilor acestora determinate la nivel naţional, în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei, într-un mod coordonat şi eficace, inclusiv, printre altele, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptare, finanţare, transfer de tehnologie şi consolidare a capacităţilor, după caz. Aceste abordări au ca scop:
    (a) promovarea creşterii nivelului de ambiţie în ceea ce priveşte reducerea emisiilor şi adaptarea;
    (b) îmbunătăţirea participării sectorului public şi a celui privat la implementarea contribuţiilor determinate la nivel naţional şi
    (c) oferirea de oportunităţi de coordonare în cadrul instrumentelor şi al mecanismelor instituţionale relevante.
    (9) Se defineşte, prin prezentul acord, un cadru pentru abordările care nu se bazează pe piaţă privind o dezvoltare durabilă în scopul promovării abordărilor care nu se bazează pe piaţă menţionate la alineatul (8) din prezentul articol.
Articolul  7
    (1) Părţile stabilesc, prin prezentul acord, obiectivul global în materie de adaptare, prin întărirea capacităţii de adaptare, consolidarea rezistenţei şi reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice, în vederea contribuirii la dezvoltarea durabilă şi a asigurării unui răspuns în materie de adaptare corespunzător, în contextul obiectivului legat de temperatură menţionat la articolul 2.
    (2) Părţile recunosc faptul că adaptarea este o problemă globală cu care se confruntă toţi, care are dimensiuni locale, subnaţionale, naţionale, regionale şi internaţionale şi care este o componentă-cheie şi aduce o contribuţie la răspunsul mondial pe termen lung la schimbările climatice pentru protejarea oamenilor, a mijloacelor de subzistenţă şi a ecosistemelor, luând în considerare nevoile urgente şi imediate ale acelor părţi care sunt ţări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
    (3) Eforturile de adaptare ale părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare sunt recunoscute, în conformitate cu modalităţile care urmează a fi adoptate de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord în cadrul primei sale sesiuni.
    (4) Părţile recunosc faptul că nevoia curentă de adaptare este semnificativă, că prin niveluri mai ridicate ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră se poate diminua nevoia de eforturi suplimentare de adaptare şi că nevoile mai mari de adaptare pot presupune costuri de adaptare mai ridicate.
    (5) Părţile recunosc faptul că acţiunea de adaptare ar trebui să urmeze o abordare elaborată la nivel naţional, care să integreze dimensiunea de gen, să fie participativă, complet transparentă şi să ia în considerare grupurile vulnerabile, comunităţile şi ecosistemele şi ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile şi, după caz, pe cunoştinţele tradiţionale, cunoştinţele populaţiilor autohtone şi sistemele locale de cunoştinţe şi să fie ghidată de acestea, în vederea integrării procesului de adaptare în politicile şi acţiunile socioeconomice şi de mediu, atunci când este cazul.
    (6) Părţile recunosc importanţa sprijinului pentru eforturile de adaptare şi a cooperării internaţionale privind aceste eforturi şi importanţa luării în considerare a nevoilor părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.
    (7) Părţile ar trebui să îşi consolideze cooperarea în ceea ce priveşte consolidarea acţiunii de adaptare, luând în considerare Cadrul privind adaptarea de la Cancun, inclusiv cu privire la:
    (a) schimbul de informaţii, de bune practici, de experienţe şi de lecţii învăţate, inclusiv, după caz, atunci când acestea sunt legate de ştiinţă, de planificare, de politici şi de implementare în raport cu acţiunile de adaptare;
    (b) consolidarea mecanismelor instituţionale, inclusiv a celor instituite în temeiul convenţiei care servesc prezentului acord, pentru a sprijini sintetizarea informaţiilor şi a cunoştinţelor relevante şi oferirea de sprijin tehnic şi de îndrumări pentru părţi;
    (c) consolidarea cunoştinţelor ştiinţifice privind clima, inclusiv a cercetării, a observării sistematice a sistemului climatic şi a sistemelor de avertizare timpurie, într-un mod care să informeze serviciile climatice şi să sprijine procesul de luare a deciziilor;
    (d) oferirea de asistenţă părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare pentru identificarea practicilor efective de adaptare, a nevoilor de adaptare, a priorităţilor, a sprijinului furnizat şi primit pentru acţiunile şi eforturile de adaptare şi pentru abordarea problemelor şi lacunelor, într-un mod care să încurajeze bunele practici şi
    (e) îmbunătăţirea eficacităţii şi a durabilităţii acţiunilor de adaptare.
    (8) Organizaţiile şi agenţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt încurajate să sprijine eforturile părţilor de punere în aplicare a acţiunilor menţionate la alineatul (7) din prezentul articol, luând în considerare dispoziţiile alineatului (5) din prezentul articol.
    (9) Fiecare parte se angajează, după caz, în procese de planificare a măsurilor de adaptare şi în punerea în aplicare a acţiunilor, inclusiv în elaborarea sau consolidarea planurilor, a politicilor şi/sau a contribuţiilor relevante, ceea ce poate include:
    (a) punerea în aplicare a acţiunilor, a iniţiativelor şi/sau a eforturilor de adaptare;
    (b) procesul de formulare şi implementare a planurilor naţionale de adaptare;
    (c) evaluarea efectelor schimbărilor climatice şi a vulnerabilităţii la schimbările climatice, în vederea formulării de acţiuni prioritare stabilite la nivel naţional, luând în considerare populaţia, locurile şi ecosistemele vulnerabile;
    (d) monitorizarea, evaluarea şi învăţarea din planurile, politicile, programele şi acţiunile de adaptare şi
    (e) consolidarea rezistenţei sistemelor socioeconomice şi ecologice, inclusiv prin diversificarea economică şi prin managementul durabil al resurselor naturale.
    (10) Fiecare parte ar trebui, după caz, să trimită şi să actualizeze periodic o comunicare privind adaptarea, care poate include priorităţile acesteia, nevoile, planurile şi acţiunile în materie de punere în aplicare şi de sprijin, fără a crea o povară suplimentară pentru părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare.
    (11) Comunicarea privind adaptarea menţionată la alineatul (10) din prezentul articol este trimisă şi actualizată periodic, după caz, ca o componentă a altor comunicări sau documente sau împreună cu acestea, inclusiv un plan naţional de adaptare, o contribuţie determinată la nivel naţional, astfel cum se menţionează la articolul 4 alineatul (2), şi/sau o comunicare naţională.
    (12) Comunicările privind adaptarea menţionate la alineatul (10) din prezentul articol sunt înregistrate într-un registru public administrat de secretariat.
    (13) Părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare primesc sprijin internaţional continuu şi consolidat pentru punerea în aplicare a alineatelor (7), (9), (10) şi (11) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 9, 10 şi 11.
    (14) Printre altele, evaluarea la nivel global menţionată la articolul 14:
    (a) recunoaşte eforturile de adaptare ale părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare;
    (b) consolidează punerea în aplicare a acţiunii de adaptare luând în considerare comunicarea privind adaptarea menţionată la alineatul (10) din prezentul articol;
    (c) revizuieşte caracterul adecvat şi eficacitatea adaptării şi a sprijinului oferit pentru adaptare şi
    (d) revizuieşte progresul general înregistrat în ceea ce priveşte atingerea obiectivului global privind adaptarea menţionat la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul  8
    (1) Părţile recunosc importanţa prevenirii, a reducerii la minimum şi a abordării pierderilor şi daunelor asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice, printre care evenimentele meteorologice extreme şi evenimentele cu evoluţie lentă, precum şi rolul dezvoltării durabile în reducerea riscului de pierderi şi daune.
    (2) Mecanismul Internaţional de la Varşovia pentru Pierderi şi Daune asociate Impacturilor Schimbărilor Climatice se află sub autoritatea şi îndrumarea Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord şi poate fi îmbunătăţit şi consolidat, în modul stabilit de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (3) Părţile ar trebui să consolideze înţelegerea, acţiunea şi sprijinul privind pierderile şi daunele asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice, inclusiv prin Mecanismul Internaţional de la Varşovia, după caz, prin cooperare şi facilitare.
    (4) Astfel, domeniile de cooperare şi facilitare pentru consolidarea înţelegerii, acţiunii şi sprijinului pot include:
    (a) sistemele de avertizare timpurie;
    (b) pregătirea pentru situaţii de urgenţă;
    (c) evenimentele cu evoluţie lentă;
    (d) evenimentele care pot implica pierderi şi daune ireversibile şi permanente;
    (e) o evaluare şi o gestionare cuprinzătoare a riscurilor;
    (f) facilităţile de asigurare împotriva riscurilor, de gestionare în comun a riscurilor schimbărilor climatice şi alte soluţii de asigurare;
    (g) pierderi de natură non-economică şi
    (h) rezistenţa comunităţilor, a mijloacelor de subzistenţă şi a ecosistemelor.
    (5) Mecanismul Internaţional de la Varşovia colaborează cu organismele şi grupurile de experţi existente în temeiul acordului, precum şi cu organizaţiile şi grupurile de experţi relevante din afara acordului.
Articolul  9
    (1) Părţile care sunt ţări dezvoltate furnizează resurse financiare pentru sprijinirea părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, atât pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice în continuarea obligaţiilor existente ale acestora în temeiul convenţiei.
    (2) Alte părţi sunt încurajate să furnizeze sau să continue să furnizeze în mod voluntar un astfel de sprijin.
    (3) Ca parte a efortului global, părţile care sunt ţări dezvoltate ar trebui să continue să îşi asume rolul de lider în mobilizarea finanţării pentru abordarea schimbărilor climatice dintr-o varietate largă de surse, instrumente şi canale, remarcând rolul semnificativ al fondurilor publice, printr-o varietate de acţiuni, inclusiv prin sprijinirea strategiilor elaborate de fiecare ţară, şi luând în considerare nevoile şi priorităţile părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare. Această mobilizare a finanţării pentru abordarea schimbărilor climatice ar trebui să reprezinte o evoluţie faţă de eforturile anterioare.
    (4) Furnizarea unor resurse financiare sporite progresiv ar trebui să aibă ca scop atingerea unui echilibru între adaptare şi reducere, luând în considerare strategiile elaborate de fiecare ţară, precum şi priorităţile şi nevoile părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice şi care au constrângeri semnificative în materie de capacitate, cum ar fi ţările cel mai puţin dezvoltate şi statele insulare mici în curs de dezvoltare, având în vedere nevoia de resurse publice şi bazate pe granturi pentru adaptare.
    (5) Părţile care sunt ţări dezvoltate comunică o dată la doi ani informaţii cantitative şi calitative, cu titlu indicativ, în legătură cu alineatele (1) şi (3) din prezentul articol, după caz, inclusiv, în situaţia în care sunt disponibile, nivelurile previzionate ale resurselor financiare publice care urmează a fi puse la dispoziţia părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare. Alte părţi care pun la dispoziţie resurse sunt încurajate să comunice voluntar o dată la doi ani aceste informaţii.
    (6) Evaluarea la nivel global menţionată la articolul 14 ia în considerare informaţiile relevante furnizate de părţile care sunt ţări dezvoltate şi/sau de organismele acordului privind eforturile legate de finanţarea pentru abordarea schimbărilor climatice.
    (7) Părţile care sunt ţări dezvoltate furnizează informaţii transparente şi consecvente privind sprijinul acordat părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare care este mobilizat prin intervenţii publice, o dată la doi ani, în conformitate cu modalităţile, procedurile şi orientările care urmează a fi adoptate de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord, în cadrul primei sale sesiuni, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (13). Alte părţi sunt încurajate să procedeze la fel.
    (8) Mecanismul financiar al convenţiei, inclusiv entităţile operaţionale ale acestuia, funcţionează ca mecanism financiar al prezentului acord.
    (9) Instituţiile care servesc prezentului acord, inclusiv entităţile operaţionale ale mecanismului financiar al convenţiei, au ca scop asigurarea unui acces eficient la resurse financiare prin proceduri de aprobare simplificate şi printr-o disponibilitate mai mare a sprijinului acordat părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi statelor insulare mici în curs de dezvoltare, în contextul strategiilor şi al planurilor naţionale ale acestora privind schimbările climatice.
Articolul  10
    (1) Părţile împărtăşesc o viziune pe termen lung cu privire la importanţa realizării pe deplin a dezvoltării şi transferului de tehnologii pentru a îmbunătăţi rezistenţa la schimbările climatice şi pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
    (2) Remarcând importanţa tehnologiei pentru punerea în aplicare a acţiunilor de reducere şi adaptare întreprinse în temeiul prezentului acord şi recunoscând eforturile existente de implementare şi diseminare a tehnologiei, părţile consolidează acţiunea de cooperare privind dezvoltarea şi transferul de tehnologii.
    (3) Mecanismul privind tehnologia stabilit prin convenţie serveşte prezentului acord.
    (4) Se stabileşte prin prezentul acord un cadru privind tehnologia pentru a oferi îndrumări generale cu privire la activitatea mecanismului privind tehnologia în promovarea şi facilitarea acţiunii sporite privind dezvoltarea şi transferul de tehnologii pentru a sprijini punerea în aplicare a prezentului acord, în vederea realizării viziunii pe termen lung menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.
    (5) Accelerarea, încurajarea şi facilitarea inovării sunt critice pentru un răspuns eficace pe termen lung la nivel mondial la schimbările climatice şi pentru promovarea creşterii economice şi a dezvoltării durabile. Un astfel de efort este, după caz, susţinut, inclusiv de către mecanismul privind tehnologia şi, prin mijloace financiare, de către mecanismul financiar al convenţiei, pentru abordări bazate pe colaborare în ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea şi facilitând accesul la tehnologie, în special în stadiile incipiente ale ciclului tehnologic, al părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare.
    (6) Sprijinul, inclusiv cel financiar, se furnizează părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv pentru consolidarea acţiunii de cooperare privind dezvoltarea şi transferul de tehnologii în diferite stadii ale ciclului tehnologic, în vederea realizării unui echilibru între sprijinul pentru reducere şi cel pentru adaptare. Evaluarea la nivel global menţionată la articolul 14 ia în considerare informaţiile disponibile cu privire la eforturile legate de sprijinul acordat în materie de dezvoltare şi transfer de tehnologii părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare.
Articolul  11
    (1) Consolidarea capacităţilor prevăzută de prezentul acord ar trebui să crească capacitatea şi abilitatea părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, în special a ţărilor cu cea mai mică capacitate, cum ar fi ţările cel mai puţin dezvoltate, precum şi cele care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice, precum statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a lua măsuri eficiente cu privire la schimbările climatice, inclusiv, printre altele, pentru a pune în aplicare acţiunile de adaptare şi de reducere, şi ar trebui să faciliteze dezvoltarea, diseminarea şi implementarea de tehnologii, accesul la finanţare în domeniul schimbărilor climatice, aspectele relevante ale educaţiei, formării profesionale şi sensibilizării publicului şi comunicarea transparentă, punctuală şi corectă de informaţii.
    (2) Consolidarea capacităţilor ar trebui să se realizeze în baza unei abordări la nivel naţional, pe baza nevoilor naţionale şi în funcţie de acestea şi să încurajeze asumarea răspunderii de către părţi, în special în ceea ce priveşte părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare, inclusiv la nivel naţional, subnaţional şi local. Consolidarea capacităţilor ar trebui să fie ghidată de lecţiile învăţate, inclusiv de cele din activităţile de consolidare a capacităţilor întreprinse în temeiul convenţiei, şi ar trebui să fie un proces eficace şi iterativ, care să aibă un caracter participativ şi transversal şi să respecte dimensiunea de gen.
    (3) Toate părţile ar trebui să coopereze pentru a consolida capacitatea părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord. Părţile care sunt ţări dezvoltate ar trebui să intensifice sprijinul pe care îl acordă acţiunilor de consolidare a capacităţilor în părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare.
    (4) Toate părţile care consolidează capacitatea părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin abordări regionale, bilaterale şi multilaterale, transmit în mod regulat informări cu privire la aceste acţiuni sau măsuri de consolidare a capacităţilor. Părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare ar trebui să comunice în mod regulat progresele înregistrate cu privire la implementarea planurilor, politicilor, acţiunilor sau măsurilor de consolidare a capacităţilor aferente punerii în aplicare a prezentului acord.
    (5) Activităţile de consolidare a capacităţilor sunt intensificate prin mecanisme instituţionale adecvate menite să sprijine punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin mecanismele instituţionale adecvate stabilite în temeiul convenţiei care servesc prezentului acord. În cadrul primei sale sesiuni, Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord analizează şi adoptă o decizie cu privire la mecanismele instituţionale pentru consolidarea capacităţilor.
Articolul  12
    Părţile cooperează în ceea ce priveşte luarea de măsuri, dacă este cazul, pentru a consolida educaţia, formarea profesională, sensibilizarea şi participarea publicului, precum şi accesul public la informaţii în domeniul schimbărilor climatice, recunoscând importanţa acestor etape în ceea ce priveşte consolidarea acţiunilor întreprinse în temeiul prezentului acord.
Articolul  13
    (1) Pentru a crea încredere reciprocă şi pentru a promova o punere în aplicare eficace, se instituie prin prezentul acord un cadru de transparenţă sporită pentru acţiuni şi sprijin, care este flexibil, luând în considerare capacităţile diferite ale părţilor, şi se bazează pe experienţa colectivă.
    (2) Cadrul de transparenţă oferă flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol în cazul acelor părţi care sunt ţări în curs de dezvoltare ce au nevoie de ea, având în vedere capacităţile lor. Modalităţile, procedurile şi orientările menţionate la alineatul (13) din prezentul articol reflectă o astfel de flexibilitate.
    (3) Cadrul de transparenţă se bazează pe dispoziţiile privind transparenţa prevăzute de convenţie şi le consolidează, recunoscând circumstanţele speciale ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare şi se pune în aplicare într-un mod axat pe facilitare, care nu este intruziv şi punitiv şi care ţine cont de suveranitatea naţională şi evită plasarea unei poveri nejustificate asupra părţilor.
    (4) Dispoziţiile privind transparenţa prevăzute de convenţie, inclusiv comunicările naţionale, rapoartele bienale şi rapoartele bienale actualizate, evaluarea şi revizuirea internaţională, precum şi consultarea şi analiza internaţională, fac parte din experienţa care va fi luată în considerare la elaborarea modalităţilor, procedurilor şi orientărilor prevăzute la alineatul (13) din prezentul articol.
    (5) Scopul cadrului pentru transparenţa acţiunilor este de a oferi o înţelegere clară a acţiunilor privind schimbările climatice în lumina obiectivului convenţiei, astfel cum este prevăzut la articolul 2, de a oferi claritate şi urmărirea progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii contribuţiilor individuale determinate la nivel naţional ale părţilor, în temeiul articolului 4, şi a acţiunilor de adaptare ale părţilor întreprinse în temeiul articolului 7, inclusiv bunele practici, priorităţile, necesităţile şi lacunele, pentru a oferi informaţii pentru evaluarea la nivel global prevăzută la articolul 14.
    (6) Scopul cadrului pentru transparenţa sprijinului este de a oferi claritate cu privire la sprijinul acordat şi primit de către părţile relevante în contextul acţiunilor privind schimbările climatice întreprinse în conformitate cu articolele 4, 7, 9, 10 şi 11 şi, în măsura în care este posibil, de a oferi o imagine de ansamblu completă a sprijinului financiar agregat acordat şi de a oferi informaţii pentru evaluarea la nivel global prevăzută la articolul 14.
    (7) Fiecare parte furnizează periodic următoarele informaţii:
    (a) un raport privind inventarul naţional al emisiilor antropice prin surse şi al absorbţiilor prin absorbanţi ale gazelor cu efect de seră, care să fie elaborat folosind metodologiile de bune practici acceptate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice şi convenite de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord şi
    (b) informaţiile necesare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce priveşte implementarea şi realizarea contribuţiei sale determinate la nivel naţional prevăzute la articolul 4.
    (8) Fiecare parte ar trebui, de asemenea, să furnizeze informaţii referitoare la efectele schimbărilor climatice şi la adaptarea la acestea conform articolului 7, după caz.
    (9) Părţile care sunt ţări dezvoltate, precum şi alte părţi care oferă sprijin ar trebui să furnizeze informaţii cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de tehnologii şi consolidarea capacităţilor care este acordat părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare, conform articolelor 9, 10 şi 11.
    (10) Părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare ar trebui să furnizeze informaţii cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de tehnologii şi consolidarea capacităţilor care este necesar şi primit conform articolelor 9, 10 şi 11.
    (11) Informaţiile furnizate de fiecare parte în temeiul alineatelor (7) şi (9) din prezentul articol sunt supuse unei revizuiri tehnice de specialitate, în conformitate cu Decizia 1/CP.21. Pentru părţile care sunt ţări în curs de dezvoltare ce au nevoie de acest lucru având în vedere capacităţile lor, procesul de revizuire include asistenţă în identificarea nevoilor de consolidare a capacităţilor. În plus, fiecare parte participă la o analiză multilaterală, cu rol de facilitare, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce priveşte eforturile depuse conform articolului 9 şi în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi realizarea contribuţiei sale determinate la nivel naţional.
    (12) Revizuirea tehnică de specialitate prevăzută la prezentul alineat constă într-o analiză a sprijinului oferit de către partea respectivă, dacă a acordat un astfel de sprijin, şi punerea sa în aplicare, precum şi realizarea contribuţiei sale determinate la nivel naţional. Revizuirea identifică, de asemenea, domeniile în care partea trebuie să obţină îmbunătăţiri şi include o revizuire a consecvenţei informaţiilor cu modalităţile, procedurile şi orientările menţionate la alineatul (13) din prezentul articol, luând în considerare flexibilitatea acordată părţii în temeiul alineatului (2) din prezentul articol. Revizuirea acordă o atenţie deosebită capacităţilor naţionale ale fiecărei părţi şi circumstanţelor părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare.
    (13) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, bazându-se pe experienţa acumulată în urma aplicării dispoziţiilor privind transparenţa prevăzute de convenţie şi ţinând seama de dispoziţiile prezentului articol, modalităţi, proceduri şi orientări comune, după caz, pentru transparenţa acţiunilor şi a sprijinului.
    (14) Sprijinul se acordă ţărilor în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol.
    (15) Sprijinul se acordă, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a capacităţii legate de transparenţă a părţilor care sunt ţări în curs de dezvoltare.
Articolul  14
    (1) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord analizează periodic situaţia punerii în aplicare a prezentului acord pentru a evalua progresele colective înregistrate în direcţia atingerii scopului prezentului acord şi a obiectivelor sale pe termen lung (denumită în continuare „evaluarea la nivel global”). Acest lucru se realizează într-un mod cuprinzător şi cu rol de facilitare, luând în considerare reducerea, adaptarea şi mijloacele de punere în aplicare şi de sprijin şi având în vedere echitatea şi cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile.
    (2) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord realizează prima sa evaluare la nivel global în 2023 şi, ulterior, la fiecare cinci ani, cu excepţia cazului în care decide altfel.
    (3) Rezultatul evaluării la nivel global reprezintă pentru părţi o sursă de informare care contribuie la actualizarea şi consolidarea, într-un mod determinat la nivel naţional, a acţiunilor lor şi a sprijinului acordat în conformitate cu dispoziţiile relevante ale prezentului acord, precum şi la consolidarea cooperării internaţionale privind acţiunile în domeniul schimbărilor climatice.
Articolul  15
    (1) Se instituie un mecanism de facilitare a punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord şi de promovare a respectării acestuia.
    (2) Mecanismul menţionat la alineatul (1) din prezentul articol constă într-un comitet format din experţi care are rol de facilitare şi funcţionează într-un mod transparent, neconflictual şi nepunitiv. Comitetul acordă o atenţie deosebită capacităţilor şi circumstanţelor naţionale ale părţilor.
    (3) Comitetul funcţionează în conformitate cu modalităţile şi procedurile adoptate în cadrul primei sale sesiuni de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord şi prezintă anual rapoarte Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
Articolul  16
    (1) Conferinţa părţilor, organismul suprem al convenţiei, serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (2) Părţile la convenţie care nu sunt părţi la prezentul acord pot participa în calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord. În cazul în care Conferinţa părţilor serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate numai de către părţile la prezentul acord.
    (3) În cazul în care Conferinţa părţilor serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord, orice membru al Biroului Conferinţei părţilor care reprezintă o parte la convenţie care, în momentul respectiv, nu este parte la prezentul acord, este înlocuit de un membru suplimentar care trebuie ales de către părţile la prezentul acord şi din rândul acestora.
    (4) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord examinează în mod regulat punerea în aplicare a prezentului acord şi adoptă, în limitele mandatului său, deciziile necesare pentru promovarea punerii sale în aplicare efective. Aceasta îndeplineşte funcţiile care îi sunt atribuite prin prezentul acord şi:
    (a) instituie organismele auxiliare considerate necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord şi
    (b) exercită alte funcţii care pot fi necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord.
    (5) Regulamentul de procedură al Conferinţei părţilor şi procedurile financiare aplicate în temeiul convenţiei se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului acord, cu excepţia eventualităţii în care se decide altfel prin consens în cadrul Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (6) Prima sesiune a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord este convocată de către secretariat în acelaşi timp cu prima sesiune a Conferinţei părţilor care este programată după data intrării în vigoare a prezentului acord. Sesiunile ordinare ulterioare ale Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord se desfăşoară în acelaşi timp cu sesiunile ordinare ale Conferinţei părţilor, cu excepţia cazului în care se decide altfel de către Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
    (7) Sesiunile extraordinare ale Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord se desfăşoară în orice alt moment considerat necesar de către Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord sau la cererea scrisă a oricărei părţi, cu condiţia ca, în termen de şase luni de la comunicarea cererii de către secretariat părţilor, aceasta să fie sprijinită de cel puţin o treime din părţi.
    (8) Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat membru al acestora sau observatorii acestora care nu sunt parte la convenţie pot fi reprezentaţi la sesiunile Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord în calitate de observatori. Orice organism sau agenţie, naţională sau internaţională, guvernamentală sau neguvernamentală care este calificată în domeniile reglementate de prezentul acord şi care a informat secretariatul cu privire la dorinţa sa de a fi reprezentată la o sesiune a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord în calitate de observator poate fi admisă, cu excepţia cazului în care cel puţin o treime din părţi se opune. Admiterea şi participarea observatorilor fac obiectul regulamentului de procedură prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol.
Articolul  17
    (1) Secretariatul stabilit prin articolul 8 din convenţie serveşte drept secretariat al prezentului acord.
    (2) Articolul 8 alineatul (2) din convenţie cu privire la funcţiile secretariatului şi articolul 8 alineatul (3) din convenţie cu privire la dispoziţiile adoptate pentru funcţionarea secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului acord. În plus, secretariatul îşi exercită funcţiile care îi sunt atribuite conform prezentului acord şi de Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord.
Articolul  18
    (1) Organismul auxiliar pentru consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi Organismul auxiliar de aplicare stabilite prin articolele 9 şi 10 din convenţie servesc drept organism auxiliar pentru consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi, respectiv, drept organism auxiliar de aplicare ale prezentului acord. Dispoziţiile convenţiei cu privire la funcţionarea acestor două organisme se aplică mutatis mutandis prezentului acord. Reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi ale Organismului auxiliar de aplicare ale prezentului acord au loc concomitent cu reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi, respectiv, ale Organismului auxiliar de aplicare ale convenţiei.
    (2) Părţile la convenţie care nu sunt părţi la prezentul acord pot participa în calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a organismelor auxiliare. Atunci când organismele auxiliare servesc drept organisme auxiliare ale prezentului acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate doar de părţile la prezentul acord.
    (3) Atunci când organismele auxiliare instituite prin articolele 9 şi 10 din convenţie îşi exercită funcţiile cu privire la aspecte referitoare la prezentul acord, orice membru al birourilor organismelor auxiliare respective care reprezintă o parte la convenţie care, în momentul respectiv, nu era şi parte la prezentul acord, este înlocuit de un membru suplimentar ales de către părţile la prezentul acord şi din rândul acestora.
Articolul  19
    (1) Organismele auxiliare sau alte mecanisme instituţionale înfiinţate de convenţie sau în temeiul convenţiei, în afara celor menţionate în prezentul acord, servesc prezentului acord pe baza unei decizii a Conferinţei părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord. Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord stabileşte funcţiile care vor fi exercitate de către aceste organisme auxiliare sau mecanisme.
    (2) Conferinţa părţilor care serveşte drept reuniune a părţilor la prezentul acord poate furniza îndrumare suplimentară acestor organisme auxiliare şi mecanisme instituţionale.
Articolul  20
    (1) Prezentul acord este deschis spre semnare şi supus ratificării, acceptării sau aprobării de către state şi organizaţii de integrare economică regională ce sunt părţi la convenţie. Este deschis spre semnare la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York în perioada 22 aprilie 2016-21 aprilie 2017. Ulterior, prezentul acord este deschis spre aderare începând cu ziua următoare datei la care este închis pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sunt depuse la depozitar.
    (2) Orice organizaţie de integrare economică regională care devine parte la prezentul acord fără ca vreunul dintre statele sale membre să fie parte se supune tuturor obligaţiilor prevăzute de prezentul acord. În cazul organizaţiilor de integrare economică regională având unul sau mai multe state membre care sunt părţi la prezentul acord, organizaţia şi statele sale membre decid asupra respectivelor responsabilităţi în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului acord. În aceste cazuri, organizaţia şi statele membre nu au dreptul să îşi exercite drepturile care le revin în temeiul prezentului acord în mod concomitent.
    (3) Organizaţiile de integrare economică regională declară, în instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sfera de competenţă pe care o au cu privire la aspectele reglementate de prezentul acord. Aceste organizaţii informează, de asemenea, depozitarul, care informează la rândul său părţile referitor la orice modificare semnificativă în privinţa sferei lor de competenţă.
Articolul  21
    (1) Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data la care cel puţin 55 de părţi la convenţie reprezentând în total cel puţin o proporţie estimată de 55 la sută din emisiile totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră şi-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    (2) Doar în sensul restrâns al alineatului (1) din prezentul articol, „emisiile totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră” înseamnă valoarea cea mai recentă comunicată la data adoptării prezentului acord de către părţile la convenţie sau înainte de această dată.
    (3) Pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul acord sau aderă la acesta după ce au fost îndeplinite condiţiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol pentru intrarea în vigoare, prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii de către un astfel de stat sau o astfel de organizaţie de integrare economică regională a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    (4) În sensul alineatului (1) din prezentul articol, orice instrument depus de către o organizaţie de integrare economică regională nu este considerat ca fiind suplimentar celor depuse de către statele sale membre.
Articolul  22
    Dispoziţiile articolului 15 din convenţie privind adoptarea de amendamente la convenţie se aplică mutatis mutandis prezentului acord.
Articolul  23
    (1) Dispoziţiile articolului 16 din convenţie privind adoptarea şi modificarea anexelor la convenţie se aplică mutatis mutandis prezentului acord.
    (2) Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia şi, dacă nu există o dispoziţie contrară explicită, o referire la prezentul acord constituie în acelaşi timp o referire la anexele acestuia. Aceste anexe se limitează la liste, formulare şi orice alt material descriptiv cu caracter ştiinţific, tehnic, procedural sau administrativ.
Articolul  24
    Dispoziţiile articolului 14 din convenţie privind soluţionarea litigiilor se aplică mutatis mutandis prezentului acord.
Articolul  25
    (1) Fiecare parte are un vot, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.
    (2) Organizaţiile de integrare economică regională, pentru aspectele care intră în competenţa lor, îşi exercită dreptul de a vota cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la prezentul acord. O astfel de organizaţie nu îşi exercită dreptul la vot dacă vreunul dintre statele sale membre îşi exercită dreptul său la vot şi invers.
Articolul  26
    Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentului acord.
Articolul  27
    Nu poate fi făcută nicio rezervă la prezentul acord.
Articolul  28
    (1) Oricând după trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru o parte, respectiva parte poate să îl denunţe printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.
    (2) Orice astfel de denunţare intră în vigoare după expirarea unui termen de un an de la data primirii de către depozitar a notificării denunţării sau la o dată ulterioară specificată în notificarea de denunţare.
    (3) Orice parte care denunţă convenţia se consideră că a denunţat şi prezentul acord.
Articolul  29
    Originalul prezentului acord, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt în egală măsură autentice, este depus la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ADOPTAT la Paris în a douăsprezecea zi a lunii decembrie a anului două mii cincisprezece.
    DREPT CARE, subsemnaţii, autorizaţi corespunzător în acest sens, au semnat prezentul acord.


PARIS AGREEMENT

    The Parties to this Agreement,
    Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as “the Convention”,
    Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the Convention at its seventeenth session,
    In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances,
    Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge,
    Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,
    Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with regard to funding and transfer of technology,
    Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the measures taken in response to it,
    Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable access to sustainable development and eradication of poverty,
    Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,
    Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities,
    Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity,
    Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of the greenhouse gases referred to in the Convention,
    Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of “climate justice”, when taking action to address climate change,
    Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to information and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,
    Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,
    Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,
    Have agreed as follows:
Article  1
    For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:
    (a) “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992;
    (b) “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention;
    (c) “Party” means a Party to this Agreement.
Article  2
    This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
    (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
    (b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and
    (c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
    This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
Article  3
    As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression over time, while recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this Agreement.
Article  4
    1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.
    2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
    3. Each Party’s successive nationally determined contribution will represent a progression beyond the Party’s then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
    4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.
    5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.
    6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate strategies, plans and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special circumstances.
    7. Mitigation co-benefits resulting from Parties’ adaptation actions and/or economic diversification plans can contribute to mitigation outcomes under this Article.
    8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.
    10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall consider common time frames for nationally determined contributions at its first session.
    11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a view to enhancing its level of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.
    13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic emissions and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall promote environmental integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure the avoidance of double counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing mitigation actions with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate, existing methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.
    15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties with economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.
    16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have reached an agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the terms of that agreement, including the emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of that agreement.
    17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement referred to in paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
    18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that regional economic integration organization individually, and together with the regional economic integration organization, shall be responsible for its emission level as set out in the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
    19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
Article  5
    1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests.
    2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.
Article  6
    1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote sustainable development and environmental integrity.
    2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.
    4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim:
    (a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
    (b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party;
    (c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and
    (d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
    5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to demonstrate achievement of the host Party’s nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate achievement of its nationally determined contribution.
    6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
    7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall adopt rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.
    8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to:
    (a) Promote mitigation and adaptation ambition;
    (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and
    (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.
    9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.
Article  7
    1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.
    2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the long-term global response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
    3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session.
    4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs.
    5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
    6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and the importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
    7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account the Cancun Adaptation Framework, including with regard to:
    (a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as these relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
    (b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of technical support and guidance to Parties;
    (c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decision-making;
    (d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs, priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in a manner consistent with encouraging good practices; and
    (e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.
    8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of paragraph 5 of this Article.
    9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of actions, including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions, which may include:
    (a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;
    (b) The process to formulate and implement national adaptation plans;
    (c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a view to formulating nationally determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;
    (d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
    (e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic diversification and sustainable management of natural resources.
    10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional burden for developing country Parties.
    11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and updated periodically, as a component of or in conjunction with other communications or documents, including a national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4, paragraph 2, and/or a national communication.
    12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.
    13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11.
    14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:
    (a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
    (b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article;
    (c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
    (d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph 1 of this Article.
Article  8
    1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage.
    2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage associated with the adverse effects of climate change.
    4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:
    (a) Early warning systems;
    (b) Emergency preparedness;
    (c) Slow onset events;
    (d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
    (e) Comprehensive risk assessment and management;
    (f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
    (g) Non-economic losses; and
    (h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.
    5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under the Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.
Article  9
    1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
    2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
    3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.
    4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
    5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources are encouraged to communicate biennially such information on a voluntary basis.
    6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by developed country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.
    7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.
    8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial mechanism of this Agreement.
    9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval procedures and enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least developed countries and small island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.
Article  10
    1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
    2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions under this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen cooperative action on technology development and transfer.
    3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.
    4. A technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the Technology Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and transfer in order to support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of this Article.
    5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties.
    6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account available information on efforts related to support on technology development and transfer for developing country Parties.
Article  11
    1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country Parties, in particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing States, to take effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and mitigation actions, and should facilitate technology development, dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of education, training and public awareness, and the transparent, timely and accurate communication of information.
    2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster country ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and local levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those from capacity-building activities under the Convention, and should be an effective, iterative process that is participatory, cross-cutting and gender-responsive.
    3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.
    4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on capacity-building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.
    5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate institutional arrangements to support the implementation of this Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, consider and adopt a decision on the initial institutional arrangements for capacity-building.
Article  12
    Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with respect to enhancing actions under this Agreement.
Article  13
    1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties’ different capacities and builds upon collective experience is hereby established.
    2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.
    3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the Convention, recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island developing States, and be implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national sovereignty, and avoid placing undue burden on Parties. 
    4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial reports and biennial update reports, international assessment and review and international consultation and analysis, shall form part of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under paragraph 13 of this Article.
    5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate change action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of progress towards achieving Parties’ individual nationally determined contributions under Article 4, and Parties’ adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and gaps, to inform the global stocktake under Article 14.
    6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and received by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to the extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to inform the global stocktake under Article 14.
    7. Each Party shall regularly provide the following information:
    (a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement; and
    (b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined contribution under Article 4.
    8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as appropriate.
    9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 11.
    10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and capacity-building support needed and received under Articles 9, 10 and 11.
    11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a technical expert review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light of their capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation and achievement of its nationally determined contribution.
    12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party’s support provided, as relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall also identify areas of improvement for the Party, and include a review of the consistency of the information with the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the flexibility accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of developing country Parties.
    13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the transparency of action and support.
    14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
    15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country Parties on a continuous basis.
Article  14
    1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall periodically take stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of this Agreement and its long-term goals (referred to as the “global stocktake”). It shall do so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of implementation and support, and in the light of equity and the best available science.
    2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall undertake its first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in enhancing international cooperation for climate action.
Article  15
    1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this Agreement is hereby established.
    2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be expert-based and facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The committee shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.
    3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session and report annually to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
Article  16
    1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this Agreement.
    2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
    3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.
    4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall keep under regular review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and shall:
    (a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement; and
    (b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.
    5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Agreement, except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
    7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
    8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Agreement and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.
Article  17
    1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.
    2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Agreement and by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.
Article  18
    1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply mutatis mutandis to this Agreement. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
    2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
    3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.
Article  19
    1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than those referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary bodies or arrangements.
    2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement may provide further guidance to such subsidiary bodies and institutional arrangements.
Article  20
    1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter, this Agreement shall be open for accession from the day following the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
    2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case of regional economic integration organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Agreement concurrently.
    3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.
Article  21
    1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
    2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, “total global greenhouse gas emissions” means the most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement by the Parties to the Convention.
    3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Agreement or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into force have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
    4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.
Article  22
    The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
Article  23
    1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
    2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.
Article  24
    The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
Article  25
    1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this Article.
    2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Agreement. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article  26
    The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.
Article  27
    No reservations may be made to this Agreement.
Article  28
    1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
    2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
    3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.
Article  29
    The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

    DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.
    IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.