HGO354/2017
ID intern unic:  370469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 354
din  31.05.2017
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020
și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 430
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia naţională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020, conform anexei nr. 1;
    2) Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, în limitele competenţei şi din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, realizarea prevederilor Planului nominalizat şi vor prezenta Ministerului Afacerilor Interne, semestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului de raport, informaţia de rigoare.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 februarie, raportul de evaluare a realizării pe anul precedent a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:

    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 354. Chişinău, 31 mai 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2