HGO357/2017
ID intern unic:  370551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 357
din  31.05.2017
cu privire la aprobarea Strategiei de reformare
a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și
a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia

Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 474
    În temeiul prevederilor articolului 12 punctul 8) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum și în vederea implementării Hotărîrii Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 217-229, art. 966), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, conform anexei nr. 1;
    2) Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele și alte autorități administrative centrale responsabile vor prezenta Ministerului Afacerilor Interne semestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului de raport, informația privind acțiunile întreprinse în vederea implementării Planului de acțiuni nominalizat.
    3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. Costurile estimative ale acţiunilor vor fi ajustate pe perioada implementării Planului, ținînd cont de volumele alocaţiilor disponibile în bugetul de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne care, anual, pînă la 1 februarie, va prezenta Guvernului raportul de monitorizare privind realizarea Planului de acțiuni nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 357. Chişinău, 31 mai 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2