HGC439/2017
ID intern unic:  370623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 439
din  14.06.2017
cu privire la modificarea și completarea unor
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 518
    În scopul implementării Legii nr. 168 din 31 iulie 2015 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 247-252, art. 476) și optimizării cheltuielilor publice, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art. 925), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1 punctele 2 și 6, după cuvîntul „subsolului” se introduce textul „ , fondului forestier și cinegetic,”;
    2) la anexa nr. 3 punctul 1), după poziția „Agenţia „Apele Moldovei” se introduce următoarea poziție:
    „Agenția „Moldsilva”.
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 33, art. 204), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „director general”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „director”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „vicedirectori generali”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „director adjunct”, la forma gramaticală respectivă;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Agenţia este autoritatea administrativă în subordinea organului central de mediu al administrației publice, abilitată să asigure implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii şi cinegeticii.”;
    3) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Misiunea Agenţiei constă în realizarea politicii promovate de organul central de mediu al administrației publice în domeniile silviculturii şi cinegeticii, în scopul dezvoltării durabile a sectorului forestier şi cinegetic din fondul forestier, asigurînd protecţia și paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova.”;
    4) punctul 8:
    a) la subpunctul 1), cuvintele „elaborează și promovează” se substituie cu cuvintele „formulează propuneri la”;
    b) la subpunctul 2), cuvîntul „asigură” se substituie cu cuvintele „participă la”;
    5) punctul 9:
    a) la subpunctul 12), cuvintele „avizează și coordonează actele” se substituie cu cuvintele „participă la avizarea și coordonarea actelor”;
    b) la subpunctul 18), cuvintele „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului înconjurător” se substituie cu cuvintele „organul central de mediu al administrației publice”;
    c) la subpunctul 32), cuvintele „autoritatea administrativă centrală pentru mediu” se substituie cu cuvintele „organul central de mediu al administrației publice”;
    d) la subpunctul 43), cuvîntul „Guvernului” se substituie cu cuvintele „organului central de mediu al administrației publice”;
    6) la punctul 11, cuvintele „de Guvern” se substituie cu cuvintele „în condițiile legii”;
    7) punctul 12:
    a) la subpunctul 1), după cuvîntul „Guvernului” se introduce textul „ordinelor și dispozițiilor conducătorului organului central de mediu al administrației publice”;
    b) la subpunctul 2), cuvintele „aparatului central al” se exclud;
    c) subpunctul 11) se abrogă;
    8) la punctul 13, textul „are 2” se substituie cu cuvintele „este asistat de”;
    9) după punctul 14, titlul „Organul colegial” se exclude;
    10) punctele 15, 16 și 17 se abrogă;
    11) după punctul 21, titlul „Colaborarea în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru” se exclude;
    12) punctul 22 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Nr. 439. Chişinău, 14 iunie 2017.