HGM455/2017
ID intern unic:  370674
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 455
din  21.06.2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 537
    MODIFICAT
   
HG228 din 24.04.19,MO162-166/10.05.19 art.284; în vigoare 10.07.19
   
HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19
   
HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19
    HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10 art.1024; în vigoare 12.10.18
    HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Lista de interdicție a producătorilor agricoli”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii”, la cazul gramatical corespunzător prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18
    Pe tot parcursul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012

    În temeiul art. 13 lit. c) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 90), în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial stipulate în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), şi în conformitate cu prevederile Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ratificat prin Legea nr. 177 din 22 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 317-323, art. 576), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, conform anexei nr.1;
    2) Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    3) Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare, conform anexei nr. 3.
    2. Se învestește Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu dreptul de:
    [Pct.2 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1) distribuire a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în vederea realizării măsurilor de sprijin, în funcţie de cererile producătorilor agricoli, inclusiv în vederea stingerii datoriilor pentru cererile de solicitare a subvenţiilor, confirmate prin hotărîri sau decizii judecătoreşti definitive;
    2) repartizare Instituției Publice „Oficiul Național al Viei și Vinului” a alocațiilor, pentru anul 2017, în sumă totală de 29289,5 mii lei, aprobate în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3) lit. b) din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, în calitate de contribuție a bugetului de stat la formarea Fondului Viei și Vinului;
     3) alocare anuală din bugetul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a cel puțin 5% pentru finanțarea proiectelor start-up. Condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018.
    În caz de nevalorificare a surselor financiare planificate pentru dezvoltarea proiectelor start-up, mijloacele financiare vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul menţionat la pct.1 subpct. 1).
    [Pct.2 subpct.3) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    3. Se acceptă achitarea, din contul mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat pentru anul 2017, a dosarelor de subvenţionare eligibile și neachitate pînă la 31 decembrie 2016. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.910 din 25 iulie 2016 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.996), cu modificările și completările ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 455. Chişinău, 21 iunie 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 455
din 21 iunie 2017

REGULAMENT
privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, se utilizează:
    1) noțiunile definite în Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli:
    definițiile referitoare la „activitate agricolă”, „beneficiar de subvenții” „criterii de eligibilitate”, „dezvoltare rurală”, „grant”, „întreprinderi afiliate”, „investiţie eligibilă”, „măsură de sprijin”, „prelucrare finită”, „prelucrare primară”, „producător agricol”, „producător agricol mic”, „producător agricol mijlociu”, „producător agricol mare”, „tînăr fermier”, „preț de referință”, „solicitant”, „subvenție”, „forță majoră”, „grup de producători”, „producție agroalimentară ecologică” , „sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții”;
    [Subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    2) noțiunea corespunzătoare Legii nr. 114 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică din 14 septembrie 2012 şi Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007:
    ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii;
    3) de asemenea, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31 octombrie a anului curent;
    [Subpct.3) lit.a) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    b) casă de ambalare – exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol, în cadrul căruia sînt instalate componente tehnice adiţionale, utilizate, în complex sau separat, la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi/sau legumelor;
    c) comasare – modalitate de formare a unui teren agricol prin unirea a două sau a mai multe terenuri agricole înregistrate, avînd hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținînd unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflîndu-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor;
    d) companie de consultanță – agent economic selectat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza Regulamentului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru prestarea serviciilor de consultanță şi formarea producătorilor agricoli, inclusiv ONG-uri care reprezintă asociaţii profesionale ale fermierilor;
    e) date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiei, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau controalelor, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate;
    f) defrișare – eliminare completă din plantațiile multianuale casate a arborilor, butucilor, trunchiurilor și rădăcinilor acestora și finalizarea acestui procedeu cu lucrarea adîncă și superficială a solului, în vederea utilizării ulterioare în circuitul agricol ca teren arabil;
    g) echipament antigrindină – sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă antigrindină, stîlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum şi diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;
    h) echipament antiploaie – sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale de precipitațiile atmosferice sub formă de ploi abundente și/sau îndelungate în perioada de coacere a fructelor, pentru evitarea suprasaturației pulpei cu apă, format din plasă combinată antiploaie și antigrindină sau separată, funii metalice, diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;
    i) exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pămîntul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obţinerii eficiente de produse agricole;
    j) femeie fermier – producător agricol înregistrat într-o localitate rurală, al cărui fondator/membru (în cazul gospodăriilor țărănești) și administrator este o femeie;
    [Subpct.3) lit.j) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    k) fermă zootehnică – exploataţie agricolă destinată creșterii și întreținerii animalelor, compuse din construcţii, utilaje tehnologice, amenajări şi dotări speciale, autorizată în modul stabilit pentru obţinerea producţiei de origine animală;
    l) lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (în continuare – Fond), cu scopul de a limita, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au prezentat date neveridice în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la dosarul de subvenționare;
    m) localitate rurală – sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;
    n) pensiune agroturistică – structură de primire turistică, situată într-o localitate rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcționînd în cadrul unei exploatații agricole, care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din gospodăria proprie;
    o) reţea de aducţiune – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la reţeaua de distribuţie pe terenul de irigat;
    p) reţea de distribuţie – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei pînă la sectoarele de irigaţie;
    q) sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv a terenurilor agricole protejate);
    r) suprafață indivizibilă – suprafață valorificată cu plantații multianuale (viticole, pomicole, arbuști fructiferi și căpșun), constituită din parcele, amplasate pe același sector (cîmp) sau pe sectoare imediat învecinate, despărțite doar de drumuri de acces;
    s) sistem de suporturi – mijloace de susținere a butucilor viței-de-vie, a pomilor și arbuștilor fructiferi, instalate separat sau în complex și constituite din pari fruntași, pari mijlocași, tutori, tălpi antiscufundare, fuzaxuri, ancore, sîrme, elemente de fixare a parilor fruntași și a sîrmelor, precum și de tensionare a sîrmelor;
    [Subpct.3) lit.s) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Subpct.3) lit.s) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Subpct.3) lit.s) introdusă prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea integrală sau parțială și/sau completarea parțială  (principalele elemente de construcție, cel puțin 50% din cantitatea acestora) a sistemului vechi de suporturi în plantațiile viticole și pomicole  pe rod cu un sistem de suporturi ce permite mecanizarea lucrărilor de îngrijire și recoltare a strugurilor și fructelor și obținerea unor producții competitive.
    [Subpct.3) lit.t) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Subpct.3) lit.t) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Subpct.3) lit.t) introdusă prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

Capitolul II
SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
    1. Prezentul Regulament stabileşte măsurile de sprijin, precum şi condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate, cuantumul anual, maximal al sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare a plăţilor.
    [Pct.1 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    2. Mijloacele Fondului se utilizează în limitele alocaţiilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli şi prevederile prezentului Regulament.
    3. Prezentul Regulament este valabil pentru perioada anilor 2017-2021.
    4. Prin alocarea mijloacelor Fondului se urmăreşte atingerea obiectivelor generale și specifice stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014, precum și în Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 177 din 22 octombrie 2015.
    5. Activităţile de subvenționare în agricultură și mediul rural au la bază următoarele principii:
    1) previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice;
    2) transparenţa decizională;
    3) tratamentul egal;
    4) eficienţa bazată pe argumente economico-financiare;
    5) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli;
    6) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor financiar;
    7) rezonabilitatea costurilor.
Capitolul III
CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE
    6. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care activează pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa–Tiraspol, şi care nu se află în proces de insolvabilitate/lichidare.
    7. Sînt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:
    1) au la bază un plan de afaceri care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6 și măsura 4 (doar pentru construcția/modernizarea pensiunilor agroturistice și crearea/extinderea unităților meșteșugărești);
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    2) au procurat bunuri obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;
    3) nu au restanţe la momentul depunerii cererii de subvenţionare la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
    4) dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil general sau ramural;
    5) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);
    6) nu sînt incluși în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii și nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare;
    7) sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:
    a) termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiploaie, este de cel puţin 15 ani, calculat începînd cu anul precedent celui de subvenționare;
    b) pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 5 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începînd cu anul precedent celui de subvenționare;
    [Pct.7 subpct.7) lit.b) modificată prin HG228 din 24.04.19,MO162-166/10.05.19 art.284; în vigoare 10.07.19]
    c) pentru submăsurile 1.2 (doar în cazul defrișării plantațiilor pomicole/viticole sau al înființării plantațiilor de culturi aromatice), 1.3, 2.2, 2.4 și măsura 4, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 3 ani și este valabil pînă la 31 decembrie a anului în curs;
    [Pct.7 subpct.7) lit.c) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.7 subpct.7) lit.c) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    d) pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu este mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin adeverință de la primărie privind existența bunurilor asigurate.
    8) pentru submăsurile 1.2, 1.6, 1.8, 2.3, 2.5 și pentru măsura 4, aferente activităților din sectorul vitivinicol, au înregistrate plantațiile viticole producție–marfă pe care le dețin în proprietate sau posesie în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova
    [Pct.7 subpct.8) introdus prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    8. În vederea încurajării producţiei agroalimentare ecologice, a susţinerii businessului mic şi mijlociu şi a atragerii tineretului în agricultură, a femeilor din mediul rural, se acordă subvenţii în cuantumuri majorate, în condiții generale, din valoarea investiției eligibile, după cum urmează:
    1) 15% – tinerilor fermieri și femeilor-fermier, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, iar pentru submăsura 1.2 din valoarea subvenției autorizate, dar nu mai mult de 500 mii lei pentru o perioadă de 3 ani de subvenționare consecutivi;
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    2) 20% – producătorilor agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor ecologice, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurilor 1.1, 1.2 (din valoarea subvenției autorizate), 1.4 și 1.5, cu prezentarea copiei de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care se menţionează: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;
    3) 10% – producătorilor agricoli care au achiziţionat bunuri eligibile pentru subvenţionare, de producţie autohtonă, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurilor 1.3, 1.5, 2.2, și 2.4.
    În cazul întrunirii de către solicitantul de subvenţie a mai multe înlesniri enumerate la prezentul punct, solicitantul va beneficia doar de una, la alegerea acestuia.
    [Pct.8 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    9. Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăși suma de 5,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate.
    [Pct.9 în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.9 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    10. Nu sînt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri:
    1) achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
    2) achiziţionarea de bunuri second-hand;
    3) porţiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile pentru calcularea subvenției, cu excepția submăsurilor 1.3 și 2.4, pentru care investițiile cu componentă de grant nu sînt eligibile;
    [Pct.10 subpct.3) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    4) investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
    5) taxa pe valoare adăugată;
    6) comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
    7) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;
    8) procurarea de bunuri imobile;
    9) instruirea/şef montaj;
    10) serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, cu excepția măsurii 4, serviciile de transport, cheltuielile vamale;
    11) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.
    Nu se consideră bunuri achiziționate de la persoane afiliate materialul săditor în cazul măsurii 1.2.
    11. Producătorii agricoli beneficiari de subvenţii, din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar, sînt obligaţi – pentru o perioadă de 5 ani:
    1) să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri;
    2) să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;
    3) să asigure toate condiţiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecţiilor postachitare de către reprezentanţii împuterniciţi de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție), inclusiv accesul în locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiţiei supuse subvenționate;
    [Pct.11 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenția, după caz casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale, conform perioadelor de timp, după cum urmează:
    a) 5 ani – pentru submăsurile 1.1, 1.2 (investițiile în echipament antigrindină/antiploaie) 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 și măsura 4;
    b) 1/3 din durata de funcționare utilă a plantației multianuale subvenționate;
    c) 2 ani – pentru bovine, bivolițe, ovine și caprine;
    [Pct.11 subpct.4), lit.c) modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    d) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    e) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    f) 3 ani – pentru domeniul apicol.
    [Pct.11 subpct.4), lit.f) introdusă prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    5) să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferenți investiţiei supuse subvenţionării;
    6) să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției conform modelelor și schițelor aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau lichidare, urmează să restituie suma subvenţiei, ținînd cont de coeficientul inflaţiei şi dobînda de întîrziere, calculată în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, confirmate în modul stabilit.
    12. Bunurile şi activităţile agricole pasibile subvenţionării se stabilesc conform anexelor nr.1- 10 la prezentul Regulament.
    [Pct.12 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor
    13. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
    1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;
    2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
    3) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    4) copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare;
    [Pct.13 subpct.4) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    5) documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului sau, după caz, a unui angajat cu timp de muncă pe fracțiune de normă pe minim 0,5 în domeniul ce vizează investiţia – copiile diplomelor de studii sau ale certificatelor de instruire, cu un număr total de minimum 24 de ore, eliberate de companiile de consultanță, inclusiv din străinătate, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2 (cu excepția defrișării plantațiilor multianuale), 1.4, 1.5, 1.6, 2.5 și a măsurii 4 (la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucţia și renovarea pensiunilor agroturistice);
    [Pct.13 subpct.5) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.13 subpct.5) în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    6) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinației, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;
    7) planul de afaceri care demonstrează eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și măsurii 4 din prezentul Regulament (doar la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucţia și renovarea pensiunilor agroturistice);
    [Pct.13 subpct.7) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    8) copia de pe certificatul HACCP ori, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO ori de pe contractul încheiat şi preplătit cu una dintre companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.6, 1.8 și 2.5, cu asumarea de către producătorul agricol a obligaţiei de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și de a menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării;
    [Pct.13 subpct.8) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.13 subpct.8) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    9) procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 1995), pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate (pentru submăsurile 1.1, 1.2 (echipament antigrindină/antiploaie), 1.4, 1.6, 2.2 și măsura 4) , cu excepția bunurilor care, conform art. 261 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997, nu reprezintă mijloace fixe;
    [Pct.13 subpct.9) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    10) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului și, după caz, copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
    11) copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția;
    12) alte documente solicitate suplimentar conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/submăsură.
    Cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură/submăsură separat, modelul-declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și modelul planului de afaceri tipizat se aprobă prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    14. Dosarele de subvenționare se depun în perioada 1 februarie–31 octombrie a fiecărui an, cu excepția:
    [Pct.14 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    1) dosarelor de subvenționare depuse conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură” și Legii nr. 243 din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
    2) dosarelor de subvenționare pentru materialele de construcție și de acoperire a tunelurilor, pentru care se solicită sprijin financiar conform pct. 19 din prezentul Regulament, precum și pentru materialul neţesut tip AGRYL, care se depun pînă la data de 1 iunie a anului curent de subvenționare;
    3) cererilor de sprijin pentru submăsura de sprijin 1.2, în cazul plantațiilor înființate în toamna anului precedent celui de subvenționare și primăvara anului curent de subvenționare, care se depun începînd cu data de 1 iunie a anului curent de subvenționare;
    [Pct.14 subpct.3) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.14 subpct.3) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    4) cererilor de sprijin pentru submăsura 2.3, conform prevederilor pct. 89, care se depun pînă la data de 15 noiembrie a anului în curs.
    [Pct.14 subpct.4) introdus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul în curs, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de subvenționare în cadrul unei măsuri de sprijin/submăsuri/domenii (pentru submăsura 1.6), cu excepția submăsurii 1.2, în cadrul căreia se vor depune cîte un dosar separat pentru înființarea plantațiilor multianuale pomicole, viticole, defrișare, precum și pentru sistemele antigrindină și antiploaie. În cazul în care unul și același producător agricol înființează plantații multianuale pomicole/viticole în toamna anului precedent celui de subvenționare și în primăvara anului curent de subvenționare, solicitantul va depune dosare de subvenționare separat pentru perioadele specificate.
    15. În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea acestuia se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui ulterioară. Nu pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau în care au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor neveridice. Dosarele respinse în urma constatării iregularităților pot fi redepuse la aceeași măsură doar o singură dată.
    [Pct.15 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.15 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
Secţiunea a 2-a
Măsurile de sprijin
Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar
prin restructurare şi modernizare
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare
şi adaptare la standardele Uniunii Europene
    Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
    16. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis, achiziţionate începînd cu doi ani de subvenționare precedenți și date în exploatare în anul de subvenționare.
    [Pct.16 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    17. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri constituie cel puțin 0,1 ha, deținută de unul şi acelaşi producător agricol.
    Sprijinul poate fi acordat pentru suprafețele pe teren protejat sub minimul eligibil de 0,1 ha, dar nu mai puțin de 0,03 ha, dacă producătorul agricol solicitant dispune deja de construcții pe teren protejat și la acestea anexează altele prin completare, formînd o construcție în imediata vecinătate, cu suprafața cumulativă de 0,1 ha și mai mult.
    [Pct.17 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    18. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri a cărui grosime constituie cel puţin 150 de microni.
    19. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie, conform facturilor și, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import:
    1) 50% din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis;
    2) 30% din costul materialelor de construcţie, acoperire utilizate la reconstrucţia serelor, solariilor şi a tunelurilor.
    20. Sub incidenţa prezentei submăsuri cad şi investiţiile efectuate de către producătorii agricoli din raionul Dubăsari, deţinători de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa–Tiraspol, la procurarea în rate a bunurilor eligibile în cadrul prezentei submăsuri. Subvenţia se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent–31 octombrie a anului în curs de subvenţionare.
    21. Suma maximală anuală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol în cadrul acestei submăsuri constituie 1,5 mil. lei.
    22. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei submăsuri este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    23. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici;
    2) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
    3) procesul-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, a serviciilor de montare şi instalare.
    Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole
    24. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru:
    1) înfiinţarea, începînd cu toamna anului de subvenționare, conform proiectului de înființare, a actelor de înfiinţare a plantaţiilor multianuale cu material săditor provenit din pepiniere autorizate (sau import), cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova şi importate conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe şi nesubvenţionate anterior, după cum urmează:
    [Pct.24 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîșiilor de protecţie);
    b) plantaţiile viticole efectuate în perioada primăvară-vară a anului de subvenționare;
    c) plantaţiile de arbuşti fructiferi şi de căpşun;
    d) plantaţiile de culturi aromatice;
    2) defrişarea plantaţiilor multianuale, începînd cu anul de subvenționare, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, în cazul plantațiilor pomicole, și, respectiv, cu Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
    [Pct.24 subpct.2) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    3) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie;
    4) instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile multianuale.
    25. Suplimentar, pentru sectorul viticol, eligibili pentru subvenționare sînt producătorii care sînt înregistrați și/sau care au înregistrate plantațiile viticole în Registrul vitivinicol.
    26. Suprafața minimă indivizibilă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri este de 0,5 ha, cu excepția defrișării plantațiilor multianuale, iar în cazul investițiilor în teren protejat – 0,1 ha. Suprafața maximă anuală eligibilă constituie 40 ha, separat, pentru înființarea plantațiilor multianuale, instalarea sistemului de suport și modernizarea acestuia, a echipamentului antigrindină și antiploaie, iar în cazul defrişării plantaţiilor multianuale neproductive – 100 ha.
    [Pct.26 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.26 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.26 în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012
]
    27. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă la o unitate de suprafaţă utilă sau în procente de la valoarea investiției, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
    a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 833 pînă la 1 250 de bucăţi – 3 mii lei/ha
    - de la 1 251 pînă la 1 849 de bucăţi – 12 mii lei/ha;
    - de la 1 850 de pînă la 2 449 de bucăţi – 30 mii lei/ha;
    - de la 2 450 de bucăţi şi mai mult – 40 mii lei/ha;
    - 3 100 bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9; M- 26, Bud 62-396 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29), conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale – 70 mii lei/ha;
    b) pentru livezile de cireș și prun altoit pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 1 001 la 1 250 de bucăți – 60 mii lei/ha;
    - de la 1 251 la 1 666 de bucăți – 75 mii lei/ha;
    - peste 1 667 de bucăți – 90 mii lei/ha;
    c) pentru livezile pomicole altoite pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, în funcție de cultură și densitatea pomilor la hectar:
    - cais, de peste 800 de bucăți – 40 mii lei/ha;
    - vișin, păr și gutui, de peste 1001 bucăți, dotate și cu sistem de suport – 40 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.1), lit.c) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    d) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 400 pînă la 1 000 de bucăţi – 15 mii lei/ha;
    - de la 1001 bucăți și mai mult – 20 mii lei/ha;
    e) pentru înfiinţarea livezilor de nuc altoit, migdal şi alun – 18 mii lei/ha;
    f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;
    g) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun (cu densitatea plantelor la hectar de la 45 000 pînă la 50 999 de bucăţi) – 45 mii lei/ha, de la 51000 de bucăți – 50 mii lei/ha şi a plantaţiilor de afin (în substrat artificial acid), dotate cu sisteme de irigare, inclusiv plantate pe teren protejat – 50 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.1), lit.g) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    h) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi dotate cu sisteme de irigare:
    - zmeur și mure – 60 mii lei/ha;
    - coacăz, (excepție fiind soiul Titania), goji, agriş și aronia – 30 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.1), lit.h) modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    i) pentru înființarea plantațiilor altoi şi portaltoi vegetativ, categoria biologică „bază”, de către pepinierele pomicole autohtone existente, ce dispun de o producere anuală de peste 150 mii plante și activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe – 50 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.1), lit.i) introdusă prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    2) pentru înființarea plantațiilor viticole, în funcţie de categoria plantaţiilor, grupa de soiuri şi densitatea plantării:
    a) plantaţii de preînmulţire altoi – 120 mii lei/ha, portaltoi – 100 mii lei/ha;
    b) plantaţii-mamă de categoria „bază”: altoi – 100 mii lei/ha, portaltoi – 80 mii lei;
    c) plantaţii cu soiuri de struguri de masă – 40 mii lei/ha;
    d) plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin, cu densitatea butucilor la hectar:
    - pînă la 3 000 – 15 mii lei/ha;
    - de la 3 001 pînă la 3 500 – 30 mii lei/ha;
    - de la 3 501 pînă la 4 000 – 35 mii lei/ha;
    - peste 4001 – 40 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.2), lit.d) modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.27 subpct.2) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.102; în vigoare 12.10.18]
    3) pentru înființarea plantațiilor cu culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, în funcție de cultură, cuantumul va constitui:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) isop, jaleș – 4,0 mii lei per hectar;
    c) levănțică, roiniță, busuioc condimentar, mentă mentolică – 10 mii lei/ha;
    d) gălbenele, in – 2,0 mii lei/ha.
    [Pct.27 subpct.3) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.27 subpct.3) în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    4) pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere de toate categoriile sub aspectul direcţiilor de utilizare a producţiei (struguri, coarde altoi şi portaltoi) şi modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod/productive, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi:
    a) de tip „Pergolă/Tendone” – 100 mii lei/ha şi, respectiv, 120 mii lei/ha;
    b) de tip „Gable” – 40 mii lei/ha şi, respectiv, 50 mii lei/ha;
    c) spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare – 30 mii lei/ha şi, respectiv, 35 mii lei/ha;
    d) spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 mii lei/ha şi, respectiv, 30 mii lei/ha;
    e) spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn – 20 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.4) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    5) pentru instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole tinere (pînă la intrarea pe rod), altoite pe portaltoi vegetativ și plantații bacifere tinere de tip spalier vertical, cu pari noi din beton armat sau lemn tratat antiseptic, utilizat pentru susținerea pomilor sau arbuștilor fructiferi pe direcția rîndului, achiziționate începînd cu doi ani precedenți celui de subvenționare şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenţionare – 50% din valoarea sistemului de suport, fără TVA, dar nu mai mult de 40 mii lei/ha;
    6) pentru echipament antigrindină nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate – 50% din valoarea echipamentului. Subvenția se va calcula după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.6) în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    7) pentru echipament antiploaie nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate, şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent. Subvenţia se va calcula după achitarea integrală a ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului, în mărime de 40% din valoarea:
    a) plasei antiploaie, procurate separat, în cazul în care există instalat sistemul antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;
    b) plasei combinate – antiploaie și antigrindină – dar nu mai mult de 200 mii lei/ha și în condiția în care cel puțin o parte din sistemul de protecție nu a fost subvenționat anterior;
    8) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale (pomicole, nucifere și viticole, exceptînd plantațiile de culturi bacifere) – 10,0 mii lei per hectar, cu asumarea și realizarea angajamentului de a întreține terenurile agricole conform bunelor practici agricole pentru următorii 3 ani.
    [Pct.27 subpct.8) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.27 subpct.8) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    9) pentru echipament antiîngheț bazat pe apă, achiziţionat în perioada a doi ani de subvenţionare şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului în curs de subvenţionare – 50% din valoarea echipamentului, dar nu mai mult de 50 mii lei/ha;
    [Pct.27 subpct.9) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor:
    1) viticole:
    a) compacte cu suprafața de cel puțin 40 ha pe terenuri plane și 25 ha pe terenuri în pantă – cu 2,5 mii lei/ha;
    b) destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, care posedă pașaportul tehnic al proiectului agreat printr-un aviz de către asociația/uniunea producătorilor de produse vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată în a cărei arie este amplasată plantația viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
    c) cu soiuri de masă și pentru vin solicitate pe piețele de desfacere a strugurilor și cu soiuri pentru vin autohtone, a căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de profil și a Oficiului Național al Viei și Vinului – cu 2,5 mii lei/ha;
    d) cu material săditor de categorie „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;
    2) pomicole (altoite pe portaltoi vegetativ), nucifere, arbuști fructiferi și căpșun, cu material săditor de categorie biologică „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;
    3) de culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha.
    [Pct.28 în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.28 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    29. Nu vor fi eligibile subvenționării:
    1) plantațiile pomicole înființate cu material săditor obținut prin metoda altoirii pe loc, în afara pepinierelor autorizate;
    2) plantațiile multianuale care, în momentul inspectării, de către reprezentații Agenției, nu sînt întreținute corespunzător procedeelor agrotehnice (adică sînt plantații îmburuienate), cu excepția plantațiilor multianuale care, conform proiectului de înființare, dispun de tehnologie cu înierbare printre rînduri.
    30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) actul privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale/perene în primul an de vegetaţie, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament (întocmit pe o foaie format A-4 pe ambele părţi), conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”;
    2) pentru plantaţiile viticole – actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei-de-vie) şi actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie, conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006;
    [Pct.30 subpct.3) exclus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    4) copia de pe paşaportul, inclusiv de pe planul general, al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi al culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborate de proiectantul în domeniu;
    5) copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole şi pomicole, cu indicarea componentelor specifice acestora;
    6) copia de pe schiţa de proiect privind instalarea sistemului de suporturi în plantaţiile multianuale tinere sau modernizarea acestora în viile pe rod, copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente ale echipamentelor antigrindină, antiîngheţ și antiploaie, elaborate, după caz, de biroul de proiectare, de producător sau de furnizor;
    [Pct.30 subpct.6) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    7) copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol sau copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor viticol, certificatul de calitate a semințelor în cazul înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice, eliberat de producător;
    8) copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene, extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării, copia de pe actul de casare a plantațiilor perene, copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene, ale căror modele sînt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
    [Pct.30 subpct.8) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    9) copia de pe declaraţia, actul de casare şi actul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
    10) actul de dare în exploatare a sistemului de suporturi în plantații viticole tinere/pomicole pînă la intrare pe rod, actul de modernizare a sistemului de suporturi în plantații viticole pe rod, conform modelului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.30 subpct.10) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012] 
    [Pct.30 subpct.11) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    31. Cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru instalarea sistemului de suporturi în plantaţiile viticole tinere se vor depune în primul sau al doilea an de la plantarea viilor, iar pentru modernizarea sistemului de suporturi în plantaţiile viticole pe rod – în anul efectuării investiţiei respective.
    În cazul amînării recepţionării plantaţiei pomicole-viticole în primul an de vegetaţie din cauza gradului necorespunzător de prindere a materialului săditor sau din cauza întîrzierilor legate de legalizarea dreptului de posesie asupra terenurilor pe care s-a realizat investiția, producătorul agricol este în drept să depună cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiei în al doilea an de vegetaţie (de la plantare).
    Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional
    32. Domeniul de acţiune: Subvenţia se acordă pentru procurarea de tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament cu anul producerii nu mai mic de doi ani precedenți celui de subvenționare, achiziţionate, începînd cu data de 1 noiembrie a anului de subvenționare, de la furnizori/distribuitori din ţară sau importate direct de către producătorul agricol.
    [Pct.32 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    33. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 300 mii lei per beneficiar, cu excepția combinelor autopropulsate pentru recoltarea strugurilor, pentru care suma maximală constituie 750 mii lei per beneficiar.
    34. Prin derogare de la prevederile pct. 32, sub incidenţa prezentei submăsuri cad inclusiv tehnica şi utilajul agricol nou, procurate în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a tehnicii și a utilajului agricol nou. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru tehnica și utilajul agricol procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.34 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.34 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    [Pct.35 abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.35 în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    36. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, procurate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare prin intermediul organizațiilor de creditare nebancară (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 32, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a tehnicii şi a utilajului agricol nou. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru tehnica și utilajul agricol procurat în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.36 modificat prin HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19]
    [Pct.36 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    37. Solicitanţii de subvenţii care au procurat combine/tractoare începînd cu anul precedent celui de subvenționare vor beneficia de subvenţie după capacitatea motorului (cai putere) raportată la suprafaţa terenului arabil deţinut în condiţiile legii, conform tabelelor privind corelarea puterii tractorului și combinei cu suprafața exploatației agricole, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, iar pentru diverse mașini și utilaje agricole solicitantul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol și tractor cu capacitatea energetică necesară pentru agregatarea acestuia, cu excepția tehnicii agricole destinate fermelor zootehnice.
    [Pct.37 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    38. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia actelor ce atestă dreptul de proprietate sau extrasul din Registrul de evidenţă a contractelor de arendă a terenului al primăriei;
    2) copia de pe contractul de vînzare–cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou, după caz;
    3) copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou, cu excepția utilajelor specificate în pct. 3 din anexa nr. 3;
    [Pct.38 subpct.3) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.38 subpct.4) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    5) declaraţia producătorului agricol privind combinele, tractoarele agricole din gospodărie, cu indicarea denumirii, anului de producere și puterii de tracțiune, iar pentru agregatele procurate – a puterii de tracțiune și productivității acestora, conform modelului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    [Pct.38 subpct.6) exclus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    7) copiile de pe pașapoartele tehnice ale mașinilor și agregatelor procurate, necesare pentru identificarea productivității acestora;
    8) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie pentru 5 ani asupra tractorului care este utilizat la agregatarea utilajului și copia certificatului de înmatriculare al acestuia.
    [Pct.38 subpct.8) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    39. Domeniul de acţiune: Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţiei/reconstrucţiei fermelor zootehnice de bovine, suine, ovine și caprine.
    [Pct.39 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    40. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, iar în cazul importului – conform copiei de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, după cum urmează:
    1) pentru fermele zootehnice de bovine, bivolițe, ovine și caprine, porcine, păsări, iepuri și animale de blană,  destinate creșterii și întreținerii animalelor – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcție, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului tehnic elaborat de companii licențiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepția fermelor de bovine pentru lapte, pentru care plafonul maxim este de 5,0 mil. lei per beneficiar;
    [Pct.40 subpct.1) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.40 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.40 subpct.2) abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.40 subpct.2) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    3) pentru fermele zootehnice apicole – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar;
    4) pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol – 30% din costul utilajului tehnologic (inclusiv al materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
    [Pct.40 subpct.4) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.40 subpct.5) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.40 subpct.5) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    41. În cadrul prezentei submăsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament (inclusiv software folosit în managementul fermei zootehnice), materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate începînd cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare în anul de subvenționare.
    [Pct.41 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    42. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie eligibile în cadrul prezentei submăsuri este prezentată în anexa nr.6 la prezentul Regulament.
    43. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic;
    2) actul de recepție, însoţit de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii construcțiilor noi, reconstrucţiei fermelor zootehnice de bovine/suine/ovine/caprine;
    [Pct.43 subpct.2) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    3) procesul-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare;
    4) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
    5) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu a tehnicii/utilajului;
    6) în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice, copia de pe proiectul tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop;
    [Pct.43 subpct.7) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.43 subpct.7) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
    44. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de prăsilă incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, inclusiv din import, începînd cu data de 1 noiembrie a anului de subvenționare.
    [Pct.44 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    45. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensație din valoarea costului animalului, conform facturilor, invoice-urilor și declarațiilor vamale, în mărime de:
    1) 50% pentru vaci primipare, junci și juninci, bivolițe cu vîrsta de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar într-un an de subvenționare, cu admiterea rebutării anuale a maximum 7% din efectivul de producere, confirmat prin act de rebut, eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    [Pct.45 subpct.1) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    2) 30% pentru vieri cu vîrsta de 4-8 luni (rasă pură și birasială) și scrofițe neînsămînțate cu vîrsta de 5-8 luni (rasă pură și birasiale), dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
    3) 50% pentru berbeci și țapi cu vîrsta de 6-20 luni, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
    4) 50% pentru mioare și căprițe cu vîrsta de 6-20 luni, dar nu mai mult de 700,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
    [Pct.45 subpct.4) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    5) 50% pentru iepuri de casă de reproducție, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
    6) 50% pentru mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 100,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
    7) 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare.
    46. Vîrsta animalelor se va calcula de la data nașterii, conform certificatelor de rasă, pînă la facturare.
    47. În cadrul prezentei submăsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurarea anuală a unui efectiv minim de la:
    1) 3 – vaci/junci la fermele de bovine;
    2) 5 – scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    3) 10 – oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 10 – iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 30 – mătci de albine/roiuri de albine.
    48. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi de expediţie), iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, vizate de medicul veterinar şi şeful subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei;
    2) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    3) copia de pe poliţa de asigurare a animalelor, cu excepţia procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
    4) copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberate de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    5) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalelor, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    6) copia de pe certificatul de rasă (pedigriu) al fiecărui animal;
    7) pentru roiurile de albine, copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine.
    Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
    49. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au obţinut credite în anii precedenţi şi în anul curent de subvenționare de la băncile comerciale şi instituții financiare nebancare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de credit, pentru achiziționarea următoarelor bunuri şi servicii:
    [Pct.49 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    1) seminţe, material săditor şi sistem de suport;
    2) combustibil și lubrifianți;
    3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
    4) furaje;
    5) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/ reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
    6) tehnică şi utilaj agricol, echipament ce formează sisteme de irigare, echipament antigrindină şi antiploaie;
    7) utilaj tehnologic, materiale de construcţie pentru infrastructura fizică, precum și pentru utilarea și renovarea exploatației agricole;
    8) animale de prăsilă;
    9) construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor agroturistice;
    10) echipamente tehnologice şi utilaje pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi prelucrarea primară în localităţile rurale;
    11) utilaj și echipament tehnologic pentru dotarea fermelor zootehnice.
    [Pct.49 subpct.11) introdus prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    50. Mărimea sprijinului acordat se calculează aplicînd formula:

S = D × K × (Rm/Rd),
    unde:
    S – suma subvenţiei (în lei), dar nu mai mult decît valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut, începînd cu data de 1 noiembrie al anului de subvenționare;
    D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
    K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 49 și suma creditului accesat;
    Rm – rata medie anuală stabilită de Banca Națională a Moldovei la începutul anului în curs de subvenționare;
    Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/împrumut.
    [Pct.50 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    51. Pentru creditele cu rata dobînzii flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media ratelor dobînzii flotante pentru perioada de calcul.
    52. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia de pe contractul de credit/împrumuturi;
    2) certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului şi suma dobînzii achitată începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare, conform modelului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobînzii începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare sau borderourile ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către instituţiile financiare conform modelului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    53. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 100,0 mii lei, cu excepţia creditelor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programelor de asistență externă în sectorul agricol și mediul rural, gestionate de unitățile de implementare, pentru care plafonul constituie 150,0 mii lei.
    În cazul accesării creditelor ordinare, dar şi a celor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programelor de asistență externă, suma subvenției va fi calculată cumulativ, dar nu va depăși 150,0 mii lei.
    Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grup) plafonul constituie 300 mii lei.
    [Pct.53 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    54. Creditele overdraft nu sînt eligibile în cadrul prezentei submăsuri, indiferent de sursa lor. Pentru creditele destinate susținerii tinerilor, cu porţiune de grant, valoarea subvenției se calculează din valoarea dobînzii achitate a creditului de bază, fără porțiune de grant ce urmează a fi rambursată.
    [Pct.54 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
    55. Domeniul de acţiune: Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta submăsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare ale producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) şi a Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare (anexa nr.3 la prezenta hotărîre).
    [Pct.55 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    56. Cuantumul maxim al subvenției se stabilește ținînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condițiile speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură:
    1) pentru culturile de cîmp (în afară de sfecla-de-zahăr):
    a) pentru suprafețe pînă la 300 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 301 pînă 500 ha – plafon de 500 mii lei;
    c) pentru suprafețe de la 501 pînă la 1000 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    d) pentru suprafețe de peste 1000 ha – plafon de 1,5 mil. lei;
    2) pentru sfecla-de-zahăr:
    a) pentru suprafețe pînă la 200 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 201 pînă la 300 ha – plafon de 500 mii lei;
    c) pentru suprafețe de la 301 pînă la 400 ha – plafon de 700 mii lei;
    d) pentru suprafețe peste 400 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    3) pentru plantațiile multianuale (fructe și struguri):
    a) pentru suprafețe pînă la 100 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 101 pînă la 300 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    c) pentru suprafețe peste 300 ha – plafon de 1,5 milioane lei;
    4) pentru fermele zootehnice – 400 mii lei.
    [Pct.56 în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.56 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea
produselor agricole

    Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    57. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea, cu achitare integrală, a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începînd cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începînd cu data de 1 noiembrie a anului de subvenționare, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament, destinate:
    [Pct.57 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1) construcției depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor și a caselor de ambalare;
    2) prelucrării primare/finite, procesării, uscării şi congelării fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
    3) prelucrării primare/finite, uscării, condiţionării, depozitării, păstrării şi ambalării cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei;
    4) prelucrării primare/finită, ambalării, refrigerării, congelării, procesării și păstrv, inclusiv analizei, a cărnii, laptelui și a mierii de albine.
    58. Începînd cu anul 2018, în cadrul prezentei submăsuri vor fi eligibili grupurile de producători ai căror membri nu dispun de infrastructură similară anterior subvenționată din Fond sau alte proiecte ale partenerilor de dezvoltare, cu condiția că infrastructura similară anterior subvenționată nu depășește 40% din capacitatea infrastructurii pentru care grupul de producători solicită subvenția.
    59. Grupurile de producători nerecunoscute nu sînt eligibile în cadrul prezentei submăsuri.
    60. Pot beneficia de subvenţii în condiţiile pct. 64-67 din prezentul Regulament solicitanţii care:
    1) realizează investiția într-o localitate rurală;
    2) deţin bază de producţie proprie, confirmată prin suprafeţe de teren deţinute/șeptel de animale, contracte de societate civilă, care asigură cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare.
    [Pct.60 subpct.2) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    61. Pentru solicitanții care nu se încadrează în prevederile pct. 60 din prezentul Regulament, valoarea subvenției se reduce cu 50% din valoarea de bază a acesteia.
    62. Sarcina demonstrării deţinerii bazei materiale de producţie este pusă pe seama solicitantului – prin documente ce confirmă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani (inclusiv a membrilor, în cazul grupurilor de producători, contracte de societate civilă), confirmări de la primării, acte de plantare multianuală, inputuri (seminţe, îngrăşăminte, material săditor, utilaj agricol), dovada contractării unor credite cu destinaţie agricolă, rapoarte statistice, contracte de arendă a terenurilor agricole), care vor fi incluse, în mod obligatoriu, în planul de afaceri. Pentru grupurile de producători, drept confirmare va servi baza de producţie, inclusiv de terenuri, deţinute în total de membrii grupului de producători.
    [Pct.62 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    621. Solicitanții de subvenţii în condiţiile pct. 64-67 din prezentul Regulament, deţinători de certificate ISO 22000, HACCP, GlobalGAP eliberate în anul de subvenționare, beneficiază suplimentar de 50% din costul certificatului, dar nu mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar.
    [Pct.621 introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    63. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentaţia tehnică, eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale echipamentului, utilajului tehnologic;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou-procurat;
    3) copia de pe procesul-verbal de recepţie finală, însoţită de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii construcțiilor noi și/sau reconstrucției obiectivelor existente, care sînt modernizate cu instalații, utilaj și echipament eligibil, destinat prelucrării/procesării și ambalării produselor de origine animală și vegetală;
    [Pct.63 subpct.3) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    4) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;
    5) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistrate în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;
    6) copia certificatului ISO 22000, HACCP, GlobalGAP – pentru solicitanţii de subvenţii prevăzuţi la pct. 621.
    [Pct.63 subpct.6) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1.6.1. Casele de ambalare şi frigiderele de păstrare a fructelor, strugurilor şi a legumelor
    64. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 50%, dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar, calculat din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în construcția de:
    [Pct.64 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    1) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    2) case de ambalare.
    1.6.2. Procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi a cartofilor
    65. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate şi a materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor (inclusiv ciupercilor) şi a cartofilor, dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar.
    [Pct.65 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.65 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1.6.3. Prelucrarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi a soiei
    66. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, inclusiv culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, florii-soarelui şi a soiei, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar.
    [Pct.66 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    1.6.4. Prelucrarea primară, ambalarea, refrigerarea, congelarea şi păstrarea cărnii, procesarea, ambalarea şi păstrarea laptelui, precum şi analiza mierii de albine
    67. Mărimea subvenției se calculează sub formă de compensație în valoare de 50%, dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate și a materialelor de construcție pentru investițiile realizate cu destinație de prelucrare primară/finită, ambalare, procesare și păstrare a laptelui, a cărnii și a mierii de albine, inclusiv a utilajelor destinate analizei acestor produse.
    [Pct.67 în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.67 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricol
    68. Domeniul de acţiune: Alocarea mijloacelor financiare în calitate de sprijin suplimentar pentru stimularea investiţiilor de către grupuri de producători.
    69. Sprijinul financiar se acordă grupului de producători recunoscut în temeiul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora și se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
    1) 5% – în primul an de activitate;
    2) 4% – în al doilea an de activitate;
    3) 3% – în al treilea an de activitate;
    4) 2% – în al patrulea an de activitate;
    5) 1% – în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.
    70. Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut în subpuct. 1)-5) nu va depăşi suma de 1,5 mil. lei.
    71. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibile pentru sprijin financiar este de 1,0 mil. lei.
    72. În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ținînd cont de valoarea minimă a producţiei comercializate.
    73. Sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se restituie integral în cazul admiterii încălcărilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a), b) şi e) din Legea nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
    74. Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare din bugetul public pentru aceeaşi investiție.
    [Pct.74 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    75. Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
    1) copia de pe certificatul de înregistrare;
    2) copia de pe avizul de recunoaştere;
    3) dovada valorii producţiei livrate către grup de către membrii grupului de producători;
    4) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;
    5) certificatele HACCP şi/sau GlobalGap/GMP/ISO şi/sau a contractelor cu companii specializate în certificare, cu asumarea de către grupul de producători a obligaţiei de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și a menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării;
    6) acte ce confirmă comercializarea producției de către grupul de producători.
    [Pct.75 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 1.9 Stimularea activităților de promovare
    [Submăsura 1.9 denumirea în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    76. Domeniul de acţiune: Alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea producătorilor agricoli, a grupurilor de producători, inclusiv prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol, pentru participarea şi organizarea de expoziții, tîrguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone, începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare, pentru:
    [Pct.76 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.76 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.76 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    1) compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, tîrgurile, concursurile cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, cu excepția cheltuielilor acoperite de alte instituții şi parteneri de dezvoltare:
    [Pct.76 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    a) cheltuielile de arendă a spațiului expozițional;
    b) cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;
    c) costurile taxelor de participare;
    d) costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;
    e) achiziţionarea de spaţiu mass-media pentru difuzarea informaţiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare;
    2) compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată;
    3) compensarea cheltuielilor de certificare la standardele HACCP, GlobalGap, GMP, ISO.
    [Pct.76 subpct.3) introdus prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    77. Mărimea sprijinului constituie 50% din costul cheltuielilor, dar nu mai mult de:
    1) 100,0 mii lei per beneficiar, pentru participare în cadrul expoziţiilor, tîrgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar, organizate peste hotarele țării;
    2) 30,0 mii lei pentru indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată și certificarea la standardele HACCP, GlobalGap, GMP, ISO.
    [Pct.77 subpct.2) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    78. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru promovarea producției agricole sînt:
    1) copia contractului de folosință a spațiului expozițional;
    2) copia de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, care denotă participarea și transportarea mostrelor de produse agricole și agroalimentare;
    3) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea serviciilor de participare în cadrul expoziţiilor, tîrgurilor, concursurilor cu profil agroalimentar;
    4) copia de pe certificatul privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejată sau a indicației geografice protejate
Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare
la mediul şi spaţiul rural

    Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
    79. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare–cumpărare, schimb, donaţie și arendă a terenurilor agricole), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi înregistrarea contractelor în cauză la serviciile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor cadastrale în cazurile comasării în vederea formării unui singur bun imobil.
    [Pct.79 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    80. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei submăsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie al anului doi precedent celui de subvenționare, cel puţin 3 parcele de teren adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, arendei cel puțin pe un termen de 10 ani, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol în vederea formării unui singur bun imobil.
    [Pct.80 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    81. Subvenţia acordată în cazul prezentei submăsuri constituie 50% din:
    1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie, arendă cel puțin pe un termen de 10 ani, a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate la serviciile cadastrale teritoriale;
    [Pct.81 subpct.1) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500,0 lei per parcelă.
    82. Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei submăsuri constituie 100,0 mii lei.
    83. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:
    1) copia de pe contractul de înstrăinare, arendă a terenului, cu parafa de înregistrare a acestuia la serviciile cadastrale teritoriale;
    [Pct.83 subpct.1) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    2) copia de pe ordinul de plată a taxei de stat;
    3) factura, ordinul, bonul de plată privind serviciile acordate de către serviciile cadastrale (Agenția Servicii Publice), precum şi întreprinderile licenţiate în acest domeniu;
    [Pct.83 subpct.3) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    4) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la serviciul cadastral teritorial.
    [Pct.83 subpct.4) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare
    84. Domeniul de acţiune: Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie pentru echipamentul nou, procurat începînd cu doi ani precedenți celui de subvenționare, date în exploatare în anul de subvenționare, în proporție de:
    [Pct.84 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.84 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    1) 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare/microaspersiune şi instalat, dar nu mai mult de 1,0 mil. lei per beneficiar;
    2) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune, sistemelor mobile de irigare, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar;
    3) 50% din costul staţiei de pompare, staţiei de fertigare, geomembranei, geotextilului pentru captarea apei, dar nu mai mult de 1,0 mil. lei per beneficiar;
    4) 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar;
    5) 50% din costul sistemului de tratare a apei pentru irigare, dar nu mai mult de 2,0 mil. lei per beneficiar.
    [Pct.84 subpct.5) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    85. Prin derogare de la prevederile pct. 84, sub incidenţa prezentei submăsuri cad şi echipamentele, sistemele noi de irigare procurate în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a echipamentului și a sistemului nou de irigare. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru echipamentul și sistemul nou de irigare procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.85 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.85 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    86. Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare prevăzute la pct. 84 procurate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare prin intermediul organizațiilor de creditare nebancară (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 84, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a echipamentelor şi a sistemelor noi de irigare. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru echipamentele și sistemele noi de irigare procurate în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.86 modificat prin HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19]
    [Pct.86 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.87 abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    88. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare, după caz;
    [Pct.88 subpct.2) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    3) pentru investițiile efectuate în rețelele de aducție și/sau de distribuție, producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:
    [Pct.88 subpct.3) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    a) schiţa de proiect;
    b) copia de pe devizul de cheltuieli;
    c) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
    d) procesul-verbal de recepţie finală.
    Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare
    89. Domeniul de acţiune: Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada martie-octombrie a anului curent de subvenționare, după cum urmează:
    [Pct.89 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    1) 50% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizate, conform actelor de pompare;
    2) 80% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat, conform actelor de pompare;
    3) 1,2 lei pentru fiecare 1m3 de apă utilizat efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare, altele decît cele menţionate la subpct. 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, în cazul existenţei contorului cu sigila administraţiei publice locale de nivelul întîi.
    90. Subvenția va fi acordată solicitanților care vor demonstra, prin forma de raportare 29-agr, că au obținut sporirea randamentului producerii pe terenurile irigate, cu excepţia plantaţiilor multianuale tinere și culturilor agricole destinate producerii de semințe, cel puţin la:
    [Pct.90 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    1) culturile legumicole, conform anexei nr. 10 la prezentul Regulament;
    [Pct.90 subpct.1) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    2) plantațiile pomicole, inclusiv: sîmburoase – 15 t/ha, sămînțoase – 40 t/ha;
    3) sfecla de zahăr – 50 t/ha
    4) plantații viticole, inclusiv: soiuri de masă – 15 t/ha, soiuri tehnice – minimum 12 t/ha;
    5) porumb zaharat –15 t/ha;
    6) mazăre – 5 t/ha;
    7) pepinierele viticole şi pomicole – 50% randament de material săditor standard;
    8)  porumb pentru siloz – 50 t/ha;
    [Pct.90 subpct.8) introdus prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    9) lucernă masă uscată – 5 t/ha, masă verde – 20 t/ha.
    [Pct.90 subpct.9) introdus prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    91. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei submăsuri constituie 500,0 mii lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.
    92. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru submăsura respectivă, în condiţiile pct. 89 din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
    2) copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei (eliberată în temeiul Legii apelor nr. 272/2011), de pe acordul de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), însoțit de dovada dreptului de extragere a apelor subterane;
    [Pct.92 subpct.2) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    3) darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (forma TRN15), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, conform pct. 89 subpct.3);
    4) prezentarea datelor de pe contor conform pct. 89 subpct. 3);
    5) copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform pct. 89 subpct. 1-3);
    [Pct.92 subpct.5) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    6) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, conform pct.89 subpct.1-2);
    7) copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea producției sau extrase din registrele de depozitare a producției obținute.
    [Pct.92 subpct.7) în redacția HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    8) copia certificatului de înregistrare ca producător de semințe, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.92 subpct.8) introdus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    93. Producătorii agricoli membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare – Asociaţie) pot solicita subvenţii în cadrul prezentei submăsuri, care urmează a fi acordate prin intermediul asociaţiilor responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea doar a următoarelor documente:
    [Pct.93 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    1) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei;
    2) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
    3) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
    4) copia de pe registrul contractelor;
    5) copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului;
    [Pct.93 subpct.5) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    6) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei;
    7) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.
    8) copia de pe certificatul de înregistrare a asociației;
    [Pct.93 subpct.8) introdus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    9) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință, sub nicio formă, investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației.
    [Pct.93 subpct.9) introdus prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    94. Responsabilă de corectitudinea stabilirii limitelor de consum al apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia „Apele Moldovei”.
    Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till
    95. Domeniul de acţiune: Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din cost per unitate, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou, procurat în anul în curs de subvenționare de la furnizorii/distribuitorii din ţară sau importat direct de către producătorul agricol, cu anul producerii începînd cu anul doi precedent celui de recepționare a cererii de subvenționare, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.
    [Pct.95 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.95 modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]

    96. Prin derogare de la prevederile pct. 95, sub incidenţa prezentei submăsuri cade utilajul agricol nou, procurat în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Regulament. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a utilajului agricol nou. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru utilajul agricol nou procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.96 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    97. Pentru utilajul agricol nou procurat începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Regulament, prin intermediul organizațiilor de creditare nebancară (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 95, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a utilajului agricol nou. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru utilajul agricol nou procurat în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    [Pct.97 modificat prin HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19]
    [Pct.97 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.98 abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    99. Solicitanţii de subvenţii care, începînd cu anul precedent de subvenționare, au procurat echipament no-till şi mini-till trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol în condițiile legii și tractorul necesar cu cai putere pentru tractare.
    100. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea utilajului, după caz;
    3) declaraţia producătorului agricol privind tractoarele agricole din gospodărie, cu indicarea denumirii, anului de producere și puterii de tracțiune, iar pentru agregatele procurate – a puterii de tracțiune și productivității acestora, conform modelului aprobat prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    [Pct.100 subpct.4) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    5) fişa tehnologică, aprobată prin ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    6) copiile de pe pașapoartele tehnice ale mașinilor și agregatelor procurate, necesare pentru identificarea productivității acestora;
    7) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie asupra tractorului care este utilizat la agregatarea utilajului și copia certificatului de înmatriculare al acestuia;
    [Pct.100 subpct.7) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    8) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să implementeze agricultura conservativă pe o perioadă de 5 ani de la data acordării sprijinului financiar, cu extinderea suprafețelor lucrate cu tehnologia aplicată cu cel puțin 10% anual.
    [Pct.100 subpct.8) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    101. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru producătorii care sînt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare şi se angajează să rămînă în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției restituie sumele încasate prin prezenta hotărîre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 ani.
    102. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei submăsuri, solicitantul depune o singură cerere pentru anul în curs de subvenționare. Nu vor pot beneficia de ajutor producătorii agricoli în cazul în care se repetă perioada de conversie pentru una și aceiași suprafaţă.
    103. Sprijinul financiar este acordat în anul în curs de subvenționare pentru conversie la agricultura ecologică și pentru menținerea agriculturii ecologice în domeniul producției vegetale și apiculturii ecologice. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă la unitate de suprafață şi constituie:
    [Pct.103 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.103 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:
    a) livezi, vii, arbuşti fructiferi şi căpşun:
    - 1 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
    - 2 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
    - 2 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an;
    [Pct.103 subpct.1), lit.a) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    b) plante medicinale şi eterooleginoase:
    - 1 300 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
    - 1 600 de lei pentru1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
    - 2000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an;
    [Pct.103 subpct.1), lit.b) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    c) culturi de cîmp, păşuni şi fîneţe:
    - 800 lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
    - 1 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
    [Pct.103 subpct.1), lit.c) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    d) legume:
    - 3 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
    - 3 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
    [Pct.103 subpct.1), lit.d) modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    e) apicultură: - pentru o familie de albine în perioada de conversie – 300 lei.
    [Pct.103 subpct.1), lit.e) introdusă prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    Perioada de conversie a produselor apicole este de 12 luni.
    Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale);
    [Pct.103 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% – pentru produsele certificate ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.
Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 mii lei.
    104. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific;
    2) copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    3) copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa, numărul de familii de albine şi anul de conversie;
    [Pct.104 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    4) notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
    5) copia de pe documentul ce confirmă comercializarea produselor ecologice, admise pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Pct.104 subpct.5) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    6) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.
Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a
serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă
întreprinderilor agricole plasate în extravilan

Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
    105. Domeniul de acţiune: Alocarea mijloacelor financiare pentru:
    1) construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole deţinute legal, procurate începînd cu anul precedent celui de subvenționare şi date în exploatare în anul de subvenționare pentru:
    [Pct.105 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    a) construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole;
    b) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
    c) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
    d) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere);
    e) investițiile efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile (lista utilajului, echipamentelor și instalațiilor – conform anexei nr.9;
    2) construcţia/reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003, în cadrul exploataţiilor agricole deţinute în proprietate, procurarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi conexe activității de agroturism începînd cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare:
    [Pct.105 subpct.2) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    a) construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente reţelelor de utilităţi, construcțiilor speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei;
    b) achiziţionarea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor noi, echipamentului IT şi software pentru administrarea afacerii;
    c) achiziţionarea articolelor de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv cele pentru protecţia impotriva incendiilor şi pentru protecţia muncii;
    d) desfășurarea lucrărilor pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor agroturistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzînd alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber);
    [Pct.105 subpct.2), lit.d) modificată prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    3) crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – ateliere de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurei și răchitei etc.:
    a) construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unităților meșteșugărești;
    b) achiziționarea de utilaje, echipamente şi instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzînd echipamente şi dispozitive pentru utilităţi;
    c) achiziţionarea articolelor de mobilier, uneltelor şi dispozitivelor, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrarea şi marketingul produselor meșteșugărești.
    106. Mărimea sprijinului acordat se calculează în proporție de:
    1) pentru construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces:
    a) 50% din costul investiției realizate în construcția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar;
    b) 40% din costul investiției realizate în reconstrucția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, dar nu mai mult de 300,0 mii lei per beneficiar.
    În cadrul prezentei măsuri de sprijin sînt eligibile pentru subvenționare doar construcția/reconstrucția drumurilor de acces de la exploatația agricolă ce fac conexiune cu un drum local sau național (în contextul Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995);
    2) pentru construcția și reabilitarea infrastructurii aferente exploatației agricole:
    a) 50% din costul investiției realizate în construcția sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, dar nu mai mult de 600,0 mii lei per beneficiar;
    b) 40% din costul investiției realizate în reabilitarea/renovarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, dar nu mai mult de 400,0 mii lei per beneficiar.
    3) pentru construcția și reconstrucția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcțiilor hidrotehnice aferente acestora:
    a) 50% din costul investiției realizate în construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar;
    b) 40% din costul investiției realizate în reconstrucția/renovarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, dar nu mai mult de 300,0 mii lei per beneficiar;
    4) 50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile;
    5) 50% din costul investiției realizate eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de 1,0 mil. lei per beneficiar pentru construirea și modernizarea de pensiuni agroturistice rurale;
    [Pct.106 subpct.5) modificat prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]
    6) 50% din costul investiției realizate eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de 30,0 mii lei per beneficiar pentru crearea sau extinderea unităților meșteșugărești.
    [Pct.106 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    107. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, în condiţiile de eligibilitate din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
    1) schiţa de proiect;
    2) copia de pe devizul de cheltuieli;
    3) decizia consiliului local pentru pct. 106 subpct. 1;
    [Pct.107 subpct.3) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    4) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
    5) procesul-verbal de recepţie finală;
    6) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucrărilor și materialelor de construcție;
    7) avizul expertizei ecologice de stat sau acordul de mediu, pentru cazurile specificate la punctul 106 subpunctul 3), în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
    [Pct.107 subpct.7) introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    108. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în construcţia/ reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale, procurarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi conexe activității de agroturism, în condiţiile de eligibilitate din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
    1) copia schiţei de proiect privind amplasarea structurii de primire turistică;
    2) studiul de fezabilitate;
    3) copia de pe devizul de cheltuieli;
    4) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
    5) procesul-verbal de recepţie finală;
    [Pct.108 subpct.6) abrogat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    7) copia de pe înștiințarea de recepționare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale;
    [Pct.108 subpct.7) în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    8) structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a mesei;
    9) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii;
    10) schema de încadrare a personalului și ordinele de angajare.
    [Pct.108 subpct.11) abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    [Pct.108 subpct.12) abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
    109. Domeniul de acţiune: Mijloacele financiare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă se alocă producătorilor agricoli prin intermediul companiilor de consultanță și al asociațiilor de profil pentru:
    1) instruiri specializate pentru producătorii agricoli care activează în sectorul agroindustrial, în următoarele domenii: horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing, management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii inovaționale, programele de instruire fiind, în prealabil, coordonate cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    2) elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistență consultativă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale Agenției, în vederea depunerii tuturor documentelor prevăzute de prezentul Regulament;
    3) acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiționale din proiectele externe ce activează în domeniul agricol.
    110. Mărimea sprijinului financiar se acordă în limitele condițiilor stipulate în pct.109 din prezentul Regulament, în baza Listelor producătorilor agricoli prezentate de către companiile de consultanță și constituie:
    1) la subpct.1) – 50 % din valoarea serviciilor prestate, dar nu mai mult de 4 mii lei per beneficiar pe parcursul anului;
    2) la subpct.2) – 50 % din costul serviciilor prestate, dar nu mai mult de 4 mii lei per beneficiar pe parcursul anului;
    3) la subpct.3) – 50 % din valoarea serviciilor prestate, dar nu mai mult de 4 mii lei per beneficiar pe parcursul anului.
    111. Nu se acceptă drept costuri eligibile cheltuielile de transport și diurna.
    112. Mijloacele financiare se transferă la conturile companiilor de consultanță și asociațiilor de profil.
    113. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor dintre prestator şi producătorul agricol;
    2) copia de pe factura privind achitarea serviciilor;
    3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea de către producătorul agricol a 50% din costul serviciilor prestate;
    4) agenda instruirilor și prezentărilor;
    5) listele cu semnăturile participanților;
    6) copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, cu număr total de la 24-40 de ore;
    7) actul de predare-primire a listelor producătorilor agricoli, beneficiari ai serviciilor de consultanță;
    8) devizul de cheltuieli.
    114. Solicitanți de subvenționare a serviciilor de consultanță și formare pot fi companiile de consultanță şi formare, precum și asociațiile de profil care consultă și apără interesele producătorilor agricoli selectați prin concurs, în baza Regulamentului de selectare, aprobat prin ordin al ministrului, înregistrate în Registrul prestatorilor de servicii, care este ținut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL ASUPRA
EFICIENŢEI UTILIZĂRII
MIJLOACELOR FONDULUI DE
SUBVENŢIONARE
A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Secţiunea 1
Recepţionarea dosarelor
    115. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar menţionate la pct. 13 din prezentul Regulament, împreună cu documentele în original (pentru care a atașat copii), se depun la oficiile teritoriale ale Agenţiei din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia. Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către un împuternicit, cu confirmarea deţinerii împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    1151. Pentru submăsurile 1.3, 1.5, 1.7, 1.7A și 2.4, dosarele de solicitare a sprijinului financiar pot fi depuse inclusiv on-line, de la momentul punerii în funcțiune a platformei de depunere on-line. Documentele care sînt atașate la dosarele de solicitare a sprijinului financiar depuse on-line trebuie să fie în format pdf, avînd aplicată semnătura electronică a solicitantului (administrator) sau a reprezentantului legal al solicitantului sau a unui reprezentant împuternicit, cu atașarea actelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei. Prezentul punct intră în vigoare începînd cu anul de subvenționare 2019.
    [Pct.1151 introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    116. Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista documentelor ca anexă la cererea de solicitare a sprijinului financiar. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încît să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea „conform originalului” și ștampila oficiului teritorial al Agenției.
    117. Șeful sau, după caz, angajatul delegat din cadrul oficiului teritorial al Agenţiei recepționează și va înregistra dosarul complet în Registrul manual şi Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții (în continuare – SI ESBS) pentru toate măsurile. În Registrul manual se consemnează datele despre solicitant, data recepționării, persoana responsabilă de recepționarea dosarelor şi semnătura acesteia, semnătura solicitantului de subvenție. După înregistrarea dosarului în SI ESBS, solicitantului i se eliberează confirmarea privind recepţionarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar. După înregistrarea cererilor, şeful oficiului teritorial și repartizează, conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli, proporţional pentru fiecare angajat al oficiului, cu stabilirea termenului de efectuare a verificărilor preliminare.
    [Pct.117 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    118. Termenul de efectuare a verificărilor preliminare nu va depăşi 10 zile lucrătoare de la momentul înregistrării cererii de sprijin în Registrul manual și SI ESBS.
    [Pct.118 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    119. După recepţionarea cererii de sprijin, reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei efectuează:
    1) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţia;
    2) verificarea investiţiei realizate pentru care se solicită subvenţia, identificarea şi verificarea vizuală (se atașează pozele în dosarul electronic) a acesteia (cu excepţia submăsurilor de sprijin 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4 şi a măsurii nr. 5) şi corespunderea ei documentelor prezentate;
    3) introducerea informației din dosarul fizic în SI ESBS, inclusiv scanarea documentelor originale și atașarea acestora în sistem;
    [Pct.119 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    4) completarea și generarea din SI ESBS a fișei de verificare a investiției pentru fiecare dosar separat.
    [Pct.119 subpct.4) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    120. Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul oficiului teritorial al Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului care conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de solicitare a subvenţiei, acesta întocmește o notificare, pe care o înregistrează în Registrul de evidență a notificărilor.
    121. Notificarea este adusă la cunoştinţa producătorului agricol contra semnătură sau prin scrisoare recomandată nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. În notificare se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi examinată în continuare, cu specificarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de producătorul agricol în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate și termenele de înlăturare. Solicitantul de subvenție este obligat, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, să se conformeze cerințelor înaintate.
    [Pct.121 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    122. În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în termenele stabilite, specialistul oficiului teritorial întocmește un proces-verbal de constatare a iregularităților (modelul aprobat prin ordin al Agenţiei), care se aprobă de către șeful serviciului/secției oficiului teritorial al Agenției, cu arhivarea ulterioară a dosarului. Despre decizia primită, solicitantul de subvenție se informează prin scrisoare recomandată nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal.
    [Pct.122 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    123. Un nou dosar de subvenționare poate fi depus de către solicitant pentru aceiași măsură de sprijin în condiții generale, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a iregularităților și doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea acesteia anterior.
    [Pct.123 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    124. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi a stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru producătorii agricoli, reprezentanţii oficiilor teritoriale ale Agenţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    1) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la pct. 13 din prezentul Regulament;
    2) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de subvenţii;
    3) să solicite efectuarea, din contul solicitantului, a unei evaluări a costului investiţiei eligibile, în cazul existenţei suspiciunilor legate de veridicitatea acestuia;
    4) să respingă, în termenele stabilite, cererea de solicitare a sprijinului financiar în cazul necorespunderii acesteia criteriilor de eligibilitate din prezentul Regulament, cu notificarea solicitantului despre motivele refuzului.
    125. Oficiile teritoriale ale Agenției, pentru dosarele conforme criteriilor de eligibilitate, întocmesc fișe de verificare a investiției și, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării acestora, le transmit subdiviziunii responsabile din cadrul aparatului central al Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire, coordonat cu directorul adjunct al Agenţiei, în vederea monitorizării gradului de respectare a proceselor de lucru de către subdiviziunile teritoriale, ordinii şi termenelor de recepţionare a dosarelor de subvenţionare.
    126. Responsabili de calitatea dosarelor de subvenţionare, respectarea procedurilor de recepţionare, verificarea preliminară a obiectului investiţiei pentru care se solicită subvenţie, inclusiv pentru calitatea lor, sînt reprezentanţii oficiilor teritoriale ale Agenţiei, iar pentru recepţionarea dosarelor de subvenţionare cu abateri de la prevederile prezentului Regulament, aceştia vor fi supuşi răspunderii disciplinare.
Secţiunea a 2-a
Aprobarea dosarelor
    127. În termen de 15 zile lucrătoare de la momentul recepţionării dosarelor, subdiviziunea responsabilă din cadrul aparatului central al Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în SI ESBS, efectuează verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu dosarele electronice din SI ESBS, corespunderea criteriilor de eligibilitate, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”.
    [Pct.127 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    128. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, al excluderii unor inexactităţi, subdiviziunea responsabilă poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul notificării solicitantului prin poştă. Notificarea şi actele prezentate suplimentar de către solicitantul de subvenţii se anexează la dosar printr-un borderou.
    129. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, se întocmeşte un proces-verbal, cu justificarea juridică a refuzului de a-l supune în continuare procedurii de examinare, informînd solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 30 de zile lucrătoare de la momentul recepţionării dosarului de către aparatul central al Agenţiei.
    130. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii, în limita termenului stabilit la pct. 14 din prezentul Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitant a datelor neveridice în scopul obţinerii subvenţiei, acestea fiind incluse, în modul stabilit, în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii.
    131. În cazul dosarelor de subvenţionare a căror valoare depăşeşte suma de 400,0 mii lei, cu excepţia dosarelor depuse în cadrul submăsurilor de sprijin 1.5, 1.8, 2.3, 2.4 și 2.5, subdiviziunea responsabilă, conform ordinii introducerii în baza de date, în baza unui demers (modelul aprobat prin ordin al Agenţiei) le transmite spre verificare suplimentară, conform prevederilor punctelor 138 și 140 din prezentul Regulament.
    132. Subdiviziunea responsabilă este în drept să dispună efectuarea verificărilor suplimentare și în privinţa cererilor de solicitare a subvenţiilor de pînă la 400,0 mii lei, pentru:
    1) cererile de solicitare în cadrul submăsurii 1.2. (1.2-V, 1.2-P și 1.2-D) a căror valoare depăşeşte suma de 100,0 mii lei, precum și al măsurii 4, pentru care se efectuează verificări suplimentare ale tuturor cererilor depuse;
    2) existenţa dubiilor asupra corespunderii obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente măsurii de sprijin, reieşind din actele prezentate la cererea de solicitare a subvenţiei;
    3) sesizarea asupra unor eventuale încălcări comise de solicitantul de subvenţii, înregistrate în modul stabilit în cadrul Agenţiei;
    4) constatarea neconformităţilor în cadrul inspecţiilor efectuate în anii precedenţi.
    133. Dosarele cu valoarea cererii de pînă la 400 mii lei, altele decît cele menţionate la pct. 131 şi 132 din prezentul Regulament, se includ într-un proces-verbal, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, şi se transmit conform procedurii spre autorizare.
Secţiunea a 3-a
Procedura de verificare pe teren
    134. Producătorii agricoli solicitanţi şi beneficiari de subvenţii sînt responsabili de respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate.
    135. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate în prezentul Regulament se asigură de către subdiviziunea responsabilă, prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) realizarea verificărilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin, în vederea constatării realizării ei, conform criteriilor de eligibilitate;
    3) efectuarea controlului privind respectarea angajamentelor de către beneficiarii de subvenţii;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor de către producătorii agricoli.
    136. Principiile efectuării verificărilor pe teren sînt:
    1) obiectivitate şi imparţialitate în efectuarea verificărilor;
    2) transparenţa şi publicitatea actelor de inspecţii;
    3) efectuarea verificărilor în teren și întocmirea actelor de verificare în termen, în ordinea parvenirii în cadrul Direcţiei;
    4) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol supus verificărilor;
    5) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;
    6) exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult decît termenul prevăzut de prezentul Regulament.
    137. Responsabili de calitatea efectuării verificărilor pe teren sînt:
    1) angajaţii oficiilor teritoriale ale Agenţiei, la etapa recepţionării cererii de solicitare a sprijinului financiar;
    2) angajaţii oficiilor teritoriale şi ai Direcţiei, membri ai grupurilor de inspecţii instituite prin ordin al Agenției, la etapa efectuării inspecţiilor suplimentare şi postachitare.
    138. Procedura de verificare include următoarele:
    1) verificarea documentară şi pe teren, care reprezintă procedura de control preliminar al documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acestuia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate, care se efectuează de către angajaţii oficiilor teritoriale, cu suportul subdiviziunii responsabile a Agenţiei, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2) verificările suplimentare reprezintă procedura de control al documentelor prezentate de către solicitanţii de subvenţii, al condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren pînă la data autorizării acesteia. Verificările suplimentare se efectuează de către angajații din cadrul direcțiilor și/sau oficiilor teritoriale, desemnate prin ordin al directorului Agenției, cu atragerea, după caz, a altor specialiști în domeniu. Verificările suplimentare se iniţiază obligatoriu pentru toate dosarele remise spre verificare în condiţiile pct. 131, 132 şi 160 din prezentul Regulament, cu informarea solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    [Pct.138 subpct.2) modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.138 subpct.2) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    3) monitorizarea post-inspecție, care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 5 ani, a respectării de către beneficiarul de subvenţii a angajamentelor asumate.
    [Pct.138 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    139. Procedura de control pe teren, acțiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul verificărilor se stabilesc în manualele de proceduri, aprobate în modul stabilit de organul central de specialitate.
    140. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat se întocmește un act de inspecţie, a cărui formă-tip este aprobată de organul central de specialitate, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) numele și prenumele reprezentantului Agenției care efectuează inspecția;
    [Pct.140 subpct.1) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) corespunderea obiectivului şi domeniului de acţiune;
    5) respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi a corespunderii documentelor obligatorii anexate la cererea de acordare a subvenţiei;
    6) rezultatele verificărilor și concluziilor angajaților care au efectuat inspecția.
    [Pct.140 subpct.6) în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    141. Graficele de efectuare a verificărilor se aprobă prin ordinul directorului Agenției, se plasează pe pagina oficială a Agenţiei și se comunică solicitantului/beneficiarului de subvenții la adresa electronică a acestuia, indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării. Graficul de efectuare a verificărilor se consideră comunicat în momentul în care mesajul ajunge la solicitantul/beneficiarul de subvenții, chiar dacă solicitantul/beneficiarul nu a luat cunoștință de mesaj din motive care nu îi sînt imputabile.
    [Pct.141 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    142. Perioada de efectuare a verificărilor trebuie să fie una rezonabilă, în funcţie de complexitatea dosarului de subvenționare, dar să nu depăşească 30 de zile de la momentul iniţierii. În baza unui demers motivat, din motive neimputabile angajaţilor Agenţiei, termenul de efectuare a verificărilor pe teren poate fi prelungit cu încă 10 zile lucrătoare.
    [Pct.142 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    143. Solicitanţii/beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor referitoare la obiectul investiţiei pentru care se solicită subvenţie. În cazul neprezentării informaţiei şi documentelor solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    [Pct.143 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    144. Actul de verificare se întocmește şi se semnează de către angajații responsabili de efectuarea inspecției și se aprobă de către directorul adjunct al Agenţiei, care va monitoriza respectarea principiilor, ordinii şi a termenelor de efectuare a verificărilor în teren, fiind adus la cunoştinţa solicitantului/beneficiarului de subvenţii la adresa electronică sau adresa poştală indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar. Actul de verificare pe teren se ataşează în baza de date electronică a Agenţiei.
    [Pct.144 modificat prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.144 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    145. Actul de verificare în teren se consideră comunicat solicitantului/beneficiarului de subvenții la data expedierii acestuia la adresa electronică sau la data recepționării acestuia la adresa poștală, indicate în mod obligatoriu de către solicitant/beneficiar în cererea de acordare a sprijinului financiar.
    [Pct.145 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    146. Iregularităţile constatate în cadrul verificărilor efectuate de către subdiviziunea responsabilă a Agenţiei servesc drept temei pentru respingerea dosarelor de subvenţionare.
    147. Refuzul Agenţiei poate fi contestat în instanţa de judecată conform procedurii stabilite în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea a 4-a
Autorizarea spre plată a subvenției
    148. Procedura de autorizare a plăților are la bază următoarele principii:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor „primul venit, primul servit”, conform proceselor-verbale de transmitere a subdiviziunii responsabile de aprobarea dosarelor, cu excepția dosarelor supuse procedurii de evaluare;
    4) declararea de către solicitant pe propria răspundere a respectării condiţiilor de eligibilitate și a veridicității actelor anexate la cerere, a costurilor investiției pentru care se solicită subvenția.
    149. Calcularea și autorizarea plăților este efectuată de către subdiviziunea responsabilă de autorizare din cadrul Agenției, în baza documentelor justificative anexate în modul corespunzător la dosarele de subvenţionare.
    150. Pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și măsura 4 care au la bază un plan de afaceri, iar suma solicitată depășește 500 mii lei, procedura de evaluare și autorizare se efectuează de către Comitetul de evaluare și autorizare (în continuare – Comitet), ale cărui componență și atribuții se aprobă de Agenție.
    151. Comitetul reprezintă un organ colegial, format din reprezentanți ai autorității centrale de specialitate, ai Agenție și, după caz, experți din domeniile aferente sectorului agroindustrial. Criteriile de evaluare se aprobă de către autoritatea centrală de specialitate.
    152. Subdiviziunea responsabilă de autorizare din cadrul Agenției examinează şi efectuează calculul subvenţiei într-un termen ce nu depăşește 10 zile lucrătoare de la data recepţionării dosarelor în cadrul acesteia.
    153. Pentru dosarele de subvenționare supuse procedurii de evaluare, subdiviziunea responsabilă efectuează calculul subvenției, generînd din sistemul electronic fișa individuală de evaluare preliminară pentru fiecare dosar.
    154. Dosarele de subvenționare supuse procedurii de evaluare se transmit Comitetului în baza unui act de predare-primire, însoțite de fișa individuală de evaluare a dosarului. Termenul de evaluare a dosarelor de către Comitet nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la momentul recepționării acestora.
    [Pct.154 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    155. Procesul-verbal al ședinței Comitetului cu rezultatele evaluării se transmit subdiviziunii responsabile de efectuarea procedurii de autorizare și, după caz, respingerea dosarelor care au obținut la evaluare un punctaj mai mic de 50 de puncte.
    156. În cazul în care, în procesul de examinare a dosarelor, au fost stabilite unele neclarităţi în documentele justificative ce stau la baza calculelor subvenţiei, subdiviziunea responsabilă, în baza unei notificări expediate prin scrisoare recomandată, solicită din oficiu prezentarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a documentelor suplimentare explicative.
    [Pct.156 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    157. Notificarea şi actele prezentate suplimentar de către solicitantul de subvenţii se anexează la dosar printr-un borderou al documentelor anexate la dosar.
    158. Neprezentarea documentelor suplimentare în termenele stabilite la pct. 157 poate conduce la respingerea parţială sau totală a sumei solicitate în cadrul procedurii de calcul.
    159. Nu se acceptă anexarea suplimentară la dosarul de subvenţionare a altor documente justificative ce stau la baza calculului subvenției sau a ordinelor de plată datate ulterior cererii de solicitare a sprijinului financiar.
    [Pct.159 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    160. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare din oficiu, subdiviziunea responsabilă înaintează o solicitare motivată directorului adjunct al Agenției privind numirea unei verificări suplimentare, în care se indică neclarităţile depistate și subiectele necesare de a fi verificate.
    161. Specialiștii subdiviziunii responsabile, în cazul stabilirii unor iregularități privind încălcarea criteriilor de eligibilitate sau al prezentării datelor neveridice, al încălcării termenelor notificării, întocmește un proces-verbal de constatare a iregularităţilor, pe care coordonează cu șeful subdiviziunii.
    [Pct.161 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    162. Pentru fiecare dosar de subvenţionare se întocmește o fişă de calcul, coordonată cu şeful subdiviziunii respective, care conţine informaţii despre numărul dosarului, denumirea solicitantului, suma solicitată, numărul documentului justificativ, bunurile ce constituie obiect al investiţiei, valoarea investiției, valoarea investiției eligibile, baza de calcul, cheltuielile neeligibile, valoarea grantului, valoarea subvenţiei calculate, plafonul stabilit, suma subvenţiei autorizate.
    163. Fişa de calcul se ataşează la dosarul electronic din SI ESBS, iar producătorul agricol află suma calculată din fişă, accesînd pagina oficială a Agenţiei la rubrica „verifică starea dosarului”.
    [Pct.163 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    164. Autorizarea plăţilor se efectuează în limitele alocaţiilor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în ordinea recepţionării dosarelor, conform proceselor-verbale de transmitere de la subdiviziunea responsabilă de aprobarea dosarelor.
    165. Responsabili de verificarea, evaluarea şi calcularea corespunzătoare a subvenţiei în conformitate cu principiile de autorizare este subdiviziunea responsabilă, precum și Comitetul.
    166. În baza proceselor-verbale de autorizare, conducerea Agenţiei aprobă, printr-un ordin, lista beneficiarilor autorizaţi spre plată, conform fişelor de calcul ale subdiviziunii responsabile de autorizare și deciziei Comitetului, cu indicarea:
    1) denumirii beneficiarului;
    2) codului dosarului;
    3) datei parvenirii spre autorizare/datei autorizării;
    4) sumei solicitate şi sumei achitate.
    167. Procesul-verbal de autorizare a plăţilor, procesul-verbal al Comitetului, inclusiv ordinul Agenţiei privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenţii, servesc temei pentru perfectarea documentelor de plată pentru fiecare beneficiar de subvenţie inclus în actele menţionate.
    168. În termen de pînă la 5 zile lucrătoare, Agenția va perfecta documentele de plată, cu prezentarea lor ulterioară Trezoreriei Teritoriale Chişinău, în ordinea recepţionării acestora.
    [Pct.168 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    169. Plata subvenţiei se efectuează în ordinea depunerii lor la Trezoreria Teritorială Chişinău, în monedă naţională, prin virament în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor, pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului, ținînd cont de prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, însă nu mai tîrziu de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii ordinelor de plată.
    [Pct.169 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    170. La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică:
    1) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate;
    2) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală cu datele din ordinele de plată depuse de Agenție.
    171. Dosarele de subvenționare recepționate peste limita Fondului în anul în curs se autorizează în limitele mijloacelor Fondului din anul viitor și au prioritate la achitarea lor.
    1711. Sumele adjudecate de solicitanții de subvenții în baza unor hotărîri judecătorești definitive, precum și sumele autorizate în dosarele de subvenționare a căror examinare a fost reluată ca urmare a suspendării acestora, se vor achita din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobate pentru anul curent de subvenționare.
    [Pct.1711 introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1712. Dacă solicitantul de subvenții al cărui dosar de subvenționare a fost autorizat spre plată, este obligat să ramburseze în același timp Agenției mijloace financiare primite în baza altor dosare de subvenționare, atunci suma autorizată spre plată, prin compensare, se va utiliza pentru stingerea obligației solicitantului, proporțional sumei datorate.
    [Pct.1712 introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    172. Dacă solicitantul de subvenție nu este de acord cu suma calculată sau achitată, acesta poate depune o cerere motivată. Conducerea Agenției, printr-o rezoluție, dispune reexaminarea dosarului sau, după caz, respinge cererea depusă.
    173. Dacă în urma recalculului, suma subvenției a suferit modificări, subdiviziunea responsabilă de autorizare întocmește un proces-verbal de recalcul al subvenției, prin care autorizează suma subvenției suplimentare, modificînd totodată suma subvenției autorizate finale și în SI ESBS. Pentru dosarele supuse procedurii de evaluare și autorizare, subdiviziunea responsabilă va elabora o notă informativă privind necesitatea efectuării recalculului, cu indicarea sumei suplimentare necesare de aprobat, și o va expedia Comitetului spre examinare și aprobare.”
    [Pct.173 în redacția HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Pct.173 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    174. Termenul de recepționare, examinare, inspecție în teren și autorizare spre plată trebuie să fie unul rezonabil, dar să nu depășească 60 de zile lucrătoare. Termenele pentru fiecare proces asigurat de Agenție se stabilește în manualele de proceduri, cu excepția perioadei necesare efectuării misiunilor de evaluare a riscurilor de fraudă, în caz de depistare a eventualelor suspiciuni de fraudă.
    [Pct.174 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
Secţiunea a 5-a
Suspendarea procesului de examinare a dosarelor
    175. Procedura de suspendare a examinării dosarelor de subvenţionare este iniţiată de către şefii subdiviziunilor Agenţiei în a căror procedură de examinare se află dosarul de subvenţionare, în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd organele de ocrotire a normelor de drept sau instanţele de judecată înaintează Agenţiei o solicitare oficială de ridicare a dosarului de subvenţionare;
    2) atunci cînd, la momentul depunerii, există cazuri pendinte cu privire la recuperarea sprijinului financiar nerambursabil acordat solicitantului în cadrul altor dosare.
    [Pct.175 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    1751. Prin derogare de la pct. 175 subpct. 2), atunci cînd sînt respectate toate condițiile de eligibilitate și suma subvenției solicitate este mai mare decît suma urmărită de Agenție, dosarul de subvenționare se autorizează spre plată parțial, în cuantumul care excede suma urmărită.
    [Pct.1751 introdus prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    176. Şefii subdiviziunilor Agenţiei în a căror procedură de examinare se află dosarul de subvenţionare, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, întocmesc o notă informativă către directorul Agenţiei cu privire la iniţierea procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    177. Directorul Agenţiei emite un ordin de suspendare a procedurii de examinare a dosarului de subvenţionare în decurs de 1 zi lucrătoare de la data sesizării.
    178. Informaţia despre suspendarea procedurii de examinare se plasează pe pagina oficială aipa.gov.md.
    179. Informaţia despre suspendarea examinării dosarului de subvenţionare se include în Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedura de suspendare, de care va fi responsabil subdiviziunea juridică a Agenţiei.
    [Pct.179 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    180. Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedură de suspendare conţine următoarele înscrieri: numărul de ordine, data includerii, motivul includerii, numărul dosarului de subvenţionare, denumirea solicitantului de subvenţii, denumirea subdiviziunii care a iniţiat procedura de suspendare a examinării dosarului, data şi temeiul încetării procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    181. Solicitantul de subvenţii este informat de către Agenţie, în scris, despre suspendarea procedurii de examinare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de suspendare.
    182. Procedura de examinare a dosarelor este reluată de la etapa iniţierii procedurii de suspendare şi ulterior dosarul este autorizat spre plată, în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd dosarul de subvenţionare se restituie de către organele de ocrotire a normelor de drept sau instanţele de judecată, cu anexarea actului confirmativ privind lipsa obiecţiilor;
    2) atunci cînd există o hotărîre judecătorească definitivă, prin care cererea Agenției faţă de beneficiar privind recuperarea sprijinului financiar se respinge.
    [Pct.182 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    183. În cazul în care dosarul nu a fost restituit Agenţiei în anul curent de subvenţionare, se acceptă achitarea acestuia din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobate pentru anul următor.
    [Pct.183 în redacția HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
Secţiunea a 6-a
Modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicție
a beneficiarilor de subvenţii

    184. În Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii sînt incluşi:
    1) solicitanţii de subvenţii care au prezentat date neveridice constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau controalelor suplimentare, în scopul obţinerii nejustificate a subvenţiei;
    [Pct.184 subpct.1) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    2) solicitanţii de subvenţii în privinţa cărora este aplicată procedura de suspendare a examinării dosarelor conform secţiunii 5 al capitolului IV din prezentul Regulament, în privinţa cărora nu au fost emise acte confirmative privind lipsa obiecţiilor, emise de către organele de ocrotire a normelor de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată pînă la 15 decembrie al anului în curs de subvenționare;
    3) beneficiarii de subvenţii care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform declaraţiilor pe propria răspundere, constatate de către Direcția verificare pe teren şi confirmate prin actele de control postachitare.
    [Pct.184 subpct.3) modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    185. Includerea în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii se iniţiază, în mod obligatoriu, în baza unui demers al conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei sau la solicitarea organelor de ocrotire a normelor de drept şi control, în cazul în care se constată că producătorul agricol a prezentat date neveridice în scopul obţinerii nejustificative a subvenţiei, precum şi în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform declaraţiilor pe propria răspundere.
    [Pct.185 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    186. Demersul de includere în şi excludere din Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii se înaintează Comisiei de examinare a demersurilor de includere în Lista de interdicţie (în continuare – Comisie).
    [Pct.186 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    187. Componenţa Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pe o perioada nedeterminată.
    [Pct.187 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Pct.188 abrogat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    189. În baza deciziei Comisiei, directorul Agenţiei, în decurs de 3 zile lucrătoare, emite un ordin privind includerea în Lista de interdicţie.
    190. Subdiviziunea juridică al Agenţiei execută prevederile ordinului şi informează producătorul agricol vizat despre includerea în Lista de interdicţie în termen de 5 zile lucrătoare.
    [Pct.190 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    191. În temeiul ordinului directorului Agenţiei, subdiviziunea juridică efectuează înscrieri în Registrul de evidenţă a producătorilor agricoli incluşi în Lista de interdicţie, atît electronic, cît şi manual. În cazul în care înscrierile din Registrul manual şi din cel electronic nu coincid, se consideră autentice înscrierile din Registrul manual.
    [Pct.191 modificat prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    192. Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri: numărul de ordine, data includerii, numărul ordinului de includere în Lista de interdicţie, denumirea producătorului agricol şi codul fiscal, expunerea succintă a temeiului de includere în Lista de interdicţie, data excluderii producătorului agricol din Lista de interdicţie, alte înscrieri necesare stabilite de Agenţie conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    193. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 5 ani.
    194. Excluderea din Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii se efectuează, prin ordin al directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    1) la expirarea termenului de 5 ani;
    2) la lichidarea producătorului agricol;
    3) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol;
    4) la prezentarea deciziei definitive, emise în favoarea producătorului agricol de către organele de ocrotire a normei de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată.
    195. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicţie este în drept să conteste decizia Agenţiei conform procedurii prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]


    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024; în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]


    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]


    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG903 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1012]


    anexa nr.8

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024 în vigoare 12.10.18]

   
anexa nr.10
    [Anexa nr.10 introdusă prin HG249 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.282; în vigoare 03.05.19]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 455
din 21 iunie 2017

LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează,
din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,
primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie

    1. Înghețuri de iarnă, timpurii de toamnă şi tîrzii de primăvară;
    2. Ploi torenţiale;
    3. Inundaţii (revărsarea rîurilor);
    4. Polignirea culturilor şi suflarea semănăturilor;
    5. Incendierea culturilor cerealiere;
    6. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%);
    7. Grindină;
    8. Pierirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traumă;
    9. Sacrificarea de necesitate a animalelor, păsărilor, familiilor de albine, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 455
din 21 iunie 2017

LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări
pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,

primele de asigurare

    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele, cartofii şi tutunul.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de primăvară şi de toamnă.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele, familiile de albine şi păsările.