HPC56/2017
ID intern unic:  370789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  30.03.2017
privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate
şi anticorupţie pentru anii 2017–2020
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 354
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă:
    – Strategia naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020, cuprinsă în anexa nr. 1;
    – planurile de acţiuni pentru pilonii Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020, cuprinse în anexa nr. 2;
    – grila de evaluare a impactului Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020, cuprinsă în anexa nr. 3.
    Art. 2. – Implementarea Strategiei menționate se va efectua pe seama şi în limita bugetelor aprobate ale autorităţilor şi instituţiilor implicate, precum şi din alte surse neinterzise de lege.
    Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 154/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 166–169, art. 483), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 56. Chişinău, 30 martie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3