HGO454/2017
ID intern unic:  370803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 454
din  21.06.2017
pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107
din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică și ale
Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 546
    În temeiul prevederilor art. 96 alin. (13) lit. c) și d) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413) și în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (23) lit. a) și b) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă și se prezintă Secretariatului Comunității Energetice:
    1) Raportul privind monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică și cu gaze naturale, conform anexei nr. 1;
    2) Raportul referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice și de gaze naturale a obligațiilor de serviciu public, conform anexei nr. 2.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc

    Nr. 454. Chişinău, 21 iunie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2