OMFM104/2017
ID intern unic:  370939
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 104
din  04.07.2017
cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare
pe semestrul I al anului 2017
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 1246
    MODIFICAT
   
OMF119 din 04.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1733; în vigoare 04.09.17
    OMF113 din 01.08.17, MO289-300/11.08.17 art.1513; în vigoare 01.08.17


    NOTĂ:
    În denumirea ordinului și pe tot parcursul textului ordinului dat, sintagma „pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2017” se substituie cu sintagma „pe semestrul I al anului 2017” prin OMF119 din 04.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1733; în vigoare 04.09.17    În conformitate cu prevederile art.74 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2017 de către:
    - autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
    - direcţiile finanţe UAT, conform anexei nr.2.
    2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe UAT vor delega la Ministerul Finanțelor persoane responsabile pentru prezentarea rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2017, asigurând prezentarea acestora în termenele stabilite.
    În cazul neprezentării în termenele stabilite a rapoartelor, a informaţiilor solicitate, neînlăturării în termenele stabilite a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, Ministerul Finanţelor, conform prevederilor pct.7(4) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008, va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a autorităţilor şi instituţiilor publice.
    3. Şefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanţelor vor asigura recepţionarea şi verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autorităţile publice centrale şi direcţiile finanţe UAT, în termen de până la 10 zile de la data prezentării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                        Octavian ARMAŞU

    Nr. 104. Chişinău, 4 iulie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMF119 din 04.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1733; în vigoare 04.09.17]
   [Anexa nr.1 în redacția OMF113 din 01.08.17, MO289-300/11.08.17 art.1513; în vigoare 01.08.17]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OMF119 din 04.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1733; în vigoare 04.09.17]
    [Anexa nr.2 în redacția OMF113 din 01.08.17, MO289-300/11.08.17 art.1513; în vigoare 01.08.17]