OMF103/56/2017
ID intern unic:  370940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 103/56
din  03.07.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților
pentru poluarea
mediului achitate în plus sau eronat
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 1247
    În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și în conformitate cu art.176 alin.(1) din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare:
    Se emite Ordinul comun al ministrului finanțelor și ministrului mediului:
    1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru pol-uarea mediului încasate la conturile trezoreriale, până la 31 decembrie 2016.
    3. Responsabilitatea executării prevederilor ordinului în cauză se pune în sarcina Instituțiilor implicate, în măsura și corespunzător obligațiilor impuse.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, Ministerului Mediului www.mediu.gov.md.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Octavian ARMAŞU

    VICEMINISTRUL MEDIULUI                                         Ion APOSTOL

    Nr. 103/56. Chişinău, 3 iulie 2017.


Anexă
la Ordinul Ministerului Finanţelor şi
Ministerului Mediului
nr. 103/56 din 3 iulie 2017

REGULAMENT
privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate
 în plus sau eronat

I. Dispoziții generale
    1.1 Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului (în continuare Regulament) stabilește modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului plătite în plus sau eronat de către contribuabili, la cererea acestora.
    1.2 Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plata pentru poluare a mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016.
II. Noțiuni utilizate
    2.1 În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    restituirea mijloacelor bănești – acțiunea Ministerului Mediului în vederea transferării mijloacelor bănești constatate ca plată pentru poluare a mediului, plătite în plus sau eronat, conform legislației în vigoare;
    sumă plătită în plus – suma pentru poluarea mediului achitată prin vărsare sau încasare, în cuantum mai mare decât cel prevăzut în conformitate cu legislația în vigoare;
    document de plată – ordin de plată, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
    cod IBAN (International Banc Account Number) – șir de caractere care identifică în mod unic la nivel internațional contul deschis la o bancă / trezorerie.
III. Procedura de solicitare a restituirii plăților
pentru poluarea mediului achitate în plus
sau eronat
    3.1 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile trezoreriale se inițiază în baza cererii depuse de către contribuabil.
    3.2 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat se depune de către contribuabil la Ministerul Mediului.
    3.3 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, depusă de către contribuabili la Ministerul Mediului, va conține:
    a) denumirea plătitorului;
    b) codul fiscal al plătitorului;
    c) adresa plătitorului, date de contact;
    d) cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;
    e) rechizitele bancare la care urmează a fi restituite mijloacele bănești.
    3.4 La cerere se vor anexa documentele ce confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate, după cum urmează:
    a) copia documentului de plată privind achitarea plății pentru poluarea mediului;
    b) actul de verificare în original, a decontărilor privind plățile pentru poluarea mediului între contribuabil și organul vamal, în raza căreia acesta activează.
    c) hotărâri executorii ale organelor de drept (în original sau copia autentificată conform legislației), după caz.
    3.5 Cererea urmează a fi autentificată:
    a) pentru persoanele juridice – prin semnătura administratorului sau a persoanelor cu funcții de răspundere ale acestuia;
    b) pentru persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător cu statut de persoană fizică – prin semnătura acestuia sau a persoanei împuternicite în mod legal;
    c) pentru persoanele fizice ce practică activitate independentă – prin semnătura contribuabilului plătitor sau a persoanei împuternicite în mod legal.
    3.6 În cazul în care cererea contribuabilului nu întrunește toate condițiile necesare menționate în prezentul Regulament și se creează condiții de imposibilitate a restituirii sumei plătite în plus sau eronat, Ministerul Mediului în termen de 20 zile lucrătoare informează solicitantul, în scris, despre motivele în cauză.
    3.7 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării plăților. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.
IV. Procedura de verificare și de restituire
a plăților pentru poluarea mediului achitate
în plus sau eronat
    4.1 Documentele de plată de restituire se întocmesc în strictă conformitate cu Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28.12.2015 cu toate modificările și completările ulterioare.
    4.2 Determinarea plăților achitate în plus sau eronat stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege) se exercită de către organul vamal, iar celelalte de către Ministerul Mediului.
    4.3 La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului (anexa nr.1 la prezentul Regulament) achitate în plus sau eronat, recepționate de către Ministerul Mediului, ce țin de competența organului vamal în termen de până la 5 zile lucrătoare va expedia o copie către organul vamal.
    4.4 Organul vamal va examina cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului și în termen de până la 10 zile lucrătoare va informa Ministerul Mediului despre sumele acceptate sau lipsa sumelor pasibile restituirii. Odată cu confirmarea existenței plății achitate în plus la plata pentru poluarea mediului, organul vamal va efectua înscrierile de rigoare în sistemul de evidență propriu, în scopul excluderii utilizării acestor sume pentru alte proceduri vamale.
    4.5 În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea de către Serviciul Vamal a soldului existent, Ministerul Mediului va informa Serviciul Fiscal de Stat despre inițierea procedurii de restituire a sumei achitată în plus sau eronat.
    4.6 În cazul în care solicitantul are restanțe la bugetul public național, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat vor întreprinde măsurile de rigoare ce se impun conform legislației în vigoare, inclusiv perceperea prin modalitățile de executare silită a obligațiilor la buget.
    4.7 În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea sumelor spre restituire, Ministerul Mediului va perfecta documentul de plată în vederea restituirii sumei achitată în plus sau eronat și le va prezenta Trezoreriei Teritoriale Chișinău - bugetul de stat.
    4.8 Ministerul Finanțelor, după verificarea informației privind beneficiarii și sumele ce urmează a fi restituite, va transfera la codul IBAN al Ministerului Mediului mijloacele bănești necesare în modul stabilit pentru efectuarea procedurii de restituire.
    4.9 Trezoreria Teritorială Chișinău - bugetul de stat, în termen de până la 3 zile lucrătoare, va executa documentele de plată prezentate de Ministerul Mediului și respectiv mijloacele bănești vor fi restituite la contul bancar al contribuabilului.

    anexa nr.1