OMJ529/2017
ID intern unic:  370945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 529
din  07.07.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului
consultativ al probaţiunii și a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului
raional consultativ
al probaţiunii
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 1249
    În temeiul art. 19 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29) și pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii, conform anexei nr.2.
    3. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                          Vladimir CEBOTARI

    Nr. 529. Chişinău, 7 iulie 2017.

Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 529 din 7 iulie 2017


REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile, componenţa, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii.
    2. Consiliul consultativ al probaţiunii (în continuare - Consiliul) este un organ colegial, instituit pe baze obşteşti pentru optimizarea conlucrării organelor la realizarea unei politici unitare în sfera probaţiunii.
    3. În activitatea sa, Consiliul se călăuzeşte de Legea cu privire la probaţiune, de prevederile prezentului Regulament, precum şi de alte acte normative relevante activităţii de probaţiune.
II. Constituirea şi structura Consiliului
    4. Consiliul este format din conducerea Inspectoratului Naţional de Probaţiune, şefii Inspectoratelor regionale de probaţiune, reprezentanții autorităţilor publice, mediului academic şi societăţii civile care activează în domeniul tangenţial probaţiunii sau care au încheiate parteneriate de colaborare cu organele de probaţiune.
    5. Participarea în calitate de membru al Consiliului este voluntară şi deschisă pentru toate autorităţile publice, precum şi pentru societatea civilă, inclusiv organizaţiile internaţionale care desfăşoară activitate tangenţială activităţii de probaţiune.
    6. Componenţa Consiliului este stabilită în baza confirmărilor de participare la activitatea Consiliului, remise Inspectoratului Naţional de Probaţiune la invitaţiile de participare expediate.
    7. Invitaţiile de participare se remit cel tîrziu cu 14 zile înainte de data desfăşurării primei şedinţe. Invitaţiile de participare se expediază la adresa:
    1) Consiliului Superior al Magistraturii;
    2) Consiliului Superior al Procurorilor;
    3) Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    4) Departamentului Instituţiilor Penitenciare;
    5) Congresului autorităţilor locale din Moldova;
    6) Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    7) Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne;
    8) reprezentanţilor mediului academic;
    9) reprezentanţilor organizaţiilor necomerciale, precum şi organizaţiile internaţionale care desfăşoară activitate tangenţială activităţii de probaţiune.
    8. Cu acordul membrilor Consiliului pot participa şi alte persoane cointeresate care nu au confirmat prezenţa dar s-au prezentat la şedinţă.
    9. În cazul eliberării din funcţie sau imposibilităţii de prezentare la şedinţe a membrilor Consiliului care dețin această calitate în virtutea funcțiilor, instituţia împuterniceşte o altă persoană.
    10. Conducerea şi secretariatul Consiliului se asigură de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune. Preşedintele şi secretarul Consiliului se desemnează prin ordinul directorului Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
III. Atribuţiile, drepturile și obligațiile Consiliului
    11. Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul probaţiunii;
    2) acordarea asistenţei în promovarea politicilor de susţinere şi dezvoltare a organelor probaţiunii;
    3) examinarea unor cazuri particulare relevante activităţii de probaţiune;
    4) promovarea asigurării drepturilor subiecţilor probaţiunii la nivel naţional;
    5) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    12. În scopul executării atribuțiilor sale, Consiliul este în drept:
    1) să formuleze propuneri cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii organelor de probaţiune;
    2) să identifice soluțiile optime asupra unor practici defectuoase în domeniul probațiunii.
    3) să solicite și să primească de la autoritățile publice și instituțiile responsabile informații necesare asupra problemelor identificate.
    13. Preşedintele Consiliului:
    1) conduce şi monitorizează activitatea Consiliului;
    2) asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului;
    3) stabileşte data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;
    4) conduce şedinţele Consiliului;
    5) stabileşte instituțiile care urmează a fi invitate la şedinţa Consiliului în funcţie de domeniul de activitate a acestora şi parteneriatele încheiate.
    14. Secretarul Consiliului:
    1) elaborează proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului şi îl prezintă preşedintelui Consiliului;
    2) invită la solicitarea preşedintelui Consiliului alţi reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor, organizaţiilor pentru participare la şedinţele Consiliului;
    3) informează membrii Consiliului despre data, ora, locul convocării şedinţei Consiliului şi transmite acestora ordinea de zi a şedinţei;
    4) pregătește materialele necesare pentru şedinţele Consiliului;
    5) expediază invitaţii de participare la şedinţa Consiliului;
    6) asigură implementarea deciziilor Consiliului;
    7) întocmește procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    8) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului şi deciziile adoptate de acesta.
    15. Membrii Consiliului sînt obligați:
    1) să participe la şedinţele Consiliului;
    2) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi alte informaţii care nu pot fi făcute publice conform legislaţiei;
    3) să se abţină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese sau de la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrul Consiliului îl informează în acest sens pe preşedintele Consiliului;
    4) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului.
IV. Obiectivele şi organizarea Consiliului
    16. Obiectivele Consiliului sînt următoarele:
    1) dezvoltarea şi promovarea parteneriatului între Inspectoratul Naţional de Probaţiune, autorităţile publice şi societatea civilă care activează în domeniul tangenţial probaţiunii;
    2) intensificarea dialogului şi schimbului de informaţii între organele de probaţiune, autorităţile publice şi societatea civilă care activează în domeniul tangenţial probaţiunii, asupra problemelor ce vizează aplicarea legislaţiei în domeniul probaţiunii;
    3) elaborarea şi implementarea celor mai bune metode şi practici în domeniul probaţiunii;
    4) examinarea unor situaţii şi practici defectuoase în vederea identificării soluţiilor eficiente pentru dezvoltarea sistemului de probaţiune.
    17. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza ordinei de zi, elaborate de către secretarul Consiliului conform propunerilor parvenite de la membri şi aprobate de preşedintele Consiliului.
    18. Fiecare membru al Consiliului este în drept să facă propuneri pentru ordinea de zi, cu prezentarea acestora secretarului, dar nu mai tîrziu decît cu o săptămînă înainte de data planificată a şedinţei. Ordinea de zi şi materialele necesare se distribuie membrilor cu cel tîrziu 3 zile lucrătoare înainte de data planificată a şedinţei.
    19. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, care sînt organizate semestrial. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    20. La şedinţe pot fi invitaţi experţi din partea altor instituţii inclusiv internaţionale şi reprezentanţi ai mass-media.
    21. Pentru examinarea unor probleme, Consiliul poate decide crearea unor grupuri de lucru de specialitate.
    22. Şedinţele Consiliului sînt consemnate în procese-verbale, care conţin informaţii referitoare la conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele şi deciziile adoptate, precum şi prezenţa membrilor Consiliului şi altor participanţi la şedinţă.
    23. Procesele-verbale ale şedinţelor semnate de secretarul Consiliului şi deciziile adoptate se aduc la cunoştinţă membrilor Consiliului în termen de 5 zile din momentul adoptării lor.
    24. În exercitarea atribuţiilor sale, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, Consiliul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    25. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele Consiliului.
    26. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru organele de probaţiune, autorităţile publice şi organizaţiile necomerciale care desfăşoară activitate tangenţială activităţii de probaţiune.
    27. Secretarul Consiliului prezintă în cadrul şedinţei o scurtă informaţie despre acţiunile întreprinse în baza deciziilor adoptate în şedinţele anterioare.
    28. Deciziile Consiliului precum şi informaţia cu privire la activitatea Consiliului se fac publice prin intermediul paginii web a Inspectoratului Naţional de Probaţiune, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 529 din 7 iulie 2017

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Consiliului raional
consultativ al probaţiunii

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile, componenţa, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii.
    2. Consiliul raional consultativ a probaţiunii (în continuare - Consiliul) este un organ colegial, instituit pe baze obşteşti, pentru optimizarea conlucrării organelor la realizarea unei politici unitare în sfera probaţiunii la nivel raional.
    3. În activitatea sa, Consiliul se călăuzeşte de Legea cu privire la probaţiune, de prevederile prezentului Regulament, precum şi de alte acte normative relevante activităţii de probaţiune.
II. Constituirea şi structura Consiliului
    4. Consiliul este format din conducerea Inspectoratului regional de probaţiune în circumscripţia teritorială a căruia îşi desfăşoară activitatea Biroul de probaţiune pe lîngă care se constituie Consiliul respectiv, şeful Biroului de probaţiune, reprezentanţii autorităţilor administrației publice locale şi societatea civilă care activează în domeniul tangenţial probaţiunii sau care au încheiate parteneriate/acorduri de colaborare cu organele de probaţiune.
    5. Participarea în calitate de membru al Consiliului este voluntară şi deschisă pentru toate autorităţile publice, precum şi pentru societatea civilă, inclusiv internaţională care activează în domeniul tangențial probaţiunii.
    6. Componenţa Consiliului este stabilită în baza confirmărilor de participare la şedinţele Consiliului, remise Biroului de probaţiune la invitaţiile de participare expediate.
    7. Invitaţiile de participare se remit cel tîrziu cu 14 zile înainte de data desfăşurării primei şedinţe. Invitaţiile de participare se expediază la adresa:
    1) Judecătoriei, din circumscripţia teritorială de activitate a Biroului de probaţiune, pe lîngă care se constituie Consiliul;
    2) Procuraturii raionale;
    3) Consiliului raional;
    4) Primăriei localităţii unde îşi are sediul Biroul de probaţiune;
    5) Instituţiei penitenciare, dacă există în circumscripţia teritorială de activitate a Biroului de probaţiune;
    6) Direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional din circumscripţia teritorială a Biroului de probaţiune;
    7) Agenţiei teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    8) Inspectoratului de poliţie al Inspectoratului General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne din circumscripția teritorială de activitate a Biroului de probaţiune, pe lîngă care se constituie Consiliul;
    9) Direcţiei educaţie, tineret şi sport a Consiliului raional din circumscripţia teritorială a Biroului de probaţiune;
    10) Centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie şi Centrelor de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali;
    11) Organizaţiilor necomerciale, precum şi organizaţiilor internaţionale care activează în domeniul tangențial probaţiunii în circumscripţia teritorială de activitate a Biroului de probaţiune.
    8. Cu acordul membrilor Consiliului pot participa şi alte persoane cointeresate care nu au confirmat prezenţa dar s-au prezentat la şedinţă.
    9. În cazul eliberării din funcţie sau imposibilităţii de prezentare la şedinţe a membrilor Consiliului care dețin această calitate în virtutea funcțiilor, instituţia împuterniceşte o altă persoană.
    10. Conducerea şi secretariatul Consiliului se asigură de către Biroul de probaţiune pe lîngă care se constituie Consiliul. Preşedintele şi secretarul Consiliului se desemnează prin Ordinul directorului Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
III. Atribuţiile, drepturile şi obligațiile Consiliului
    11. Consiliul are următoarele atribuții:
    1) oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul probaţiunii;
    2) formularea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Biroului de probaţiune din circumscripţia stabilită;
    3) acordarea asistenţei în promovarea politicilor de susţinere şi dezvoltare a Biroului de probaţiune din circumscripţia stabilită;
    4) examinarea unor cazuri particulare relevante activităţii de probaţiune;
    5) promovarea asigurării drepturilor subiecţilor probaţiunii la nivel raional;
    6) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    12. În scopul executării atribuțiilor sale, Consiliul este în drept:
    1) să formuleze propuneri cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Biroului de probaţiune din circumscripţia stabilită;
    2) să identifice soluțiile optime asupra unor practici defectuoase în domeniul probațiunii;
    3) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice locale și instituțiile responsabile informațiile necesare asupra problemelor identificate.
    13. Preşedintele Consiliului:
    1) conduce şi monitorizează activitatea Consiliului;
    2) asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului;
    3) stabileşte data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;
    4) conduce şedinţele Consiliului;
    5) stabileşte instituțiile, care urmează a fi invitate la şedinţa Consiliului în funcţie de domeniul de activitate a acestora şi parteneriatele încheiate.
    14. Secretarul Consiliului:
    1) elaboreză proiectul ordinii de zi a şedinţei şi îl prezintă preşedintelui Consiliului;
    2) invită la solicitarea preşedintelui Consiliului alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor, precum şi organizaţiilor internaţionale pentru participare la şedinţele Consiliului;
    3) informează membrii Consiliului despre data, ora, locul convocării şedinţei Consiliului şi transmite acestora ordinea de zi a şedinţei;
    4) pregăteşte materialele necesare pentru şedinţele Consiliului;
    5) expediază invitaţii de participare la şedinţa Consiliului;
    6) asigură implementarea deciziilor Consiliului;
    7) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    8) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului şi deciziile adoptate de acesta.
    15. Membrii Consiliului sînt obligați:
    1) să participe la ședințele Consiliului;
    2) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi alte informaţii care nu pot fi făcute publice conform legislaţiei;
    3) să se abţină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese sau de la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrul Consiliului îl informează în acest sens pe preşedintele Consiliului;
    4) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului.
IV. Obiectivele şi organizarea Consiliului
    16. Obiectivele Consiliului sunt următoarele:
    1) dezvoltarea şi promovarea parteneriatului între Biroul de probaţiune din circumscripția stabilită, autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă care activează în domeniul tangențial probaţiunii în circumscripţia de activitate a Biroului de probaţiune pe lîngă care se constituie Consiliul;
    2) intensificarea dialogului şi schimbului de informaţii între Biroul de probaţiune din circumscripția stabilită, autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă care activează în domeniul tangențial probaţiunii, asupra problemelor ce vizează aplicarea legislaţiei în domeniul probaţiunii;
    3) elaborarea şi implementarea celor mai bune metode şi practici în domeniul probaţiunii;
    4) examinarea unor situaţii şi practici defectuoase în vederea identificării soluţiilor eficiente pentru dezvoltarea sistemului de probaţiune în circumsripţia teritorială de activitate a Biroului de probaţiune, pe lîngă care se constituie Consiliul.
    17. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza ordinei de zi, elaborate de către secretarul Consiliului conform propunerilor parvenite de la membri şi aprobate de preşedintele Consiliului.
    18. Fiecare membru al Consiliului este în drept să facă propuneri pentru ordinea de zi a şedinţei, cu prezentarea acestora secretarului, nu mai tîrziu decît cu o săptămînă înainte de data planificată a şedinţei. Ordinea de zi a şedinţei şi materialele necesare se distribuie membrilor cu cel tîrziu 3 zile lucrătoare înainte de data planificată a şedinţei.
    19. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, care sînt organizate semestrial. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    20. La şedinţe pot fi invitaţi experţi din partea altor instituţii inclusiv internaţionale şi reprezentanţi mass-media.
    21. Pentru examinarea unor probleme, Consiliul poate decide crearea unor grupuri de lucru de specialitate.
    22. Şedinţele Consiliului sînt consemnate în procese-verbale, care conţin informaţii referitoare la conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele şi deciziilor adoptate, precum şi prezenţa membrilor Consiliului şi altor participanţi la şedinţă.
    23. Procesele-verbale ale şedinţelor semnate de secretarul Consiliului şi deciziile adoptate se aduc la cunoştinţă membrilor Consiliului în termen de 5 zile din momentul adoptării hotărîrii.
    24. În exercitarea atribuţiilor sale, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, Consiliul adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    25. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    26. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru Biroul de probațiune din circumscripția stabilită, autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile necomerciale din circumscripţia teritorială de activitate a Biroului de probaţiune, pe lîngă care se constituie Consiliul.
    27. Secretarul Consiliului prezintă în cadrul şedinţei o scurtă informaţie despre acţiunile întreprinse în baza deciziilor adoptate în şedinţele anterioare.
    28. Deciziile Consiliului, precum şi informaţia cu privire la activitatea Consiliului, se publică prin intermediul paginii web a Inspectoratului Naţional de Probaţiune, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.