HGO594/2017
ID intern unic:  370968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  26.07.2017
cu privire la restructurarea administrației
 publice centrale de specialitate
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 683
    În temeiul art. 7 lit. c) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412) şi art.10 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), cu modificările şi completările ulterioare, precum și în scopul executării prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.189 din 21 iulie 2017 privind aprobarea Listei ministerelor, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se modifică denumirea Ministerului Economiei în Ministerul Economiei și Infrastructurii, care se reorganizează prin absorbția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, devenind succesor de drepturi și obligații al acestora.
    2. Se transferă competențele în domeniul construcțiilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor la Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    3. Se modifică denumirea Ministerului Culturii în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care se reorganizează prin absorbția Ministerului Educației și a Ministerului Tineretului și Sportului, devenind succesor de drepturi și obligații al acestora.
    4. Se modifică denumirea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care se reorganizează prin absorbția Ministerului Sănătății, devenind succesor de drepturi și obligații al acestuia.
    5. Se modifică denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care se reorganizează prin absorbția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Ministerului Mediului, devenind succesor de drepturi și obligații al acestora.
    6. Personalul ministerelor absorbite ca rezultat al procesului de reorganizare urmează să-și continue activitatea în cadrul ministerelor absorbante pînă la aprobarea structurii, efectivului-limită și a statului de personal ale acestora.
    Modificarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului ministerelor supuse reorganizării se efectuează după avizarea şi înregistrarea de către Cancelaria de Stat a statului de personal al acestora.
    Disponibilizarea personalului din ministere, ca urmare a reorganizării, se va efectua în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislația muncii.
    7. Transmiterea integrală a patrimoniului către ministerele absorbante se va efectua în baza Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    8. Ministerele:
    1) în conformitate cu structura-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, în termen de 20 de zile de la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor prezenta Guvernului spre examinare, în modul stabilit, structura, efectivul-limită și regulamentele lor de organizare și funcționare;
    2) în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii Guvernului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale ministerului, vor aproba și vor prezenta spre avizare Cancelariei de Stat statele de personal;
    3) în termenele stabilite de legislație, vor asigura înregistrarea schemelor de încadrare la Ministerul Finanțelor;
    4) în termen de 5 zile de la data înregistrării de către Cancelaria de Stat a statului de personal, vor prezenta Ministerului Finanțelor necesarul de mijloace financiare în contextul reorganizărilor și restructurărilor stabilite;
    5) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor prezenta Cancelariei de Stat propuneri de ajustare a actelor normative ale Parlamentului și, respectiv, ale Guvernului în contextul modificării listei ministerelor;
    6) vor solicita Agenției Servicii Publice efectuarea modificărilor necesare în registrele de stat în conformitate cu legislația;
    7) vor întreprinde măsurile necesare conform legislației în vederea transmiterii în administrarea Agenției Proprietății Publice a întreprinderilor de stat în care exercită funcția de fondator și în vederea rezilierii contractelor de cesionare (transmitere) a exercitării drepturilor de acționar și de administrare a proprietății de stat în societățile comerciale, încheiate cu Agenția Proprietății Publice.
    9. Ministerul Finanțelor:
    1) ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice centrale de specialitate, va prezenta Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocațiilor, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, între ministere, alte autorități administrative centrale și structuri organizaționale din sfera lor de competență;
    2) în baza propunerilor înaintate de ministere, în conformitate cu pct. 8 subpct. 4), va elabora și va prezenta Guvernului spre examinare proiectul hotărîrii Guvernului privind repartizarea mijloacelor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 în scopul implementării Strategiei de reformă a administrației publice.
    10. Pînă la intrarea în vigoare a proiectului de hotărîre a Guvernului prevăzut la pct. 9 subpct. 1), se autorizează membrii Guvernului, conducători ai ministerelor absorbante, să gestioneze alocațiile aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru ministerele absorbite în conformitate cu reorganizările prevăzute în prezenta hotărîre.
    11. Cancelaria de Stat:
    1) cu suportul Centrului de Implementare a Reformelor, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, în baza propunerilor înaintate de către ministere conform pct. 8 subpct. 5), va prezenta Guvernului spre examinare proiectele actelor normative respective;
    2) în termen de 5 zile de la data recepţionării, va aviza şi va înregistra statele de personal ale ministerelor.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Nr. 594. Chişinău, 26 iulie 2017.