HGC595/2017
ID intern unic:  370969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 595
din  26.07.2017
pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea ministerului
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 265-273     art Nr : 684
    În temeiul art.22 alin.(2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Planul de acţiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1351 din 15 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, art.1452), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Structura-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului (se anexează).
    2. Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea ministerelor vor fi elaborate conform Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului, aprobată prin prezenta hotărîre.
    3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului, structurii şi efectivului-limită, listelor autorităţilor administrative, instituţiilor subordonate şi efectivului-limită ale acestora se va efectua printr-o hotărîre de Guvern unică.
    4. Pînă la aprobarea actului normativ prevăzut la pct.3, ministerul are obligaţia să prezinte proiectul acestuia spre avizare Cancelariei de Stat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    6. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art.1407);
    2) Hotărîrea Guvernului nr.985 din 19 octombrie 2010 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1098).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                            Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 595. Chişinău, 26 iulie 2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 595
din 26 iulie 2017

STRUCTURA-TIP
a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului
I . DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea ministerului (se indică denumirea organului central de specialitate al statului) (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.
    2. Ministerul (se indică denumirea organului central de specialitate al statului) (în continuare – minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale (şi bancare – în cazul Ministerului Finanțelor), precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Guvern.
II . MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE
MINISTERULUI
    5. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative şi de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    (se vor indica domeniile de activitate specifice fiecărui minister).
    7. Funcţiile de bază ale ministerului sînt:
    1) elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial;
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    3) realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care ministerul are calitatea de fondator;
    8) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru, cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiștilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultațiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) dacă angajaţii ministerului au statut de agent constatator, în condiţiile Codului contravențional – să constate/examineze contravenții, în limitele competențelor legale, şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării încălcărilor;
    6) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv servicii publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    7) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    8) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    9) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    10) să solicite accesul şi să obțină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    11) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    12) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    13) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    14) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    15) să exercite şi alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, determină căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate ministerului pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit de Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, precum și modul de înlocuire a secretarului general de stat și a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea ministerului;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul ministerului activează un secretar general de stat și secretari de stat, care dețin statut de funcționari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcție pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    Numărul secretarilor de stat este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale Guvernului date în competența ministerului.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor și a planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor și planurilor ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale ministerului și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la ședințele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    10) în temeiul delegării, reprezintă ministerul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile, cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    11) asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale ministerului, precum și întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de minister;
    13) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorități administrative centrale și autorități publice, dacă acestea au tangență cu domeniile de activitate încredințate ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuții stabilite de prezentul Regulament ori încredințate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat și/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul din secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea ministerului.
    16. În cadrul ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (președintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului, precum și conducători ai structurilor organizaționale din sfera de competență a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componența numerică și nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componența colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile.
    19. Colegiul examinează în ședințele sale chestiuni privind organizarea activității ministerului în vederea promovării politicii în domeniul de activitate gestionat, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării pronosticurilor de perspectivă și de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. De asemenea, colegiul discută chestiuni ce țin de activitatea autorităților administrative din subordinea ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale ministerului și ale autorităților administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. Structura, inclusiv organigrama, și efectivul-limită al ministerului, lista autorităţilor administrative, inclusiv a serviciilor publice desconcentrate, precum şi a instituţiilor publice în care ministerul are calitatea de fondator se aprobă în anexa la actul normativ prin care se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea ministerului.
    22. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    23. Corespondenţa ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    24. Semnăturile pe actele oficiale ale ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    25. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, mediul de afaceri şi societatea civilă.
    26. În cadrul ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr.1
la Structura-tip a Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea
ministerului

Structura-tip a ministerului
    Ministru
    Cabinetul ministrului
    Secretarul general de stat
    Secretarii de stat
    Subdiviziunea structurală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Subdiviziunea structurală audit intern
    Subdiviziunea structurală probleme speciale
    Subdiviziunile structurale de profil pentru elaborarea politicilor
    Subdiviziunea structurală cu funcţii de suport*:
    - subdiviziunea structurală resurse umane;
    - subdiviziunea structurală financiar-administrativă;
    - subdiviziunea structurală responsabilă de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    - subdiviziunea structurală managementul documentelor;
    - subdiviziunea structurală juridică;
    - subdiviziunea structurală informare şi comunicare cu mass-media.
    Notă: La instituirea subdiviziunilor structurale ale ministerului se vor respecta normele inserate în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
    * Personalul subdiviziunii structurale cu funcţii de suport nu va depăşi 30% din efectivul-limită aprobat pentru minister.
    La decizia conducătorului ministerului, subdiviziunile structurale componente ale subdiviziunii structurale cu funcţii de suport pot fi organizate în mod diferit de cel expus în prezenta anexă, fără a depăşi numărul maxim al acestora, în funcţie de domeniile şi funcţiile ministerului, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

    anexa nr.2