OMJ622/2017
ID intern unic:  371086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 622
din  03.08.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul
de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional
și Regulamentului cu privire la stagiul profesional
efectuat de către notarul stagiar
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 1573
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1244 din 04.08.2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI
    În temeiul art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (6) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar, conform anexei nr. 2.
    2. Notarii stagiari care au început stagierea conform prevederilor Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat continuă stagiul profesional în conformitate cu dispozițiile acesteia.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                            Vladimir CEBOTARI

    Nr. 622. Chişinău, 3 august 2017.


Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului justiției
nr. 622 din 3 august 2017

REGULAMENT
privind condiţiile şi modul de desfăşurare
a concursului de admitere la stagiul profesional
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabilește modul și condițiile de admitere și desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional (în continuare - concurs), etapele, probele concursului, procedura de evaluare și promovare a concursului, soluționarea contestațiilor și aprobarea rezultatelor concursului.
    2. La concurs se scot locurile planificate și actualizate de Ministerul Justiției, după consultarea Camerei Notariale, conform metodologiei de planificare şi actualizare a numărului de notari stagiari.
    3. Concursul se organizează de către Ministerul Justiţiei la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în an și se susține în fața Comisiei de licențiere.
II. Admiterea la concurs, condițiile
de desfășurare a concursului
    4. Informația cu privire la concurs se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia cu cel puţin 45 de zile lucrătoareînainte de data desfășurării concursului.
    5. Persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 69 nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor și doresc să participe la concurs depun la Ministerul Justiţiei cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data concursului, dosarul de concurs, care include:
    1) cerere de înscriere la concurs în care se indică datele de contact ale candidatului, inclusiv  poșta electronică;
    2) curriculum vitae
    3) copia  buletinului de identitate;
    4) copia diplomei de studii superioare de licenţă în drept sau a unui act de studii echivalent;
    5) copia diplomei de doctor în drept, după caz;
    6) scrisoarea de recomandare, dovadă a reputației ireproșabile, după caz de la angajator, instituția de învățămînt superior, organizație profesională sau altele asemenea;
    7) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    8) certificatul medical;
    9) declaraţia pe propria răspundere că din momentul admiterii la stagiul profesional nu va fi angajat în cîmpul muncii şi nu va desfăşura activităţi specificate de Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor ca fiind incompatibile cu profesia de notar;
    10) declaraţia pe propria răspundere că nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară, care împiedică exercitarea activității de notar.
    6. Actele prevăzute la pct. 5 subpct. 3) – 5) se depun împreună cu originalele. Secretarul Comisiei de licențiere verifică corespunderea actelor depuse în copii cu originalele și prezența în dosar a tuturor actelor. În cazul în care, dosarul de participare la concurs nu este complet solicită candidatului completarea cu actele lipsă și indică termenul de prezentare a acestora. Dacă candidatul nu prezintă în termen de 3 zile lucrătoare actele solicitate, dosarul de participare la concurs se restituie.
    7. Cu cel puțin 10 de zile lucrătoareînainte de desfășurarea concursului, Comisia de licențiere se întrunește în ședință pentru a verifica dosarele de participare la concurs și a decide asupra admiterii candidaților la concurs. După verificarea dosarelor de participare la concurs Comisia de licențiere atribuie fiecărui candidat calificativul „admis” sau după caz „respins”.
    8. Ședința Comisiei de licențiere pentru verificarea dosarelor de participare la concurs se consemnează în proces-verbal, care se semnează de către secretarul și președintele acesteia și conține:
    1) data, ora, locul desfășurării ședinței;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei prezenți la ședință;
    3) numele, prenumele candidaților admiși la concurs;
    4) numele, prenumele candidaților ale căror dosare de participare la concurs au fost respinse, motivele respingerii.
    9. În cel mult 2 zile lucrătoare de la verificarea tuturor dosarelor de participare la concurs, Comisia de licențiere adoptă hotărîrea privind admiterea la concurs care conține numele, prenumele tuturor candidaților cărora le-a fost atribuit calificativul „admis”.
    10. Hotărîrea privind admiterea la concurs se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare.
    11. Candidatului căruia i-a fost atribuit calificativul „respins” se expediază decizia motivată a Comisiei de licențiere de respingere a dosarului de participare la concurs, care conține:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la concurs;
    3) numele, prenumele candidatului care nu a fost admis la concurs;
    4) motivele pentru care candidatul nu a fost admis la concurs.
    12. Decizia motivată de respingere a dosarului de participare la concurs se expediază la adresa electronică a candidatului, indicată în cererea de înscriere la concurs, în termen de 1 zi lucrătoare de la emitere.
    13. Candidatul care nu este de acord cu decizia de respingere a dosarului de participare la concurseste în drept să depună la Ministerul Justiției, în scris sau prin poșta
electronică, o contestație în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare recepționării deciziei, sub sancțiunea decăderii din drept.
    14. Contestația se examinează, în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționare, de către Comisia de contestație care se constituie ad-hoc prin ordinul ministrului justiţiei din 3 membri: 2 desemnați de Ministerul Justiţiei și 1 desemnat de Camera Notarială. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestație persoanele care au participat la verificarea dosarelor de participare la concurs. Contestațiile se transmit Comisiei de contestație însoțite de dosarele de participare la concurs ale candidaților.
    15.În termen de 1 zi  lucrătoarede la expirarea termenului prevăzut la pct. 13, Comisiei de contestație i se transmit contestațiile însoțite de dosarele de participare la concurs ale candidaților.
    16. Comisia de contestație, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii contestațiilor şi dosarelor de participare la concurs ale candidaţilor, se întrunește în ședință în vederea soluționării acestora.
    17. Ședințele Comisiei de contestație sunt deliberative dacă la ele participă toți membrii. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor. Secretariatul Comisiei de contestație se asigură de către Ministerul Justiției.
    18. Ședința Comisiei de contestație se consemnează în proces-verbal conform structurii prevăzute la pct. 8, care se semnează de către secretarul și membrii acesteia.
    19. Comisia de contestație, în termen de 1 zi  lucrătoare de la data ședinței, adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, care conține nominalul candidaților care după examinarea contestațiilor sunt admiși la concurs.
    20. Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor se aduce la cunoștința ministrului justiției, Comisiei de licenţiere și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare.
    21. În cel mult 2 zile lucrătoare de la data ședinței, Comisia de contestație remite fiecărui candidat la adresa electronică, indicată în cererea de înscriere la concurs, decizia motivată privind respingerea dosarelor de participare la concurs. Decizia Comisiei de contestație se semnează de toți membrii acesteia și include:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de contestație;
    3) numele, prenumele candidatului al cărui dosar de participare la concurs a fost respins;
    4) motivele indicate în contestație de către candidat;
    5) motivele Comisiei de contestație pentru care candidatul nu a fost admis la concurs.
III. Etapele și probele concursului
    22. Concursul se constituie din două probe, care se susțin în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau computerizat.
    23. Prima probă este de decădere și constă în susținerea de către candidat a unui test grilă, iar a doua probă constă în expunerea răspunsului la trei subiecte teoretice.
    24. Tematica şi bibliografia pentru prima și a doua probă al concursului se elaborează de Comisia de licenţiere. La elaborare tematicii şi bibliografiei, Comisia de licențiere poate consulta profesori titulari în drept.
    25. Tematica şi bibliografia concursului se aprobă anual, în primul trimestru, de către Consiliul Camerei Notariale și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.
    26. Subiectele pentru prima și a doua probă ale concursului se elaborează de Comisia de licenţiere în concordanță cu tematica şi bibliografia publicată, potrivit următoarelor reguli:
    1) să nu conţină probleme controversate în doctrina dreptului sau practica notarială;
    2) testul grilă să conţină întrebări cu o singură variantă corectă de răspuns;
    3) să fie formulate clar, cu sens neechivoc şi obiectiv, astfel încît să nu lase loc de interpretări ori să cuprindă două variante de răspuns ce pot fi considerate corecte;
    4) să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii concursului și să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei;
    5) timpul alocat rezolvării să nu depășească timpul alocat desfășurării probei concursului.
    27. Testul grilă are drept scop verificarea cunoștințelor candidatului în domeniul legislației aplicabile activității notariale.
    28. Testul grilă este compus din 400 de subiecte selectate din cele 1000 publicate pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. Fiecare test grilă trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 1/3 de subiecte din dreptul civil, 1/3 de subiecte din dreptul familiei, dreptul funciar, dreptul afacerilor, 1/3 de subiecte din dreptul procesual civil, dreptul internațional privat.
    29. Testul grilă este identic pentru toți candidații prezenți la concurs. Candidatul selectează prin bifare varianta de răspuns pe care o consideră corectă. După bifarea unei variante de răspuns, candidatul nu este în drept să-și modifice opțiunea. În cazul în care nu este bifată nici o variantă de răspuns sau sunt bifate cel puțin 2 variante de răspuns, răspunsul candidatului se consideră greșit.
    30. Proba a doua are drept scop verificarea cunoștințelor candidatului din domeniul dreptului civil și constă din răspunsul la 3 întrebări teoretice, care se selectează de către Comisia de licențiere cu cel mult 1 oră înaintea începerii acesteia.
    31. Cele 3 întrebări teoretice se selectează aleatoriu, prin tragere la sorți, de Comisia de licențiere sau de sistemul informațional automatizat, din întrebările formulate din diferite domenii ale dreptului civil.
IV. Desfășurarea concursului
    32. Locul, data şi ora desfășurării probelor concursului se stabilesc de preşedintele Comisiei de licenţiere şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
    33. Proba a doua a concursului se desfăşoară în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data desfășurării primei probe.Candidatul care nu a promovat prima probă nu este admis la proba a doua.
    34. Durata fiecărei probe este de 3 ore astronomice.
    35. Sala în care se desfășoară concursul se pregăteşte cu cel puţin o oră înainte de începerea fiecărei probe. Accesul candidaţilor în sala în care se desfășoară concursul se efectuează în baza buletinului de identitate şi a listei candidaţilor admişi la concurs, după caz, a listei candidaților care au promovat prima probă.
    36. Prezenţa candidatului la concurs se confirmă prin semnătura acestuia în drept cu numele său pe lista candidaţilor admişi la concurs. Neprezentarea candidatului atrage eliminarea sa din concurs.
    37. Se interzice accesul în sala în care se desfășoară concursul a candidaților și/sau a oricăror altor persoane care nu participă la organizarea și desfășurarea concursului după ora stabilită pentru începerea fiecărei probe. După intrarea în sala de desfășurare a concursului pînă la predarea lucrării, candidatul nu o poate părăsi pentru ca apoi să revină, decît pentru situații excepționale, însoțit de un membru al Comisiei de licențiere.
    38. Se interzice candidaților purtarea de dialoguri sau efectuarea oricăror alte activități care duc la perturbarea desfășurării concursului, deţinerea sau folosirea surselor de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    39. Se interzice membrilor Comisiei de licențiere să dea consultații candidaților,  să utilizeze telefoanele mobile sau a alte mijloace de comunicare la distanţă pe întreaga perioadă de desfășurare a probelor.
    40. Candidatul care efectuează pe lucrare însemnări evidente, în scopul identificării acestuia, se sancționează prin anularea lucrării şi este eliminat din concurs.
    41. Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă se sancționează cu eliminarea din sala în care se desfășoară concursul. Acest fapt se consemnează în proces-verbal, iar pe lucrare se înscrie mențiunea „anulat”.
    42. Pentru susținerea probelor, Comisia de licențiere pune la dispoziția candidaților pixuri și hîrtie. Sub sancțiunea anulării lucrării și, după caz, a rezultatelor concursului, se interzice utilizarea altor pixuri și redactarea lucrărilor pe alte seturi de hîrtie decît pe cele puse la dispoziția candidaților de Comisia de licențiere. Fiecare set de subiecte repartizat candidaților se semnează de președintele și secretarul Comisiei de licențiere. În cazul în care testul grilă se susține pe suport de hîrtie, acesta se sigilează și se semnează de președintele și secretarul Comisiei de licențiere.
    43. La începutul fiecărei probe candidatul completează fişa de examinare, conform anexei nr. 1, care conține numele, prenumele, semnătura candidatului și data completării.
    44. Secretarul Comisiei de licenţiere anunţă ora la care începe fiecare probă și avertizează candidații cu 15 minute înainte despre expirarea timpului acordat.
    45. Expunerea răspunsului la proba scrisă începe cu primul subiect şi continuă în ordinea subiectelor, pe ambele pagini ale foii, fără discontinuitate. Scrisul trebuie să fie lizibil, se admit numai prescurtările unanim recunoscute. Corectarea greșelilor se efectuează prin tăierea fragmentului greșit cu o linie orizontală.
    46. La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului acordat fiecărei probe, candidatul este obligat să predea lucrarea secretarului Comisiei de licenţiere. Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către secretarul Comisiei de licenţiere şi semnarea de către candidat despre faptul predării lucrării în lista candidaţilor admişi la concurs. Dacă la verificarea stării lucrării, secretarul Comisiei de licenţiere constată că lucrarea este redactată cu alt pix, pe alte hîrtii decît cele puse la dispoziția candidatului de Comisia de licențiere, este desigilată sau deteriorată sau a fost comisă o altă abatere vădită de la procedură, Comisia de licențiere o anulează și înscrie mențiunea corespunzătoare în proces-verbal.
    47. După predarea lucrării, candidatul părăsește sala în care se desfășoară concursul, iar revenirea acestuia se interzice pînă la încheierea tuturor formalităților de concurs. La ieșirea din sala în care se desfășoară concursul candidatul nu este în drept să ia cu sine foi de răspuns, subiecte sau ciorne. Toate colile de hîrtie primite se restituie Comisiei de licențiere.
    48. După predarea lucrărilor de către toți candidaţii, în sala în care se desfășoară concursul, secretarul Comisiei de licențiere aplică pe lucrări cifrul în baza fişei de examinare. Cifrul respectiv se indică pe lucrare, în spațiul special delimitat pe prima filă şi în fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de lucrări şi se introduc într-un plic sigilat, semnat de președintele și secretarul Comisiei de licențiere.
    49. După verificarea lucrărilor, plicul cu fişele de examinare se desigilează de președintele Comisiei de licențiere.
    50. Procedura de desfășurare a probelor concursului se consemnează în proces-verbal și poate fi înregistrată audio sau video.
    51. Secretarul Comisiei de licențiere este responsabil pentru securitatea lucrărilor, plicului cu fișele de examinare și, după caz, suportului magnetic pe care este înregistrată procedura de desfășurare a probelor concursului.
V. Evaluarea și promovarea concursului
    52. Pentru evaluarea probelor concursului, Comisia de licențiere se întrunește în ședință imediat după desfășurarea fiecărei probe a concursului.Ședințele Comisiei de licențiere pentru evaluarea probelor concursului se consemnează în proces-verbal și pot fi  înregistrate audio sau video.
    53. Lucrările care conțin însemnări evidente efectuate în scopul identificării candidatului nu se evaluează. Pe lucrare, în borderoul de notare, și în centralizatoare se înscrie mențiunea „anulat”.  Decizia în acest caz se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.
    54. Pentru verificarea primei probe, Comisia de licențiere stabilește un test grilă model cu răspunsurile corecte la fiecare întrebare, prin prisma căruia verifică toate testele grilă completate de fiecare candidat. În cazul susținerii testului grilă computerizat, sistemul informațional automatizat generează răspunsurile corecte.
    55. Se consideră că a promovat prima probă a concursului candidatul care a răspuns corect la cel puţin 350 de subiecte din cele 400 incluse  în testul grilă.
    56. Lucrările probei a doua se evaluează separat de fiecare membru al Comisiei de licențiere cu note de la 1 la 10 pentru fiecare subiect al lucrării și se includ în borderoul de notare prevăzut în anexa nr.2. În temeiul acestora se calculează nota medie acordată de către membrul respectiv al Comisiei de licențiere.
    57. Notele acordate de fiecare membru al Comisiei de licențiere fiecărui candidat se includ în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3 și în temeiul acestora se calculează media la proba scrisă a fiecărui candidat. Centralizatorul comun se semnează de secretarul Comisiei de licențiere.
    58. Mediile de concurs se calculează pînă la nivelul sutimilor.
    59. După completarea centralizatorului comun, lucrările se descifrează și rezultatele concursului se indică în centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 4, care se semnează de secretarul Comisiei de licențiere.
    60. Media minimă de promovare a celei de a doua probă a concursului este 8,00 cu condiția că nota obținută la fiecare subiect nu este mai mică de 7,00.
    61. Pe baza centralizatorului nominal se întocmește tabelul de totalizare a rezultatelor  concursului, prevăzut în anexa nr.5, care se semnează pe fiecare filă de secretarul Comisiei de licențiere.
    62. Promovarea concursului se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba a doua și în limita locurilor vacante de notari stagiari existente la data desfășurării concursului.
    63. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut o medie egală, se consideră cîștigător al concursului candidatul care a acumulat numărul mai mare de răspunsuri corecte la prima probă. În cazul în care candidații au aceeași medie la proba a doua și același număr de răspunsuri corecte la prima probă se consideră că a promovat concursul candidatul care are o medie mai mare în actul de studii superioare prezentat conform pct. 5. subpct.4).
    64. După încheierea procedurii de evaluare a celei de a doua probă a concursului, Comisia de licenţiere adoptă hotărîrea privind rezultatele concursului, care se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării și conține numele, prenumele  și nota obținută de candidații care au promovat concursul și sunt admiși la stagiul profesional.
    65. Pentru fiecare candidat care nu a promovat concursul, Comisia de licențiere întocmește separat o decizie motivată de nepromovare a concursului, în care se indică:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la concurs;
    3) numele, prenumele candidatului care nu a promovat concursul;
    4) motivele pentru care candidatul nu a promovat concursul;
    66. Decizia motivată de nepromovare a concursului se expediază candidatului la adresa electronică, indicată în cererea de înscriere la concurs, în ziua publicării hotărîrii Comisiei de licențiere privind rezultatele concursului.
VI. Soluționarea contestațiilor
    67. Candidatul care nu este de acord cu decizia motivată de nepromovare a concursului poate depune o contestație la Ministerul Justiției, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționare, sub sancțiunea decăderii din drept. Contestația se depune în formă scrisă sau prin poșta electronică indicată de către candidat în cererea de înscriere la concurs.
    68. Candidatul poate contesta rezultatul obținut la prima probă, media de la a doua probă, precum și aspectele privind procedura de organizare și desfășurare a concursului.
    69. Contestaţiile se examinează de Comisia de contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare din data recepționării.
    70. Comisia de contestaţie se constituie ad-hoc prin ordinul ministrului justiţiei, din 3 membri: 2 desemnați de Ministerul Justiţiei şi 1 desemnat de Camera Notarială. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestaţie persoanele care au participat la verificarea probelor şi adoptarea hotărîrii privind rezultatele concursului. Lucrările de secretariat ale Comisiei de contestație se asigură de Ministerul Justiției.
    71. Secretarul Comisiei de licențiere predă lucrările care se contestă, în baza actului de predare-primire, secretarului Comisiei de contestație, care efectuează recifrarea acestora. Cifrul respectiv se indică pe lucrare, în spațiul special delimitat pe prima filă şi în fişa de reexaminare.
    72. Comisia de contestație examinează contestațiile depuse și reevaluează lucrările conform acelorași reguli privind procedura de evaluare.
    73. La reevaluarea lucrărilor, Comisia de contestație nu poate micșora media inițială obținută de candidat.
    74. În cazul în care se contestă procedura de organizare și desfășurare a concursului, Comisia de contestație după examinarea contestației sesizează Comisia de licențiere în vederea examinării posibilității anulării rezultatelor concursului.
    75. Comisia de contestație adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele examinării contestațiilor,care conține nominalul candidaților a căror rezultat la prima probă sau media de la a doua probă au fost majorate. Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor se semnează de toți membrii și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    76. Dacă în urma examinării contestației, rezultatul obținut la prima probă sau media de la a doua probă a concursului se mențin, despre acest fapt este informat candidatul prin decizia Comisiei de contestație semnată de toți membrii. Decizia Comisiei de contestație se expediază candidatului la adresa electronică, indicată în cererea de înscriere la concurs, în ziua publicării hotărîrii cu privire la rezultatele examinării contestațiilor.
    77. Deciziile Comisiei de contestaţie privind examinarea contestațiilor referitor la rezultatele probelor concursului sunt definitive.
VII. Aprobarea rezultatelor
    78. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea hotărîrii cu privire la rezultatele contestațiilor, Comisia de licențiere se întrunește în ședință pentru a aproba rezultatele concursului.
    79. Hotărîrea Comisiei de licențiere pentru aprobarea rezultatelor concursului de admitere la stagiu conține lista cu rezultatele finale ale concursului, în care se menționează, pentru fiecare candidat admis la concurs, media obţinută la proba scrisă inclusiv după soluţionarea contestaţiilor.
    80. În cazul anulării rezultatelor concursului de admitere la stagiu, Ministerul Justiției organizează, conform acelorași reguli, un nou concurs.
    81. Hotărîrea Comisiei de licențiere pentru aprobarea rezultatelor concursului de admitere la stagiul se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    82. Dacă după două ședințe, Comisia de licențiere nu aprobă rezultatele concursului, acestea se validează prin ordinul ministrului justiției.


Anexa nr. 1

la Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare

a concursului de admitere la stagiul profesionalFIȘA DE EXAMINARE

 

Proba concursului _______________________________

 
 
_______________________________________________

(numele, prenumele, semnătura candidatului)

 
_______________________________________________

(data susţinerii probei)

 
_______________________________________________
(începutul probei)
 
_______________________________________________
(sfîrşitul probei)
 
_______________________________________________
(cifrul lucrării)
 
 
 
_______________________________________________

(semnătura secretarului Comisiei de licențiere)

 

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare

a concursului de admitere la stagiul profesional 
BORDEROUL DE NOTARE
 
Nr.
crt.
Numele și prenumele candidatului
Subiectul 1
Subiectul 2
Subiectul 3
Notă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul rîndurilor corespunde numărului candidaților.

 

        Membrul Comisiei de licențiere:

    _______________________________

    (numele şi prenumele, semnătura)

 
 
Anexa nr. 3

la Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare

a concursului de admitere la stagiul profesional

 
 
CENTRALIZATORUL COMUN
 
Numărul de ordine al lucrării
Membrul
1
Membrul
 2
Membrul
3
Membrul
4
Membrul
5
Membrul
6
Membrul
7

Media la proba scrisă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Numărul rîndurilor corespunde numărului candidaților.


    Secretarul Comisiei de licențiere:                _________________________

                                                                                                (numele şi prenumele, semnătura)

 
Anexa nr. 4

la Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare

a concursului de admitere la stagiul profesional

 
 
CENTRALIZATORUL NOMINAL
 
Nr. crt.

Numele și prenumele

Numărul de ordine al
lucrării

Media la proba scrisă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Numărul rîndurilor corespunde numărului candidaților.


    Secretarul Comisiei de licențiere:                           _________________________

                                                                                   (numele şi prenumele, semnătura)

 
Anexa nr. 5

la Regulamentul privind condițiile și modul de desfășurare

a concursului de admitere la stagiul profesional

 
TABELUL DE TOTALIZARE A
REZULTATELOR CONCURSULUI
 
Nr. crt.
Numele și prenumele
Media la proba scrisă
Mențiuni speciale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Numărul rîndurilor corespunde numărului candidaților.

    La mențiuni speciale se indică dacă nota este mai mică de 7,00


 

    Secretarul Comisiei de licențiere:                         _________________________

                                                                                                        (numele şi prenumele, semnătura)

Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului justiției
nr. 622 din 3 august 2017


REGULAMENT
cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar
I. Dispoziții generale
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de efectuare a stagiului profesional în biroul notarului conducător de stagiu, obligațiile și atribuțiile notarului stagiar, drepturile și obligațiile notarului conducător de stagiu, precum și modul de suspendare, prelungire și încetare a stagiului profesional (în continuare - stagiu).
    2. Stagiul constă în exercitarea de către notarul stagiar a unor activități practice în scopul obținerii abilităților profesionale necesare în vederea desfășurării activității de notar.
    3. Stagiul se efectuează de către persoanele care întrunesc condițiile prevăzute de Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor și au promovat concursul de admitere la stagiul profesional.
    4. Stagiul se efectuează în baza contractului încheiat între notarul stagiar şi Consiliul Camerei Notariale. Contractul de efectuare a stagiului include perioada de desfășurare a stagiului, condițiile de efectuare  a acestuia, drepturile și obligațiile notarului stagiar, modul de suspendare, prelungire și încetare a stagiului. Contractul de desfășurare a stagiului se întocmește în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
II. Admiterea la stagiu
    5. În termen de cel mult 20 de zile lucrătoarede la data publicării hotărîrii Comisiei de licențiere pentru aprobarea rezultatelor concursului de admitere la stagiul profesional sau, după caz, validării acestora prin ordinul ministrului justiției, candidatul care a promovat concursul este obligat să depună la Consiliul Camerei Notariale o cerere privind încheierea contractului de efectuare a stagiului. După încheierea contractului de efectuare a stagiului, candidatul dobîndeşte calitatea de notar stagiar.
    6. La cererea privind încheierea contractului de efectuare a stagiului, candidatul  anexează următoarele acte:
    1) copia buletinului de identitate;
    2) copia diplomei de studii superioare de licenţă în drept sau un act de studii echivalent;
    3) copia diplomei de doctor în drept, după caz;
    4) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    5) declaraţia pe propria răspundere care confirmă că candidatul nu este angajat în cîmpul muncii şi nu desfăşoară activităţi specificate de Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor ca fiind incompatibile cu profesia de notar;
    6) declarația că a luat cunoștință de drepturile și obligatiile ce-i revin potrivit Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor și prezentului regulament.
    7. Actele indicate în pct. 6 subpct.1) - 3) se prezintă împreună cu originalele pentru verificare, după care acestea se restituie titularului, iar copiile se includ în dosarul personal al notarului stagiar, care se păstrează la Camera Notarială timp de 5 ani.
    8. Durata stagiului este de 18 luni, fără posibilitatea modificării acesteia. Persoanele care dețin diplomă de doctor în drept efectuează 3 luni stagiu.
III. Obligațiie notarului stagiar
    9. Notarul stagiar este obligat:
    1) să respecte regimul de muncă stabilit în biroul notarului unde efectuează stagiul;
    2) să însușească legislația aplicabilă activității notariale, practica notarială, modul de întocmire a actelor, de realizare a acțiunilor și procedurilor notariale, modul de lucru cu publicul, să studieze doctrina relevantă activității notariale;
    3) să întocmească caietul de practică, raportul semestrial și raportul final privind realizarea programului de stagiu;
    4) să prezinte controlorului de stagiu caietul de practică și raportul semestrial privind realizarea programului de stagiu;
    5) să respecte normele etice şi secretul profesional;
    6) să participe la activități de formare profesională (seminare, conferințe, cursuri de instruire) organizate de Consiliul Camerei Notariale, dacă programul de stagiu prevede;
    7) să asiste notarul conducător de stagiu la întocmirea actelor, la realizarea acțiunilor și procedurilor notariale, la efectuarea lucrărilor de arhivare, lucrărilor tehnice, de ținere a contabilității, alte acțiuni tehnice necesare desfășurării activității notarului;
    8) să execute operativ și calitativ toate activitățile care i-au fost delegate de către notarul conducător de stagiu;
    9) să nu folosească pentru alte scopuri decît pentru exercitarea activității  informațiile pe care le-a obținut în această calitate;
    10) să folosească resursele și mijloacele care îi sînt puse la dispoziție, conform destinației, exclusiv în interesul dobîndirii cunoștințelor profesionale;
    11) alte obligații prevăzute de lege sau regulament.
    10. Notarul stagiar nu poate semna nici un act notarial și nu poate realiza nici o procedură notarială.
    11. În perioada stagiului, notarul stagiar poate îndeplini sarcini delegate de Camera Notarială privind analiza şi generalizarea practicii notariale.
    12. Relațiile dintre notarii stagiari, precum și dintre aceștia și personalul angajat în biroul notarului în cadrul căruia se desfășoară stagiul, trebuie să fie bazate pe respect și buna credință.
IV. Obligațiile și atribuțiile notarului conducător
de stagiu
    13. Notarul conducător de stagiu are obligația de a organiza efectuarea stagiului și îndruma notarul stagiar.
    14. Notarul conducător de stagiu:
    1) coordonează și monitorizează activitatea zilnică a notarului stagiar;
    2) verifică îndeplinirea de către notarul stagiar a activităților conform programului de stagiu;
    3) contrasemnează raportul semestrial și raportul final;
    4) întocmește fişa semestrială privind realizarea programului de stagiu.
    15. Notarul conducător de stagiu poate delega notarului stagiar următoarele activități:
    1) efectuarea lucrărilor de secretariat;
    2) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi autentificate şi alte acte notariale;
    3) analiza şi generalizarea practicii notariale;
    4) lucrări de arhivare;
    5) delegarea pentru depunerea și ridicarea actelor aferente desfășurării activității notariale, precum și a documentelor necesare întocmirii actelor notariale, realizării acțiunilor sau procedurilor notariale.
    16. Notarul conducător de stagiu trebuie să sporească treptat nivelul de dificultate al activităților încredințate notarului stagiar şi să-l ajute să însuşească activitatea  profesională.
    17. Notarul conducător de stagiu trebuie să răspundă la solicitările controlorului stagiului privind activitatea notarului stagiar.
V. Desfășurarea stagiului
    18. Stagiul se efectuează conform programului de stagiu stabilit de Camera Notarială, sub conducerea şi controlul notarului conducător de stagiu, desemnat de Consiliul Camerei Notariale.
    19. Nu se admite schimbarea notarului conducător de stagiu, cu excepția cazurilor de:
    1) suspendare a activităţii notarului conducător de stagiu;
    2) încetare a activităţii notarului conducător de stagiu;
    3) alte motive întemeiate.
    20. Notarul conducător de stagiu poate sesiza Camera Notarială cu privire la imposibilitatea desfășurării stagiului sau încălcării de către notarul stagiar a modului de efectuare a stagiului, iar notarul stagiar cu privire la modul necorespunzător de organizare a efectuării stagiului.
    21. Consiliul Camerei Notariale examinează sesizările depuse de notarul conducător de stagiu, după caz, de notarul stagiar în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora și se pronunță prin hotărîre motivată, pe care o comunica notarului stagiar, după caz, notarului conducător de stagiu în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    22. Consiliul Camerei Notariale urmare a examinării sesizării depuse în condițiile pct. 20 poate dispune, pentru motive întemeiate, desemnarea unui alt notar conducător de stagiu, în biroul căruia notarul stagiar va continua desfășurarea stagiului pînă la expirarea duratei acestuia.
    23. Stagiul constă în acumularea de către notarul stagiar a cunoștințelor privind organizarea și desfășurarea activității notariale, însușirea modului de întocmire a actelor, de realizare a acțiunilor şi procedurilor notariale, deprinderea modului de lucru cu publicul, asimilarea modului de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a arhivei activității notariale.
    24. În perioada stagiului, notarul stagiar completează caietul de practică, care conține: activitățile și rezultatul îndeplinirii acestora de către notarul stagiar, aprecierile cu privire la modalitatea de realizare a pregătirii practice și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia,  considerații de ordin organizatoric, atît cu privire la programul de stagiu, cît și cu privire la modul de organizare a stagiului.
    25. Notarul stagiar este obligat să efectueze stagiu minimum de 6 ore pe zi sau 300 de ore în trimestru, conform programului de lucru al notarului conducător de stagiu.
    26. Orele petrecute la activitățile de formare profesională (seminare, conferințe şi cursuri de instruire) organizate de Consiliul Camerei Notariale se includ în timpul de petrecere a stagiului. 
    27. În perioada stagiului, notarul stagiar poate fi concomitent și angajat al biroului notarului conducător de stagiu. Relațiile de muncă dintre notarul stagiar și notarul conducător de stagiu se stabilesc prin contract negociat de părți.
    28. La sfîrşitul perioadei de stagiu, notarul conducător de stagiu întocmeşte şi prezintă Consiliului Camerei Notariale un aviz cu privire la stagiul efectuat. Avizul conține: informația privind gradul de pregătire al notarului stagiar, aprecierea calităților individuale ale acestuia, concluzia cu privire la deprinderile practice şi teoretice dobîndite de notarul stagiar în perioada efectuării stagiului, precum și propunerea de înscriere a notarului stagiar la examenul de calificare în profesia de notar sau amînarea motivată a susținerii acestuia.
    29. Notarul conducător de stagiu poate permite notarului stagiar, care a finalizat perioada stagiului, să-și continue activitatea în biroul său pînă la data organizării primului examen de calificare în profesia de notar.
    30. Notarul conducător de stagiu este responsabil de dezvoltarea și formarea profesională a notarului stagiar. Camera Notarială răspunde pentru prejudiciile cauzate notarului conducător de stagiu de către notarul stagiar prin activitatea realizată în perioada efectuării stagiului.
VI. Controlul asupra efectuării stagiului
    31. Consiliul Camerei Notariale numeşte aleatoriu, prin tragere la sorți, din rîndul notarilor și cu acordul acestora, controlorii de stagiu.
    32. Nu poate fi controlor de stagiu notarul care este soțul stagiarului sau se află cu acesta într-o legătură de rudenie pînă la gradul al III-lea inclusiv.
    33. Controlul stagiului se referă la:
    1) respectarea de către notarul stagiar a programului de stagiu, a obligațiilor prevăzute în contractul de efectuare a stagiului și de prezentul Regulament;
    2) comportamentul notarului stagiar;
    3) diversitatea actelor, acțiunilor și procedurilor notariale însușite de notarul stagiar;
    4) întocmirea la timp de către notarul stagiar a caietului de practică și a rapoartelor semestriale;
    5) participarea efectivă a notarului stagiar, în caz de delegare, la activitățile de formare profesională organizate de Consiliul Camerei Notarială (seminare, conferinţe şi cursuri de instruire).
    34. Controlorul de stagiu aduce la cunoştinţa notarului stagiar şi conducătorului de stagiu orice remarcă sau sugestie referitoare la respectarea de către notarul stagiar a programului de stagiu, comportamentul acestuia, însușirea modului de întocmire a actelor, de realizare a acțiunilor și a procedurilor notariale, precum și executarea obligaţiilor prevăzute în contractul de efectuare a stagiului și prezentului Regulament.
    35. Controlul stagiului se efectuează prin:
    1) prezentarea controlorului de stagiu a caietului de practică și a raportului semestrial de îndeplinire de către notarul stagiar a programului de stagiu;
    2) verificarea de către controlorul de stagiu, cel puțin de 2 ori în perioada efectuării stagiului, a respectării de către notarul stagiar a programului de stagiu;
    3) solicitarea de la notarul conducător de stagiu a oricărei informații, în scris sau verbal, în legătură cu activitatea desfășurată de notarul stagiar.
    36. Controlorii de stagiu întocmesc, la sfîrșitul stagiului, un raport al propriei activităţi, pe care îl prezintă Consiliului Camerei Notariale.
VII. Suspendarea, reluarea, încetarea stagiului
    37. Stagiul poate fi suspendat în baza unor temeiuri similare cu cele privind suspendarea activității notarului prevăzute la art. 41 din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor.
    38. Perioada stagiului efectuată anterior survenirii cauzelor de suspendare prevăzute la pct. 37 se include în durata totală a stagiului.
    39. Dacă pe durata stagiului, datorită suspendării intervenite, notarul stagiar a absentat la cel puțin 15% din totalul orelor de pregătire practică, acesta are obligația să efectueze orele de pregătire lipsă, corespunzător programului de stagiu.
    40. Suspendarea stagiului se constată sau se dispune de către Consiliul Camerei Notariale, din oficiu sau la cererea notarului stagiar, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens.
    41. Stagiul încetează la:
    1) finalizarea perioadei stagiului;
    2) rezilierea contractului de efectuare a stagiului;
    3) renunțarea notarului stagiar de a efectua stagiul;
    4) refuzul neîntemeiat de a efectua stagiul la notarul desemnat de Camera Notarială;
    5) declararea notarului stagiar dispărut fără veste sau decedat;
    6) decesul notarului stagiar.
    42. Contractul de efectuare a stagiului poate fi reziliat la inițiativa Camerei Notariale în cazul absenței nejustificate a notarului stagiar la cel puțin 15% din totalul orelor alocate pentru pregătirea practică.
    43. Încetarea stagiului se constată sau se dispune de către Consiliul Camerei Notariale, din oficiu, la sesizarea notarului conducător de stagiu sau la cererea notarului stagiar, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens.
    44. După finalizarea perioadei de stagiu, în baza avizului cu privire la stagiul efectuat, întocmit de notarul conducător de stagiu, raportului privind realizarea programului de stagiu întocmit de notarul stagiar și raportul controlorului de stagiu, Consiliul Camerei Notariale constată prin hotărîre efectuarea stagiului.
    45. În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii privind efectuarea stagiului, Camera Notarială eliberează notarului stagiar un certificat prin care atestă efectuarea stagiului.
    46. Dacă la expirarea duratei stagiului, notarul stagiar nu a îndeplinit programul de stagiu, Camera Notarială nu eliberează notarului stagiar certificatul care atestă efectuarea stagiului, iar notarul stagiar este obligat să efectueze orele de pregătire lipsă, corespunzător programului de stagiu.
    47. Persoana care nu a promovat de două ori examenul de calificare efectuează un nou stagiu potrivit acelorași condiții.