OMJM631/2017
ID intern unic:  371087
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 631
din  07.08.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar
și de contestare a rezultatelor acestuia
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 1574

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1246 din 07.08.2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 170 din 30 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 99-100, art. 419).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                            Vladimir CEBOTARI

    Nr. 631. Chişinău, 7 august 2017.


Aprobat
prin Ordinul ministrului justiţiei
nr. 631 din 7 august  2017

REGULAMENT
privind modul de desfășurare a examenului de calificare
în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia stabilește etapele examenului de calificare în profesia de notar (în continuare - examen), procedura de înscriere la examen, condiţiile de organizare și modul de desfăşurare a examenului, evaluarea, contestarea și aprobarea rezultatelor acestuia.
    2. Examenul se organizează de către Ministerul Justiției la necesitate, dar cel mult de două ori pe an și se susține în faţa Comisiei de licenţiere.
    3. La examen participă persoana care a finalizat stagiul profesional și dorește să fie admisă în profesia de notar (în continuare candidat).
II. Etapele examenului
    4. Examenul constă din două etape:
    1) etapa I – proba scrisă;
    2) etapa II – proba verbală.
    5. Prima etapă constă din răspunsul la trei subiecte teoretice din domeniile dreptului civil, procedurii civile, legislației notariale și procedurii notariale.
    6. A doua etapă constă din răspunsul la trei subiecte practice din activitatea notarială.
    7. Tematica şi bibliografia la subiectele teoretice și practice se elaborează anual de către Comisia de licenţiere și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. La elaborarea tematicii şi a bibliografiei, Comisia de licenţiere poate consulta profesori titulari în drept.
    [Pct.7 în redacțiaOMJ934 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1985]
    [Pct.8 abrogat prin OMJ934 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1985]
    9. Subiectele pentru probele scrisă și verbală se elaborează de către Comisia de licenţiere, în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate, potrivit următoarelor reguli:
    1) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practica notarială;
    2) să fie formulate în mod clar, neechivoc şi obiectiv, astfel încît să nu lase loc de interpretări;
    3) să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii examenului și să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, fiind în concordanță cu etapa examinatorie;
    4) timpul alocat rezolvării să nu depășească timpul alocat desfășurării probei examenului.
    10. Proba scrisă are drept scop verificarea cunoştinţelor candidatului în domeniile cuprinse în tematică și se susține în formă scrisă, pe suport de hîrtie, sau computerizat.
    11. Proba verbală are drept scop verificarea aptitudinilor practice și a abilităților profesionale ale candidatului, a capacității acestuia de a aplica cunoștințele teoretice în cazuri practice. Membrii Comisiei de licențiere pot adresa candidatului întrebări de concretizare a răspunsurilor la subiectele practice.
III. Procedura de înscriere la examen
și condiţiile de organizare a examenului
    12. Informaţia cu privire la examen se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului.
    13. Dosarele de participare la examen se depun de către candidați sub sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita admiterea la examen, cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data desfășurării examenului la secretariatul Ministerului Justiției, care le remite imediat secretarului Comisiei de licențiere.
    14. Dosarul de participare la examen trebuie să conțină:
    1) cererea de participare la examen în care se indică datele de contact ale candidatului, inclusiv  poșta electronică, precum și actele care se anexează la cerere;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia diplomei de studii superioare de licenţă în drept sau a unui act de studii echivalent;
    4) certificatul care atestă petrecerea stagiului profesional eliberat de Camera Notarială;
    5) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    6) declaraţie pe propria răspundere că nu este sau nu a fost supusă unei măsuri de ocrotire judiciară, care împiedică exercitarea activității de notar;
    7) certificatul medical.
    15. În cazul participării repetate la examen, actul prevăzut la pct. 14 subpct. 4) se prezintă în copie. Actele prevăzute la pct. 14 subpct. 2) – 3) se prezintă împreună cu originalele. Secretarul Comisiei de licențiere verifică corespunderea actelor depuse în copii cu originalele și prezența în dosar a tuturor actelor. În cazul în care, dosarul de participare la examen nu este complet, solicită candidatului completarea cu actele lipsă și indică termenul de prezentare a acestora. Dacă candidatul nu prezintă în termenul indicat actele solicitate, dosarul de participare la examen se restituie.
    16. Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea examenului, Comisia de licențiere se întrunește în ședință pentru a verifica dosarele de participare la examen și a decide asupra admiterii candidaților la examen. După verificarea dosarelor de participare la examen Comisia de licențiere atribuie fiecărui candidat calificativul „admis” sau după caz „respins”.
    17. Ședința Comisiei de licențiere pentru verificarea dosarelor de participare la examen se consemnează în proces-verbal, care se semnează de către secretarul și președintele acesteia și conține:
    1) data, ora, locul desfășurării ședinței;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședință;
    3) numele, prenumele candidaților admiși la examen;
    4) numele, prenumele candidaților ale căror dosare de participare la examen au fost respinse, motivele respingerii.
    18. În cel mult 2 zile lucrătoare de la verificarea tuturor dosarelor de participare la examen, Comisia de licențiere adoptă hotărîrea privind admiterea la examen care conține:
    1) data adoptării;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la examen;
    3) numele, prenumele tuturor candidaților cărora le-a fost atribuit calificativul „admis”.
    19. Hotărîrea privind admiterea la examen se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare.
    20. Candidatului căruia i-a fost atribuit calificativul “respins”, se expediază decizia motivată a Comisiei de licențiere de respingere a dosarului de participare la examen, care conține:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la examen;
    3) numele, prenumele candidatului care nu a fost admis la examen;
    4) motivele pentru care candidatul nu a fost admis la examen.
    21. Decizia motivată de respingere a dosarului de participare la examen se expediază la adresa electronică a candidatului, indicată în cererea de înscriere la examen, în termen de 1 zi lucrătoare de la emitere.
    22. Candidatul care nu este de acord cu decizia de respingere a dosarului de participare la examen, este în drept să depună la Ministerul Justiției, în scris sau prin poșta
electronică, o contestație în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare recepționării deciziei, sub sancțiunea decăderii din drept.
    23. Contestația se examinează în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționare, de către Comisia de contestaţie care se constituie ad-hoc prin ordinul ministrului justiţiei, din 3 membri: 1 desemnat de Camera Notarială și 2 desemnaţi de ministrul justiţiei. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestaţie persoanele care au participat la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la examen.
    24. În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 22, Comisiei de contestație i se transmit contestațiile însoțite de dosarele de participare la examen ale candidaților.
    25. Comisia de contestaţie, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor şi dosarelor de participare la examen ale candidaţilor se întrunește în ședință în vederea soluționării acestora.
    26. Ședințele Comisiei de contestație sunt deliberative în prezența tuturor membrilor. Deciziile Comisiei de contestație se adoptă cu votul majorității membrilor. Secretariatul Comisiei de contestație se asigură de către Ministerul Justiției.
    27. Ședința Comisiei de contestație se consemnează în proces-verbal conform structurii prevăzute la pct. 17, care se semnează de către secretarul și membrii acesteia.
    28. Comisia de contestație în termen de 1 zi lucrătoare adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, care conține doar nominalul candidaților care după examinarea contestațiilor sunt admiși la examen.
    29. Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor se aduce la cunoștința ministrului justiţiei, Comisiei de licenţiere și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare.
    30. În cel mult 2 zile lucrătoare de la data ședinței, Comisia de contestație remite fiecărui candidat, prin poșta electronică, indicată în cererea de înscriere la examen, decizia motivată privind respingerea dosarelor de participare la examen. Decizia motivată a Comisiei de contestație include:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de contestație;
    3) numele, prenumele candidatului a cărui dosar de participare la examen a fost respins;
    4) motivele indicate în contestație de către candidat;
    5) motivele Comisiei de contestație pentru care candidatul nu a fost admis la examen.
IV. Modul de desfăşurare a examenului
    31. Locul, data şi ora desfășurării etapelor examenului se stabilesc de preşedintele Comisiei de licenţiere şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării etapelor examenului.
    32. A doua etapă a examenului se desfăşoară în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la desfășurarea I etape a examenului.
    33. Durata probei scrise este de 3 ore astronomice. La proba verbală, fiecărui candidat îi sînt alocate 30 de minute pentru pregătirea răspunsului la subiectele practice.
    34. Sala în care se desfăşoară examenul se pregăteşte cu cel puţin o oră înainte de începerea fiecărei etape. Accesul candidaţilor în sală se efectuează în baza buletinului de identitate şi a listei candidaţilor admişi la examen.
    35. Prezenţa candidatului la examen se confirmă prin semnătura acestuia, în drept cu numele său, pe lista candidaţilor admişi la examen. Neprezentarea candidatului atrage eliminarea sa de la examen.
    36. Se interzice accesul în sala în care se desfășoară examenul candidaților și/sau a oricăror altor persoane care nu participă la organizarea și desfășurarea examenului după ora stabilită pentru începerea fiecărei etape. După intrarea în sala de desfășurare a examenului, pînă la predarea lucrării sau susținerea probei verbale, candidatul nu o poate părăsi pentru ca apoi să revină, decît pentru situații excepționale, însoțit de un membru al Comisiei de licențiere.
    37. Se interzice candidaților purtarea de dialoguri sau efectuarea oricăror alte activități, care duc la perturbarea desfășurării examenului, deţinerea sau folosirea surselor de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    38. Se interzice membrilor Comisiei de licențiere să dea consultații candidaților,  să utilizeze telefoanele mobile sau a alte mijloace de comunicare la distanţă pe întreaga perioadă de desfășurare a examenului.
    39. Candidatul care efectuează pe lucrare însemnări evidente, în scopul identificării acestuia, se sancționează prin anularea lucrării şi este eliminat de la examen.
    40. Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă se sancționează cu eliminarea din sala în care se desfășoară examenul. Acest fapt se consemnează în proces-verbal, iar pe lucrare se înscrie mențiunea „anulat”.
    41. Pentru susținerea probelor, Comisia de licențiere pune la dispoziția candidaților pixuri și hîrtie. Sub sancțiunea anulării lucrării și, după caz, a invalidării examenului, se interzice utilizarea altor pixuri și redactarea lucrărilor pe alte seturi de hîrtie decît pe cele puse la dispoziția candidaților de Comisia de licențiere. Fiecare set de subiecte repartizat candidaților se semnează de președintele și secretarul Comisiei de licențiere.
    42. La începutul examenului candidatul completează fişa de examinare, conform anexei nr.1, care conține numele, prenumele, semnătura candidatului și data completării.
    43. În cadrul probei scrise toți candidații la examen răspund la aceleași subiecte teoretice. Subiectele teoretice se selectează aleatoriu, prin tragere la sorți, în prezența candidaților examenului, de un membru al Comisiei de licențiere sau de sistemul informațional automatizat.
    44. Secretarul Comisiei de licenţiere anunţă ora la care începe proba examenului și avertizează candidații cu 15 minute înainte despre expirarea timpului alocat pentru proba scrisă și cu 5 minute înainte despre expirarea timpului alocat pentru proba verbală.
    45. Expunerea răspunsului la proba scrisă începe cu primul subiect şi continuă în ordinea subiectelor, pe ambele pagini ale foii, fără discontinuitate. Scrisul trebuie să fie lizibil, se admit numai prescurtările unanim recunoscute. Corectarea greșelilor se efectuează prin tăierea fragmentului greșit cu o linie orizontală.
    46. La finisarea lucrării sau la expirarea timpului alocat probei, candidatul este obligat să predea lucrarea secretarului Comisiei de licenţiere. Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către secretarul Comisiei de licenţiere şi semnarea de către candidat a predării lucrării în lista candidaţiloradmişi la examen. Dacă la verificarea stării lucrării, secretarul constată că lucrarea este redactată cu alt pix, pe alte hîrtii decît cele ce au fost puse la dispoziția candidatului de comisie, cît și orice altă abatere vădită de la procedură, Comisia de licențiere o anulează și înscrie  mențiunea corespunzătoare în proces-verbal.
    47. După predarea lucrării, candidatul părăsește sala în care se desfășoară examenul, iar revenirea acestuia se interzice pînă la încheierea tuturor formalităților examenului. La ieșirea din sala în care se desfășoară examenul, candidatul nu este în drept să ia cu sine foi de răspuns, subiecte sau ciorne. Toate colile de hîrtie primite se restituie Comisiei de licențiere.
    48. După predarea lucrărilor de către toți candidaţii, în sala în care se desfășoară examenul, secretarul Comisiei de licențiere aplică pe lucrări cifrul în baza fişei de examinare. Cifrul respectiv se indică pe lucrare, în spațiul special delimitat pe prima filă şi în fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de lucrări şi se introduc într-un plic sigilat semnat de președintele și secretarul Comisiei de licențiere.
    49. Expunerea răspunsului la proba verbală începe cu primul subiect şi continuă în ordinea subiectelor. Durata expunerii candidatului este de 5 minute la fiecare subiect și poate fi extinsă de Comisia de licențiere în cazul adresării întrebărilor de concretizare a răspunsurilor la subiectele practice.
    50. Procedura de desfășurare a probelor examenului se consemnează în proces-verbal. Proba verbală a examenului se înregistrează audio și se păstrează pe suport magnetic pe o perioadă de 12 luni de la data examenului.
    51. Secretarul Comisiei de licențiere este responsabil pentru securitatea lucrărilor, plicului cu fișele de examinare și suportului magnetic pe care este înregistrată proba verbală.
V. Evaluarea rezultatelor examenului
    52. Răspunsul la fiecare subiect al probelor scrisă și verbală se apreciază separat cu note de la 1 la 10. Fiecare membru al Comisiei de licențiere prezent la ședință trece în borderoul de notare, prevăzut la anexa nr. 2, nota răspunsului la fiecare subiect, îndicînd media aritmetică a notelor acordate la cele 3 subiecte.
    53. Lucrările care conțin însemnări evidente, care dau indicii că au fost efectuate în scopul identificării candidatului, nu se notează. Cu votul majorității membrilor Comisiei de licențiere, pe lucrare, în borderoul de notare și în centralizatoare, se înscrie mențiunea „anulat”.
    54. În baza borderourilor de notare a probei scrise/probei verbale se întocmește centralizatorul notării probei scrise/probei verbale, care conține notele tuturor candidaților la proba respectivă. Centralizatorul notării probei scrise/probei verbale se întocmește conform anexei nr. 3 și se semnează de secretarul Comisiei de licențiere.
    55. Nota la proba scrisă și nota la proba verbală reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al Comisiei de licențiere și se înscrie în centralizatorul comun al notării probei scrise/probei verbale, prevăzut în anexa nr. 4, care se semnează de secretarul Comisiei de licențiere. Nota se calculează la nivelul sutimilor.
    56. După completarea centralizatorului comun al notării probei scrise, lucrările se descifrează și rezultatele se indică în centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 5, care se semnează de secretarul Comisiei de licențiere.
    57. Pe baza centralizatoarelor comune întocmite separat pentru probele scrisă și verbală se întocmeşte centralizatorul nominal pentru ambele probe, conform anexei nr. 5.
    58. Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte tabelul de totalizare a rezultatelor etapelor examenului, conform anexei nr. 6, care se semnează pe fiecare filă de secretarul Comisiei de licențiere. În listă se menţionează, pentru fiecare candidat, nota la proba scrisă și la proba verbală, media la examen, precum şi calificativul „admis”/„respins”.
    59. Media minimă de promovare a examenului este 8,00, cu condiția ca nota obținută la fiecare probă a examenului nu este mai mică de 7,00.
    60. Hotărîrea Comisiei de licenţiere privind rezultatele examenului se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, și conține: numele, prenumele, media la examen a candidaților, care au obținut calificativul „admis”.
    61. Pentru fiecare candidat care nu a promovat examenul, Comisia de licențiere întocmește separat o decizie motivată de nepromovare a examenului, în care se indică:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la examen;
    3) numele, prenumele candidatului care nu a promovat examenul;
    4) motivele pentru care candidatul nu a promovat examenul.
    62. Decizia motivată de nepromovare a examenului se expediază candidatului prin poșta electronică, indicată în cererea de înscriere la examen, în ziua publicării hotărîrii Comisiei de licențiere privind rezultatele examenului.
    63. Persoana care a promovat examenul, însă nu a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar și doreşte să obţină o medie la examen mai mare, poate susţine examenul în mod repetat atunci cînd acesta este organizat. În acest caz, sînt valabile rezultatele examenului repetat.
    64. Notarul care nu are o notă, dar dorește să obțină o medie la examen sau, care are o notă, dar dorește o medie la examen mai mare, pentru a participa la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, susține etapele examenului în conformitate cu prevederile prezentului regulament și în concordanță cu prevederile Capitolului IV din Regulamentul privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului.
    65. Persoana care nu a promovat examenul poate solicita admiterea la examen în mod repetat. Persoana care nu a promovat de două ori examenul poate fi admisă la examen numai după efectuarea unui nou stagiu profesional.
VI. Contestarea rezultatelor examenului
    66. Candidatul care nu este de acord cu decizia motivată de nepromovare a examenului poate depune o contestație la Ministerul Justiției, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționare, sub sancțiunea decăderii din drept. Contestația se depune în formă scrisă sau prin poșta electronică indicată de către candidat în cererea de înscriere la examen.
    67. Candidatul poate contesta mediile obținute la probele scrisă și verbală, precum și aspectele privind procedura de organizare și desfășurare a examenului.
    68. Contestaţia se examinează de Comisia de contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare din data recepționării.
    69. Comisia de contestaţie se constituie ad-hoc prin ordinul ministrului justiţiei din 3 membri: 1 desemnat de Camera Notarială şi 2 desemnaţi de ministrul justiţiei. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestaţie persoanele care au participat la verificarea lucrărilor şi adoptarea hotărîrii privind rezultatele examenului. Lucrările de secretariat ale Comisiei de contestație se asigură de Ministerul Justiției.
    [Pct.69 modificat prin OMJ934 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1985]
    70. Secretarul Comisiei de licențiere predă, în baza actului de predare-primire, secretarului Comisiei de contestație lucrările probei scrise cu privire la care s-au formulat contestații și suportul magnetic al înregistrării audio al probei verbale.
    71. Secretarul Comisiei de contestație recifrează
lucrările scrisă. Cifrul respectiv se indică pe lucrare, în spațiul special delimitat pe prima filă şi în fişa de reexaminare.
    72. Comisia de contestaţie analizează contestațiile depuse și reexaminează lucrările și răspunsurile la proba verbală, conform acelorași reguli privind procedura de evaluare a rezultatelor examenului.
    73. La reevaluarea lucrărilor și răspunsurilor la proba verbală, Comisia de contestație nu poate micșora nota inițial obținută de candidat.
    74. Nota la proba scrisă și, după caz, nota la proba verbală, după soluționarea contestației reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al Comisiei de contestație. Prevederile Capitolului IV se aplică în mod corespunzător.
    75. În cazul în care se contestă procedura de organizare și desfășurare a examenului, Comisia de contestație după soluționarea contestațiilor sesizează Comisia de licențiere, în vederea examinării posibilității anulării rezultatelor examenului.
    76. Comisia de contestație adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, care conține nominalul candidaților a căror medii la proba scrisă sau la  proba verbală au fost majorate.Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor se semnează de membri și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    77. Dacă în urma examinării contestației, rezultatul obținut la prima probă sau media de la a doua probă a examenului se mențin, despre acest fapt este informat candidatul prin decizia Comisiei de contestație semnată de toți membrii. Decizia Comisiei de contestație se expediază candidatului la adresa electronică, indicată în cererea de înscriere la examen, în ziua publicării hotărîrii cu privire la rezultatele examinării contestațiilor.
    78. Deciziile Comisiei de contestaţie privind examinarea contestațiilor referitor la rezultatele probelor examenului sunt definitive.
VII. Aprobarea rezultatelor examenului
    79. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea hotărîrii cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, Comisia de licențiere se întrunește în ședință pentru aprobarea rezultatelor examenului.
    80. Hotărîrea Comisiei de licențiere pentru aprobarea rezultatelor examenului conține lista cu rezultatele finale ale examenului, în care se menționează, pentru fiecare candidat
admis la examen, media obţinută la probele scrisă și verbală, inclusiv după soluţionarea contestaţiilor.
    81. În cazul anulării rezultatelor examenului, Ministerul Justiției organizează, conform acelorași reguli, un nou examen.
    82. Hotărîrea Comisiei de licențiere pentru aprobarea rezultatelor examenului se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare.
    83. Dacă după două ședințe Comisia de licențiere nu aprobă rezultatele examenului, acestea se validează prin ordinul ministrului justiției.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6