OMJ634/2017
ID intern unic:  371088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 634
din  08.08.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare
şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante
de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și
modul de contestare a rezultatelor concursului
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 1575
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1247 din 08.08.2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 23 alin. (3)  din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                            Vladimir CEBOTARI

    Nr. 634. Chişinău, 8 august 2017.


 Aprobat
prin Ordinul ministrului justiției
nr. 634 din 8 august 2017

REGULAMENT
privind modul de organizare şi desfășurare a concursului
pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al
mediei de concurs,
precum și modul de contestare a rezultatelor
concursului

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabilește procedura de înscriere la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, condițiile de organizare și modul de desfășurare a acestuia, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
    2. Concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar (în continuare - concurs) se organizează de către Ministerul Justiției la necesitate, dar nu mai rar decît o dată pe an, ținîndu-se cont de locurile de notar declarate vacante pe parcursul anului și se susține în fața Comisiei de licențiere.
    3. Concursul se desfășoară separat pentru fiecare loc vacat de notar. În cazul existenței mai multor locuri vacante de notar în diferite teritorii de activitate, candidatul poate pretinde la cel mult trei din acestea.
II. Procedura de înscriere la concurs, condițiile
de organizare a concursului

    4. Anunțul cu privire la locurile vacante de notar cu repartizarea teritorială a acestora, data, locul și ora desfășurării concursului se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului.
    5. La concurs pot participa persoanele care au promovat examenul de calificare în profesia de notar, precum și notarii care au desfășurat o activitate practică în profesia de notar de cel puțin 5 ani și doresc să-și schimbe teritoriul de activitate (în continuare - candidați).
    6. Dosarele de participare la concurs se depun de către candidați sub sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita înscrierea la concurs, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului la secretariatul Ministerului Justiției, care le remite imediat secretarului Comisiei de licențiere.
    7. Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:
    1) cererea de participare la concurs în care se indică locul (locurile) vacant de notar la care pretinde și datele de contact ale candidatului, inclusiv poșta electronică;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia diplomei de studii superioare de licenţă în drept sau un act de studii echivalent;
    4) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    5) declaraţie pe propria răspundere că nu este sau nu a fost supus unei măsuri de ocrotire judiciară, care împiedică exercitarea activității de notar;
    6) certificatul medical;
    7) extras din hotărîrea Comisiei de licențiere cu privire la rezultatele examenului de calificare în profesia de notar;
    8) declaraţie pe propria răspundere că din momentul promovării concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar nu va fi angajat în cîmpul muncii şi nu va desfăşura activităţi specificate de Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor ca fiind incompatibile cu profesia de notar.
    8. Actele prevăzute la pct. 7 subpct. 2), 3) se prezintă împreună cu originalele. Secretarul Comisiei de licențiere verifică corespunderea actelor depuse în copii cu originalele și prezența în dosar a tuturor actelor. În cazul în care dosarul de participare la concurs nu este complet, solicită candidatului completarea cu actele lipsă și indică termenul de prezentare a acestora. Dacă candidatul nu prezintă în termenul indicat actele solicitate, dosarul de participare la concurs se restituie.
    9. Cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de desfășurarea concursului, Comisia de licențiere se întrunește în ședință pentru a verifica dosarele de participare la concurs și a decide asupra admiterii candidaților la concurs. După verificarea dosarelor de participare la concurs Comisia de licențiere atribuie fiecărui candidat calificativul „admis” sau după caz „respins”.
    10. Ședința Comisiei de licențiere pentru verificarea dosarelor de participare la concurs se consemnează în proces-verbal, care se semnează de către secretarul și președintele acesteia și conține:
    1) data, ora, locul desfășurării ședinței;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședință;
    3) numele, prenumele candidaților admiși la concurs;
    4) numele, prenumele candidaților ale căror dosare de participare la concurs au fost respinse, motivul respingerii.
    11. Candidatului căruia i-a fost atribuit calificativul “respins”, i se expediază, la adresa electronică, decizia motivată de respingere a dosarului de participare la concurs, care se semnează de către secretarul și președintele Comisiei de licențiere și conține:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la concurs;
    3) numele, prenumele candidatului care nu a fost admis la concurs;
    4) motivele pentru care candidatul nu a fost admis la concurs.
    12. Decizia motivată de respingere a dosarului de participare la concurs se expediază în termen de 1 zi lucrătoare de la emitere.
    13. În cel mult 2 zile lucrătoare de la verificarea tuturor dosarelor de participare la concurs Comisia de licențiere adoptă hotărîrea privind admiterea la concurs care conține:
    1) data adoptării;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere prezenți la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la concurs;
    3) numele, prenumele tuturor candidaților cărora le-a fost atribuit calificativul „admis”.
    14. Hotărîrea privind admiterea la concurs se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare.
    15. Candidatul care nu este de acord cu decizia de respingere a dosarului de participare la concurs poate depune în scris sau prin poșta electronică o contestație în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare recepționării deciziei sub sancțiunea decăderii din drept.
    16. Contestația se examinează în cel mult 3 zile lucrătoare de către Comisia de contestaţie care se constituie ad-hoc, prin ordinul ministrului justiţiei, din 3 membri: 1 desemnat de Camera Notarială și 2 desemnaţi de ministrul justiţiei. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestaţie persoanele care au participat la ședința pentru verificarea dosarelor de participare la concurs.
    17. În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 15, Comisiei de contestație i se transmit contestațiile însoțite de dosarele de participare la concurs ale candidaților.
    18. Comisia de contestaţie, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor şi dosarelor de participare la concurs ale candidaţilor, se întrunește în ședință în vederea soluționării acestora.
    19. Ședințele Comisiei de contestație sunt deliberative în prezența a doi membri. Deciziile Comisiei de contestație se adoptă cu votul majorității membrilor. Secretariatul Comisiei de contestație se asigură de către Ministerul Justiției.
    20. Ședința Comisiei de contestație se consemnează în proces-verbal conform structurii prevăzute la pct. 10, care se semnează de către secretarul și membrii acesteia.
    21. Comisia de contestație, în termen de 1 zi lucrătoare, adoptă hotărîrea cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, care conține nominalul candidaților şi care, după examinarea contestațiilor, sunt admiși la concurs.
    22. Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor se aduce la cunoștința ministrului justiţiei, Comisiei de licenţiere și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia în termen de 1 zi lucrătoare de la adoptare. Hotărîrea Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor este definitivă și nu poate fi contestată.
    23. În cel mult 2 zile lucrătoare de la data ședinței, Comisia de contestație remite fiecărui candidat, prin poșta electronică, decizia motivată privind respingerea dosarelor de participare la concurs. Decizia motivată a Comisiei de contestație include:
    1) data emiterii;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de contestație;
    3) numele, prenumele candidatului al cărui dosar de participare la concurs a fost respins;
    4) motivele indicate în contestație de către candidat;
    5) motivele Comisiei de contestație pentru care candidatul nu a fost admis la concurs.
III. Modul de desfășurare a concursului
    24. În cel mult 10 zile lucrătoare de la publicarea hotărîrii Comisiei de contestație cu privire la rezultatele examinării contestațiilor, Comisia de licențiere se convoacă în ședințe în vederea repartizării locurilor de notar declarate vacante prin ordinul de actualizare a numărului de locuri de notari. La procedura de repartizare pot participa la cerere și candidații admiși la concurs.
    25. Comisia de licențiere calculează mediile candidaților în conformitate cu capitolul IV al prezentului Regulament și întocmește listele candidaților în funcție de locul vacant de notar pretins. Listele respective se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.
    26. Repartizarea se efectuează reieșind din opțiunea exprimată de candidați în cererea de participare la concurs, în ordinea consecutiv descrescătoare a mediilor de concurs, separat pentru fiecare loc vacant de notar.
    27. Se consideră că a promovat concursul pentru ocuparea locului vacant de notar candidatul care deține media cea mai mare.
    28. În cazul în care doi sau mai mulți candidați care pretind la același loc vacant de notar dețin o medie de concurs egală, locul vacant de notar se repartizează candidatului cu o vechime mai mare în activitatea notarială.
    29. În cazul în care doi sau mai mulți candidați care pretind la același loc vacant de notar au o medie de concurs egală și aceeași vechime în activitatea notarială, locul vacant de notar se repartizează prin tragere la sorți.
    30. Candidatul, care a optat pentru cel puțin 2 locuri vacante de notar și în urma participării la concurs este cîștigător a cel puțin 2 locuri vacante de notar, este obligat să aleagă, prin cerere, unul dintre acestea.
    31. Ședința Comisiei de licențiere pentru repartizarea locurilor vacante de notar se consemnează în proces-verbal, care se semnează de către secretarul și președintele Comisiei de licențiere și conține:
    1) data ședinței;
    2) numele, prenumele membrilor Comisiei de licențiere care au participat la procedura de repartizare a locurilor vacante de notar;
    3) numele, prenumele candidaților care au participat la concurs;
    4) mediile de concurs ale candidaților;
    5) locurile vacante de notar scoase la concurs cu indicarea teritoriului de activitate;
    6) rezultatul (promovat/nepromovat) pentru fiecare loc vacant de notar;
    7) numele, prenumele cîștigătorilor concursului;
    8) numele, prenumele candidatului care nu a promovat concursul, locul vacant de notar la care a pretins, media de concurs.
IV. Formula de calcul al mediei de concurs
și modul de contestare a rezultatelor concursului
    32. Media de concurs în temeiul căreia se repartizează locurile vacante de notar se calculează pentru fiecare candidat în parte după cum urmează:
    1) pentru candidații care au susținut examenul de calificare în profesia de notar în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor și Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, media de concurs este egală cu suma mediilor, acordate pentru etapele I și II ale examenului de calificare în profesia de notar;
    2) pentru notarii care au fost admiși la activitatea notarială în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat și participă la concurs pentru schimbarea teritoriului de activitate, media de concurs este egală cu suma mediilor acordate pentru a II-a etapă a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar;
    3) pentru notarii admiși la activitatea notarială în temeiul Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor sau Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, care doresc să participe la concurs pentru schimbarea teritoriului de activitate, cu o medie de concurs mai mare sau notarii care au obținut licența în conformitate cu art. 96 alin. (3) din Legea nr. 1153-XIII din 11 aprilie 1997 cu privire la notariat și doresc să participe la concurs pentru schimbarea teritoriului de activitate, media de concurs se calculează conform subpct.1) după susținerea examenului de calificare în profesia de notar.
    33. Hotărîrea Comisiei de licenţiere cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, care include numele, prenumele candidaților care au promovat concursul, media de concurs și locul vacant de notar se transmit Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile lucrătoare.
    34. Hotărîrea Comisiei de licențiere cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar poate fi contestată în instanța de judecată, în ordinea contenciosului administrativ doar în partea ce ține de procedură.