OMJC641/2017
ID intern unic:  371089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 641
din  11.08.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi
procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a
activităţii notariale
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 1576
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1248 din 11.08.2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI


    În temeiul art. 24 alin. (1), (4) şi (10) din Legea nr. 69 din 14 aprilie  2016  cu  privire la organizarea activităţii notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale, potrivit anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 168 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licenţiere a activităţii notariale, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 675 din 29 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 375), cu modificările ulterioare.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                            Vladimir CEBOTARI

    Nr. 641. Chişinău, 11 august 2017.


Aprobat
prin Ordinul ministrului justiţiei
nr. 641 din 11 august 2017


REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
DE LICENŢIERE
A ACTIVITĂŢII NOTARIALE ŞI PROCEDURA
 DE SELECTARE A MEMBRILOR COMISIEI DE LICENŢIERE

A ACTIVITĂŢII NOTARIALE
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (în continuare Regulament) stabileşte modul de organizare a Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (în continuare Comisie), procedura de selectare a membrilor Comisiei, atribuţiile Comisiei, drepturile şi obligaţiile membrilor acesteia, precum şi modul de funcționare a Comisiei.
    2. Cadrul juridic al activităţii Comisiei îl constituie Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor (în continuare Lege), alte Regulamente ce reglementează competenţa Comisiei şi prezentul Regulament.
II. Modul de organizare a Comisiei
    3. Comisia este compusă din 7 membri, conform repartizării prevăzute la art. 24 alin. (1) din Lege.
    4. Componenţa nominală a Comisiei, inclusiv desemnarea celor 7 membri supleanți ai Comisiei, se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei.
    5. Comisia se constituie pentru un mandat de 2 ani. Membrii Comisiei au dreptul să exercite atribuţiile nu mai mult de două mandate consecutive.
    6. În calitate de membru al Comisiei, inclusiv membru supleant, poate fi numită persoana care are reputaţie ireproşabilă şi întrunește următoarele condiții:
    1) are studii superioare în domeniul dreptului;
    2) are vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
    3) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
    4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    6) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani de activitate, în cazul notarilor;
    7) cunoaşte limba de stat.
    7. Preşedintele Comisiei se alege prin votul secret al majorității membrilor acesteia. Dacă președintele Comisiei nu poate fi ales la cel mult 2 ședințe din lipsă de candidaturi și/sau de voturi, sau din orice alt motiv, acesta va fi numit prin ordinul ministrului justiției.
    8. Mandatul de membru al Comisiei încetează în caz de:
    1) expirare a mandatului;
    2) renunțare benevolă;
    3) absenţă nemotivată la două şedinţe consecutive;
    4) demisie sau concediere din funcţia deţinută;
    5) suspendarea sau retragerea licenţei pentru desfășurarea activității notariale;
    6) deces.
    9. În cazul în care, după convocarea repetată, Comisia, în termen de 15 zile, nu adoptă hotărîri în problemele care ţin de competenţa acesteia, ministrul justiţiei este în drept să dizolve Comisia. În cazul dizolvării Comisiei, noua componenţă va avea un mandat de 2 ani.
    10. În cazul în care, în condițiile art. 24 alin. (3) din Lege, Consiliul Camerei Notariale înaintează repetat candidaturile privind calitatea de membri ai Comisiei, ministrul justiției este obligat să aprobe componența Comisiei.
    11. Alegerea și selectarea unei noi componenţe a Comisiei are loc pînă la expirarea mandatului Comisiei în exerciţiu sau în termen de 45 zile de la dizolvarea Comisiei de către ministrul justiţiei.
III. Procedura de selectare a membrilor Comisiei
    12. Reprezentantul societăţii civile și supleantul acestuia sunt selectați în baza concursului deschis, organizat de Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiţiei (în continuare Comisia de concurs).
    13. Comisia de concurs se formează ad-hoc prin ordin al ministrului justiţiei şi este compusă din 3 persoane: cîte un reprezentant din subdiviziunea specializată şi din subdiviziunea resurse umane a Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al Camerei Notariale.
    14. Informaţia privind desfăşurarea concursului, inclusiv termenul-limită de depunere a dosarului de participare la concurs, se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
    15. Concursul constă în selectarea candidatului, apreciindu-se motivaţia, experienţa şi reputaţia acestuia, în baza dosarului depus.
    16. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Ministerului Justiţiei. Dosarul de participare la concurs include:
    1) cererea pentru participare la concurs;
    2) curriculum vitae (CV);
    3) copia buletinului de identitate;
    4) copia diplomei de studii superioare de licenţă în drept sau un act de studii echivalent;
    5) copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
    6) declaraţia pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    7) scrisoarea de motivaţie;
    8) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
    9) declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
    10) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    17. Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate la pct. 16, se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și termenul general pentru depunere nu a expirat.
    18. Verificarea reputaţiei ireproşabile a candidatului are loc prin publicarea curricumului vitae şi a scrisorii de recomandare a acestuia pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. Neprezentarea obiecțiilor la adresa persoanei candidatului din partea autorităților publice și/sau societății civile, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, se echivalează cu deținerea reputației ireproșabile de către candidat.
IV. Atribuţiile Comisiei, drepturile şi obligaţiile
membrilor ei

    19. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) desfăşoară concursul de admitere la stagiul profesional și aprobă rezultatele acestuia;
    2) desfăşoară examenul de calificare în profesia de notar și aprobă rezultatele acestuia;
    3) desfăşoară concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar și aprobă rezultatele acestuia;
    20. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:
    1) conduce şi organizează activitatea Comisiei;
    2) reprezintă Comisia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice;
    3) stabileşte data, ora, locul şi ordinea de zi a ședinței;
    4) prezidează şedinţele Comisiei;
    5) semnează hotărîrile/deciziile și procesele-verbale ale ședinței Comisiei;
    6) exercită şi alte atribuţii prevăzute în acte normative sau care rezultă din activitatea Comisiei.
    21. Membrii Comisiei au următoarele drepturi:
    1) să ia cunoştinţă de  materialele  prezentate Comisiei şi să participe la examinarea lor;
    2) să-şi expună poziţia argumentată în cadrul ședințelor;
    3) să propună spre examinare probleme ce ţin de competenţa Comisiei;
    4) să expună opinie separată;
    5) să solicite recuzarea membrului Comisiei, care este în conflict de interese;
    6) să solicite autorităților și instituţiilor prezentarea informaţiei necesare exercitării atribuțiilor Comisiei;
    7) să beneficieze de alte drepturi prevăzute în acte normative sau care rezultă din activitatea Comisiei.
    22. Membrii Comisiei au următoarele obligaţii:
    1) să exercite atribuţiile în conformitate cu legislația;
    2) să participe la şedinţele Comisiei, să examineze dosarele de participare la examen/concurs, să verifice lucrările candidaților la examen/concurs;
    3) să participe la adoptarea hotărîrilor şi/sau deciziilor Comisiei;
    4) să se abţină de la examinarea răspunsurilor candidaţilor în cazul existenţei conflictului de interese;
    5) să  păstreze secretul deliberărilor şi să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în exercitarea calităţii de membru al Comisiei;
    6) să îndeplinească alte obligații prevăzute în acte normative sau care rezultă din activitatea Comisiei.
    23. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    1) pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei și altor activități ale Comisiei;
    2) informează membrii Comisiei, după caz, membrii supleanţi ai acesteia, despre data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi;
    3) întocmeşte proiectele hotărîrilor/deciziilor Comisiei;
    4) întocmeşte și semnează procesele-verbale ale şedinţei Comisiei;
    5) păstrează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi hotărîrile/deciziile adoptate de aceasta;
    6) exercită şi alte atribuţii prevăzute în acte normative sau care rezultă din activitatea Comisiei.
V. Modul de funcționare a Comisiei
    24. Şedinţele Comisiei se convoacă la cererea preşedintelui Comisiei, la cererea ministrului justiţiei, din iniţiativa Consiliului Camerei Notariale sau la cererea a 1/3 din membrii Comisiei.
    25. Membrii Comisiei şi, după caz, membrii supleanţi se anunţă despre data, ora şi locul convocării şedinţei, ordinea de zi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă.
    26. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 4 membri ai acesteia. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor numiți.
    27. În cazul imposibilităţii participării la şedinţă din motive întemeiate, membrul Comisiei informează preşedintele, secretarul Comisiei şi membrul său supleant despre acest fapt cu 2 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei Comisiei.
    28. Membrul supleant ia locul membrului Comisiei în cazurile prevăzute la pct. 8 subpct. 2)-6), pct. 21 subpct. 5), pct. 22 subpct. 4).
    29. Hotărîrile/deciziile Comisiei se întocmesc în scris, se semnează de preşedintele Comisiei sau, după caz, de președintele ședinței şi secretarul Comisiei şi se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.
    30. Lucrările Comisiei se consemnează în proces-verbal, care include ordinea de zi, data, ora, locul desfășurării ședinței, numele, prenumele membrilor Comisiei prezenți la ședință, după caz, a candidaților, subiectele puse la vot, hotărîrea adoptată, alte date din cadrul ședinței.
    31. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la şedinţă şi se semnează de preşedinte şi secretarul Comisiei.