HGO676/2017
ID intern unic:  371169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 676
din  29.08.2017
privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare
a planurilor sectoriale şi locale
de acţiuni anticorupţie pentru
anii 2018-2020
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 778
    În scopul executării Hotărîrii Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.354),   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) structura-tip a planului anticorupție sectorial și local pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.1;
    2) structura-tip a raportului trimestrial privind implementarea planului anticorupție sectorial și local pentru anii 2018-2020, conform anexei nr.2.
    2. Se desemnează autorităţile responsabile de elaborarea şi implementarea planurilor sectoriale de acţiuni anticorupţie, conform acţiunilor 20-28 şi 30 ale pilonului II al Planului de acţiuni din anexa nr. 2 la Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017  pentru aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020:
    1) Sectorul vamal                    -    Ministerul Finanțelor
                                                        Serviciul Vamal
                                                        Inspectoratul General al
                                                        Poliţiei de Frontieră
    2) Sectorul fiscal                      -    Ministerul Finanțelor
                                                         Serviciul Fiscal de Stat
    3) Sectorul achiziţiilor publice   -    Ministerul Finanțelor
                                                         Agenţia Achiziţii Publice
                                                         Agenţia Naţională de
                                                         Soluţionare a Contestaţiilor
    4) Sectorul administrării şi
    deetatizării proprietăţii publice    -  Ministerul Economiei și Infrastructurii
                                                         Agenţia Proprietăţii Publice
    5) Sectorul ocrotirii sănătăţii
    şi asigurărilor medicale               -   Ministerul Sănătății, Muncii și
                                                          Protecției Sociale
                                                          Compania Națională de Asigurări
                                                          în Medicină
                                                          Centrul pentru Achiziții Publice
                                                          Centralizate în Sănătate
                                                          Agenția Medicamentului și
                                                          Dispozitivelor  Medicale
                                                          Agenția Națională pentru
                                                          Sănătate Publică
    6) Sectorul educaţiei                   -   Ministerul Educației, Culturii și
                                                          Cercetării
    7) Sectorul agro-alimentar 
    (subvenţionarea în agricultură,
     siguranţa alimentelor ş.a.)           -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
                                                          Regionale și Mediului
                                                          Agenția de Intervenție și Plăți pentru
                                                          Agricultură
                                                          Agenţia Naţională pentru Siguranţa
                                                          Alimentelor
    8) Sectorul asigurării ordinii
    publice                                        -   Ministerul Afacerilor Interne
    9) Sectorul mediului ambiant        -   Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
                                                           Regionale și Mediului
                                                           Inspectoratul Ecologic de Stat.
    3. Se recomandă unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea să elaboreze și să aprobe, după coordonarea cu Centrul Național Anticorupție, planuri anticorupție locale conform structurii-tip din prezenta hotărîre.
    4. Autoritățile responsabile de implementarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție vor elabora, cu suportul Centrului Naţional Anticorupţie, şi vor transmite Guvernului spre aprobare planurile de acțiuni în termen de 2 luni de la data aprobării prezentei hotărîri.
    5. Autorităţile responsabile de implementarea planurilor sectoriale și locale de acţiuni anticorupţie vor elabora, trimestrial, rapoarte de monitorizare a implementării planurilor sectoriale și locale de acţiuni anticorupţie conform structurii prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi le vor expedia, pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune, secretariatului grupurilor de monitorizare din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.
    6. Planurile sectoriale şi locale, precum şi rapoartele privind implementarea acestora vor fi publicate pe paginile web ale autorităţilor responsabile de implementarea planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie şi  Centrului Naţional Anticorupţie.
    7. Centrul Naţional Anticorupţie va desemna consilieri de integritate sectoriali şi locali din rîndul propriilor colaboratori, precum şi va asigura instruirea consilierilor desemnaţi de autorităţile responsabile din rîndul angajaţilor acestora pentru a oferi asistenţă entităţilor publice la consolidarea climatului de integritate instituţională (acţiunile 1-14 ale pilonului II al Planului de acţiuni din anexa nr.2 la Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020).
    8. În cazul reorganizării autorităţilor responsabile de implementarea planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie, responsabilităţile ce le revin prin prezenta hotărîre vor fi preluate de către autoritățile succesoare de drept.
    9. Centrul Național Anticorupție va elabora și va implementa platforma electronică „e-Integritate instituțională” și modulul „Monitorizarea Strategiei” în vederea facilitării procesului de monitorizare și raportare a Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020 și va transmite Guvernului propuneri în vederea acordării semnăturii electronice suplimentare.
    10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Centrului Naţional Anticorupţie şi a Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexandru Jizdan
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                    Vasile Bîtca
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                           Stela Grigoraş
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                       Monica Babuc

    Nr. 676. Chişinău, 29 august 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2