HCNPF37/10/2017
ID intern unic:  371209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 37/10
din  25.08.2017
cu privire la Procedura de verificare a datelor din registrele
deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare
și societăților de asigurări
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 1648
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
_____________Vladimir CEBOTARI
nr. 1253 din 28 august 2017

    În temeiul art.46 alin.(8) pct.1) și pct.4 din Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Procedura de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări, conform anexei.
    2. Procedura prevăzută în pct.1 nu se aplică  instituțiilor financiare și societăților de asigurări aflate în proces de lichidare.
    3. Se prezintă Ministerului Finanțelor cheltuielile aferente aplicării procedurii în cauză.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                    Valeriu CHIŢAN


    Nr. 37/10. Chişinău, 25 august 2017.

  Anexă
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.37/10 din 25 august 2017

PROCEDURA
de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare
aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Procedura de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări (în continuare – Procedură) stabilește modul și etapele de desfășurare de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) a verificării datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurare, în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registre, în limita atribuțiilor prevăzute de Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și Legea nr.234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse în acest sens de către persoanele prevăzute la pct.3.
    2. Guvernul, instituțiile subordonate acestuia, Banca Națională a Moldovei (BNM), autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu legislația, vor asigura la prima cerere asistența necesară Comisiei Naționale în scopul executării prevederilor art.46 din Legea nr.234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
    3. Procedura se aplică următorilor subiecți:
    1) societăților de registru;
    2) societăților de investiții;
    3) Depozitarului Național de Valori Mobiliare (DNVM);
    4) instituțiilor financiare și societăților de asigurare;
    5) deținătorilor de valori mobiliare emise de instituțiile financiare și societățile de asigurare, precum și reprezentanților acestora.
    4. Specialiștii antrenați în efectuarea verificării datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare sunt în drept:
    1) să dispună de acces liber în încăperile şi pe teritoriul societăţilor de investiţii şi DNVM (în continuare – custozi), societăților de registru și emitenților;
    2) să solicite de la societățile de registru, custozi și emitenți informația strict necesară, inclusiv documentele originale sau copiile acestora, care se referă la formarea registrelor deținătorilor de valori mobiliare, deschiderea conturilor, operațiuni înregistrate;
    3) să solicite de la societățile de registru, custozi și emitenți explicaţii orale şi scrise aferente înscrierilor efectuate în registrele deținătorilor de valori mobiliare;
    4) să întreprindă alte activități prevăzute de legislație, necesare executării prezentei Proceduri.
    5. Subiecţii prevăzuţi la pct.3 au obligaţia, în cadrul verificării datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare, de a se conforma în orice moment tuturor cerinţelor prezentei Proceduri.
    6. În condiţiile prezentei Proceduri vor fi prelucrate date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate şi confidențialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrarea şi caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
    7. Verificarea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare se efectuează prin intermediul controlului dispus în condiţiile legii de către Comisia Naţională, care va cuprinde procesul de:
    1) contrapunere a datelor din registrele deţinătorilor de valori mobiliare cu datele deținute de Comisia Națională şi societățile de registru, custozi și emitenți;
    2) notificare de către  emitent a deținătorilor de valori mobiliare cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;
    3) desfășurare a  campaniei de informare publică de către Comisia Națională.
II. CONTRAPUNEREA DATELOR DIN REGISTRELE
DEŢINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE

    8. Persoanele indicate în pct.4, în termenul stabilit de Comisia Națională, desfăşoară următoarele activităţi:
    1) solicită contra plată de la societatea de registru eliberarea din registrul deţinătorilor de valori mobiliare a listei acţionarilor la data de imprimare conform Anexei nr.1;
    2) solicită contra plată de la custozi dezvăluirea informaţiei privind valorile mobiliare aflate în custodie conform listei acţionarilor eliberate de societatea de registru în formatul prevăzut în Anexa nr.1;
    3) solicită de la emitentul de valori mobiliare prezentarea conform Anexei nr.1 a  listei acţionarilor care nu au participat la adunările generale ale acţionarilor în ultimii 3 ani de activitate, precum și a celor care nu au participat la adunările generale ale acţionarilor de la formarea registrului deținătorilor de valori mobiliare;
    4) efectuează contrapunerea datelor prezentate conform pct.8 subpct.1)-2), iar în cazul în care se atestă divergențe solicită și verifică documentele care au stat la baza efectuării înscrierilor în registrele societății de registru și ale custodelui;
    5) efectuează contrapunerea datelor prezentate conform pct.8 subpct.1) cu datele din Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM), iar în cazul în care se atestă divergențe solicită și verifică documentele care au stat la baza efectuării înscrierilor în  registrele societății de registru, RSVM, precum și în documentele deținute de BNM, în cazul instituțiilor financiare;
    6) efectuează contrapunerea datelor prezentate conform pct.8 subpct.1) și subpct.5) cu datele din back-upul registrelor deţinătorilor de valori mobiliare și modificările operate în ele, prezentate la Comisia Națională în conformitate cu prevederile art.147 alin.(61) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital;
    7) efectuează contrapunerea datelor prezentate conform pct.8 subpct.3) cu datele din Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept şi alte resurse informaţionale de stat;
    8) identifică deținătorii de valori mobiliare a căror date contrapuse potrivit pct.8 subpct.7) nu corespund celor înscrise în registrul deținătorilor de valori mobiliare și perfectează lista actualizată a datelor acestora, cu specificarea succesorilor, după caz;
    9. Rezultatele desfăşurării activităţilor prevăzute la pct.8 se supun aprobării de către Comisia Naţională și se aduc la cunoștință emitentului și societății de registru, după caz.
    10. În cazul în care în urma desfășurării activităților potrivit pct.8 se atestă date contradictorii cu privire la înscrierile în registrele deținătorilor de valori mobiliare, pentru soluționare vor fi aplicate corespunzător prevederile pct.18-19 și ale capitolului V.
III. NOTIFICAREA DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE
    11. Emitentul este obligat să asigure notificarea tuturor deţinătorilor de valori mobiliare despre deținerile de acțiuni în termen de maximum 10 zile lucrătoare din data comunicării rezultatelor prevăzute la pct.9.
    12. Întru executarea pct.11, emitentul expediază acționarilor avizul specificat în Anexa nr.2. Dreptul de a selecta modalitatea de expediere a avizului, cu excepția avizelor indicate la pct.13, revine emitentului.
    13. Avizul destinat acționarilor ale căror date au fost verificate conform pct.8 subpct.7) se expediază prin scrisori recomandate cu aviz de primire.
    14. Întru asigurarea restituirii avizului expediat conform pct.13, emitentul anexează la scrisoarea expediată un plic cu timbre poștale corespunzătoare în funcție de domiciliul/sediul acționarului.
    15. Acționarul este obligat să returneze emitentului avizul completat corespunzător în termenul care nu va depăși 30 de zile din data expedierii avizului specificat în pct.12.
    16. Rezultatele notificării potrivit pct.11-15 vor fi prezentate Comisiei Naționale de către emitent în forma stabilită în Anexa nr.3 în termen de 20 de zile din data expirării termenului prevăzut la pct.15.
    17. În cazul în care deținătorii de valori mobiliare nerezidenți nu reacționează la notificarea emitentului, Comisia Națională va sesiza organele competente din țara de reședință a deținătorului de valori mobiliare nerezident pentru a obține datele personale necesare identificării acestuia.
    18. În cazul constatării modificărilor în datele de identificare ale deținătorilor de valori mobiliare (nume/prenume/denumire, IDNO/IDNP, tipul documentului de identificare, seria şi numărul documentului, domiciliul/sediul, numărul de telefon), emitentul, concomitent cu informarea Comisiei Naționale potrivit pct.16, se va adresa societății de registru sau, după caz, custodelui pentru efectuarea modificărilor corespunzătoare în registrul deținătorilor de valori mobiliare.
    19. Toate modificările în contul personal al persoanei înregistrate se introduc în registru nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din ziua primirii cererilor corespunzătoare prezentate de emitent pentru modificarea datelor din conturile personale ale persoanelor înregistrate, cu anexarea copiilor documentelor confirmative și informarea imediată a Comisiei Naționale.
    20. În cazul în care informația prezentată de către emitent conform pct.16 atestă date contradictorii cu privire la cantitatea de valori mobiliare deținute de către deținătorul de valori mobiliare și acestea (neconcordanțele) nu vor fi soluționate în cadrul campaniei de informare publică, vor fi aplicate corespunzător prevederile capitolului V.
IV. CAMPANIA DE INFORMARE
    21. Campania de informare publică se desfășoară în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele deținătorilor de valori mobiliare, precum și stabilirii măsurilor ce urmează a fi întreprinse de către deținătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanțe.
    22. Campania de informare publică se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o durată ce nu va depăși 7 luni din data publicării informației potrivit pct.23 subpct.3).
    23. Pentru executarea pct.21 Comisia Națională întreprinde următoarele măsuri:
    1) Analizează datele prezentate de către emitenți conform pct.16 și efectuează clasificarea deținătorilor de valori mobiliare neidentificați pe unități administrativ-teritoriale: raioane, orașe și sate.
    2) Creează și deschide linia fierbinte (call-centru) pentru oferirea consultațiilor deținătorilor de valori mobiliare și examinarea reclamațiilor acestora, precum și altor persoane care dispun întemeiat de drepturi asupra valorilor mobiliare, condițiile de funcționare a căreia sunt prevăzute în Anexa nr.4.
    3) Asigură publicarea și difuzarea materialelor informative cu privire la campania de informare publică, după cum urmează:
    a) în formă electronică pe pagina web proprie, precum și a altor instituții după caz;
    b) în cel puțin 3 ziare cu difuzare naţională și, după caz, locală;
    c) prin intermediul a cel puțin 2 posturi de radio și televiziune cu difuzare naţională și, după caz, locală;
    d) după caz, pe panouri informative amplasate la sediile administrației publice locale.
    4) După caz, creează și deschide centre de informare în teritoriile unde numărul deținătorilor de valori mobiliare clasificați potrivit pct.23 subpct.1) este de cel puțin 100 persoane.
    5) Conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea desfășurării campaniei de informare publică.
    6) Examinează corectitudinea și integritatea informațiilor prezentate de deținătorii de valori mobiliare și persoanele care dispun întemeiat de drepturi asupra valorilor mobiliare.
    7) Efectuează verificarea încrucișată a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare cu datele deținute de Comisia Națională, datele deținute de custozi și emitenți, datele deținute de Agenția Proprietății Publice, datele deținute de BNM în cazul instituțiilor financiare, precum și de alte instituții, care se referă, fără a se limita, la date din:
    a) dări de seamă specializate cu privire la tranzacții cu valori mobiliare prezentate Comisiei Naționale;
    b) RSVM și documentele care au stat la baza înscrierilor în RSVM;
    c) copiile electronice back-up prezentate Comisiei Naționale de societățile de registru;
    d) listele persoanelor care au procurat acțiuni contra bonuri patrimoniale în procesul de privatizare în masă, prezentate de Agenția Proprietății Publice;
    e) listele acționarilor care au participat la adunările generale ale acționarilor.
    8) Recepționează cereri de soluționare a neconcordanțelor definite la pct.26.
    9) Perfectează acte de constatare asupra rezultatelor acțiunilor întreprinse conform pct.23 subpct.6) și subpct.7).
    24. Materialele informative cu privire la campania de informare publică vor conține următoarele informații, fără a se limita la:
    a) scopul și durata campaniei de informare publică;
    b) locul și modul în care deținătorii de valori mobiliare se vor adresa în vederea obținerii consultației sau confirmării datelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare;
    c) drepturile și obligațiile deținătorilor de valori mobiliare;
    d) informația care urmează a fi prezentată de deţinătorii de valori mobiliare în vederea confirmării datelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare.
    25. În cazul în care informația obținută în urma campaniei de informare publică atestă date contradictorii cu privire la deținătorii de valori mobiliare, vor fi aplicate prevederile capitolului V.
V. NECONCORDANȚE
    26. Se califică ca neconcordanță situația în care datele prezentate în procesul de desfășurare a campaniei de informare publică diferă de datele înscrise în registrul deținătorilor de valori mobiliare cu referire la cantitatea, tipul, clasa de valori mobiliare și/sau deținătorul acestora și, respectiv, nu au fost soluționate (neconcordanțele) la etapa de desfășurare a campaniei de informare publică.
    27. Neconcordanțele se aduc la cunoștința societății de registru, custozilor și emitentului de către Comisia Națională cu prezentarea tuturor materialelor obținute în urma campaniei de informare publică.
    28. Neconcordanțele se soluționează, după caz, de către societatea de registru, custozi, emitent și/sau deținătorul de valori mobiliare, în termen de maximum 30 de zile de la aducerea la cunoștință potrivit pct.27, pornind de la următoarele surse de informații, dar fără a se limita la:
    1) lista persoanelor care au procurat acțiuni contra bonuri patrimoniale în procesul de privatizare în masă, prezentată de Agenția Proprietății Publice;
    2) lista acţionarilor cu drept de participare la ultima adunare generală a acţionarilor;
    3) extrasele operaționale și alte tipuri de extrase eliberate din registrele deţinătorilor de valori mobiliare;
    4) dările de seamă prezentate Comisiei Naționale de către emitent, societățile de registru, custozi şi Bursa de Valori a Moldovei;
    5) documente primare aferente tranzacţiilor înregistrate, prezentate de deținătorii de valori mobiliare.
    29. Rezultatele întreprinderii măsurilor prevăzute la pct.28 vor fi prezentate Comisiei Naționale imediat de către societatea de registru și/sau custode, după expirarea termenului stabilit pentru soluționarea neconcordanțelor, cu solicitarea acordului prealabil al Comisiei Naționale pentru efectuarea modificărilor în registrul deținătorilor de valori mobiliare;
    30. În cazul în care neconcordanțele nu pot fi soluționate de către societatea de registru, custozi și emitent în urma întreprinderii tuturor măsurilor prevăzute de prezenta procedură, respectiv, nu poate fi asigurată corectitudinea şi integritatea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare, acestea vor fi remediate de instanţa de judecată la cererea persoanei care dispune întemeiat de drepturi asupra valorilor mobiliare.
    31. Întru executarea pct.30 societatea de registru sau, după caz, custodele sau emitentul, expediază persoanei care dispune întemeiat de drepturi asupra valorilor mobiliare refuzul motivat la cererea acesteia prezentată conform pct.23 subpct.8).
    32. Datele din registrele deținătorilor de valori mobiliare care au fost pierdute sau distruse vor fi verificate numai după finisarea tuturor dosarelor din instanța de judecată și organele de drept.
VI. RESPONSABILITATEA
    33. Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea şi alte fapte ilegale întreprinse în raport cu informaţia care a constituit drept temei pentru efectuarea înregistrărilor în registrele deținătorilor de valori mobiliare, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    34. Răspunderea pentru corectitudinea şi integritatea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare/custozilor o poartă deţinătorii acestor registre în conformitate cu legislația.
VII. MĂSURI ORGANIZATORICE
    35. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării campaniei de informare publică se efectuează din bugetul de stat și din alte surse (temei: art.46 alin.(8) lit.b) pct.2) din Legea nr.234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare).

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4