HGO673/2017
ID intern unic:  371288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 673
din  28.08.2017
pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016
privind declararea averii și a intereselor personale
Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329     art Nr : 800
    În temeiul art. 7 alin. (2) și (4) și art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art.513), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se va utiliza semnătura electronică avansată calificată pentru semnarea în formă electronică a declarației de avere și interese personale de către subiecții declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice.
    2. Se aprobă modul de repartizare a semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, după cum urmează:
    1) Autoritatea Națională de Integritate, în termen de o lună, va identifica și va crea lista persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale, precum și va aproba planul de instruire a acestora în vederea completării Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale;
    2) Cancelaria de Stat, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”, va asigura eliberarea semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în baza cererii prezentate de către organizațiile publice și conform listei actualizate a organizațiilor publice, deținute de către Autoritatea Națională de Integritate. Regulamentul privind modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților declarării averii și intereselor personale va fi aprobat de către Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” și coordonat cu Serviciul de Informații și Securitate;
    3) organizațiile publice vor completa, pînă la 1 octombrie 2017, Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale cu datele referitoare la subiecții declarării averii și a intereselor personale care activează în cadrul acestora;
    4) organizațiile publice vor asigura condițiile tehnice necesare pentru aplicarea semnăturii electronice avansate calificate și veridicitatea datelor incluse în solicitarea de prestare a serviciilor de certificare, prezentate Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”.
    3. Prevederile prezentei hotărîri nu se aplică subiecților declarării averii și a intereselor personale menționați la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
    4. Posesorii Registrului de stat al populației, Registrului de stat al unităților de drept, Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale și Registrului funcțiilor publice și al funcționarilor publici vor asigura, prin intermediul platformei de interoperabilitate, accesul gratuit al Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” la acestea, în scopul validării și stabilirii autenticității datelor prezentate în cerere de către organizațiile publice.
    5.  Accesul la informația strict necesară din cadrul registrelor de stat menționate la pct. 4 va fi oferit prin intermediul platformei de interoperabilitate, în baza acordurilor de colaborare încheiate cu deținătorul platformei, prin care să fie acordate garanții suficiente în partea ce ține de asigurarea respectării principiilor de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislației în vigoare și celor mai bune practici în domeniu.
    6. Cheltuielile aferente emiterii semnăturii electronice avansate calificate se asigură centralizat de către Cancelaria de Stat din contul alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv. Pentru anul în curs, Cancelaria de Stat va înainta propuneri de suplimentare a bugetului său cu mijloace financiare la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 673. Chişinău, 28 august 2017.