OIGPFC588/2017
ID intern unic:  371361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
ORDIN Nr. 588
din  29.08.2017
cu privire la procedura de ştampilare
a documentelor de trecere a frontierei de stat
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 1700
    În scopul executării prevederilor alin.(5) art.23 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.243) şi în conformitate cu prevederile pct.22 din Regulamentul Departamentului Poliţiei de Frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 131-134, art.485),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de aplicare a ştampilei în actele de călătorie în timpul traversării frontierei de stat.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se abrogă Ordinul șefului Departamentului Poliției de Frontieră nr.121 din 08.11.2012 cu privire la implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 242-244, art.1434).

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ                    Fredolin LECARI

    Nr. 588. Chişinău, 29 august 2017.


REGULAMENT
cu privire la procedura de aplicare a ştampilei în actele
de călătorie în timpul traversării frontierei de stat

Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la procedura de aplicare a ştampilei în actele de călătorie în timpul traversării frontierei de stat (în continuare - Regulament) transpune parţial anexa IV din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 77,
23.3.2016, p. 1-52.
    2. Documentele de trecere a frontierei de stat ale străinilor se ştampilează sistematic la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 23 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi actele normative în vigoare.
    3. Ştampila nu constituie dovadă că a fost efectuat un control amănunţit. Aceasta face posibilă stabilirea datei şi locului cînd a avut loc trecerea frontierei de stat. Ştampila are de asemenea drept scop să facă posibil, ca în timpul controalelor efectuate la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova, să fie verificat faptul dacă au fost respectate regulile de şedere a străinului în Republica Moldova. Prin urmare, poliţiştii de frontieră ştampilează documentele de trecere a frontierei de stat, care permit străinilor să traverseze frontiera de stat, inclusiv în cazul relaxării controalelor. De asemenea, se aplică o ştampilă pe documentul de trecere a frontierei de stat al străinului căruia i-a fost emisă o viză.
    4. Codurile de securitate ale ştampilelor se schimbă la intervale regulate, cel puţin o dată pe lună.
    5. La intrarea şi ieşirea străinilor care călătoresc în Republica Moldova în baza vizelor, ştampila se aplică, pe cît de posibil, astfel încît să acopere marginea vizei şi filei din paşaport, fără să fie afectate indicaţiile din viză sau elementele de securitate ale colantului de viză. In cazul unei vize multiple, ştampila se aplică pe pagina alăturată celei în care a fost aplicată viza. Dacă această pagină nu poate fi folosită, ştampila se aplică pe pagina următoare. Zona care poate fi citită optic nu se ştampilează. Ştampila de intrare se aplică pe partea dreaptă a vizei, iar cea de ieşire în partea stîngă a vizei.
    6. Prin ordinul şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul autorității se desemnează un punct naţional de contact, iar la nivelul direcţiilor regionale ale Poliţiei de Frontieră puncte locale de contact, care sînt responsabile pentru schimbul de informaţii privind codurile de securitate ale ştampilelor de intrare şi de ieşire folosite la punctele de trecere a frontierei de stat. Despre instituirea punctelor de contact se informează autorităţile de frontieră ale statelor vecine.
    În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, punctele de contact trebuie să aibă acces fără nici o întîrziere la informaţiile privind ştampilele de intrare şi ieşire folosite la frontierele vecine, care includ:
    a) punctul de trecere a frontierei de stat căruia îi este desemnată o anumită ştampilă;
    b) identitatea poliţistului de frontieră căruia i-a fost încredinţată o anumită ştampilă, în orice moment;
    c) codul de securitate al unei anumite ştampile, în orice moment.
    7. Orice solicitare privind ştampilele de intrare şi ieşire se fac prin punctele de contact menţionate la punctul 6 al prezentului Regulament.
    8. Punctul naţional de contact transmite punctelor de contact locale informaţii privind schimbarea punctelor de contact sau privind pierderea sau furtul ştampilelor.
Capitolul II. Excepţii de neaplicare a ştampilei
    9. Nu se aplică ştampila de intrare sau de ieşire:
    a) pe paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova;
    b) pe actele de călătorie ale şefilor de stat şi ale demnitarilor, inclusiv ale membrilor de familie care îi însoțesc, a căror sosire a fost anunţată oficial, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;
    c) pe licenţa pilotului sau pe certificatul (legitimaţia) de membru al echipajului aeronavei şi pe legitimaţia de inspector pentru siguranţa zborului;
    d) pe actele de călătorie şi pe actele de identitate ale personalului navigant inclus în rolul de echipaj al oricăror nave ce intră în port şi nu efectuează procedura de schimbare a echipajului, pe actele de călătorie ale pasagerilor incluşi în lista de pasageri aflaţi la bordul navelor care efectuează croaziere şi urmează un itinerar stabilit în prealabil cuprinzînd un program de activităţi turistice în diverse porturi, care nu îmbarcă şi nu debarcă pasageri în cursul călătoriei şi care nu sînt supuse controlului la trecerea frontierei de stat, sau al navelor de mărfuri şi călători al căror port de debarcare nu este un port din Republica Moldova (tranzit);
    e) pe actele de călătorie ale rezidenţilor din zona de frontieră care beneficiază de regimul micului trafic de frontieră, la prezentarea permisului de mic trafic;
    f) pe actele de călătorie ale rezidenţilor din raioanele de frontieră care beneficiază de regimul de trecere simplificat, la confirmarea domiciliului;
    g) pe actele de călătorie ale personalului însoţitor la bordul trenului;
    h) pe cărțile de identitate ale cetățenilor străini, acceptate pentru traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
    10. La solicitarea străinului şi dacă aplicarea ştampilei de intrare/ieşire poate cauza dificultăţi persoanei, sau în cazul trecerii frontierei de stat în baza cărții de identitate, acceptate pentru traversarea frontierei de stat, ştampila poate fi aplicată pe Certificatul privind confirmarea trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, stabilit conform anexei la prezentul Regulament (în continuare - certificat), care se înmînează străinului.
    11. În mod excepţional, în cazul în care documentul de trecere a frontierei de stat permite străinului să treacă frontiera de stat, însă nu este posibilă aplicarea ştampilei, deoarece nu există pagini disponibile, poliţistul de frontieră foloseşte certificatul stabilit conform anexei la prezentul Regulament, pe care aplică ştampila. Certificatul se înmînează străinului. Concomitent străinul este atenţionat despre necesitatea schimbării documentului de trecere a frontierei de stat.
    12. Certificatul conţine:
    a) denumirea şi amplasarea punctului de trecere a frontierei de stat;
    b) data emiterii;
    c) numele şi prenumele titularului documentului de trecere a frontierei de stat;
    d) seria şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat;
    e) ştampila punctului de trecere a frontierei de stat;
    f) numele, prenumele şi semnătura poliţistului de frontieră.
Capitolul III. Modul aplicării ştampilei
    13. Ştampila nu poate fi aplicată pe datele personale şi pe alte pagini pe care sînt trecute observaţiile formale originale. Ştampila se aplică, dacă este posibil, în ordine cronologică, pentru a facilita găsirea datei la care străinul a traversat frontiera de stat ultima dată.
    14. Ştampila de ieşire se aplică în vecinătatea ştampilei de intrare. Ştampila de intrare se aplică pe partea dreaptă a paginii din pașaport, iar cea de ieşire în partea stîngă a paginii din pașaport.
    15. Ştampila se aplică în poziţie orizontală, astfel încît să poată fi citită cu uşurinţă.
    16. Ştampila nu se aplică peste ştampilele deja existente, inclusiv peste acelea aplicate de alte state.
    17. Dovada intrării şi ieşirii se probează printr-o ştampilă dreptunghiulară pentru intrare şi o ştampilă dreptunghiulară cu colţuri rotunjite pentru ieşire.
Ştampila conţine cel puţin următoarele elemente: denumirea ţării „Republica Moldova”, denumirea punctului de trecere a frontierei de stat, data traversării frontierei de stat, numărul de ordine a ştampilei şi o pictogramă care indică tipul punctului de trecere a frontierei de stat (auto, aerian, feroviar sau fluvial).
    18. Solicitarea informaţiei cu privire la ştampilele de intrare şi ieşire, precum şi documentaţia cu privire la ştampilele falsificate, contrafăcute, pierdute sau incorect aplicate, se adresează la punctele de contact instituite în conformitate cu punctul 6 al prezentului Regulament.
    19. Fiecare punct de trecere a frontierei de stat ţine evidenţa ştampilelor de intrare şi ieşire înmînate şi returnate de fiecare poliţist de frontieră care efectuează controlul trecerii frontierei. Evidența include, de asemenea, referinţa la fiecare ştampilă, care se foloseşte în scopuri comparative la o dată ulterioară.
    20. Ştampilele întărite se păstrează în subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, în safeuri, iar accesul la acestea o au doar poliţiştii de frontieră autorizaţi.

    anexa