OIGPFC589/2017
ID intern unic:  371363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
ORDIN Nr. 589
din  29.08.2017
cu privire la stabilirea procedurii de refuz
al intrării/ieșirii în/din Republica Moldova
Publicat : 08.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334     art Nr : 1701
    În scopul executării prevederilor alin.(2) art.24 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.243) și în conformitate cu prevederile pct.22 din Regulamentul Departamentului Poliției de Frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 131-134, art.485),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieșirii în/din Republica Moldova.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se abrogă Ordinul șefului Departamentului Poliției de Frontieră nr.121 din 08.11.2012 cu privire la implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 242-244, art.1434).

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ                    Fredolin LECARI

    Nr. 589. Chişinău, 29 august 2017.REGULAMENT
cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieşirii în/din
Republica Moldova
    1. Regulamentul cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieşirii în/din Republica Moldova (în continuare - Regulament) transpune parţial normele din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 77, 23.3.2016, p. 1-52.
    2. Poliţistul de frontieră decide cu privire la refuzul intrării sau ieşirii în/din Republica Moldova în conformitate cu prevederile art.8 și 12 din Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, art.24 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi cu actele normative în vigoare.
    3. În cazul refuzului intrării persoanelor în Republica Moldova, poliţistul de frontieră completează formularul standard conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament, iar în cazul refuzului ieșirii persoanelor din Republica Moldova - formularul standard conform modelului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    4. În cazul refuzului intrării mijlocului de transport în Republica Moldova, poliţistul de frontieră completează formularul standard conform modelului stabilit în anexa nr.3 la prezentul Regulament, iar în cazul refuzului ieșirii mijlocului de transport din Republica Moldova - formularul standard conform modelului stabilit în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    Formularele menţionate de refuz al intrării/ieșirii pot fi tipărite sau completate manual.
    5. Poliţistul de frontieră anulează viza prin aplicarea ştampilei cu inscripţia „ANULAT” în conformitate cu actele normative cu privire la vize. În acest caz, elementul optic variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate „efectul de imagine latentă” şi termenul „viza” se marchează cu o cruce pentru a împiedica folosirea ulterioară a vizei în scopuri ilegale. Poliţistul de frontieră informează imediat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi autoritatea competentă pentru străini despre anularea vizei.
    6. Poliţistul de frontieră este obligat să înregistreze orice refuz al intrării sau ieşirii în registru, stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament, unde se înscrie data refuzului intrării sau ieşirii, datele de identitate a persoanei, datele actului de călătorie, motivul argumentat legal al deciziei de refuz.
    7. Viza se anulează conform actelor normative în vigoare, inclusiv în situaţia în care străinul:
    a) a obţinut viză de intrare pe bază de documente sau de informaţii false;
    b) a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori a înlesnit transportul sau cazarea acestora;
    c) a încălcat reglementările vamale sau cele ale frontierei de stat;
    d) nu mai îndeplineşte condiţiile cerute la acordarea vizei;
    e) nu respectă scopul pentru care i-a fost acordată viza de intrare;
    f) după acordarea vizei, a fost declarat indezirabil.
    8. Persoana, căreia i s-a aplicat măsura refuzului intrării sau ieşirii în/din Republica Moldova, semnează şi primeşte o copie a deciziei pe baza formularului standard conform modelului stabilit. Dacă persoana refuză să semneze formularul, poliţistul de frontieră indică motivul refuzului în formular la secţiunea „comentarii” şi eliberează o copie persoanei faţă de care a fost aplicată măsura respectivă.
    9. În cazul aplicării măsurii de refuz al intrării/ieșirii în/din Republica Moldova, se aplică ştampila de intrare/ieșire în paşaport, anulată printr-o cruce cu cerneală neagră, care să nu poată fi ştearsă şi se scrie lîngă aceasta, în partea dreaptă, de asemenea cu cerneală neagră care să nu poată fi ştearsă, litera/literele corespunzătoare motivului/motivelor refuzului intrării/ieșirii.
    10. În cazul refuzului la traversarea frontierei de stat a mijlocului de transport, conducătorului auto i se înmînează decizia respectivă fără aplicarea unor menţiuni în actul de călătorie. Persoana se informează despre posibilitatea intrării/ieşirii în/din Republica Moldova conform regulilor generale de traversare a frontierei.
    11. În situaţia în care străinul nu prezintă la frontieră unul sau mai multe documente prevăzute în art.17 din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, acest fapt nu reprezintă temei de anulare a vizei.
    12. În cazul în care în viza străinului există erori de ordin tehnic, poliţistul de frontieră contactează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în vederea obţinerii clarificărilor necesare.
    13. Străinul, căruia i s-a refuzat intrarea în Republica Moldova, este informat despre măsura aplicată în limba de circulație internațională pe care acesta o înţelege.
    14. Străinului, care solicită una din formele de protecție stabilite în legislația în vigoare, nu i se poate refuza intrarea în Republica Moldova.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5