HGO724/2017
ID intern unic:  371432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 724
din  08.09.2017
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020
privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși
de peste hotare
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 828
    În scopul realizării Strategiei naționale „Diaspora-2025”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 26 februarie 2016, Strategiei Naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 8 septembrie 2011, Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1473 din 30 septembrie 2016, precum și a Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (se anexează).
    2. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenele stabilite a Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare și vor informa Cancelaria de Stat anual, pînă la 1 martie, sau la solicitare privind gradul de implementare a acestuia.
    3. Monitorizarea și coordonarea procesului de realizare a Planului de acțiuni menţionat se pun în sarcina Cancelariei de Stat (Biroul relații cu diaspora), care va informa Guvernul anual, pînă la 1 aprilie, despre realizarea acestuia.
    4. În sensul prezentei hotărîri se definesc următoarele noţiuni:
    cetățeni ai Republicii Moldova reîntorși de peste hotare – persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova care au revenit de cel mult 24 de luni de la aflarea temporară pe teritoriul altui stat pentru o perioadă continuă de minimum 90 de zile într-un an calendaristic; 
    diasporă, migrație și dezvoltare – mecanism de comunicare și coordonare a tuturor părților implicate (autoritățile administraţiei publice centrale și locale, societatea civilă, mediul academic și privat, organizații internaționale
etc.) pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora.
    5. Se recomandă autorităților administraţiei publice locale să implementeze la nivel local acțiunile prevăzute în Planul nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                Stela Grigoraş

    Nr. 724. Chişinău, 8 septembrie 2017.


    planul de acțiuni