OMFM121/2017
ID intern unic:  371789
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 121
din  13.09.2017
privind aprobarea formularului Procesului-verbal
cu privire la contravenție
Publicat : 29.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 352-355     art Nr : 1803
    MODIFICAT
    OMF45 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.498; în vigoare 15.04.19


    În legătură cu modificările introduse în Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, în vigoare de la 31 mai 2009 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17 martie 2017, nr.78-84, art. 100),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare (conform anexei nr. 1 la prezentul ordin).
    2. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a Procesului-verbal cu privire la contravenție (conform anexei nr. 2 la prezentul ordin).
    3. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie, aprobat prin prezentul ordin, va fi utilizat de către instituțiile subordonate, cu excepția Serviciului Vamal.
    4. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție se va tipări în două exemplare, din care al doilea exemplar va fi autocopiant și se va înmâna contravenientului după întocmire.
    5. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 8 din 21 ianuarie 2011.
    6. Blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 21.01.2011, vor fi utilizate până la finisarea stocului, având aceeași putere juridică ca și blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție aprobate prin prezentul ordin.
    7. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 121. Chişinău, 13 septembrie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF45 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.498; în vigoare 15.04.19]

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 121 din 13 septembrie 2017

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modalitatea de întocmire a Procesului-verbal
cu privire la contravenție
    1. Prezenta Instrucțiune este elaborată în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    2. Prevederile prezentei Instrucțiuni reglementează modalitatea de întocmire a Procesului-verbal cu privire la contravenție (în continuare proces-verbal).
    3. În sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:
    contravenție – faptă (acțiune sau inacțiune) ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege și este pasibilă de sancțiune contravențională;
    contravenient – persoană fizică, persoană cu funcție de răspundere sau persoană juridică care a comis o contravenție;
    unitate convențională – măsură de stabilire a amenzii, care este egală cu 50 lei;
    sancțiune contravențională – măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție;
    amendă – sancțiune pecuniară care se aplică contravenientului în cazurile și în limitele prevăzute de Codul contravențional;
    agent constatator – reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională în modul prevăzut conform art. 402 din Codul contravențional;
    persoană fizică – omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile;
    persoană juridică – organizația care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-şi asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanța de judecată;
    proces-verbal cu privire la contravenție – act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul.
    4. Procesul-verbal se întocmește cu respectarea strictă a regulilor prezentei Instrucțiuni, a art. 443 din Codul contravențional, cu completarea tuturor spațiilor, sub sancțiunea nulității procesului-verbal conform art. 445 din Codul contravențional.
    5. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și de victimă când există.
    6. În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
    7. Poziţiile procesului-verbal se completează, după cum urmează:
    1) În antetul formularului se va indica instituția subordonată Ministerului Finanțelor (ex. Serviciul Fiscal de Stat) care va utiliza blancheta provesului-verbal.
    2) La tipărirea formularelor se va indica seria „MF” și numărul de ordine format din 8 cifre.
    3) La întocmirea procesului-verbal se vor indica inițial data, ora și locul încheierii procesului-verbal.
    4) În pct. 1 se va indica agentul constatator ce întocmește procesul-verbal, calitatea/funcția deținută, numele și prenumele acestuia.
    5) Pct. 2 se va completa cu denumirea autorităţii și adresa juridică a acesteia pe care o reprezintă agentul constatator care a constatat contravenția.
    6) La pct. 3 compartimentul „Datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional”:
    a) subpct. 3.1 va include în mod obligatoriu datele persoanei fizice: numele, prenumele, patronimicul;
    b) subpct 3.2 va include în mod obligatoriu locul naşterii, data naşterii, cetăţenia, sexul;
    c) subpct 3.3 va include tipul actului de identitate (buletin, pașaport sau alt act care stabilește indentitatea persoanei), seria, numărul, eliberat de oficiul, la data, IDNP compus din 13 cifre;
    d) subpct 3.4 va include date despre domiciliul cotravenientului și se va indica: ţara, localitatea, strada, blocul și numărul apartamentului;
    e) subpct 3.5 la compartimentul „Locul de muncă” se va indica instituția în care își are activitatea persoana, ocupaţia și telefonul de serviciu/personal.
    La compartimentul datelor despre „Persoana juridică” se vor completa următoarele:
    a) subpct. 3.6. denumirea întreprinderii, codul fiscal al persoanei juridice;
    b) subpct. 3.7. sediul (adresa juridică);
    c) subpct. 3.8. „Reprezentant” se vor completa câmpurile specificate cu indicarea numelui, prenumelui, funcției, adresei și telefonului persoanei care reprezintă interesele persoanei juridice.
    7)  La pct. 4 se vor introduce date despre timpul comiterii, data, luna, anul și ora comiterii (sau perioada cuprinsă între).
    8)  Pct. 5 va fi completat cu date despre locul comiterii, fiind inclusă localitatea (oraș, comună sau sat), strada și numărul corespunzător.
    9)  La pct. 6 se va specifica „Fapta contravenţională” la care se vor indica elementele constitutive ale contravenţiei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, precum și se vor specifica eventualele pagube cauzate de contravenție. În ultima frază a  punctului se va indica încadrarea juridică a faptei prin consemnarea normei materiale contravenționale încălcate și indicii calificativi ai elementelor constitutive ale contravenției, conform articolelor respective din Codul contravențional.
    10) La pct. 7 „Explicaţiile contravenientului în privinţa căruia s-a întocmit proces-verbal” se vor specifica obiecţiile, probele şi completările pe care le aduce în apărarea sa contravenientul.
    11) Pct. 8 se va completa cu date despre „Interpret/traducător” (numele, prenumele, patronimicul, funcţia) cu indicarea limbii traduse și se va aduce la cunoștință sub semnătură despre răspunderea penală (art. 312 CP) pe care o poartă traducătorul/interpretul pentru traducere/interpretare incorectă. Spațiul respectiv se completează în cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau victima nu cunoaște limba procesului-verbal.
    12)  La pct. 9 se indică datele reprezentantului legal – numele, prenumele, patronimicul, domiciliul, calitatea (părinte, tutore ș.a.). Spațiul respectiv se completează în cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional este un minor.
    13) Pct. 10 se va completa cu informația despre corpurile delicte ridicate și probele acumulate (se vor descrie forma, mărimea, culoarea, greutatea alte caracteristici care permit individualizarea lor, indicându-se datele proprietarului și, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor) sau actul de ridicare care descrie detaliat obiectele respective (forma, mărimea, culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor, datele proprietarului și, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor) ținând cont de prevederile art. 425 și 431 din Codul contravențional și cu includerea mențiunii că actul de ridicare nr. __ din __._____.___ este parte componentă a procesului-verbal cu privire la contravenție.
    14) La pct. 11 se va indica menţiunea privind refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal, motivele refuzului sau mențiunea privind absența contravenientului.
    15) Pct. 12 se va completa cu date despre martor și anume: numele, prenumele, patronimicul, IDNP-ul, adresa de domiciliu și numărul de telefon și semnătura (conform art. 443 alin. (6) din Codul contravențional).
    16) La pct. 13 vor semna agentul constatator, contravenientul și martorul/martorii prezenți.
    17) Pct. 14 la compartimentul „Decizia agentului constatator” câmpurile se vor completa cu următoarele:
    a) 14.1. Aplicarea sancţiunii contravenţionale – se va indica articolul care prevede sancțiunea și suma amenzii care urmează a fi achitată;
    b) 14.2. Mențiunea contravenientului că recunoaște săvârșirea contravenției și acceptul privind sancțiunea stabilită de către agetul constatator – în cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit pocesul contravențional recunoaște săvârșirea contravenției și acceptă sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra cauzei contravenționale;
    c) 14.3. Încetarea procesului contravențional – se va indica norma care servește temei de încetare;
    d) 14.4. Remiterea pentru examinare conform competenţei în temeiul articolului – se va indica norma corespunzătoare din Codul contravențional care stabilește organul competent;
    e) 14.4.1. Organul competent – se va indica denumirea și adresa autorității competente să examineze cazul și să emită decizia asupra acestuia;
    f) 14.4.2.  Cu recomandarea – se va indica recomandarea de sancționare a contravenientului sau de încetare a procesului contravențional (se va completa de autoritatea care remite procesul-verbal).
    18) La pct. 15 se vor indica datele de identificare ale agentului constatator care a emis decizia asupra cauzei contravenționale cu consemnarea datei și orei luării deciziei confirmată cu semnătura acestuia.
    19) La pct. 16 se va indica informația despre contul IBAN al bugetului de stat (contul trezorerial de încasări), modul de plată și instituția bancară la care urmează a fi achitată amenda contravențională.
    20) Pct. 17 cuprinde drepturile principale ale contravenientului despre care acesta va fi informat și unde se va semna pentru a confirma că acestea i-au fost aduse la cunoștință cu indicarea datei. Totodată, contravenientul va semna pentru confirmarea faptului că a primit un exemplar al procesului verbal. În cazul procesului-verbal întocmit în absența persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se înmânează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) din Codul contravențional.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF45 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.498; în vigoare 15.04.19]