HGO775/2017
ID intern unic:  371826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 775
din  02.10.2017
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia
sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea
la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Publicat : 06.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 356-359     art Nr : 881
    În vederea executării prevederilor art.6 şi 10 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind protecția sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (se anexează).
    2. Regulamentul menţionat se aplică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Andrei Galbur
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                      Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 775. Chişinău, 2 octombrie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 775
din 2 octombrie  2017

REGULAMENT SANITAR
privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
    Regulamentul sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (în continuare – Regulament) transpune  Directiva 2004/37 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea Directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30 aprilie 2004.
I. DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1
Obiectul și definițiile
    1. Obiectul prezentului Regulament este protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de securitatea și sănătatea lor, inclusiv prevenirea riscurilor care rezultă din expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele în acest domeniu, cu excepția substanțelor cancerigene și a valorilor-limită ale acestora specificate în anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013.
    3. Cerinţele de sănătate şi securitate în muncă prevăzute de prezentul Regulament nu se aplică  activităților cu substanţe chimice radioactive.
    4. Cu referire la azbest, care face obiectul Hotărîrii Guvernului nr.244 din 8 aprilie 2013 „Privind aprobarea Cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă”, prevederile prezentului Regulament nu se aplică.
    5. În  sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
    agent cancerigen – substanţă sau procedeu ce este însoțit de degajarea unei substanțe care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, poate duce la apariția cancerului sau poate crește incidența cazurilor de cancer;
    agent mutagen – substanță care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, poate provoca anomalii genetice ereditare sau poate crește incidența acestora.
    6. Lista lucrărilor și procedeelor care pot provoca degajarea agenților cancerigeni este indicată în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Secțiunea a 2-a
Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor
    7. Prezentul Regulament se aplică activităților în care lucrătorii sînt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni rezultați din activitatea lor.
    8. Pentru orice activitate care poate prezenta un  risc de expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni, autoritatea teritorială de sănătate publică trebuie să determine natura, gradul şi durata expunerii lucrătorilor, pentru ca angajatorul să poată evalua orice risc legat de securitatea sau sănătatea acestora și să poată stabili măsurile ce trebuie luate.
    9. Evaluarea riscului pentru sănătatea lucrătorilor trebuie actualizată de către angajator prin efectuarea investigațiilor necesare la orice schimbare a condiţiilor de muncă care ar putea afecta expunerea lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutageni.
    10. Angajatorul trebuie să furnizeze autorității teritoriale de sănătate publică, la cererea acesteia, cauzele care au servit la evaluarea respectivă.
    11. La evaluarea riscului sînt luate în calcul toate celelalte căi de absorbție, inclusiv absorbția  cutanată.
    12. În timpul evaluării riscului, angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită eventualelor efecte în privinţa sănătăţii sau securităţii acelor lucrători care prezintă riscuri speciale, precum fumatul, și vor lua în considerare oportunitatea de a nu-i angaja pe aceștia la locuri de muncă unde există riscul să vină în contact cu agenți cancerigeni sau mutageni.
II. OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR
Secţiunea 1
Reducerea și înlocuirea
    13. Angajatorul  reduce utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, în special prin înlocuire, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea sau, dacă este cazul, pentru securitatea lucrătorilor.
    14. Angajatorul comunică rezultatul cercetărilor și acțiunilor sale autorității teritoriale de sănătate publică, la cererea acesteia.
    15. În cazul în care înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu o substanță sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculoasă/periculos sau este mai puțin periculoasă/periculos pentru sănătate sau securitate nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul urmează să ia măsuri pentru ca producerea și folosirea agentului cancerigen sau mutagen să aibă loc într-un sistem care să excludă eliminarea agentului cancerigen sau mutagen.
    16. Atunci cînd aplicarea unui sistem care să excludă eliminarea agentului cancerigen sau mutagen nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca nivelul de expunere a lucrătorilor să nu depășească valorile-limită stabilite în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013.
Secțiunea a 2-a
Evitarea sau reducerea expunerii
    17. În cazul în care rezultatele evaluării prevăzute la pct. 8 din prezentul Regulament evidențiază un risc legat de sănătatea lucrătorilor, expunerea acestora trebuie evitată.
    18. Expunerea nu trebuie să depășească valoarea-limită  a unui agent cancerigen stabilită în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013.
    19. În toate cazurile în care se foloseşte un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul va recurge la:
    1) diminuarea cantităţilor de agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă;
    2) limitarea numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
    3) organizarea adecvată a procesului de muncă, avînd drept obiectiv evitarea sau reducerea la minimum a degajării de agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
    4) evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni la sursă, aspiraţia locală sau ventilarea generală pentru protejarea sănătății publice şi a mediului;
    5) folosirea, la evaluarea locurilor de muncă, a metodelor de măsurare existente specifice agenţilor cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor profesionale peste valorile-limită stabilite în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013, rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau un accident;
    6) aplicarea unor proceduri și a unor metode de muncă în concordanță cu prevederile prezentului Regulament;
    7) utilizarea unor măsuri de protecţie colectivă şi/sau, atunci cînd expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, a unor măsuri de protecţie individuale;
    8) aplicarea măsurilor de igienă, în special curăţarea, după fiecare schimb, a podelelor și a altor suprafeţe;
    9) informarea lucrătorilor;
    10) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor panouri adecvate de avertizare şi de securitate în zonele în care lucrătorii sînt expuşi sau pot fi expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni;
    11) amplasarea dispozitivelor de semnalare pentru situaţii de urgenţă care ar putea conduce la expuneri  peste limita stabilită în Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013;
    12) folosirea mijloacelor care să permită stocarea, manipularea şi transportul fără risc, în special prin utilizarea recipientelor ermetice şi etichetate în mod clar şi vizibil;
    13) utilizarea mijloacelor sigure de colectare, stocare și evacuare a deșeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice, etichetate în mod clar și vizibil.
Secțiunea a 3-a
Informarea autorității competente și expunerea imprevizibilă
    20. În cazul în care rezultatele evaluării prevăzute la pct.8 din prezentul Regulament evidenţiază un risc legat de sănătatea lucrătorilor, angajatorul pune la dispoziţia autorității teritoriale de sănătate publică, la cerere, informaţii corespunzătoare despre:
    1) activităţile şi procesele tehnologice aplicate, inclusiv motivele pentru care se folosesc agenţii cancerigeni sau mutageni;
    2) cantităţile de substanţe fabricate sau utilizate sau preparate care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni;
    3) numărul de lucrători expuşi;
    4) măsurile de prevenire luate;
    5) tipul de echipament de protecţie care trebuie utilizat;
    6) natura şi gradul expunerii;
    7) cazurile de înlocuire a agenților cancerigeni sau mutageni.
    21. În cazul unor evenimente imprevizibile sau al unor accidente care pot conduce la o expunere profesională peste valorile-limită stabilite în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013, angajatorul informează imediat lucrătorii cu privire la aceasta.
    22. Pînă la eliminarea cauzelor expunerii profesionale peste valorile-limită stabilite în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013:
    1) în zona afectată sînt admiși să lucreze numai lucrătorii indispensabili pentru executarea reparaţiilor şi a altor activităţi necesare;
    2) lucrătorii în cauză se asigură cu îmbrăcăminte de protecţie şi echipament individual de protecţie respiratorie, pe care aceştia trebuie să le poarte;
    3) expunerea nu poate fi permanentă şi se limitează la timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinii de muncă de către lucrător;
    4) lucrătorii neprotejaţi nu se admid să lucreze în zona afectată.
Secţiunea  a 4-a
Expunerea previzibilă și accesul în zonele de risc
    23. Pentru anumite activităţi, precum lucrările de întreţinere, pentru care este previzibilă posibilitatea expunerii  la o creștere  peste valorile-limită stabilite în  Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013, şi în privinţa cărora au fost deja epuizate toate posibilităţile de a lua alte măsuri de prevenire în scopul limitării expunerii, angajatorul trebuie să stabilească, după consultarea lucrătorilor sau a reprezentanţilor lor, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor cît mai mult posibil şi pentru a asigura protecţia individuală în timpul acestor activităţi.
    24. În cazul prevăzut la  pct. 23 din prezentul Regulament, lucrătorii sînt asigurați cu echipament individual de protecție respiratorie, pe care trebuie să le poarte atît timp cît persistă expunerea profesională peste valorile-limită stabilite în Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013,  care nu poate fi permanentă și este limitată la timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinii de muncă de către lucrător.
    25. Zonele în care se desfăşoară activităţile prevăzute la  pct. 23 din prezentul Regulament trebuie să fie delimitate şi semnalizate în mod clar pentru a evita accesul persoanelor neautorizate în aceste locuri.
    26. Angajatorul ia măsurile necesare pentru ca zonele în care se desfăşoară activităţile pentru care rezultatele evaluării menţionate la  pct. 8 din prezentul Regulament evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor să fie accesibile numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau funcţiei lor, trebuie să  aibă acces  în zonele respective.
Secţiunea a 5-a
Măsurile de igienă, protecţia individuală
și formarea profesională a lucrătorilor
    27. Pentru toate activităţile unde există un risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat:
    1) să organizeze activitatea astfel încît lucrătorii să nu mănînce, să nu bea şi să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni;
    2) să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată sau altă îmbrăcăminte specială;
    3) să prevadă locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecţie, precum şi a hainelor de stradă;
    4) să pună la dispoziţia lucrătorilor grupuri sanitare și dușuri;
    5) să depoziteze corect echipamentele de protecție într-un loc bine stabilit, să le verifice şi să le cureţe, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare;
    6) să repare sau să înlocuiască echipamentele de protecţie defecte înainte de o nouă utilizare.
    28. Costul măsurilor prevăzute la  pct. 24 din prezentul Regulament  este suportat de către angajator.
    29. Angajatorul întreprinde măsurile necesare pentru ca lucrătorii să beneficieze de o formare profesională, în egală măsură suficientă și adecvată, cu referire la:
    1) riscurile potenţiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare datorate consumului de tutun;
    2) precauţiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
    3) cerinţele în materie de igienă;
    4) purtarea şi folosirea echipamentelor şi îmbrăcămintei de protecţie;
    5) măsurile care trebuie luate de către lucrători, în special de către personalul de intervenţie, în cazul producerii unor incidente şi pentru prevenirea acestora.
    30. Formarea profesională trebuie:
    1) să fie adaptată la evoluţia riscurilor şi la apariţia unor riscuri noi;
    2) să fie repetată dacă este necesar;
    3) să fie înregistrată în fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
Secțiunea a 6-a
Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor
    31. Angajatorul este obligat să informeze lucrătorii cu privire la instalațiile și la recipientele care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, să asigure etichetarea clară și vizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și a instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni și să expună semnele de avertizare în mod cît mai vizibil.
    32. Lucrătorii și/sau reprezentanții lor din unitate pot verifica dacă prevederile prezentului Regulament sînt aplicate, în special în ceea ce privește:
    1) consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor legate de alegerea, purtarea şi utilizarea îmbrăcămintei şi a echipamentelor de protecţie, fără a se aduce atingere responsabilităţilor angajatorului referitoare la determinarea eficacităţii îmbrăcămintei şi a echipamentelor de protecţie;
    2) măsurile stabilite de către angajator prevăzute la  pct. 23 din prezentul Regulament, fără a aduce atingere responsabilităților de a stabili aceste măsuri.
    33. Lucrătorii și reprezentanții acestora din  unitate sînt informați imediat despre expunerile imprevizibile prevăzute  la  pct. 21 din prezentul Regulament, cauzele lor şi despre măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru remedierea situaţiei.
    34. Angajatorul păstrează o listă actualizată a lucrătorilor antrenați în activități care, potrivit rezultatelor evaluării menționate la  pct. 8, prezintă risc pentru sănătatea lucrătorilor, indicînd, dacă această informație este disponibilă, expunerea la care au fost supuși.
    35. Medicul specialist în patologii profesionale sau autoritatea teritorială de sănătate publică, precum și lucrătorul desemnat pentru protecția și prevenirea riscurilor profesionale au acces la lista menționată la  pct. 34 din prezentul Regulament.
    36. Fiecare lucrător are acces la informațiile din listă care îl privesc personal.
    37. Lucrătorii și reprezentanții lor din unitate au acces la informațiile ce nu conțin date cu caracter personal.
    38. Angajatorul este obligat să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ce vizează lucrătorii supuși riscurilor legate de expunere la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă în conformitate cu prevederile art. 29 și 30 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și cu Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.
    39. Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau reprezentanților lor privind subiectele prezentului Regulament se desfășoară în conformitate cu art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008.
III. SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
A LUCRĂTORILOR
    40. Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii agenților cancerigeni sau mutageni la locul de muncă sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu art.49 alin.(1) din  Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.
    41.  În cazul în care se constată că un lucrător este afectat de o anomalie care poate fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni, medicul specialist în patologii profesionale poate solicita examinarea medicală  a altor lucrători care au suferit o expunere similară. În acest caz, se efectuează o nouă evaluare a riscului de expunere în conformitate cu  pct. 8 din prezentul Regulament.
    42. În cadrul examenelor medicale, medicul specialist în patologii profesionale completează un dosar medical individual, fișa de aptitudine și actul final, unde se propun măsuri individuale de protecție sau  de prevenire, care trebuie luate pentru toți lucrătorii.
    43. Lucrătorii au acces la rezultatele examenelor medicale care îi privesc personal și sînt informați despre toate tipurile de supraveghere medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni.
    44. Lucrătorii expuși acțiunii agenților cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ori angajatorul poate solicita reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.
    45. Toate cazurile de cancer care au fost identificate în urma expunerii la un agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă trebuie să fie notificate autorității teritoriale de sănătate publică.
    46. Lista prevăzută la  pct. 34 și dosarul medical prevăzut la  pct. 42 din prezentul Regulament sînt păstrate timp de 50 de ani de la încetarea expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni.
    47. În cazul în care  unitatea își încetează activitatea, lista prevăzută la  pct.34 se pune la dispoziția instituției medico-sanitare publice sau private care a efectuat examenele medicale ale lucrătorilor.

Anexa nr. 1
la Regulamentul sanitar privind protecţia
sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenţi cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

LISTA
lucrărilor și procedeelor care pot provoca
degajarea  agenților cancerigeni
    1. Procedeul de fabricare a auraminei.
    2. Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă.
    3. Lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și rafinarea electrică a matelor de nichel.
    4. Procedeul de fabricare a alcoolului izopropilic cu acid concentrat.
    5. Lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esență tare.

Anexa nr.2
la Regulamentul sanitar privind protecţia
sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenţi cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

CONSIMȚĂMÎNTUL
persoanei fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal în legătură cu riscurile profesionale specifice


    Subsemnatul, _______________________________________________,
                               (prenumele, numele)
    îmi exprim  consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu activitatea profesională și posibila expunere la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

    _______________                            _________________
         (semnătura)                                                                  (data)