*HGO613/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  371856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 613
din  01.08.2017
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele
de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat
rulării în țigarete şi a produselor conexe
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 712     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În temeiul alin. (7) art. 15 din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. 489), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe, conform anexei nr. 1;
    2) Biblioteca electronică de avertismente de sănătate combinate, conform anexei nr. 2.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
    3. Stocurile de produse din tutun și produse conexe fabricate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri vor fi comercializate pînă la 30 iunie 2018.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Andrei Galbur
    Ministrul sănătății, muncii
    și protecţiei sociale                                                            Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                               Vladimir Cebotari

    Nr. 613. Chişinău, 1 august  2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.613
din 1 august 2017

REGULAMENT SANITAR
privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun,
a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe

I. Dispoziții generale
1. Regulamentul sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe (în continuare – Regulament) stabilește cerințele privind conținutul și prezentarea avertismentelor de sănătate, a altor informații ce trebuie să apară pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe.
Prezentul Regulament sanitar transpune capitolul II din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vînzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014.
2. Pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe, autohtone sau de import, plasate pe piață sînt imprimate avertismente de sănătate. Textele sînt imprimate în limba de stat.
3. Avertismentele de sănătate trebuie să ocupe întreaga suprafaţă rezervată în acest scop şi nu pot fi comentate, parafrazate sau însoţite de alte texte sau imagini.
4. Avertismentele de sănătate sînt imprimate astfel încît să fie clare şi să asigure vizibilitatea şi integritatea lor grafică. Imprimarea avertismentelor de sănătate trebuie să fie făcută astfel încît acestea să nu poată fi detaşate, şterse sau ascunse, acoperite sau întrerupte de alte inscripţii ori imagini, inclusiv marcaje de preţ, marcaje de trasabilitate, marcaje de urmărire/monitorizare a locaţiei şi statutului proprietăţii produselor în tranzit, sau să nu îşi piardă coerenţa în urma deschiderii pachetului unitar. Avertismentele de sănătate sînt tipărite cu vopsea care nu se șterge și cu litere minuscule, cu excepția primei litere a primului cuvînt al textului.
5. Se interzice imprimarea avertismentelor de sănătate pe timbrele de acciz.
6. Utilizarea de către producători și vînzătorii cu amănuntul de produse din tutun a ambalajelor, pungilor, învelitorilor, cutiilor, a oricărui alt obiect sau lipirea timbrelor de acciz într-un mod care ascunde, total sau parţial, ori întrerupe avertismentele de sănătate sau elementele componente ale acestora este interzisă.
7. Dimensiunile avertismentelor de sănătate se calculează în raport cu suprafaţa pe care se aplică atunci cînd pachetul este închis.
8. Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe în cazul în care pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe nu sînt plasate avertismentele de sănătate, alte informații ce trebuie să apară pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor agenţilor economici al căror gen de activitate îl constituie producerea, importul și comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe, indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate.
10. Se stabilește că instituția publică ce informează consumatorii de tutun despre programele disponibile de susținere a persoanelor care doresc să renunțe la fumat este Instituţia medico-sanitară publică „Dispensarul Republican de Narcologie”. Pe fiecare pachet unitar de țigări, unitate de ambalaj pentru produsele de tutun, tutunul destinat rulării în țigarete și produsele conexe va fi imprimat numărul de telefon 080010001 al liniei verzi pentru renunțare la fumat a instituției nominalizate. Informația despre programele disponibile de susținere a persoanelor care doresc să renunțe la fumat se publică pe pagina web a Instituţiei medico-sanitare publice „Dispensarul Republican de Narcologie”.
II. Cerințe privind conținutul și prezentarea avertismentelor
de sănătate generale la etichetarea produselor din tutun pentru
fumat și a tutunului destinat rulării în țigarete
11. Pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun, autohtone sau de import, plasate pe piață sînt imprimate avertismente de sănătate. Textele sînt imprimate în limba de stat.
12. Avertismentele de sănătate trebuie să ocupe întreaga suprafaţă rezervată în acest scop şi nu pot fi comentate, parafrazate sau însoţite de alte texte sau imagini.
13. Avertismentul de sănătate general se încadrează într-un chenar negru cu lățimea de 1 mm, care este inclus în interiorul suprafeței rezervate pentru avertismente.
14. Avertismentul general include textul „Fumatul ucide. Renunță acum!”, precum și mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer”.
15. Textul „Fumatul ucide. Renunță acum!” se imprimă în partea de jos pe una din fețele laterale ale pachetului unitar și ale ambalajului exterior și acoperă 30% din partea laterală pe care este imprimat, iar mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer” este imprimat în partea de jos pe cealaltă parte laterală a pachetului unitar și a ambalajului exterior și acoperă 30% din partea laterală pe care este imprimat.
16. În cazul tutunului destinat rulării în țigarete, textul „Fumatul ucide. Renunță acum!” și mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer” se imprimă pe suprafața care devine vizibilă la deschiderea pachetului.
17. Textul „Fumatul ucide. Renunță acum!”, precum și mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer” se imprimă cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafața maximală din spațiul rezervat textului și, respectiv, mesajului de informare.
III. Cerințe privind conținutul și prezentarea avertismentelor de
sănătate combinate la etichetarea produselor din tutun pentru
fumat și a tutunului destinat rulării în țigarete

18. Avertismentul de sănătate combinat este compus dintr-un avertisment textual menționat la alin. (5) art. 16 din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 258-261, art. 489), cu modificările ulterioare, și o imagine color corespunzătoare, conform anexei nr. 2.
19. Avertismentul de sănătate combinat urmează a fi imprimat atît pe aria externă a feței anterioare, cît și pe aria externă a feței posterioare a fiecărui pachet unitar și a fiecărui ambalaj exterior.
20. Avertismentul de sănătate combinat are același conținut atît pe fața anterioară, cît și pe fața posterioară a fiecărui pachet unitar, precum și pe orice tip de ambalaj exterior.
21. Avertismentul de sănătate combinat acoperă 65% din aria externă a feței anterioare și 65% din aria externă a feței posterioare a pachetului unitar, precum și ale oricărui tip de ambalaj exterior pe care este imprimat.
22. Avertismentul de sănătate combinat este plasat în partea de sus a feței anterioare și în partea de jos a feței posterioare ale pachetului unitar și ale ambalajului exterior și pe aceeași linie de orientare cu alte informații care apar pe ambalaj.
23. Avertismentul de sănătate combinat se încadrează într-un chenar negru cu lățimea de 1 mm, care este inclus în interiorul suprafeței rezervate pentru avertisment.

24. Avertismentele textuale sînt următoarele:
1) Fumatul cauzează 9 din 10 cancere pulmonare;
2) Fumatul cauzează cancere bucale şi ale gîtului;
3) Fumatul dăunează plămînilor;
4) Fumatul cauzează atacuri de inimă;
5) Fumatul cauzează accidente vasculare cerebrale şi infirmitate;
6) Fumatul blochează arterele;
7) Fumatul creşte riscul de orbire;
8) Fumatul dăunează dinţilor şi gingiilor;
9) Fumatul poate ucide copilul nenăscut;
10) Fumul pe care îl emiteţi dăunează copiilor, familiei şi prietenilor;
11) Copiii fumătorilor sînt mai predispuşi să înceapă să fumeze;
12) Renunţaţi la fumat și rămîneţi în viaţă pentru cei dragi;
13) Fumatul reduce fertilitatea;
14) Fumatul creşte riscul de impotenţă.
Avertismentele textuale sînt imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb.
25. Imaginea color, ca parte a avertismentului de sănătate combinat trebuie să corespundă avertismentului textual specificat în anexa nr. 2.
26. Pe suprafața din partea de jos a imaginii color se imprimă informația privind numărul de telefon, adresa de e-mail și/sau a paginii web oficiale a instituției publice care informează consumatorii despre programele disponibile de susținere a persoanelor care vor să renunțe la fumat. Această informație se imprimă cu caractere aldine albe, de tip Helvetica, pe fond negru și poate acoperi cel mult 30% din suprafața imaginii color.
27. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decît 70% din lățimea sa, avertismentul de sănătate combinat se aranjează într-un format vertical, avertismentul textual se aranjează în partea de sus a avertismentului de sănătate combinat, iar imaginea color, inclusiv informația prevăzută la pct. 18, se aranjează în partea de jos a avertismentului de sănătate combinat.
28. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decît 20%, dar mai mică decît 65% din lățimea sa, avertismentul de sănătate combinat se aranjează într-un format alăturat, avertismentul textual se aranjează în partea din stînga a avertismentului de sănătate combinat, iar imaginea color, inclusiv informația prevăzută la pct. 18, se aranjează în partea din dreapta a avertismentului de sănătate combinat. În acest caz avertismentul textual ocupă 50% și imaginea color ocupă 50% din suprafața avertismentului de sănătate combinat.
29. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare sau egală cu 65%, dar mai mică sau egală cu 70% din lățimea sa, avertismentul de sănătate combinat se aranjează fie într-un format vertical, fie într-un format alăturat, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămînă pe deplin vizibile și să nu fie deformate.
30. Avertismentul de sănătate combinat trebuie să fie tipărit în conformitate cu culorile modelelor respective expuse în Biblioteca electronică de avertismente de sănătate.
31. Avertismentele de sănătate combinate trebuie să se împartă în două seturi a cîte 7, care se schimbă prin rotaţie anual, şi să apară pe un număr egal de pachete unitare cu produse din tutun pentru fumat și tutun destinat rulării în țigarete de fiecare marcă plasate pe piaţă în decurs de un an de către un singur agent economic.
IV. Prezentarea produselor din tutun și a tutunului
destinat rulării în țigarete

32. Etichetarea şi prezentarea pachetelor unitare, a ambalajelor exterioare şi a produselor din tutun nu trebuie să includă elemente sau caracteristici care:
a) promovează produsul din tutun prin mijloace false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile și emisiile acestuia, sau care creează similitudini cu denumirile anatomice ale părților corpului uman;
b) sugerează că un anumit produs din tutun este mai puţin dăunător decît altele, inclusiv utilizînd calificative precum light, medium, ultra, extra și altele asemenea, ori că un produs din tutun are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătății sau modului de viață;
c) se referă la miros, gust, prezenţa sau absenţa aromelor sau a altor aditivi;
d) creează asocieri cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucăriile.
33. Elementele şi caracteristicile interzise menţionate la pct. 32 includ, dar nu se limitează la texte, simboluri, denumiri, mărci comerciale, expresii figurative sau de alt gen, culori care induc în eroare, inserţiuni sau alte materiale adiţionale, precum etichete adezive, autocolante, materiale inserate fixate, straturi care se raclează şi învelitori, ori referitoare la forma produsului din tutun.
34. Se interzice specificarea cantităţii de substanţe nocive pe sau în interiorul pachetelor unitare ori nemijlocit pe produsele din tutun, inclusiv ca parte a mărcii comerciale.
35. Se interzice prezentarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse sub formă de pachete unitare sau care face asociere cu produsele din tutun.
36. La confecţionarea pachetelor unitare nu se utilizează tehnologii speciale şi pe pachetele unitare nu se imprimă elemente ce pot modifica aspectul pachetului unitar sau distrage atenţia consumatorului. Acestea din urmă includ, dar nu se limitează la:
a) cerneluri care se activează la căldură şi/sau devin fluorescente în anumite tipuri de lumină;
b) cerneluri sau ornamente care apar gradual în timp;
c) aplicaţii care se elimină sau se răzuiesc pentru a pune în evidenţă imagini sau texte;
d) aplicaţii reliefate, cu excepția mărcii comerciale.
V. Cerințe privind conținutul și prezentarea avertismentelor de
sănătate combinate la etichetarea produselor din tutun pentru fumat,
altele decît țigaretele, a tutunului destinat rulării în țigarete și a
tutunului pentru narghilea

37. Pe fețele laterale ale fiecărui pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, al tutunului destinat rulării în țigarete și al tutunului pentru narghilea, în partea de jos se imprimă avertismentul general „Fumatul ucide. Renunță acum!” şi unul dintre avertismentele textuale din pct. 24.
38. Avertismentul general se imprimă pe suprafaţa cea mai vizibilă a pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior şi trebuie să acopere cel puţin 30% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.
39. Avertismentul general este însoțit de informaţia care trebuie să cuprindă numărul de telefon, adresa de e-mail și/sau a paginii web oficiale a instituției publice care va informa consumatorii despre programele disponibile de susținere a persoanelor care doresc să renunțe la fumat.
40. Avertismentul textual se imprimă pe suprafaţa următoare în ordinea vizibilității a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior şi trebuie să ocupe cel puţin 40% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.
41. Avertismentul general şi avertismentele textuale trebuie să fie:
a) imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximală din aria repartizată textului;
b) amplasate centrat pe suprafaţa repartizată, iar pe pachetele unitare și ambalajele exterioare care au părți laterale trebuie să fie dispuse în paralel cu marginea laterală a pachetului unitar şi a ambalajului exterior;
c) încadrate într-un chenar negru cu lățimea de cel puţin 3 mm şi de cel mult 4 mm, care apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismente.
42. Avertismentele textuale se schimbă anual. Fiecare dintre aceste avertismente trebuie să apară pe un număr egal de pachete unitare cu astfel de produse de fiecare marcă.
VI. Cerințe privind avertismentele de sănătate și etichetarea
produselor conexe

43. Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor conexe (produsele care conţin nicotină, inclusiv ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere, care nu fac obiectul reglementării în domeniul farmaceutic şi al medicamentului) trebuie să conţină următorul avertisment de sănătate: „Acest produs conţine nicotină. Nicotina generează un grad sporit de dependenţă”.
44. Avertismentul de sănătate prevăzut în pct. 43 trebuie:
a) să fie imprimat pe cele două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior;
b) să acopere cel puțin 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.
45. Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat poartă următorul avertisment de sănătate: „Fumatul acestui produs dăunează sănătăţii dumneavoastră”, care trebuie:
a) să fie imprimat centrat pe suprafaţa repartizată a celor două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior, iar pe pachetele unitare și ambalajele exterioare care au părți laterale se dispun în paralel cu marginea laterală a pachetului unitar şi a ambalajului exterior;
b) să acopere 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior;
c) să fie imprimat cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximală din aria repartizată textului;
d) să fie încadrate într-un chenar negru cu lățimea de cel puţin 3 mm şi de cel mult 4 mm, care apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismente.
46. Pachetele unitare şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat nu includ niciunul dintre elementele sau caracteristicile de la art. 19 alin. (1) al Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.
VII. Trasabilitatea produselor din tutun, a tutunului destinat
rulării în țigarete şi a produselor conexe

47. Toate pachetele unitare de produse din tutun se marchează, conform metodei şi locului stabilite de producător, prin indicarea numărului de serie al lotului sau a echivalentului acestuia, astfel asigurîndu-se posibilitatea identificării locului şi a datei fabricării.
48. Marcarea include menţiunea „Destinat comercializării pe teritoriul ...”, cu specificarea denumirii țării pe al cărei teritoriu urmează a fi comercializat produsul din tutun. Pentru produsele din tutun comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, pe pachetul unitar se va aplica mențiunea „Destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova”.
49. Informaţia menţionată în pct. 47 și 48 trebuie să fie accesibilă consumatorilor şi organelor de control în scopul identificării produselor din tutun şi monitorizării circulaţiei lor.
50. Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe.
VIII. Biblioteca electronică de avertismente
de sănătate
51. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale întreţine, prin plasarea pe site-ul web al ministerului, Biblioteca electronică de avertismente de sănătate combinate din anexa nr. 2.
52. Centrul Național de Sănătate Publică coordonează și supraveghează aplicarea avertismentelor de sănătate combinate aprobate pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe autohtone sau de import înainte de plasarea lor pe piață și al celor plasate pe piață.

    anexa nr.2