HGO814/2017
ID intern unic:  371992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 814
din  17.10.2017
cu privire la aprobarea Planului de gestionare
a districtului bazinului hidrografic Nistru
Publicat : 27.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382     art Nr : 942
    În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenției „Apele Moldovei”:
    va asigura monitorizarea implementării Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru;
    va prezenta Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru, semestrial, raportul cu privire la realizarea Programului de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru pentru perioada 2017-2022.
    3. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul de măsuri sus-menționat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                Vasile Bîtca
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 814. Chişinău, 17 octombrie 2017.


    plan