OMJ813/2017
ID intern unic:  372016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 813
din  11.10.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind stabilirea numărului necesar de notari și actualizarea
numărului de locuri de notar, precum și a Metodologiei de
planificare și actualizare a numărului de notari stagiari
Publicat : 27.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382     art Nr : 1910
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1260 din 11 octombrie 2017
Ministru________ V. Cebotari


    În temeiul art. 14 alin. (2)  și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea numărului necesar de notari și actualizarea numărului de locuri de notar, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Metodologia de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari, conform anexei nr. 2.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                                Vladimir CEBOTARI   

    Nr. 813. Chişinău, 11 octombrie 2017.


Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 813 din 11 octombrie 2017

REGULAMENT
privind stabilirea numărului necesar de notari
și actualizarea
numărului de locuri de notar
I. Dispoziții generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modul de stabilire a numărului necesar de notari și de actualizare a numărului de locuri de notar.
    2. Numărul necesar de notari se stabilește și se actualizează prin ordin al ministrului justiției.
II. Stabilirea numărului necesar de notari
    3. Pentru stabilirea numărului necesar de notari, Camera Notarială prezintă, la solicitare, Ministerului Justiției următoarea informație:
    1) numărul notarilor care desfășoară activitate notarială la data prezentării informației;
    2) numărul locurilor de notar rămase vacante în urma schimbării teritoriului de activitate notarială (cu indicarea teritoriului de activitate notarială);
    3) numărul notarilor care pe parcursul anului respectiv și în următorii 2 ani vor atinge vîrsta de 65 de ani;
    4) numărul locurilor de notar rămase vacante în urma încetării activității notarului din alte temeiuri decît cel prevăzut la subpct. 2);
    5) evoluția numărului și a categoriilor de acte sau acțiuni notariale efectuate, pentru fiecare teritoriu de activitate, potrivit rapoartelor privind activitatea profesională a notarilor pe ultimii 3 ani (volumul şi tipul de acte sau acţiuni notariale);
    6) altă informație necesară în vederea calculării numărului necesar de notari conform formulei prevăzute la pct. 8.
    4. Numărul necesar de notari se stabilește separat, pentru fiecare teritoriu de activitate notarială.
    5. Se stabilește cîte un loc de notar la fiecare 10 mii de locuitori pentru municipiile Chișinău și Bălți și cîte un loc de notar la fiecare 15 mii de locuitori pentru fiecare raion și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, dar nu mai puțin de 3 locuri de notar pentru fiecare teritoriu de activitate notarială.
    6. La stabilirea numărului necesar de notari se ia în considerare volumul mediu şi tipul actelor sau acțiunilor notariale care revine unui notar în fiecare teritoriu de activitate pentru ultimii 3 ani și indicii pe termen mediu ai sporirii necesităților economice ale țării.
    7. La stabilirea numărului necesar de notari se ține cont de veniturile realizate din activitatea notarială care asigură independența financiară a notarului.
    8. Numărul necesar de notari se calculează prin raportarea sumei numărului de notari calculat pentru fiecare criteriu indicat la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor la numărul acestora (4 criterii), conform următoarei formule:
Nn = A + B + C + D,
           4
    unde:
    Nn – numărul necesar de notari;
    A – numărul necesar de notari calculat în funcție de numărul de locuitori în teritoriul de activitate notarială;
    B – numărul necesar de notari calculat în funcție de întinderea teritoriului de activitate notarială;
    C - numărul necesar de notari calculat în funcție de necesitățile economice (volumul și tipul de acte sau acțiuni notariale);
    D - numărul necesar de notari calculat în funcție de plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială (independența financiară a notarului).
    9. În temeiul informației prevăzute la pct.3, subdiviziunea specializată din cadrul Ministerului Justiției elaborează proiectul ordinului ministrului justiției privind stabilirea numărului necesar de notari, care se expediază Camerei Notariale pentru consultare.
    10. Camera Notarială examinează proiectul ordinului ministrului justiției privind stabilirea numărului necesar de notari și expediază avizul în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă în termenul stabilit Camera Notarială nu expediază avizul şi nu solicită prelungirea termenului de avizare, proiectul ordinului ministrului justiției privind stabilirea numărului necesar de notari se consideră avizat fără obiecţii şi propuneri.
    11. Ordinul ministrului justiției privind stabilirea numărului necesar de notari se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.
III. Actualizarea numărului de locuri de notari
    12. Ministerul Justiției actualizează numărul de locuri de notar după consultarea Camerei Notariale. Procedura de consultare a Camerei Notariale este identică cu cea prevăzută pentru stabilirea numărului necesar de notari.
    13. Numărul necesar de locuri de notari se actualizează conform formulei prevăzute la pct. 8, prin majorare sau, după caz, micșorare, prin raportare la numărul necesar de notari pentru teritoriul de activitate notarială respectiv.
    14. Ordinul ministrului justiției privind actualizarea numărului de locuri de notar se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.

    Anexa nr. 2
la Odinul ministrului justiţiei
nr. 813 din 11 octombrie 2017

Metodologia de planificare și actualizare
a numărului de notari stagiari
I. Planificarea și actualizarea
numărului de notari stagiari
    1. Pentru planificarea numărului necesar de notari stagiari Camera Notarială prezintă, la solicitare, Ministerului Justiției următoarea informație:
    1) numărul necesar de notari stagiari planificat în ultimii trei ani și cîte sînt ocupate;
    2) numărul notarilor stagiari care au fost admiși în profesia de notar;
    3) numărul notarilor stagiari care și-au suspendat stagiul profesional cu indicarea temeiului și perioadei;
    4) numărul notarilor stagiari care au încetat stagiul profesional, cu indicarea temeiului.
    2. La calcularea numărului necesar de notari stagiari se ține cont de coeficientul de 50%, care constituie locurile de rezervă de notari stagiari alocate pentru asigurarea principiului concurenței și suplinirii locurilor de notari stagiari devenite vacante în legătură cu încetarea stagiului profesional din alte motive decît finisarea acestuia.
    3. Numărul necesar de notari stagiari se calculează conform următoarei formule:
Ns = 50 x Nn - Nse,
                 100
    unde:
    Ns – numărul necesar de notari stagiari;
    Nn – numărul necesar de locuri de notar;
    Nse – numărul de notari stagiari existenți care efectuează stagiul și care au finalizat stagiul și pot participa la examenul de calificare în profesia de notar.
    4. Pentru actualizarea numărului necesar de notari stagiari Camera Notarială prezintă, la solicitare, Ministerului Justiției informația prevăzută la pct.1 pentru anul precedent.
II. Consultarea și publicarea datelor
cu privire la numărul de notari stagiari
    5. Proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la planificarea numărului necesar de notari stagiari se elaborează de subdiviziunea specializată din cadrul Ministerului Justiției și se expediază Camerei Notariale pentru consultare.
    6. Camera Notarială examinează proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la planificarea numărului necesar de notari stagiari și expediază avizul în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă în termenul stabilit, Camera Notarială nu expediază avizul şi nu solicită prelungirea termenului de avizare, proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la planificarea numărului necesar de notari stagiari se consideră avizat fără obiecţii şi propuneri.
    7. Ordinul ministrului justiției cu privire la planificarea numărului necesar de notari stagiari se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia.