HGO485/2017
ID intern unic:  372043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 485
din  29.06.2017
pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea
Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 580
     În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor art.2 din Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 30-39, art.65), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (se anexează).
    2. Ministerele și instituțiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acțiuni și vor prezenta Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anual, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui de referință, informații privind rezultatele îndeplinirii acțiunilor incluse în Plan.
    3. Cheltuielile aferente implementării Planului de acțiuni vor fi suportate din mijloacele bugetare aprobate, precum și din alte surse, în conformitate cu legislația în vigoare.
    4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de referință, raportul de monitorizare consolidat privind implementarea Planului aprobat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                           Vasile Bîtca

    Nr. 485. Chişinău, 29 iunie 2017.


    planul