HGO820/2017
ID intern unic:  372134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 820
din  18.10.2017
pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea
şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc
(întreținerea cazinourilor)
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 924
    În temeiul art.14 alin.(1) din Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.2-8, art.3), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc (întreținerea cazinourilor) (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 820. Chişinău, 18 octombrie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.820
din 18 octombrie 2017

    Administrator                                    Agenția Servicii Publice
    Aprobat                                            Aprobat
    ___ ____________ 20__                 ___ ________20__REGULAMENT-TIP
privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul
jocurilor de noroc  (întreținerea cazinourilor)

I. SCOPUL ȘI SFERA DE REGLEMENTARE
    1. Prezentul Regulament este elaborat de către _____________________, IDNO/cod fiscal  ______________, capitalul social ________  (___________) lei, avînd sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-200_, str. ____________, telefon de contact: ______________,fax:_______________, se deserveşte la                                B.C. ______________ S.A., filiala nr.____, mun. Chişinău, codul băncii ________________, IBAN__________________, _____________________,  ______________________.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE
    2. În conformitate cu Legea nr.291 din 16 decembrie 2016  cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și în sensul prezentului Regulament-tip, următoarele noţiuni principale semnifică:
    joc de noroc – activitate desfășurată conform regulilor stabilite, bazată pe risc, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: permite a cîştiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial cîştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea taxei de participare directe (mizei de joc) sau indirecte, cîştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului (cu excepţia pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de producere a acestora;
    organizator al jocurilor de noroc (organizator) – persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile Legii nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
    participant la jocul de noroc (jucător) – persoană fizică care a încheiat un acord de participare la jocul de noroc cu organizatorul jocurilor de noroc sau cu alți jucători prin achitarea taxei (mizei) pentru participarea la jocul de noroc. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a prezentului Regulament-tip şi a regulilor respectivului joc de noroc;
    taxă de participare directă (miză de joc) – sumă de bani sau echivalentul acesteia perceput direct de la jucător în schimbul dreptului de participare la joc;
    cîştig – mijloace bănești, lucruri susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturi patrimoniale, bilete de loterii care se transmit în proprietate jucătorului-cîștigător al jocului de noroc pe baza rezultatelor favorabile acestuia la finalizarea jocului de noroc;
    cîştig impozabil – diferenţă pozitivă, rezultată în urma participării jucătorului în cadrul jocurilor de noroc și impozitată conform legislației în vigoare, între suma de bani sau echivalentele mijloacelor bănești obținute de jucător după încheierea jocului ori a sesiunii de joc și prezentate de către organizator și suma mizei de joc depuse;
    fond de cîştiguri – totalitate a bunurilor (mobile sau imobile) ce se află în circuitul civil şi a mijloacelor băneşti, formată de organizator și/sau jucători potrivit prevederilor Legii nr.291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc şi ale regulilor de desfășurare a jocului de noroc, pentru a fi acordată în calitate de cîştiguri;
    activităţi auxiliare ale jocului de noroc – diferite activităţi ale organizatorului jocului de noroc îndreptate spre dezvoltarea activităţii sale de bază din domeniul jocului de noroc, precum prestarea serviciilor de alimentaţie publică, hoteliere, de schimb valutar, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase, importul/exportul mijloacelor de joc, producerea sau repararea mijloacelor de joc;
    utilaj de joc – echipament prevăzut și utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc;
    mijloace de joc – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice, care se află în localurile de joc şi servesc sau permit organizarea, desfăşurarea sau participarea la jocuri de noroc; mijloacele de joc sînt de bază, auxiliare şi specifice;
    mijloace de joc de bază – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice, care generează, în mod direct, elementele aleatorii (automate de joc, ruletele, inclusiv electronice, mese de joc, terminale de înregistrare a mizelor) ce stau la baza jocurilor de noroc. Pentru jocurile de noroc în care cîştigătorii sînt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, mijloace de joc de bază sînt considerate şi serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective;
    mijloace de joc auxiliare – suporturi materiale, inclusiv suporturi informatice, care, deşi nu fac parte integrantă din mijloacele de joc de bază, sînt folosite împreună cu acestea la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi;
    mijloace de joc specifice – echivalente ale mijloacelor băneşti purtătoare ale dreptului de a participa la jocul de noroc şi de a primi cîştigul în cazul rezultatului favorabil al jocului (bilete, inclusiv de loterie, imprimări oficiale ale informaţiei pe hîrtie, cupoane, jetoane, impulsuri, blanchete, fise etc.), care pot fi exprimate în formă materială sau electronică;
    local de joc – clădire, edificiu, construcție (parte unică separată a clădirii, edificiului, construcției) destinată în exclusivitate amplasării utilajului de joc și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv pentru organizarea activităților auxiliare, precum serviciile de alimentație publică, serviciile hoteliere, organizarea evenimentelor distractiv-spectaculoase (în măsura în care Legea nr.291 din 16 decembrie 2016  cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc permite  acest lucru);
    casa localului de joc – parte a unui local de joc amenajată corespunzător, în conformitate cu Legea nr.291 din 16 decembrie 2016  cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, în care organizatorul jocurilor de noroc efectuează operațiuni cu mijloace bănești și ține evidența acestor operațiuni conform cerințelor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”;
    sumă de asigurare a cîştigurilor – instrument financiar cu ajutorul căruia organizatorul jocurilor de noroc garantează protecţia intereselor financiare ale jucătorilor în cazul cîştigului, reprezentat prin suma de bani stabilită de Legea nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și prezentul Regulament-tip, care se găseşte în contul sau în casa organizatorului jocului de noroc şi nu poate fi micşorată pe perioada de valabilitate a licenţei;
    automat de joc cu cîștiguri bănești (automat de joc) – dispozitiv mecanic sau electronic pus în funcţiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod şi la care cîştigul este determinat în exclusivitate de elemente aleatorii generate nemijlocit de dispozitivul respectiv și/sau de un server central care le transmite dispozitivului printr-un sistem de comunicație securizat;
    automat de joc cu mai multe posturi – automat de joc la care doi sau mai mulți jucători, manevrînd unităţi de comandă separate, pot obţine cîştiguri independente pe baza mizelor independente;
    post de joc – loc special amenajat ce îi permite jucătorului să participe individual la joc, indiferent de participarea altor jucători la automatul de joc respectiv, numărul posturilor de joc fiind determinat de parametrii tehnici ai automatului de joc;
    tragerea la sorţi a fondului de cîştiguri – procedură de joc prin care se stabileşte faptul căderii sau necăderii cîştigului pe mijlocul de joc specific;
    raport de încercări – document, eliberat în conformitate cu legislația în vigoare, ce constată şi confirmă că mijloacele de joc întrunesc cerinţele prescrise în documentele normative aplicabile;
    raport de inspecție – document, eliberat în conformitate cu legislația în vigoare, ce conține relatarea autentică, exactă și clară a examinărilor, precum și informațiile pentru înțelegerea și interpretarea lor;
    certificat de inspecție – document , eliberat în conformitate cu legislația în vigoare, ce conține rezultatele examinărilor și stabilirea conformității pe baza acestor rezultate;
    certificat de conformitate – document, eliberat în conformitate cu legislația în vigoare, ce atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
    organism de evaluare a conformităţii – organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv de etalonare, încercare, certificare şi inspecţie;
    organism de evaluare a conformității recunoscut – organism de evaluare a conformităţii acreditat de organismul de acreditare sau de organismul naţional de acreditare semnatar al Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA) şi recunoscut de autoritatea de reglementare.
III. DISPOZIȚII SPECIALE
    3. Drepturile, obligaţiile organizatorului jocului de noroc. Interdicțiile aplicate acestuia
    1) Organizatorul are următoarele drepturi:
    a) să obţină informaţii de la autorităţile publice competente despre actele normative ce reglementează activitatea din domeniul jocurilor de noroc;
    b) să-şi reprezinte interesele personal sau prin intermediul reprezentantului său;
    c) să conteste, în modul stabilit, deciziile, prescripţiile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice sau ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora;
    d) să desfăşoare activităţile auxiliare prevăzute de Legea nr.291 din 16 decembrie 2016  cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și în conformitate cu legislația în vigoare, care contribuie la dezvoltarea activităţii de bază.
    2) Organizatorul este obligat:
    a) să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc specificate în licența pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc și doar după obținerea licenței corespunzătoare;
    b) să organizeze și să desfășoare jocurile de noroc în conformitate cu cerințele Legii nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, precum și cu condițiile de licențiere corespunzătoare sau cu regulile de desfășurare a jocurilor de noroc aprobate;
    c) să asigure condiții identice de participare la jocul de noroc pentru toți jucătorii și să prevină influența externă asupra rezultatului jocului de noroc;
    d) să întreţină mijloacele de joc în condiţii corespunzătoare pentru menţinerea parametrilor de funcţionare prevăzuţi de lege şi normele aplicabile;
    e) să asigure securitatea mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc.), precum și a sigiliilor aplicate de organele competente;
    f) să asigure instalarea unui dispozitiv special pentru evidenţa şi înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, a datelor din buletinul de identitate şi a imaginii digitale a acestora, precum și cu arhivarea datelor potrivit legislației în vigoare (pentru a limita accesul minorilor în localul de joc);
    g) să ţină zilnic evidenţa încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, precum şi a cîştigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și cu alte norme speciale;
    h) să asigure, în localul de joc, respectarea normelor sanitare şi a normelor privind apărarea împotriva incendiilor, ordinea şi liniştea publică, precum şi securitatea jucătorilor;
    i) să asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au atins vîrsta de 21 de ani, al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii;
    j) să afişeze în loc vizibil regulile de desfășurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu);
    k) să elibereze jucătorilor cîştigurile conform prevederilor Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016  cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc şi ale prezentului Regulament;
    l) să examineze pretenţiile jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv de Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
    m) să nu divulge, fără acordul jucătorului, datele acestuia, prezentînd informaţia doar în cazurile prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
    n) să instruiască fiecare angajat privitor la regulile de desfășurare a jocurilor de noroc practicate şi regulamentul intern, precum și privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu prenumele, numele şi funcţia deţinută;
    o) să respecte procedurile de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum și de raportare prevăzute de Legea nr. 190-XVI din  26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    p) să prezinte organelor de control fiscal, organelor de drept şi altor organe cu atribuții de control documentele şi informaţia solicitată, conform competenţei organului respectiv;
    q) să-şi onoreze în întregime și la timp obligaţiile fiscale şi să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare;
    r) să facă dovada deţinerii în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat;
    s) să asigure păstrarea, în încăperea cazinoului, a documentelor referitoare la: dreptul de proprietate sau de folosință a încăperii în care se află cazinoul, dreptul de proprietate sau de folosință a utilajului de joc aflat în cazinou, dreptul de proprietate sau de folosință a programelor informatice, precum și a certificatelor corespunzătoare prevăzute de Legea nr.291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
    t) să instaleze și să utilizeze în cazinou doar mijloace de joc și utilaje care exclud posibilitatea interferenței neautorizate în procesul de lucru a acestora;
    u) să țină evidența utilizării mijloacelor de joc specifice (echivalente ale mijloacelor bănești);
    v) să ia măsuri legale cu privire la asigurarea securității jucătorilor, vizitatorilor și angajaților;
    x) să asigure desfășurarea activității propriei unități de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și a actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei elaborate pentru executarea legii în cauză.
    3) Organizatorului i se interzice:
    a) să angajeze în funcţii legate nemijlocit de practicarea activităților în domeniul jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora persoane care nu au atins vîrsta de 21 de ani, precum și persoane care au antecedente penale;
    b) să admită participarea directă sau indirectă la jocurile de noroc pentru care a obținut licență a personalului angajat, a membrilor (acţionarilor/asociaților), a factorilor de decizie ai acestuia, precum și a altor persoane care pot influența rezultatele jocurilor de noroc practicate;
    c) să ofere unor terţi date, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte;
    d) să acorde credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi să ia în gaj bunuri de la aceștia;
    e) să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care nu sînt indicate în anexa licenţei, precum şi cu mijloace de joc neindicate în anexa licenţei sau care nu dețin certificarea respectivă;
    f) să ofere, în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, băuturi alcoolice, bere, băuturi slab alcoolice, produse de tutun sau bunuri, pentru deținerea cărora este nevoie de autorizații sau licențe corespunzătoare;
    g) să accepte de la jucători, în calitate de garanție financiară sau gaj, bunuri mobile sau imobile pentru a participa la jocul de noroc;
    h) să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc în lipsa licenței corespunzătoare.
    4. Drepturile, obligaţiile jucătorului. Interdicțiile aplicate acestuia
    1) Jucătorul are dreptul la:
    a) protecţia drepturilor sale de către stat şi de către organizatorul jocurilor de noroc;
    b) informarea completă, corectă şi precisă privind regulile de desfășurare a jocului la care participă şi privind probabilitatea cîştigurilor;
    c) asigurarea condiţiilor de joc egale cu ale celorlalți participanți la joc;
    d) primirea cîştigurilor în conformitate cu prevederile Legii nr.291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, precum şi cu regulile de desfăşurare a jocului de noroc aprobate.
    2) Jucătorul și vizitatorii localurilor de joc sînt obligați:
    a) să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de Legea nr.291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, legislația  în vigoare, precum şi regulile de desfăşurare a jocului de noroc aprobate;
    b) să se asigure, înainte de participarea la jocul de noroc, că organizatorul jocului de noroc deține licență valabilă pentru practicarea activității în domeniul jocurilor de noroc;
    c) să se familiarizeze, înainte de participarea la jocul de noroc, cu regulile jocului de noroc, depunerea mizelor de către jucător considerîndu-se drept accept al regulilor corespunzătoare ale jocului de noroc;
    d) să prezinte, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, pentru familiarizare, actul de identificare care conține date despre vîrstă;
    e) să părăsească imediat localul de joc, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, în cazul săvîrșirii oricăreia dintre următoarele acțiuni:
    - refuză să prezinte actul prin care poate fi stabilită identitatea sau vîrsta;
    - tulbură ordinea publică, aplică forța fizică sau amenință cu aplicarea acesteia, atentînd la viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor care se află în localul de joc;
    - împiedică activitatea legală de desfășurare a jocurilor de noroc;
    - încalcă regulile de desfășurare a jocului de noroc.
    3) Se interzice participarea la joc:
    a) a persoanelor declarate incapabile, cu capacitate de exerciţiu limitată, și a persoanelor despre a căror imposibilitate de a participa la jocurile de noroc au fost primite informații de la autoritatea competentă, de la alte autorități ale administrației publice;
    b) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani.
    5. Cerinţele faţă de localul de joc și sala de joc a cazinoului
    1) Se interzice amplasarea localurilor de joc în următoarele tipuri de încăperi:
    a) în clădirile (construcțiile) în care se află instituții de învățămînt de orice nivel sau care aparțin acestora;
    b) în clădirile (construcțiile) în care se află instituții religioase și de cult, obiecte cu destinație culturală, inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții;
    c) în clădirile (construcțiile) întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor medicale;
    d) în clădirile (construcțiile) în care se află autorități ale administrației publice de orice nivel sau instituții publice de orice fel;
    e) în clădirile (construcțiile) în care sînt amplasate centre distractive sau de alt gen destinate copiilor;
    f) în clădirile rezidențiale, în blocurile locative, în incinta stațiilor de transport public sau în incinta gărilor, în locurile în care se află trecerile subterane, pe teritoriul pieţelor, în construcții provizorii (gherete), precum şi în rază de 200 metri de la oricare din tipurile de clădiri menționate la literele a), c) și e).
    2) Programul de lucru al localurilor de joc se stabilește de organizatorul jocurilor de noroc în mod independent, ținînd cont, în mod obligatoriu, de cerințele legislației în domeniul asigurării ordinii și securității publice, de respectarea condițiilor de viață obișnuite ale cetățenilor care locuiesc în preajmă, precum și de cerințele normelor și regulilor ce reglementează nivelul maxim admisibil al zgomotului și al radiației electromagnetice.
    3) Amplasarea cazinoului:
    Сazinoul poate fi amplasat numai în clădiri separate, cu intrări distincte, special organizate pentru acces direct din stradă, pentru vizitatori şi pentru personal, sau în hoteluri cu o categorie de clasificare nu mai mică de 4 stele, cu respectarea prevederilor Legii nr. 291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.
    La intrarea în cazinou trebuie să fie indicată denumirea cazinoului, care poate fi utilizată împreună cu cuvîntul „Casino” sau „Cazinou”.
    Sălile cazinoului trebuie să fie amplasate astfel încît să nu deranjeze alte activităţi învecinate, să se asigure liniştea necesară bunei desfăşurări a activităţii, să aibă intrare separată, să permită amenajarea unor încăperi conexe (restaurantul, barul, zonele de odihnă, suprafaţa destinată amplasării automatelor de joc, casa, garderoba, camera de odihnă pentru personal, camera de supraveghere, grupurile sanitare etc.).
    4) Sala de joc a cazinoului:
    Cazinoul trebuie să includă o sală de joc special amenajată, în care să fie instalate minimum:
    a) pentru municipii – 5 mese de joc și o ruletă;
    b) pentru localităţile în afara municipiilor – 4 mese de joc şi o ruletă.
    Exploatarea automatelor de joc în cazinou poate fi realizată numai de către Loteria Națională a Moldovei.
    Sala de joc a cazinoului trebuie să fie dotată cu sistem de aer condiţionat şi ventilare.
    5) Casa cazinoului:
    În cazinou trebuie să funcţioneze o casă, care să desfăşoare operaţiunile de casă în raporturile ce apar între cazinou şi clienţi, precum şi o unitate de schimb valutar, care să activeze conform prevederilor Legii nr.62 din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și a actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei elaborate pentru executarea legii în cauză, ori  să fie încheiat un contract de colaborare cu o bancă licențiată sau cu o casă de schimb valutar titulară de licență, eliberată de Banca Națională a Moldovei, privind desfășurarea în cadrul cazinoului a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. 
    Unitatea de schimb valutar se amenajează în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei, iar ghişeele acesteia trebuie să iasă în sala de joc a cazinoului.
    Casa cazinoului şi unitatea de schimb valutar pot fi amplasate în aceeaşi încăpere, iar în calitate de casier să activeze aceeaşi persoană, cu condiţia ținerii evidenţei separate a operaţiunilor respective.
    6. Impozitarea activităţii şi ţinerea evidenţei contabile în domeniul jocurilor de noroc
    1) Ținerea contabilității și impozitarea activității în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 și Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Normele metodologice privind efectuarea decontărilor băneşti în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea maşinilor de casă şi control, aprobate prin Decizia Comisiei nr. 26-11/2-22/02-2016 din 1 decembrie 2016,  potrivit cărora evidenţa zilnică a jocurilor de noroc se asigură prin confirmarea documentară – bonurile de casă emise de mașina de casă și control şi înregistrarea concomitentă a operaţiunilor efectuate în Registrul mașinii de casă și control.
    2) Ţinerea documentelor primare aferente jocurilor de noroc în cazinou se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularelor tipizate ale evidenţei primare a jocurilor de noroc în cazinouri din 9 iunie 1998, aprobată prin Ordinul Departamentului Statisticii al Republicii Moldova nr. 47 din 5 iunie 1998 şi prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 73 din 9 iunie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26/55 din 18 martie 1999).
    3) Sumele obţinute de către casier la începutul jocului şi la închidere se fixează în Borderou, concomitent acesta este obligat să elibereze bonurile de casă emise de mașina de casă și control. Dreptul jucătorului de a participa la jocurile de noroc practicate în cadrul cazinoului se obține după emiterea bonului fiscal de mașina de casă și control și după recepționarea de către acesta a bonului de casă care confirmă plata mizelor și care include mențiunile obligatorii: miza-puncte, valoarea totală a echivalentului și numerarul depus.  
    4) În timpul jocului, la dispoziţia fiecărei mese se pun jetoane care au un preţ nominal în monedă naţională. În conformitate cu art.302 și 583 din Codul civil al Republicii  Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, Legea  nr.1232-XIII din 15 decembrie 1992 cu privire la bani, Legea  nr. 231 din  23 octombrie 2010 cu privire la comerţul interior, tranzacțiile se fac în moneda  naţională a Republicii Moldova – lei.
    5) Cîștigurile de la jocurile de noroc se impozitează de către fiecare plătitor de cîștiguri în conformitate cu Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    7. Cerinţele faţă de utilajul de joc şi mijloacele de joc
    1) Mijloacele de joc de bază şi cele specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aparțină cu drept de proprietate organizatorului, care trebuie să dispună de certificat de conformitate pentru produsele noi, eliberat de organismul de certificare, și de certificat/raport de inspecție pentru cele în funcțiune, eliberat de un organism de inspecție, acreditate în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    2) Mijloacele de joc trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să aibă aplicate semne de identificare a producătorului, a statului producător, numărul de fabricaţie, alte specificații tehnice, precum și să fie însoțite de documentele confirmative privind producătorul, ţara producătoare, data producerii şi, după caz, importul acestora;
    b) să fie dotate cu echipament electronic de informare despre joc şi cu contoare, care asigură posibilitatea verificării sumei mijloacelor băneşti depuse şi a cîştigurilor acordate (în funcție de tipul jocului);
    c) să fie însoțite de certificat/raport de inspecție a automatelor de joc sau a ruletelor electronice;
    d) să asigure conexiunea la sistemul de monitorizare on-line de stat.
    3) Nu se admit schimbări (modificări) în programele informatice ale mijloacelor de joc/utilajului de joc care nu sînt coordonate cu autoritatea competentă și care nu sînt prevăzute în documentația tehnologică și de construcție și în documentația de program a producătorului mijloacelor de joc/utilajului de joc.
    4) Organizatorul jocurilor de noroc trebuie să asigure imposibilitatea accesului neautorizat, precum și a oricăror alte interferențe străine (neautorizate) în funcționarea mijlocului de joc.
    8. Mijloacele de joc specifice utilizate în cazinou
    1) La organizarea şi derularea jocurilor de noroc în cazinou trebuie să fie folosite numai mijloace de joc specifice (bile pentru ruletă, zaruri, cărţi de joc, fise etc.) pentru care este asigurată o evidență strictă privind provenienţa, înregistrarea, circulaţia şi depozitarea acestora, stabilită prin regulamentul intern al cazinoului.
    2) Mijloacele de joc specifice utilizate în cadrul cazinoului se păstrează în seif şi se transmit, la începutul programului de lucru, în sala de joc a cazinoului și în casa cazinoului, iar la sfîrşitul acestuia se returnează în baza unui act de formă prestabilită în regulamentul intern.
    3) Se interzice angajaților cazinoului să transporte din sala de joc a cazinoului mijloace de joc specifice ori bani în alte condiţii decît cele stabilite de regulamentul intern al cazinoului.
    9. Modul de organizare și practicare a activităților în cazinouri
    1) Cazinoul este un local de joc special, în care, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărţi şi jocurile cu zaruri, precum şi alte mijloace auxiliare sau specifice de joc, se desfăşoară jocurile de noroc autorizate, cu anunţarea cîştigului în bani sau în alte bunuri.
    2) Întreținerea cazinoului este o activitate supusă licenţierii, desfăşurată în săli special amenajate cu mijloace de joc de bază (mese de joc, roata ruletei americane etc.), mijloace de joc auxiliare (cărţi de joc, bile, zaruri etc.) şi mijloace de joc specifice (fise, jetoane, impulsuri etc.), cu participarea directă a jucătorilor şi în prezenţa fizică a lor.
    3) Jocurile de noroc în cadrul cazinoului se pot desfăşura între jucător şi organizator (prin intermediul reprezentantului acestuia) sau direct între jucători. În ultimul caz, organizatorul este în drept să perceapă un comision din suma fiecărui cîştig, a cărui mărime se indică în regulile de desfășurare a jocului de noroc.
    4) Exploatarea automatelor de joc în cazinou se realizează  exclusiv de către Loteria Națională a Moldovei.
    5) Personalul cazinoului include conducătorul cazinoului, alţi factori de decizie, angajații ce participă nemijlocit la procesul de desfăşurare și derulare a jocurilor de noroc şi alţi lucrători tehnici, ale căror obligaţii de serviciu şi regim de muncă sînt reglementate prin regulamentul intern al cazinoului.
    6) Managerul (pit-bossul) este factorul de decizie în sala de joc a cazinoului, ale cărui recomandări şi indicaţii legale sînt obligatorii pentru angajații cazinoului, jucători şi vizitatori. În obligaţiile managerului (pit-bossului) intră controlul situaţiei din sala de joc a cazinoului și al angajaților cazinoului, precum și urmărirea acţiunilor jucătorilor și vizitatorilor. Managerul (sau locţiitorul acestuia, după caz) este obligat să se afle în incinta cazinoului pe parcursul întregului program de lucru al cazinoului.
    7) Fiecare masă de joc din cazinou este deservită de către crupieri (dealeri), angajaţi ai cazinoului. Crupierii (dealerii) conduc jocurile de noroc la mesele de joc, acceptă mizele, schimbă fisele, anunţă despre începutul şi sfîrşitul partidelor şi rezultatele acestora.
    8) Controlul nemijlocit asupra lucrului crupierilor (dealerilor) se realizează de către inspectorii de masă ai cazinoului, care sînt conducătorii nemijlociţi ai crupierilor la mesele de joc şi care dau indicaţii acestora privind organizarea şi desfășurarea jocului de noroc. Cerinţele inspectorilor de masă sînt obligatorii pentru crupierii care lucrează la mesele de joc.
    9) Se interzice aflarea în sala de joc a cazinoului a crupierilor care nu deservesc mesele de joc.
    10) Personalul din sala de joc a cazinoului (managerul, crupierii, inspectorii de masă, casierii, ospătarii) trebuie să poarte în timpul serviciului numai îmbrăcăminte fără buzunare şi de forma stabilită în regulamentul intern, precum şi ecuson cu prenumele, numele și funcţia pe care o deține.
    11) Regulamentul intern al cazinoului cuprinde dispoziţii privind programul de muncă (schimburile) al personalului, perioada de schimb al crupierilor la mesele de joc și alte prevederi specifice elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.
    12) Activitatea desfășurată în incinta sălilor de joc, casei, unității de schimb valutar și a recepției trebuie să fie  supravegheată, în mod obligatoriu, printr-un sistem video special elaborat pentru cazinou. Înregistrările video se vor realiza, în regim real, pe toată durata programului de lucru. Înregistrările se păstrează în conformitate cu Legea nr.291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.
    13) Camerele de luat vederi  se amplasează astfel încît să asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atît de la mesele de joc, cît şi de la celelalte puncte de lucru. Imaginile de la mesele de joc vor cuprinde, în mod obligatoriu,  întregul caroiaj al mesei, precum şi roata ruletei, cu o vizibilitate care permite vizionarea obligatorie a detaliilor: culoarea fiselor (cu valoarea bancnotelor), aşezarea fiselor pe caroiajul mesei, numărul de fise pe coloană.
    14) Imaginile recepţionate de la casa cazinoului şi de la unitățile de schimb valutar vor permite, în mod obligatoriu,  vizionarea mîinilor casierului aşezate pe ghişeu, culoarea, numărul şi valoarea fiselor şi bancnotelor. Imaginile de la recepţie realizează astfel încît să permită identificarea persoanelor (cu filmarea pînă la bust a persoanelor care intră în cazinou). 
    Casa cazinoului, unitatea de schimb valutar și recepţia se supraveghează  permanent cu ajutorul unor camere de luat vederi fixe, care transmit imaginea în timp real pe monitoarele serviciului corespunzător al cazinoului.
    15) Sistemul de supraveghere video utilizat în cadrul cazinoului trebuie să realizeze monitorizarea și înregistrarea activităţilor desfășurate în regim color și în formă digitală.
    16) Sistemul de supraveghere video utilizat de către cazinou trebuie să fie dotat și cu dispozitive sau instalaţii auxiliare care permit apropierea imaginii obţinute, asigură mobilitatea camerelor de luat vederi, pot realiza fotografierea și înregistrarea audio a activității etc. Sistemul video utilizat trebuie să fie asigurat cu electricitate în regim non-stop.
    17) Înregistrările video trebuie să permită vizualizarea datei şi orei înregistrării, fără ca să se obstrucționeze vizualizarea imaginii realizate.
    Gestionarii sau proprietarii sistemului de supraveghere video sînt obligați să înregistreze  toate incidentele care  au avut loc într-un registru special, iar în cazul în care constată fapte care conțin elemente contravenționale sau infracționale, să înștiințeze imediat organele de poliție. În cazul constatării unor fapte care conțin elemente contravenționale sau infracționale, înregistrările urmează a fi păstrate (prin derogare de la prevederile Legii  nr. 291 din  16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc) pe toată perioada desfășurării anchetei.     
    18) Înregistrările video ale meselor de joc şi  casei cazinoului se păstrează,  în formă digitală, cel puţin 10 zile calendaristice, urmînd a fi prezentate, la solicitare, pentru verificare, organelor de drept sau control.
    19) Cazinoul trebuie să fie asigurat cu pază fizică, precum și să fie dotat cu dispozitive tehnice de pază și cu sistem de protecție împotriva incendiilor. Serviciile menționate pot fi acordate de către societăţile comerciale titulare de licenţă pentru respectiva activitate şi/sau de organele de stat specializate. Paza fizică a cazinoului poate fi efectuată de către propriul serviciu de pază, cu condiția deținerii tuturor autorizațiilor necesare eliberate de organele competente.
    20) Serviciul de pază al cazinoului este obligat să contribuie la înregistrarea jucătorilor cazinoului.
    10. Valoarea şi formele garanţiei financiare
    1) Garanţia financiară constituie instrumentul financiar care garantează cîștigătorilor exercitarea corespunzătoare a dreptului de cîștig.
    2) Garanţia financiară se efectuează sub următoarele forme:
    a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani;
    b) acordarea garanţiei bancare în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea cîştigurilor în bani;
    c) vărsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume, împreună cu dobînda, după expirarea termenului de valabilitate a licenţei;
    d) gajarea imobilului ce constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.
    3) La desfășurarea activităților în domeniul jocurilor de noroc de către cazinouri, garanția financiară urmează să asigure, după obţinerea licenţei corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licenţiat, riscul de neachitare a cîştigurilor jucătorilor contra unei sume nu mai mici decît capitalul social. În fiecare an de gestiune ulterior, garanția financiară trebuie să asigure acest risc contra unei sume echivalente cu diferența pozitivă dintre suma cîștigurilor jucătorilor și suma mizelor de joc din anul precedent de gestiune, dar nu mai mică decît capitalul social.
    11. Suma de asigurare a cîștigurilor în cazinou
    1) Pentru funcționarea normală a cazinoului și pentru acoperirea cîştigurilor posibile ale jucătorilor, în casa cazinoului trebuie să se păstreze suma de asigurare a cîștigurilor, stabilită în conformitate cu Legea nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.
    2) La începutul programului de lucru al cazinoului, suma de asigurare a cîștigurilor trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 de euro pentru fiecare masă de joc cu cărţi sau zaruri şi de 3000 de euro  pentru fiecare ruletă. Sumele vor fi calculate  la cursul oficial de schimb valutar al zilei stabilit de Banca Națională a Moldovei.
    3) Dacă pe parcursul zilei de lucru a cazinoului suma de asigurare a cîștigurilor s-a micşorat, urmează a se întocmi un act, semnat de casierul cazinoului şi un reprezentant al administraţiei.
    4) Conducătorul cazinoului emite ordinul de încasare a sumei micşorate la cheltuieli, în baza datelor din documentele primare, ce confirmă micşorarea sumei de asigurare a cîștigurilor. Eliberarea sumelor necesare pentru completarea sumei de asigurare a cîștigurilor stabilite din contul de decontare (bancar) sau din casa societății comerciale (organizatorului) în casa cazinoului se realizează numai în baza ordinului de încasare, emis  de conducătorul cazinoului. 
    12. Condiţiile de plată a cîștigurilor
    1) Cîștigul poate fi eliberat numai persoanei care prezintă mijloacele de joc specifice care confirmă cîștigul.
    2) Pentru primirea cîştigului, jucătorul urmează să prezinte mijloacele specifice de joc în termen de 14 zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor jocului de noroc, dacă în regulile de desfășurare a acestuia nu este stabilit un termen mai mare, termen în care cheltuielile de păstrare şi conservare a cîștigului sînt puse pe seama organizatorului jocurilor de noroc.
    3) Prezentarea mijlocului de joc specific peste termenul stabilit la subpunctul 2) al prezentului punct, dar în decurs de 3 luni de la anunțarea rezultatelor jocului, presupune dreptul organizatorului de a pretinde de la jucător achitarea cheltuielilor de păstrare și conservare a cîștigului (jucătorul nu are dreptul la dobînzi pentru cîștigul ridicat).
    4) Organizatorul este obligat să achite cîştigul la locul şi în termenul indicat în regulile de desfășurare a jocului de noroc, iar în cazul imposibilităţii achitării cîştigului, organizatorul va înmîna jucătorului un act ce conţine denumirea organizatorului, codul IDNO, suma cîştigului ce urmează a fi ridicată, data şi locul unde va fi înmînat cîştigul, semnătura factorului de decizie al organizatorului şi ştampila acestuia.
    5) Termenul de achitare a cîştigului nu poate depăşi, de la momentul prezentării mijlocului specific de joc pentru primirea cîştigului:
    a) 5 zile lucrătoare, pentru cîştigurile de pînă la 10000 de lei;
    b) 30 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 10000 de lei pînă la 150000 de lei;
    c) 45 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 150000 de lei pînă la 300000 de lei;
    d) 90 de zile lucrătoare, pentru sumele ce depăşesc 300000 de lei.
    6) Organizatorul este obligat să verifice împuternicirile persoanei care prezintă mijlocul de joc specific. În cazul necesităţii de a verifica autenticitatea mijlocului de joc specific, organizatorul este în drept să suspende acordarea cîştigului pe o durată de cel mult 30 de zile lucrătoare pentru efectuarea verificării respective.
    7) Organizatorul nu va achita cîştigurile în baza mijlocului de joc specific ce confirmă dreptul de participare la joc şi de ridicare a cîştigului a cărui autenticitate nu poate fi verificată.
    8) În cazul pierderii de către jucător sau al deteriorării din vina acestuia a mijlocului de joc specific ori altui document sau obiect ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi cîştigul, organizatorul nu are obligația de a satisface pretenţiile formulate de către jucător.
    9) După trei luni de la data anunţării rezultatelor jocului, cîştigurile pentru care nu au fost prezentate mijloacele de joc specifice trec în proprietatea organizatorului.