HGO862/2017
ID intern unic:  372227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  30.10.2017
cu privire la crearea Comisiei naționale
pentru recensăminte, Runda mondială 2020
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 967
    În temeiul art. 7 lit. k) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia națională pentru recensăminte, Runda mondială 2020.
    2. Se aprobă:
    1) Componența nominală a Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.

    Prim-ministru                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                          Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 862. Chişinău, 30 octombrie 2017.

                 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 862
din 30 octombrie 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020
    FILIP  Pavel                   - Prim-ministru, președinte al Comisiei
    CALMÎC  Octavian        - viceprim-ministru, ministru al economiei și infrastructurii,
                                             vicepreședinte al Comisiei
    VALCOV  Vitalie           - director general al Biroului Național de Statistică,
                                             vicepreședinte al Comisiei
    ISTRATI  Valentina        - șef al Direcției statistica demografică și recensămîntul
                                             populației din cadrul
                                             Biroului Național de Statistică, secretar al Comisiei
    PALII  Lilia                     - secretar general al Guvernului
    GALBUR  Andrei           - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și
                                             integrării europene
    ARMAŞU  Octavian       - ministru al finanțelor
    CEBOTARI  Vladimir     - ministru al justiției
    JIZDAN  Alexandru        - ministru al afacerilor interne
    BÎTCA  Vasile                - ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
    BABUC  Monica            - ministru al educației, culturii și cercetării
    GRIGORAŞ  Stela         - ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
                                          - primar general al municipiului Chișinău
    RAILEAN  Serghei        - director al Agenției Servicii Publice
    GHILAŞ  Anatolie          - director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
    COLUMBIA  Rita          - reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație
                                             în Moldova (UNFPA)
    ROBU  Tudor                - reprezentant adjunct al Organizației pentru Alimentație
                                            și Agricultură a Națiunilor Unite în Moldova (FAO)
    BADAN  Tatiana           - președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova

            Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 862
din 30 octombrie 2017

REGULAMENT
cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru recensăminte,
Runda mondială 2020
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește obiectivele, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru recensăminte, Runda mondială 2020 (în continuare – Comisie).
    2. Comisia este un organ consultativ, fără personalitate juridică, instituită în scopul coordonării lucrărilor de pregătire și efectuare a recensămîntului general agricol și a recensămîntului populației și al locuințelor, Runda mondială 2020.
    3. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum şi ale altor acte legislative și normative în vigoare.
II. OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE COMISIEI
    4. Obiectivul de bază al Comisiei este asigurarea organizării lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol și a recensămîntului populației și al locuințelor.
    5. Comisia are următoarele atribuții:
    1) stabilește perioada pentru recensăminte;
    2)  instituie comitete tehnice necesare pentru efectuarea recensămintelor și aprobă componența și atribuțiile acestora;
    3) examinează proiecte de acte normative cu privire la organizarea şi efectuarea recensămintelor;
    4) examinează, în termen de 6 luni de la aprobarea perioadei pentru recensăminte, proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la recensămîntul general agricol și proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor;
    5) examinează și înaintează propuneri privind bugetele și sursele de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii şi efectuării recensămintelor, inclusiv identificarea și atragerea resurselor financiare externe;
    6) examinează și aprobă metodologia recensămintelor;
    7) facilitează colaborarea tuturor agențiilor de stat deținătoare de surse administrative cu Biroul Național de Statistică, asigurînd accesul la acestea, în vederea efectuării eficiente a recensămintelor;
    8) monitorizează etapele de derulare a recensămintelor.
III. DREPTURILE COMISIEI
    6. Comisia are următoarele drepturi:
    1) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de la alte instituții informații necesare pentru desfășurarea recensămintelor;
    2) să adopte decizii cu caracter de recomandare ce țin de competența sa;
    3) să colaboreze cu partenerii de dezvoltare în vederea executării măsurilor de desfăşurare a recensămintelor şi expertizării calităţii acestora;
    4) să solicite utilizarea rezultatelor recensămintelor pentru reconcilierea indicatorilor statistici naționali în cel mult doi ani de la publicarea rezultatelor finale ale recensămintelor.
IV. COMPONENŢA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
    7. Comisia este constituită din președinte, doi vicepreşedinți, secretar şi alți membri, care îşi exercită funcțiile fără a fi remunerați.
    8. Comisia se întrunește în ședințe la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru.
    9. Ședințele Comisiei sînt deliberative în cazul participării a cel puţin 50% din membrii acesteia.
    10. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul a cel puțin jumătate din membrii prezenți la şedinţă.
    11. Membrii Comisiei nu sînt în drept să se abțină de la vot, iar cei care au votat împotriva deciziei adoptate au dreptul la opinie separată, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
    12. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmește de secretar şi se semnează de către preşedinte şi secretarul Comisiei.
    13. Deciziile Comisiei se plasează pe pagina web oficială a Biroului Național de Statistică pentru asigurarea transparenței decizionale.
    14. Comisia îşi încetează activitatea după publicarea principalelor rezultate ale recensămintelor.