HANRE299/2017
ID intern unic:  372340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 299
din  26.07.2017
cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor
despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova
şi publicarea acestora
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 1555
    În contextul obligaţiilor asumate în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, la care Republica Moldova este parte contractantă, în baza Legii nr. 117 din 23 decembrie 2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, pentru asigurarea executării Deciziei nr. 2015/01/PHLG-EnC din 24 iunie 2015 cu privire la implementarea Regulamentului UE nr. 543/2013 din 14 iunie 2013 privind transmiterea şi publicarea datelor pe pieţele energiei electrice şi de modificare a anexei Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se obligă operatorul sistemului de transport să iniţieze procedura de cooperare cu ENTSO-E în vederea prezentării, pentru publicare pe platforma centrală pentru transparenţa informaţiei a ENTSO-E, a informaţiei disponibile cu privire la piaţa energiei electrice din Republica Moldova, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.
    2. Se obligă participanţii la piaţa energiei electrice să prezinte operatorului sistemului de transport datele necesare în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
    3. Operatorul sistemului de transport se consideră proprietarul primar al datelor prezentate ENTSO-E, cu excepţia cazurilor stabilite în mod expres în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. Participanţii la piaţa energiei electrice, proprietari primari ai datelor conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, trebuie să se asigure că datele pe care le transmit operatorului sistemului de transport sunt complete, au nivelul de calitate necesar și sunt prezentate într-un mod care să permită operatorului sistemului de transport să prelucreze și să transmită datele către ENTSO-E pentru publicare în timp util.
    4. În cazul în care informaţiile prezentate sunt incomplete sau echivoce, operatorul sistemului de transport este în drept să solicite informaţii suplimentare de la participanţii la piaţa energiei electrice respectivi.
    5. Operatorul sistemului de transport prelucrează datele pe care le primeşte și le prezintă pentru publicare ENTSO-E în timp util, în conformitate cu procedura şi în formatul stabilit în manualul de proceduri, elaborat de către ENTSO-E.
    6. Se obligă operatorul sistemului de transport să publice pe pagina sa web oficială informaţiile prezentate către ENTSO-E, în formatul şi termenele stabilite pentru publicare pentru platforma centrală pentru transparenţa informaţiei a ENTSO-E.
    7. Operatorul sistemului de transport, alţi proprietari primari ai datelor poartă răspundere pentru prezentarea eronată a datelor dacă aceasta a fost săvârșită cu intenţie sau din neglijență gravă. În orice caz, operatorul sistemului de transport, alţi proprietari primari ai datelor nu sunt obligați să ofere persoanei, care utilizează datele furnizate de aceştia, despăgubiri pentru venitul ratat sau pentru cauzarea de alte daune indirecte, incidentale, speciale sau subsecvente, ce s-ar datora încălcării obligațiilor ce le revin în conformitate cu prezenta Hotărâre.
    8. Se obligă operatorul sistemului de transport să informeze trimestrial Agenţia, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la începutul trimestrului următor, cu privire la executarea prezentei Hotărâri.
    9. În contextul obligaţiilor stabilite în prezenta Hotărâre, se aplică noţiunile definite în Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, precum şi noţiunile definite în Anexa 2 la prezenta Hotărâre.
    10. Departamentul investiţii şi calitate şi Departamentul licenţiere, monitorizare şi control a activităţilor licenţiate vor monitoriza îndeplinirea de către titularii de licenţe a prevederilor prezentei Hotărâri.

    Tudor COPACI,                                                  Sergiu CIOBANU,
    Director general                                                     Director

    Octavian LUNGU,                                                Iurie ONICA,
    Director                                                                   Director

    Nr. 299/2017. Chişinău, 26 iulie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 299/2017 din 26.07.2017

LISTA
informaţiilor  ce urmează a fi prezentate ENTSO-E
şi termenii de publicare a acestora

    1. Informații privind sarcina totală, după cum urmează:
    1.1. Pentru zona sa de control, operatorul sistemului de transport (în continuare – OST) calculează și transmite ENTSO-E următoarele date privind fiecare zonă de licitare:
    a) sarcina totală per perioadă de piață;
    b) o prognoză pentru ziua următoare privind sarcina totală per perioadă de piață;
    c) o prognoză pentru săptămâna următoare, privind sarcina totală pentru fiecare zi a săptămânii următoare, care trebuie să includă, pentru fiecare zi, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii;
    d) o prognoză pentru luna următoare, privind sarcina totală pentru fiecare săptămână a lunii următoare, care trebuie să includă, pentru o săptămână dată, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii;
    e) o prognoză pentru anul următor, privind sarcina totală pentru fiecare săptămână a anului următor, care trebuie să includă, pentru o săptămână dată, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii.
    1.2. Informațiile menționate la:
    a) subpct. 1.1, litera a) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare;
    b) subpct. 1.1, litera b) se publică cu cel puțin două ore înainte de închiderea tranzacționării pe piața pentru ziua următoare din zona de licitare și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;
    c) subpct. 1.1, litera c) se publică în fiecare zi de vineri, cu cel puțin două ore înainte de închiderea tranzacționării pe piața pentru ziua următoare din zona de licitare, și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;
    d) subpct. 1.1, litera d) se publică cu cel puțin cu o săptămână înainte de luna livrării și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;
    e) subpct. 1.1, litera e) se publică cel târziu în a 15-a zi calendaristică din luna dinaintea anului la care se referă datele.
    1.3. Unitățile generatoare, amplasate în zona de control a OST îi furnizează acestuia toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la subpct. 1.1, litera a). Proprietarii unităților generatoare sunt consideraţi proprietari primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.
    1.4. Operatorii sistemelor de distribuţie (în continuare – OSD) situați în interiorul zonei de control al OST furnizează acestuia toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la subpct. 1.1, literele b) - e).
    1.5. OSD sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.
    2. Informații privind indisponibilitatea unităților de consum, după cum urmează:
    2.1.  Pentru zona sa de control, OST prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) indisponibilitatea planificată a 100 MW sau mai mult a unei unităţi de consum, inclusiv modificările în ceea ce priveşte indisponibilitatea planificată a sarcinii unităţilor de consum în valoare de 100 MW sau mai mult, cu durata de cel puțin o perioadă de piață, precizând următoarele:
    - zona de licitare;
    - capacitatea disponibilă pe perioada evenimentului şi per perioadă de piață;
    - motivul indisponibilității;
    - data estimată (ziua, ora) la care este preconizată începerea şi, respectiv, finalizarea modificării disponibilității;
    b) modificările disponibilității reale a unei unități de consum, cu o putere nominală de 100 MW sau mai mult, precizând:
    - zona de licitare;
    - capacitatea disponibilă per perioadă de piață în timpul evenimentului;
    - motivul indisponibilității;
    - data estimată de începere și data estimată de finalizare (zi, oră) a modificării disponibilității.
    2.2. Informațiile prevăzute la subpct. 2.1, litera a) se publică în formă agregată per zonă de licitare, indicând suma capacității de consum indisponibile per perioadă de piață, pentru o perioadă de timp dată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.
    2.3. Informațiile prevăzute la subpct. 2.1, litera b) se publică în formă agregată per zonă de licitare, indicând suma capacității de consum indisponibile per perioadă de piață, pentru o perioadă de timp dată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.
    2.4. Unitățile de consum situate în zona de control a OST calculează și transmit acestuia datele prevăzute la subpct. 2.1.
    2.5. Unitățile de consum sunt considerate proprietarii primari ai datelor pe care le furnizează.
    3. Informaţii privind marja de prognoză pentru anul următor, după cum urmează:
    3.1. Pentru zona sa de control, OST calculează și transmite către ENTSO-E, pentru fiecare zonă de licitare, marja de prognoză pentru anul următor, evaluată la perioada de piață locală.
    3.2. Informațiile se publică cu o săptămână înainte de alocarea anuală a capacității, dar nu mai târziu de cea de a 15-a zi calendaristică a lunii dinaintea anului la care se referă datele.
    3.3. Unitățile generatoare și OSD situați în zona de control a OST îi furnizează acestuia informația relevantă necesară pentru calcularea datelor menționate la subpct. 3.1.
    3.4. Proprietarii unităților generatoare și OSD sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.
    4. Informaţii privind infrastructura de transport, după cum urmează:
    4.1. OST identifică și furnizează ENTSO-E informații referitoare la modificările viitoare ale elementelor rețelei electrice și la proiectele de interconexiune care includ lucrările de extindere sau de demontare din cadrul rețelei de transport în următorii trei ani. Aceste informații trebuie prezentate doar pentru măsurile care se preconizează că vor avea un impact de cel puțin 100 MW asupra capacității intrazonale dintre zonele de licitare sau asupra profilurilor pentru cel puțin o perioadă de piață. Informațiile respective includ:
    a) identificarea activelor în cauză;
    b) amplasarea acestora;
    c) tipul activului;
    d) impactul asupra capacității de interconexiune pentru fiecare direcție între zonele de licitare;
    e) data de finalizare estimată.
    4.2. Informațiile se publică cu o săptămână înainte de alocarea anuală a capacității, dar nu mai târziu de cea de a 15-a zi calendaristică a lunii dinaintea anului la care se referă alocarea. Informațiile se actualizează cu modificările relevante înainte de sfârșitul lunii martie, al lunii iunie și al lunii septembrie din anul la care se referă alocarea.
    5. Informații privind indisponibilitatea infrastructurii de transport, după cum urmează:
    5.1. Pentru zona sa de control, OST determină și furnizează ENTSO-E:
    a) indisponibilitatea planificată, inclusiv modificările indisponibilității planificate a interconexiunilor și ale rețelei de transport care reduc capacitățile intrazonale între zone de licitare cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:
    - identificarea activelor în cauză;
    - amplasarea acestora;
    - tipul activului;
    - impactul estimat asupra capacității intrazonale pentru fiecare direcție între zone de licitare;
    - motivele indisponibilității;
    - data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității; 
    b) modificările disponibilității reale a interconexiunilor și ale rețelei de transport care reduc capacitățile intrazonale între zone de licitare cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:
    - identificarea activelor în cauză;
    - amplasarea acestora;
    - tipul activului;
    - impactul estimat asupra capacității intrazonale per direcție între zone de licitare;
    - motivele indisponibilității;
    - data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității;
    c) modificările disponibilității reale a infrastructurii de rețea off-shore care reduc livrarea de energie electrică din surse eoliene cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:
    - identificarea activelor în cauză;
    - amplasarea acestora;
    - tipul activului;
    - capacitatea instalată de producere a energiei electrice din surse eoliene (MW), conectată la activul în cauză;
    - energia eoliană injectată (MW) în momentul modificării disponibilității;
    - motivele indisponibilității;
    - data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității.
    5.2. Informațiile prevăzute la subpct. 5.1, litera a) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.
    5.3. Informațiile prevăzute la subpct. 5.1, litera b) și litera c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.
    5.4. Pentru informațiile prevăzute la subpct. 5.1, litera a) și litera b), OST poate decide să nu identifice activul în cauză și să nu precizeze amplasarea acestuia dacă datele respective sunt considerate a fi informații sensibile din punct de vedere al protecției infrastructurilor critice. Acest fapt nu aduce atingere celorlalte obligații care le revin conform subpct. 5.1 din prezenta Anexă.
    6. Informații privind estimarea și oferirea capacităților intrazonale, după cum urmează:
    6.1. Pentru zona sa de control, OST calculează și prezintă ENTSO-E cu suficient timp înaintea procedurii de alocare următoarele informații:
    a) capacitatea prognozată și oferită (MW) pentru fiecare direcție între zone de licitare, în cazul alocării de capacitate pe baza capacității nete de transfer coordonate; sau
    b) parametrii relevanți bazați pe flux, în cazul alocării de capacitate pe baza fluxurilor de energie.
    6.2. OST este proprietarul primar al informațiilor pe care le calculează și le prezintă conform pct. 7.1 din prezentul punct.
    6.3. Informațiile prevăzute la subpct. 6.1, litera a) se publică conform termenelor stabilite în Tabelul 1, prezentat mai jos.

Tabelul 1. Publicarea informațiilor menționate la subpunctul 6.1, litera a)

Perioada de alocare a capacității

Capacitatea intrazonală prognozată care trebuie publicată

Capacitatea oferită care trebuie publicată
Anuală

Cu o săptămână înainte de procedura de alocare anuală, dar nu mai târziu de 15 decembrie, pentru toate lunile anului următor

Cu o săptămână înainte de procedura de alocare anuală, dar nu mai târziu de 15 decembrie

Lunară

Cu două zile lucrătoare înainte de procedura de alocare lunară pentru toate zilele lunii următoare

Cu două zile lucrătoare înainte de procedura de alocare lunară

Săptămânală

În fiecare vineri, pentru toate zilele săptămânii următoare

Cu o zi înainte de procedura de alocare săptămânală
Pentru ziua următoare
 

Cu o oră înainte de închiderea tranzacționării pe piața pentru ziua următoare, pentru fiecare perioadă de piață

Pe parcursul zilei
 

Cu o oră înainte de prima alocare pe parcursul zilei și apoi în timp real, pentru fiecare perioadă de piață

    6.4. În ceea ce privește interconexiunile de curent continuu, OST furnizează ENTSO-E, în cel mult o oră de când le-a aflat, informații actualizate privind orice restricție plasată asupra utilizării capacității transfrontaliere disponibile, inclusiv prin aplicarea de restricții de creștere a cantităţilor de energie electrică generate sau de limite de transfer pe parcursul zilei.
    6.5. Operatorii interconexiunilor de curent continuu sunt considerați proprietarii primari ai informații actualizate pe care le furnizează.
    6.6. OST prezintă un raport anual către ENTSO-E, în care indică:
    a) principalele elemente critice de rețea care limitează capacitatea oferită;
    b) zona (zonele) de control de care aparțin elementele critice de rețea;
    c) măsura în care eliberarea elementelor critice de rețea ar crește capacitatea oferită;
    d) toate măsurile posibile care ar putea fi implementate pentru a spori capacitatea oferită, împreună cu o estimare a costurilor aferente.
    6.7. La întocmirea raportului, OST poate decide să nu identifice activul în cauză și să nu precizeze amplasarea acestuia dacă datele respective sunt considerate a fi informații sensibile din punct de vedere al protecției infrastructurilor critice.
    6.8. OST este proprietarul primar al raportului pe care îl prezintă.
    7. Informații privind utilizarea capacităților intrazonale, după cum urmează:
    7.1. Pentru zona sa de control, OST calculează și prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) în cazul unor alocări explicite, pentru fiecare perioadă de piață și per direcție între zone de licitare:
    - capacitatea (MW) solicitată de piață;
    - capacitatea (MW) alocată pieței;
    - prețul capacității (monedă/MW);
    - veniturile obţinute din licitație (în moneda respectivă) per frontieră între zone de licitare.
    b) capacitatea totală notificată, pentru fiecare perioadă de piață și pentru fiecare direcție între zone de licitare;
    c) înaintea fiecărei alocări de capacitate, capacitatea totală deja alocată prin intermediul procedurilor de alocare anterioare, pentru o perioadă de piață și pentru fiecare direcție;
    d) pentru fiecare perioadă de piață, prețurile pentru ziua următoare în fiecare zonă de licitare (monedă/MWh);
    e) în cazul unor alocări implicite, pentru fiecare perioadă de piață, pozițiile nete ale fiecărei zone de licitare (MW) și veniturile din gestionarea congestiei (în moneda respectivă) pentru fiecare frontieră între două zone de licitare;
    f) schimburile comerciale programate pentru ziua următoare, într-o formă agregată, între zone de licitare pentru fiecare direcție și pentru o perioadă de piață;
    g) fluxurile fizice între zone de licitare pentru o perioadă de piață;
    h) capacitățile intrazonale alocate între zone de licitare din ţările care sunt parte a Comunităţii Energetice și țările terțe per direcție, per produs alocat și per perioadă.
    7.2. Informațiile prevăzute la:
    a) subpct. 7.1, litera a) și litera e) se publică cel târziu la o oră după fiecare alocare de capacitate;
    b) subpct. 7.1, litera b) se publică cel târziu la o oră după fiecare rundă de notificare;
    c) subpct. 7.1, litera c) se publică cel mai târziu atunci când trebuie publicate cifrele privind capacitatea oferită, conform Tabelului 1 din prezenta Anexă;
    d) subpct. 7.1, litera d) se publică cel târziu la o oră după închiderea tranzacționării;
    e) subpct. 7.1, litera f) se publică în fiecare zi, cel târziu la o oră după ultima oră limită și, dacă este cazul, se actualizează cel târziu la două ore după fiecare procedură de notificare pe parcursul zilei;
    f) subpct. 7.1, litera g) se publică pentru fiecare perioadă de piață cât mai aproape posibil de timpul real, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;
    g) subpct. 7.1, litera h) se publică cel târziu la o oră de la alocare.
    7.3. După caz, operatorul pieţei energiei electrice prezintă OST toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la subpct. 7.1.
    7.4. Operatorul pieţei energiei electrice este considerat proprietarul primar al informațiilor pe care le furnizează.
    8. Informații privind măsurile de gestionare a congestiei, după cum urmează:
    8.1. Pentru zona sa de control, OST prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) Informații privind redispecerizarea per perioadă de piață, precizând:
    - acţiunea întreprinsă (respectiv creșterea sau scăderea producerii, creșterea sau scăderea sarcinii);
    - identificarea, amplasarea și tipul elementelor de rețea vizate de acţiunea întreprinsă;
    - motivul întreprinderii acţiunii;
    - capacitatea afectată de acţiunea respectivă (MW);
    b) Informații privind schimburile în contrapartidă per perioadă de piață, precizând:
    - acţiunea întreprinsă (respectiv creșterea sau reducerea schimbului între zone);
    - zonele de licitare în cauză;
    - motivul care stă la baza acţiunii întreprinse;
    - modificarea schimbului între zone (MW);
    c) Costurile suportate într-o anumită lună în urma întreprinderii acţiunilor menționate la literele a) și b) din prezentul subpunct, precum și în urma altor acţiuni de remediere.
    8.2. Informațiile menționate la:
    a) subpct. 8.1, litera a) și litera b) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare, cu excepția cazului în care există motive ce vor fi publicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o zi după perioada de operare;
    b) subpct. 8.1, litera (c) se publică cel târziu în termen de o lună de la sfârșitul lunii la care se referă.
    9. Informaţii privind prognoza producerii, după cum urmează:
    9.1. Pentru zona sa de control, OST calculează și prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) valoarea sumară a capacităților de producere (MW) instalate pentru toate unitățile de producere existente cu o putere instalată mai mare sau egală cu 1 MW, pentru fiecare tip de producere;
    b) informații privind unitățile de producere (existente sau planificate) cu o putere instalată mai mare sau egală cu 100 MW. Informațiile trebuie să cuprindă:
    - Denumirea unității de producere;
    - Puterea instalată (MW);
    - Locul amplasării;
    - nivelul de tensiune al reţelei la care este racordată;
    - zona de licitare;
    - tipul de producere;
    c) o estimare a producerii programate totale (MW) per zonă de licitare, pentru fiecare perioadă de piață a zilei următoare;
    d) o prognoză a producerii de energie eoliană și solară (MW) per zonă de licitare, pentru fiecare perioadă de piață a zilei următoare.
    9.2. Informațiile prevăzute la:
    a) subpct. 9.1, litera a) se publică anual, nu mai târziu de o săptămână înainte de sfârșitul anului;
    b) subpct. 9.1, litera b) se publică anual pentru următorii trei ani, nu mai târziu de o săptămână înainte de începutul primului an la care se referă datele;
    c) subpct. 9.1, litera c) se publică cel târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, în ziua precedentă livrării efective;
    d) subpct. 9.1, litera d) se publică cel târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, în ziua precedentă livrării efective. Informațiile se actualizează regulat și se publică în decursul tranzacționării pe parcursul zilei, cel puțin o actualizare fiind publicată la ora 8.00, ora Bruxelles-ului, în ziua livrării efective. Informațiile se prezintă pentru toate zonele de licitare doar în cazul în care la nivel naţional se atestă un aport de peste 1 % de energie eoliană sau solară pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 5 % de energie eoliană sau solară pe an.
    9.3. Unitățile de producere situate în zona de control a OST îi prezintă acestuia toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la subpct. 9.1.
    9.4. Proprietarii unităților de producere sunt consideraţi proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.
    10. Informații privind indisponibilitatea unităților generatoare și a unităților de producere, după cum urmează:
    10.1. Pentru zona sa de control, OST furnizează ENTSO-E următoarele informații:
    a) indisponibilitatea planificată a 100 MW sau mai mult dintr-o unitate generatoare, inclusiv modificările de 100 MW sau mai mult ale indisponibilității planificate a unității generatoare respective, preconizată să dureze cel puțin o perioadă de piață, până la maximum trei ani după aceea, precizând:
    - denumirea unității de producere;
    - denumirea unității generatoare;
    - locul amplasării;
    - zona de licitare;
    - puterea instalată (MW);
    - tipul de producere;
    - capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;
    - motivul indisponibilității;
    - data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității.
    b) modificările în valoare de 100 MW sau mai mult ale disponibilității reale a unei unități generatoare, preconizate să dureze cel puțin o perioadă de piață, precizând:
    - denumirea unității de producere;
    - denumirea unității generatoare;
    - locul amplasării;
    - zona de licitare;
    - puterea instalată (MW);
    - tipul de producere;
    -capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;
    -motivul indisponibilității; și
    -data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității;
    c) indisponibilitatea planificată a unei unități de producere de 200 MW sau mai mult, inclusiv modificările de 100 MW sau mai mult ale indisponibilității planificate a acelei unități de producere, nepublicată în conformitate cu litera a) din prezentul punct, preconizată să dureze cel puțin o perioadă de piață, până la maximum trei ani după aceea, precizând:
    -denumirea unității de producere;
    -locul amplasării;
    -zona de licitare;
    -puterea instalată (MW);
    -tipul de producere;
    -capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;
    -motivul indisponibilității;
    -data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității;
     d) modificările în valoare de 100 MW sau mai mult ale disponibilității reale a unei unități de producere cu o putere instalată de 200 MW sau mai mult, care nu au fost publicate conform literei b) din prezentul subpunct, preconizate să dureze cel puțin o perioadă de piață, precizând:
    -denumirea unității de producere;
    -locul amplasării;
    -zona de licitare;
    -puterea instalată (MW);
    -tipul de producere;
    -capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;
    -motivul indisponibilității;
    -data estimată (ziua, ora) de începere și de finalizare a modificării disponibilității;
    10.2. Informațiile prevăzute la subpct. 10.1, litera a) și litera c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.
    10.3. Informațiile prevăzute la subpct. 10.1, litera b) și litera d) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.
    10.4. Unitățile generatoare situate în zona de control a OST prezintă acestuia datele prevăzute la subpct. 10.1.
    10.5. Proprietarii unităților generatoare sunt consideraţi proprietarii primari ai datelor pe care le furnizează.
    11. Informaţii privind producția efectivă, după cum urmează:
    11.1. Pentru zona sa de control, OST calculează și prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) producția efectivă (MW) per perioadă de piață și per unitate generatoare cu o putere instalată de 100 MW sau mai mult;
    b) producția agregată, per perioadă de piață și per tip de producere;
    c) producția efectivă sau estimată de energie eoliană și solară (MW), în fiecare zonă de licitare, per perioadă de piață;
    d) rata medie săptămânală agregată de umplere a tuturor rezervoarelor de apă și instalațiilor de acumulare a apei (MWh) per zonă de licitare, inclusiv cifra pentru aceeași săptămână a anului precedent.
    11.2. Informațiile prevăzute la:
    a) subpct. 11.1, litera a) se publică la cinci zile după perioada de operare;
    b) subpct. 11.1, litera b) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare;
    c) subpct. 11.1, litera c) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare și se actualizează pe baza valorilor măsurate de îndată ce acestea devin disponibile. Informațiile se furnizează pentru toate zonele de licitare doar în cazul în care la nivel naţional se atestă un aport de peste 1 % de energie eoliană sau solară pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 5 % de energie eoliană sau solară pe an;
    d) subpct. 11.1, litera d) se publică în a treia zi lucrătoare care urmează săptămânii la care se referă informațiile. Informațiile se furnizează pentru toate zonele de licitare doar în cazul în care la nivel naţional se atestă un aport de peste 10 % de energie generată în acest mod pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 30 % de energie generată în acest mod pe an.
    11.3. Unitățile generatoare și unitățile de producere situate în zona de control a OST prezintă acestuia informațiile relevante pentru calcularea datelor menționate la subpct. 11.1.
    11.4. Proprietarii unităților generatoare și, respectiv, proprietarii unităților de producere sunt consideraţi proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.
    12. Informaţii privind echilibrarea, după cum urmează:
    12.1. Pentru zona sa de control, OST sau, dacă este cazul, operatorul pieței energiei electrice de echilibrare, în cazul în care există asemenea piaţă, prezintă ENTSO-E următoarele informații:
    a) regulile de echilibrare, inclusiv:
    -procedurile pentru achiziționarea diferitelor tipuri de rezerve de echilibrare și a energiei de echilibrare;
    -metodologia de remunerare atât pentru furnizarea de rezerve, cât și pentru energia activată în vederea echilibrării;
    -metodologia de determinare al plăţilor pentru dezechilibre;
    -dacă este cazul, descrierea modului în care se realizează echilibrarea transfrontalieră între două sau mai multe zone de control și condițiile de participare a producătorilor și a consumatorilor;
     b) cantitatea rezervelor de echilibrare contractate de OST (în MW), precizând:
    -sursa de rezervă (generare sau sarcină);
    -tipul de rezervă (de exemplu, rezervă de reglaj primar, secundar sau terțiar);
    -perioada de timp pentru care sunt contractate rezervele (de exemplu oră, zi, săptămână, lună, an etc.);
    c) prețurile plătite de OST pentru fiecare tip de rezervă de echilibrare achiziționată și per perioadă de achiziție (monedă/MW/perioadă);
    d) ofertele agregate acceptate per perioadă de echilibrare, separat pentru fiecare tip de rezervă de echilibrare;
    e) cantitatea energiei de echilibrare activate (MW) per perioadă de echilibrare și per tip de rezervă;
    f) prețurile plătite de OST pentru energia de echilibrare activată, per perioadă de echilibrare și per tip de rezervă; informațiile referitoare la prețuri trebuie prezentate separat pentru reglajul de creştere de putere și pentru reducere de putere;
    g) prețurile aferente dezechilibrului per perioadă de echilibrare;
    h) volumul total aferent dezechilibrului per perioadă de echilibrare;
    i) bilanțul financiar lunar aferent zonei de control, precizând:
    -cheltuielile suportate de OST pentru achiziționarea rezervelor și pentru activarea energiei de echilibrare;
    -venitul net al OST după regularizarea conturilor de dezechilibru cu părțile responsabile de echilibrare;
    j) dacă este cazul, informații cu privire la echilibrarea între zonele de control per perioadă de echilibrare, precizând:
    -cantitatea ofertelor schimbate și ofertele per perioadă de achiziție;
    -prețurile maxime și minime ale ofertelor schimbate și ofertele per perioadă de achiziție;
    -cantitatea energiei de echilibrare activate în zonele de control în cauză.
    12.2. Operatorii piețelor de echilibrare sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.
    12.3. Informațiile prevăzute la:
    a) subpct. 12.1, litera b) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar cel târziu cu două ore înainte de a avea loc următoarea procedură de achiziție;
    b) subpct. 12.1, litera c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la încheierea procedurii de achiziție;
    c) subpct. 12.1, litera d) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;
    d) subpct. 12.1, litera e) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de minute după perioada de operare. În cazul în care datele sunt preliminare, cifrele se actualizează atunci când datele devin disponibile;
    e) subpct. 12.1, litera f) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;
    f) subpct. 12.1, litera g) se publică în cel mai scurt timp posibil;
    g) subpct. 12.1, litera h) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de minute după perioada de operare. În cazul în care datele sunt preliminare, cifrele se actualizează atunci când datele devin disponibile;
    h) subpct. 12.1, litera i) se publică cel târziu la trei luni după luna de operare. În cazul în care regularizarea este preliminară, cifrele se actualizează după regularizarea finală;
    i) subpct. 12.1, litera j) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr. 299/2017 din 26.07.2017

Definiţii
    În contextul obligaţiilor stabilite prin prezenta Hotărâre, se utilizează noţiunile definite după cum urmează:
    „rezerve de echilibrare” - toate resursele, achiziționate ex ante sau în timp real ori în conformitate cu obligațiile legale, care sunt disponibile operatorului sistemului de transport (în continuare – OST) în scopuri de echilibrare;
    „perioadă de echilibrare” - perioada de timp pentru care este stabilit prețul rezervelor de echilibrare;
    „zonă de licitare” - cea mai mare zonă geografică în care participanții la piață pot face schimb de energie fără alocarea de capacități;
    „alocare de capacitate” - atribuirea de capacitate interzonală;
    „unitate de consum” - o resursă care primește energie electrică pentru uz propriu, cu excepția OST și a operatorilor sistemelor de distribuţie (în continuare - OSD);
    „zonă de control” - o parte coerentă a sistemului interconectat, exploatată de un singur operator de sistem, și care include sarcini fizice conectate și/sau unități generatoare, dacă există;
    „capacitatea netă de transport coordonată” - metodă de calculare a capacității pe baza principiului evaluării și definirii ex ante a unui schimb maxim de energie între zone de licitare adiacente;
    „element critic de rețea” - un element de rețea, fie în cadrul unei zone de licitare, fie între zone de licitare, luat în considerare în cadrul procesului de calculare a capacității, care limitează cantitatea de energie electrică ce poate fi schimbată;
    „echilibrare între zone de control” - un sistem de echilibrare în cadrul căruia un OST poate primi oferte de activare provenite din zone ale altor OST. Aceasta nu include redispecerizarea sau livrarea de energie electrică de urgență;
    „capacitate intrazonală” - capacitatea sistemului interconectat de a permite transferul de energie între zone de licitare;
    „monedă” - Euro, dacă cel puțin o parte din zona (zonele) de licitare în cauză face parte dintr-o țară în care Euro este un mijloc legal de plată. În orice alt caz aceasta constituie moneda naţională locală;
    „schimbul în contrapartidă” - un schimb între zone, inițiat de operatorii de sistem între două zone de licitare pentru a soluționa cazurile de congestie fizică;
     „alocare explicită” - alocarea numai de capacitate interzonală, fără transfer de energie;
    „parametri bazați pe flux” - marjele disponibile pe elementele de rețea critice, cărora le sunt asociați factori de distribuție pentru transferul de energie;
    „unitate generatoare” - un singur generator de energie electrică care aparține unei unităţi de producere;
    „alocare implicită” - metodă de gestionare a congestiei conform căreia energia este obținută în același timp cu capacitatea intrazonală;
    „perioadă de piață” - perioada pentru care este stabilit prețul pieței sau cea mai scurtă perioadă posibilă comună pentru două zone de licitare, dacă perioadele lor de piață sunt diferite;
     „capacitate oferită” - capacitatea intrazonală oferită pe piață de către OST;
    „planificat” - un eveniment cunoscut ex ante de către proprietarul primar al datelor;
    „factor de distribuție pentru transferul de energie” - o reprezentare a fluxului fizic la un element de rețea critic determinat de modificarea poziției nete a unei zone de licitare;
    „proprietarul primar al datelor” - entitatea care generează datele;
    „unitate de producere” - instalație pentru producerea energiei electrice alcătuită dintr-o singură unitate generatoare sau dintr-un grup de unități generatoare;
    „profil” - limită geografică între o zonă de licitare și mai multe zone de licitare învecinate;
    „redispecerizare” - o măsură activată de unul sau mai mulți operatori de sistem prin modificarea tiparului de generare și/sau de sarcină pentru a schimba fluxurile fizice din sistemul de transport și a soluționa o congestie fizică;
    „sarcină totală” (inclusiv pierderile, fără puterea utilizată pentru stocarea energiei) - o sarcină egală cu producerea, la care se adaugă importurile și din care se scad exporturile și puterea utilizată pentru stocarea energiei;
    „sarcină verticală” - cantitatea totală de energie care iese din rețeaua de transport pentru a fi livrată în rețelele de distribuție, inclusiv energia livrată consumatorilor finali direct conectați la reţeaua de transport sau către partea consumatoare a producătorilor;
    „marja de prognoză pentru anul următor” - diferența dintre prognoza anuală privind capacitatea de generare disponibilă și prognoza anuală privind sarcina totală maximă, ținând cont de prognoza capacității de generare totale, de prognoza disponibilității generării și de prognoza rezervelor contractate pentru servicii de sistem;
     „informații sensibile privind protecția infrastructurilor critice” - informații cu privire la o infrastructură critică care, în cazul divulgării, ar putea fi utilizate în scopul planificării și al realizării unor acțiuni care să determine perturbarea sau distrugerea instalațiilor unor infrastructuri critice.
    „infrastructură critică” - un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul Republicii Moldova, care este esențial pentru menținerea funcțiilor societale vitale, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale sau economice a persoanelor și a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții.