HGO901/2017
ID intern unic:  372414
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 901
din  06.11.2017
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun  al
persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în
punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene,
 întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1010
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Cabinetului de Miniştri al Ucrainei aprobarea Acordului nominalizat.
    3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 901. Chişinău, 6 noiembrie 2017.


ACORD
între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport,
mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de
stat moldo-ucrainene

     Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei (în continuare – Părţi),
     în vederea dezvoltării cooperării transfrontaliere, a relaţiilor de bună vecinătate şi înţelegerii reciproce;
     în scopul combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi activităţilor ilegale la frontiera de stat comună, precum şi în scopul simplificării traversării acesteia;
     luând în considerare relaţiile economice şi culturale, care există în mod tradiţional între state;
     conducându-se de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră, din 11 martie 1997;
     au convenit următoarele:
    Articolul 1
    Prezentul Acord stabileşte bazele cooperării dintre organele de control ale statelor Părţi, la efectuarea controlului în comun a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere la frontiera moldo-ucraineană.
Articolul 2
     Termenii utilizaţi în prezentul Acord au următoarea semnificaţie:
    „control” – activitate, desfăşurată de către angajaţii organelor de control, definită de prezentul Acord şi în conformitate cu legislaţia naţională a statelor Părţi;
    „conducerea punctului de trecere” – şefii subdiviziunilor corespunzătoare ale organelor grănicereşti şi vamale în zona de activitate a cărora este amplasat punctul comun de trecere;
    „control în comun” – controlul efectuat de către angajaţii organelor de control în punctul comun de trecere în conformitate cu principiile internaţionale „ghişeul unic”, „o singură oprire” şi a controlului selectiv al mijloacelor de transport şi mărfurilor;
     „punct comun de trecere” – punct comun de trecere pentru trafic rutier sau punct comun de trecere pentru trafic feroviar;
    „punct comun de trecere pentru trafic rutier” – teritoriul punctului de trecere pentru trafic rutier, clădirile şi alte obiecte de infrastructură care se află pe teritoriul statului uneia dintre Părţi sau pe teritoriile statelor ambelor Părţi, în limitele căruia organele de control ale Părţilor desfăşoară controlul;
    „punct comun de trecere pentru trafic feroviar” – o porţiune de cale ferată, determinată în comun, amplasată între staţiile feroviare din apropierea frontierei statelor Părţi, încăperile şi clădirile de serviciu, care se află pe un sector anumit între staţiile feroviare din apropierea frontierei statelor Părţi, precum şi şinele de cale ferată determinate în zona staţiei feroviare din apropierea frontierei, unde se desfăşoară controlul;
    „staţie feroviară din apropierea frontierei” – prima staţie feroviară, care se află cel mai aproape de frontiera comună;
    „organele competente” – organele de stat ale Republicii Moldova şi Ucrainei, care realizează cooperarea în domeniile corespunzătoare în scopul realizării prezentului Acord;
    „organele de control” – organele împuternicite ale statelor Părţi, care îndeplinesc controlul în conformitate cu prezentul Acord şi legislaţia naţională a statelor Părţilor;
    „angajaţii organelor de control” – funcţionarii organelor de control, care îndeplinesc sarcinile, stabilite de prezentul Acord şi legislaţia naţională a statelor Părţilor;
    „personal de control” – angajaţii organelor statelor Părţi, împuterniciţi să efectueze controlul (supravegherea) activităţii organelor de control;
    „lucrători” – persoane, care îndeplinesc în punctele comune de trecere alte sarcini care nu sunt legate de desfăşurarea controlului în comun;
    „date cu caracter personal” – informaţiile sau totalitatea informaţiilor despre o persoană care este identificată sau poate fi identificată la efectuarea controlului în comun.
Articolul 3
    1. Control în comun în punctele comune de trecere se desfăşoară în baza tratatelor internaţionale, încheiate între organele competente ale statelor Părţi, în scopul realizării prezentului Acord.
    2. Conducerea punctului de trecere elaborează şi aprobă schemele tehnologice ale controlului în comun şi, la necesitate, introduce modificări în acestea. Schemele tehnologice indicate nu sunt tratate internaţionale.
    3. Controlul în comun în punctele de trecere Criva–Mamalîga, Larga–Kelmenţî, Briceni–Rossoaşanî, Pervomaisc–Cuciurgan, Palanca–Maiaki–Udobnoe, Giurgiuleşti–Reni se realizează în conformitate cu tratatele internaţionale încheiate anterior.
Articolul 4
    1. La efectuarea controlului în comun, primii desfăşoară controlul angajaţii organelor de control ale statului Părţii de ieşire, după care succesiv angajaţii organelor de control ale statului Părţii de intrare, în zonele stabilite ale punctelor comune de trecere.
    Cu acordul comun al organelor competente ale statelor Părţi, poate fi aplicată o altă consecutivitate a acţiunilor.
    2. Zonele pentru efectuarea controlului se stabilesc în comun de către organele de control ale statelor Părţi.
    3. În punctul de trecere pentru trafic feroviar, controlul poate fi efectuat staţionar sau în timpul deplasării garniturii de tren, atât pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, cât şi pe teritoriul ambelor state ale Părţilor.
    4. La efectuarea controlului în comun, organele de control ale statului unei Părţi, pot delega (transmite) organelor de control ale statului celeilalte Părţi, efectuarea atribuţiilor (funcţiilor) lor de serviciu.
Articolul 5
    1. Efectuarea controlului de către angajaţii organelor de control, precum şi activitatea lucrătorilor statului uneia dintre Părţi pe teritoriul statului altei Părţi au aceleaşi consecinţe legale, pe care le-ar avea, dacă aceştia şi-ar desfăşura activitatea pe teritoriul statului său.
    2. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi, la realizarea atribuţiilor de serviciu şi activităţii de muncă în punctul comun de trecere pe teritoriul statului altei Părţi, îşi desfăşoară atribuţiile de serviciu şi poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia statului său.
    3. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi la realizarea atribuţiilor de serviciu şi activităţii de muncă în punctul comun de trecere pe teritoriul statului altei Părţi, în ceia ce priveşte relaţiile de muncă şi de serviciu, legate de efectuarea serviciului şi protecţia socială, nu se consideră a se afla în deplasare peste hotare.
Articolul 6
    1. Angajaţii organelor de control ale statului unei Părţi încep efectuarea controlului după ce angajaţii organelor de control ale statului celeilalte Părţi vor comunica despre finalizarea efectuării de către aceştia a controlului.
    2. Controlul repetat de către organele de control ale statului unei Parţi poate fi efectuat cu acordul organelor de control ale statului celeilalte Părţi.
    3. Angajaţii organelor de control a statului Părţii de intrare, la depistarea încălcărilor, informează despre aceasta angajaţii organelor de control ale statului Părţii de ieşire.
Articolul 7
    1. În timpul efectuării controlului, persoanele, mijloacele de transport, mărfurile şi obiectele cărora nu le-a fost autorizată trecerea pe teritoriul statului Părţii de intrare sunt supuse returnării pe teritoriul statului Părţii de ieşire. În acest caz organele de control ale satelor Parţi nu vor împiedica transportarea acestora.
    2. Organele de control ale statelor Părţi colaborează şi se informează reciproc privind realizarea acţiunilor prevăzute de punctul 1 al prezentului articol.
Articolul 8
    1. În cazul în care persoana, în timpul efectuării controlului în punctul comun de trecere, a solicitat acordarea protecţiei internaţionale pe teritoriul statului Părţii de intrare, acesteia îi va fi asigurat accesul la organele de control ale statului Părţii de intrare, cu excepţia cazurilor când faţă de această persoană există temei legal pentru reţinere sau refuzul autorizării trecerii frontierei de stat.
    2. În cazul în care punctul comun de trecere se află pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, organele de control ale statului Părţii de ieşire permit deplasarea persoanei pe teritoriul statului Părţii de intrare.
Articolul 9
    1. Angajaţii organelor de control ale statelor Părţi în punctele comune de trecere au dreptul să reţină, în condiţiile legislaţiei naţionale ale statului său, persoane, mijloace de transport, mărfuri şi obiecte pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
    Organele de control ale statelor Părţi nu vor împiedica transportarea persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor pe teritoriul statului Părţii, care a efectuat reţinerea.
    2. În cazul imposibilităţii returnării persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor nemijlocit prin punctul de trecere în care a avut loc reţinerea, acestea pot fi transportate prin alte puncte de trecere, după cum vor conveni organele de control ale statelor Părţi.
    3. Prevederile punctului 1 al prezentului articol nu se răsfrâng asupra cetăţenilor statului Părţii, pe teritoriul căruia este amplasat punctul comun de trecere.
Articolul 10
    1. Partea, pe teritoriul statului căreia se desfăşoară controlul în comun, oferă posibilitatea angajaţilor organelor de control, personalului de control şi lucrătorilor statului celeilalte Părţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu şi activitatea de muncă, precum şi le acordă asistenţă în aceeaşi măsură ca şi angajaţilor organelor de control proprii, personalului de control şi lucrătorilor.
    2. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii sunt obligaţi să respecte legislaţia aplicată pe teritoriul statului Părţii, pe care se efectuează controlul în comun, dacă prezentul Acord nu prevede altfel.
    3. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului unei Părţi, sunt scutiţi de obligaţia de a primi permisiune specială pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi activitatea de muncă în punctul comun de trecere pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
    4. În timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi activităţii de muncă, asupra angajaţilor organelor de control, personalului de control, lucrătorilor statului unei Părţi nu se răsfrâng prevederile legislaţiei cu privire la migraţie ale statului celeilalte Părţi.
Articolul 11
    1. Angajaţii organelor de control ale statului unei Părţi, care sosesc pe teritoriul statului celeilalte Părţi, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în conformitate cu prezentul Acord, traversează frontiera comună în baza legitimaţiilor de serviciu sau a buletinelor de identitate valabile, ale angajatului organului de control, în conformitate cu lista prevăzută în punctul 2 al prezentului articol.
    2. Organele competente ale statelor Părţi îşi vor prezenta reciproc listele persoanelor care îndeplinesc atribuţiile de serviciu în punctele comune de trecere, care conţin numele, prenumele şi numărul legitimaţiei de serviciu sau a buletinului de identitate al angajatului organului de control, personalului de control sau lucrătorului.
    3. Organele competente se vor informa neîntârziat şi reciproc cu privire la orice modificări survenite în aceste liste.
Articolul 12
    1. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi pot purta uniformă de serviciu în timpul deplasării la locul amplasării punctului comun de trecere şi în punctul comun de trecere pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
    2. Organele de control ale statului Părţii, pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere, garantează sosirea şi plecarea fără obstacole în/din punctul comun de trecere, a ambulanţelor, în scopul acordării asistenţei medicale de urgenţă angajaţilor organelor de control, personalului de control şi lucrătorilor statului celeilalte Părţi.
Articolul 13
    Angajaţii organelor de control ai statului unei Părţi, aflându-se pe teritoriul punctului comun de trecere pe teritoriul statului altei Părţi, au dreptul:
    a) să poarte şi să aplice mijloace speciale de protecţie pentru contracararea unui atentat asupra propriei vieţi şi sănătăţii, precum şi asupra altei persoane;
    b) să folosească câinii de serviciu;
    c) să folosească mijloace tehnice de control faţă de persoane, mijloace de transport, mărfuri şi obiecte.
    Angajaţilor organelor de control şi personalului de control împuterniciţi pentru executarea prezentului Acord le este interzisă trecerea frontierei de stat cu armament.
Articolul 14
    1. Organele de control ale statului unei Părţi poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia statului său, pentru prejudiciile cauzate în timpul efectuării controlului pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
    2. Dreptul la compensarea prejudiciilor cauzate sănătăţii sau altor prejudicii, cauzate angajatului organelor de control în timpul realizării de către acesta a prezentului Acord, se realizează în conformitate cu legislaţia statului Părţii, al cărui cetăţean este acesta.
Articolul 15
    1. Documentele de serviciu, materialele, mijloacele tehnice şi speciale, mijloacele de transport de serviciu, câinii de serviciu, precum şi lucrurile personale, care sunt folosite de către angajaţii organelor de control şi personalul de control al statului unei Părţi, la îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prezentul Acord pe teritoriul statului celeilalte Părţi, sunt scutite de controlul vamal, achitarea taxelor vamale, impozitelor, sau altor plăţi.
Asupra acestora nu se răsfrâng limitările privind introducerea pe teritoriul statului Părţii pe care se află punctul comun de trecere, cu condiţia obligaţiei de reîntoarcere a acestora.
    2. Asupra bunurilor indicate în punctul 1 al prezentului articol, care sunt folosite de către lucrătorii statului uneia dintre Părţi, pentru îndeplinirea atribuţiilor în conformitate cu prezentul Acord pe teritoriul statului celeilalte Părţi, nu se răsfrâng limitările de import şi export stabilite prin legislaţia în vigoare pe teritoriul statelor Părţi.
    Aceste lucruri sunt scutite de la achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi cu condiţia reîntoarcerii acestora.
    3. Documentele de serviciu ale organelor de control ale statului unei Părţi nu sunt supuse controlului de către organele de control ale statului celeilalte Părţi.
Articolul 16
     Mărfurile, mijloacele de transport, valuta şi alte valori, care au fost primite la păstrare, reţinute sau ridicate în timpul efectuării controlului în comun de către organele de control ale statului uneia dintre Părţi pe teritoriul statului celeilalte Părţi, vor fi transportate fără impedimente pe teritoriul statului său fără control vamal, obţinerea permisiunilor corespunzătoare, achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi şi pot fi transportate prin alte puncte de trecere sub asigurare vamală şi/sau însoţire coordonată între organele grănicereşti şi vamale ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere.
     Mecanismul transportării şi/sau însoţirii se coordonează între organele grănicereşti şi vamale ale statelor Părţi.
Articolul 17
    1. Plăţile percepute în timpul efectuării controlului de către organele de control ale statului unei Părţi pe teritoriului statului celeilalte Părţi şi mostrele mărfurilor prelevate vor fi transportate fără impedimente pe teritoriul statului său fără control vamal, obţinerea permisiunilor corespunzătoare, achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi şi pot fi transportate prin alte puncte de trecere sub asigurare vamală şi/sau însoţire coordonată între organele grănicereşti şi vamale ale statului Părţii pe teritoriul căreia se află punctul comun de trecere.
    2. Prevederile punctului 1 al prezentului articol, cu excepţia scutirii de la controlul vamal, se răsfrâng şi asupra sumelor băneşti obţinute de către lucrători din încasări şi sub formă de plăţi.
Articolul 18
    1. Menţinerea regimului şi ordinii publice, paza obiectelor, persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor, precum şi securitatea angajaţilor organelor de control, personalului de control şi lucrătorilor în punctele comune de trecere pentru trafic rutier este asigurată, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, de către organele competente ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere.
    2. Menţinerea regimului şi ordinii publice, pazei obiectelor, persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor, precum şi securitatea angajaţilor organelor de control, persoanelor de control şi lucrătorilor în punctele comune de trecere pentru trafic feroviar, este asigurată, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, de către organele competente ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere.
Articolul 19
    1. Partea, pe teritoriul statului căreia se află punctul comun de trecere, asigură cu titlu gratuit organele de control şi lucrătorii celeilalte Părţi cu încăperi şi spaţii de lucru, necesare pentru desfăşurarea controlului circulaţiei persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor.
     Acordarea încăperilor şi spaţiilor de lucru se efectuează în baza principiului reciprocităţii.
    Ordinea şi condiţiile achitării serviciilor, precum şi acordarea altor încăperi şi spaţii se stabileşte în baza unor înţelegeri separate între organele competente ale statelor Părţi.
    2. Organele de control ale statului unei Părţi marchează clădirile şi spaţiile de serviciu, oferite acestora pe teritoriul statului celeilalte Părţi cu denumirea oficială, stema şi drapelul oficial al statului său.
    3. Organele competente oferă un compartiment în garnitura de tren şi călătoria gratuită pentru organele de control în următoarele cazuri:
    a) în cazul efectuării controlului în timpul deplasării trenului în punctul de comun trecere pentru trafic feroviar dintre staţiile feroviare;
    b) în timpul deplasării pe teritoriul statului celeilalte Părţi pentru efectuarea controlului comun sau în cazul întoarcerii pe teritoriul statului său după finalizarea controlului comun.
Articolul 20
    1. În scopul realizării prezentului Acord, organele de control ale statelor Părţi creează în punctele comune de trecere, sisteme de telecomunicaţii necesare, precum şi utilizează mijloacele de comunicaţii în conformitate cu legislaţia statului său.
    2. Pentru începerea activităţii punctului comun de trecere, statul Părţii, pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere, asigură canale pentru stabilirea sistemelor de telecomunicaţii, prin care se va asigura accesul la sistemele informaţionale naţionale ale statului celeilalte Părţi.
    3. Organele de control ale statului unei Părţi, care îndeplinesc atribuţiile de serviciu în punctele comune de trecere pe teritoriul statului celeilalte Părţi, pot utiliza mijloacele proprii de radiocomunicaţii şi comunicaţii prin satelit.
    4. La utilizarea sistemelor informaţionale, în care se prelucrează datele cu caracter personal, statele Părţilor întreprind toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea siguranţei acestor date personale, cu scopul neadmiterii deteriorării accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării şi publicării ilegale, precum şi altor forme de acces la datele cu caracter personal.
    5. Organele de control ale statului unei Părţi, după înştiinţarea organelor de control ale statului celeilalte Părţi, au dreptul de a desfăşura lucrări de modernizare a sistemelor proprii de comunicaţii şi telecomunicaţii.
    6. Cheltuielile legate de exploatarea şi reparaţia sistemelor de telecomunicaţii sunt suportate de statul Părţii, ale cărui organe de control le-au instalat.
    7. Organele de control ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere asigură organelor de control ale statului celeilalte Părţi acces la reţelele de internet din cont propriu.
    8. Exploatarea mijloacelor de comunicaţii de către organele de control ale statului unei Părţi nu trebuie să creeze interferenţe în legătura radio a statului celeilalte Părţi. În cazul identificării unor interferenţe în legătura radio, organele de control ale statelor Părţi întreprind măsuri pentru remedierea acestora.
Articolul 21
    Organele de control ale statului Parţii, pe teritoriul căruia este amplasat punctul comun de trecere, sunt obligate să amplaseze în apropierea nemijlocită de acesta un panou informativ în limbile română, ucraineană şi engleză cu privire la regimul de funcţionare şi ordinea desfăşurării controlului în comun.
Articolul 22
    1. Organele de control ale statelor Părţi efectuează schimb de informaţii, inclusiv în format electronic, în scopul realizării prezentului Acord.
    Informaţiile primite în conformitate cu prevederile prezentului Acord pot fi utilizate doar în scopurile determinate în articolul 1 al prezentului Acord şi nu poate fi transmise statelor terţe fără acordul în scris al Părţii care a transmis aceste informaţii.
    Informaţia poate fi transmisă organelor de drept împuternicite ale statului său sau utilizate în instanţele de judecată în conformitate cu legislaţia naţională a statelor Părţi.
    Organele de stat împuternicite, care au primit informaţia, asigură protecţia acesteia în conformitate cu legislaţia naţională a statelor sale.
    2. Schimbul de date cu caracter personal despre persoane şi informaţii cu privire la mijloacele de transport se efectuează între organele de control doar conform prevederilor prezentului Acord.
    3. La realizarea prezentului Acord, organele de control efectuează schimbul de date cu caracter personal despre persoanele care traversează frontiera în punctele comune de trecere, cu următorul conţinut:
    a) numele, prenumele;
    b) data şi locul naşterii;
    c) genul;
    d) domiciliul;
    e) cetăţenia;
    f) date cu privire la documentul de călătorie (seria, numărul, data eliberării şi perioada de valabilitate).
    4. Datele personale, care sunt obiectul prelucrării în cadrul prezentului Acord, trebuie să corespundă legislaţiei naţionale a statelor Părţi, precum şi Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la preluarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981.
    5. Organele de control ale statelor Părţi vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura corectarea competentă a datelor cu caracter personal, distrugerea sau blocarea acestora în cazul dacă prelucrarea acestor date cu caracter personal nu corespunde prevederilor prezentului articol şi dacă prelucrarea acestor date este inadecvată, improprie sau depăşeşte limitele obţinerii acestora.
    La aceste măsuri, de asemenea se atribuie şi informarea organelor de control ale statului celeilalte Părţi cu privire la orice corectare, distrugere sau blocare a datelor.
Articolul 23
    În decurs de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentului Acord, Părţile pe canale diplomatice se informează reciproc cu privire la organele competente împuternicite pentru executarea prezentului Acord, precum şi cu privire la orice modificare a datelor organelor competente.
Articolul 24
     Divergenţele apărute cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Acord vor fi soluţionate prin intermediul consultărilor şi negocierilor dintre Părţi.
Articolul 25
     Prevederile prezentului Acord nu aduc atingere obligaţiilor statelor Părţi, care decurg din alte tratate internaţionale şi la care acestea sunt parte, inclusiv care reglementează dreptul la azil.
Articolul 26
    1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de cinci ani şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări în scris, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne corespunzătoare, necesare pentru intrarea lui în vigoare.
    2. Acţiunea prezentului Acord se va prelungi automat pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica în scris, pe canale diplomatice cealaltă Parte, cel puţin cu şase luni înainte de expirarea termenului respectiv, despre intenţia sa de a înceta valabilitatea acestuia.
    3. Părţile, de comun acord, pot introduce completări şi modificări în prezentul Acord, sub formă de protocoale, care sunt parte integrantă a prezentului Acord şi vor intra în vigoare în conformitate cu punctul1 al prezentului articol.
Articolul 27
    1. La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 11 martie 1997, îşi încetează valabilitatea.
    2. Tratatele internaţionale încheiate pentru realizarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 11 martie 1997, îşi continuă acţiunea, în partea ce nu contravine prezentului Acord, până la semnarea noilor protocoale.
    Întocmit în or. Chişinău, la 6 octombrie 2017, în două exemplare, fiecare în limbile română şi ucraineană, toate textele fiind autentice.

    Pentru                                                              Pentru
    Guvernul Republicii Moldova                        Cabinetul de Miniştri al Ucrainei