HGM902/2017
ID intern unic:  372415
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 902
din  06.11.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Proprietății Publice
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1011
    MODIFICAT
   
HG919 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.977; în vigoare 28.09.18
    HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art.7 alin.(2) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, şi art.17 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice, conform anexei nr.1;
    2) Structura Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.3;
    4) Lista întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietății Publice, conform anexei nr.4;
    5) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5;
    6) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.6.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Proprietății Publice în număr de 52 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare.
    3. Agenţia Proprietății Publice va avea un director general şi doi directori generali adjuncți.
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator Agenţiei Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    5. Agenţia Proprietății Publice, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va rezilia contractele de cesiune (transmitere) a exercitării drepturilor de acționar şi de administrare a proprietății publice în societățile comerciale, încheiate cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale.
    6. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice:
    1) vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul privind determinarea criteriilor de stabilire a cuantumului remunerării lunare a membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat, a reprezentantului statului, a membrilor consiliului și comisiei de cenzori ale societăților comerciale cu capital public sau majoritar public;
     2) vor aproba modelul de guvernare corporativă a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public sau majoritar public.
    7. Guvernul va propune candidatura pentru numirea în funcţia de conducător al întreprinderii de stat sau societății comerciale cu capital public sau majoritar public, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unități sau o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 milioane de lei, care va fi determinată în baza propunerilor unei comisii guvernamentale create în acest sens prin hotărîre de Guvern.

 
   PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 902. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

    Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Proprietăţii Publice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat şi de alte acte normative, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum și de prezentul Regulament.
    5. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

    6. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării şi deetatizării proprietății publice, precum şi a parteneriatului public-privat, exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competențelor atribuite de cadrul normativ.
    7. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) administrarea bunurilor proprietate publică a statului;
    2) deetatizarea proprietății publice a statului;
    3) postprivatizare;
    4) parteneriate public-private;
    5) evidența patrimoniului public;
    6) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului.
    8. Agenția acordă asistență metodologică autorităților publice și agenților economici în problemele ce vizează administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și informează Guvernul și societatea civilă despre activitatea sa.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.7 din prezentul Regulament, Agenţia realizează următoarele funcţii:
    1) în domeniul administrării proprietății publice:
    a) funcţiile stabilite în art.7 alin.(3) din Legea nr.121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
    b) exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator și de acționar în numele Guvernului;
    c) asigurarea, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a fondării, restructurării, reorganizării sau a lichidării întreprinderilor de stat, a societăților comerciale cu capital public sau majoritar public, în limitele legii;
    d) stabilirea, pentru întreprinderile de stat, și promovarea deciziei privind stabilirea, prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cotă integrală și majoritară publică, a indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai activității economico-financiare, precum și evaluarea atingerii acestora;
    e) administrarea terenurilor proprietate publică a statului din domeniul privat aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
    f) desfăşurarea activităților ce ţin de recunoașterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul altor state şi a patrimoniului altor state situat pe teritoriul Republicii Moldova;
    g) exercitarea controlului asupra integrității şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat, inclusiv coordonarea înstrăinării, gajării şi casării, dării în locațiune sau comodat a activelor;
    h) ţinerea evidenţei contractelor de locaţiune/arendă, comodat, concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor întreprinderilor de stat și a societăților cu capital integral sau majoritar public;
    i) selectarea, numirea și supravegherea activității, în modul stabilit de Guvern, a președintelui și membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat și a reprezentantului statului în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    j) selectarea, în modul stabilit de Guvern, și promovarea candidaturilor președintelui și ale membrilor consiliului și comisiei de cenzori în cadrul adunărilor generale ale societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar public;
    k) transmiterea către administratorul întreprinderilor de stat a bunurilor conexe desfăşurării activităţii de întreprinzător, în baza contractului încheiat între părţi;
    l) numirea și eliberarea din funcție a administratorilor întreprinderilor de stat la propunerea consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat, cu excepția celor specificate la pct.7 din hotărîre;
    m) selectarea, prin concurs, și promovarea în cadrul adunării generale a acționarilor/consiliului societății a candidaturii conducătorului societății pe acțiuni cu capital integral sau majoritar public;
    n) ținerea evidenței numirii în funcții a conducătorilor întreprinderilor de stat și ai societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    o) asigurarea monitorizării și transmiterii proprietății publice de stat rămase în gestiunea economică a societăților comerciale;
    p) prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.7 din prezentul Regulament;
    q) prezentarea anuală către Guvern a raportului privind administrarea proprietății publice, care va include analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat și/sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul social, rezultatele administrării, prin prisma evaluării indicatorilor de performanță stabiliți și a riscurilor aferente fiabilității acestora (riscuri patrimoniale, de producere, de marketing, de credit), precum și privind măsurile întreprinse în scopul eficientizării administrării proprietății publice;
    2) în domeniul privatizării proprietății publice:
    a) funcţiile stabilite în art.7 alin.(4) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
    b) instituirea comisiilor de privatizare a patrimoniului de stat, cu excepţia celor instituite de Guvern;
    c) stabilirea modalității de expunere la vînzare a patrimoniului supus privatizării;
    d) elaborarea proiectelor individuale de privatizare a bunurilor proprietate publică a statului, precum și a caietelor de sarcini;
    3) în domeniul activităţii postprivatizare:
    a) funcţiile stabilite de art.60 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
    b) organizarea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor societăţilor pe acţiuni faţă de stat;
    c) monitorizarea şi supravegherea executării de către cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică, aplicarea măsurilor în vederea executării acestor obligaţii sau a rezilierii contractelor;
    4) în domeniul parteneriatelor public-private:
    a) funcţiile stabilite de art.14 din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
    b) identificarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat şi a condiţiilor parteneriatului public-privat, înaintîndu-le spre aprobare Guvernului;
    c) elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a listei bunurilor proprietate publică şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru parteneriatul public-privat;
    d) colaborarea şi acordarea asistenţei autorităţilor administraţiei publice locale în vederea organizării parteneriatelor public-private;
    e) prezentarea rapoartelor anuale Guvernului, publicarea analizelor statistice privind proiectele de parteneriat public-privat;
    f) acordarea de asistență Consiliului Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat şi exercitarea funcţiei de secretariat;
    5) în domeniul evidenței patrimoniului public:
    a) ţinerea Registrului patrimoniului public în modul stabilit de Guvern;
    b) asigurarea evidenţei proprietăţii publice, inclusiv în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, şi generalizarea informaţiilor respective, prezentate de autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum și de întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni administrate;
    c) perfectarea și prezentarea către Guvern şi Ministerul Finanţelor a balanţei anuale a patrimoniului public;
    d) emiterea actelor ce confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor create în procesul privatizării;
    e) asigurarea evaluării patrimoniului public, în scopul determinării cotei statului, în cazul fondării societăților comerciale, precum şi în cazul calculării prețului patrimoniului public supus privatizării;
    f) efectuarea calculului preţului acţiunilor statului supuse privatizării în corespundere cu procedurile stabilite de Guvern;
    g) prezentarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor privind lista bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare, inclusiv în baza propunerilor autorităţilor administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    h) efectuarea anuală și publicarea pe pagina sa web oficială a analizei economico-financiare a activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale în care cota de participare a statului este mai mare de 30 la sută din capitalul social și evaluarea atingerii indicatorilor stabiliți;
    i) prezentarea, la solicitarea autorităţilor publice competente, a informaţiei din Registrul patrimoniului public;
    j) ținerea evidenței informaţiei privind delegarea funcţiilor de reprezentare a statului în consiliile și comisiile de cenzori ale societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat şi în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat;
    k) exercitarea controlului asupra corectitudinii calculării şi transferării la timp a dividendelor provenite din acţiunile statului şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat, în conformitate cu actele normative în vigoare, prezentarea către Ministerul Finanțelor a informațiilor aferente calculului și volumului transferat al dividendelor provenite din acțiunile statului și al unei părți din profitul net al întreprinderilor de stat;
    6) în domeniul asigurării respectării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului:
    a) apărarea intereselor statului conform domeniilor de activitate;
    b) înaintarea, în interesul statului, în instanţele de judecată, a acţiunilor privind rezilierea, rezoluţiunea contractelor şi contestarea acţiunilor nelegitime din domeniile de activitate;
    c) participarea la examinarea în instanţele de judecată a litigiilor ce ţin de apărarea drepturilor patrimoniale ale statului.
    10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să aprobe instrucțiuni şi metodologii în chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    2) să solicite de la autorităţile administrative centrale, instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale, registratorii independenţi ce ţin registrele deținătorilor de valori mobiliare şi de la agenţii economici informaţia necesară pentru îndeplinirea funcțiilor ce îi revin;
    3) să participe la negocierile interguvernamentale privind chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    4) să atragă, pentru realizarea funcțiilor ce decurg din cadrul normativ şi din prezentul Regulament, specialişti din ţară sau de peste hotare;
    5) să încheie, în conformitate cu cadrul normativ, contracte cu persoane juridice şi fizice în vederea pregătirii pentru privatizare a întreprinderilor, a organizării licitaţiilor şi concursurilor, precum şi pentru alte lucrări ce ţin de domeniul său de activitate;
    6) să gestioneze mijloacele financiare prevăzute pentru restructurarea şi privatizarea obiectelor proprietate de stat;
    7) să exercite controlul asupra utilizării raţionale a patrimoniului întreprinderilor administrate;
    8) să solicite de la autorităţile publice locale informaţiile necesare pentru organizarea şi evidenţa parteneriatelor public-private;
    9) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului normativ în domeniile prevăzute la pct.7 din prezentul Regulament;
    10) să examineze și să avizeze proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    11) să atenţioneze, în cazul depistării unor nereguli în funcţionarea parteneriatului public-privat la nivel local, partenerul public despre acestea şi să informeze Guvernul;
    12) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredinţate.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de directorul general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    12. Directorul general este asistat de doi directori generali adjuncți. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către Guvern.
    13. Directorul general îndeplinește următoarele funcţii:
    1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din republică şi din alte ţări, încheie şi reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
    2) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Agenţiei;
    4) organizează și implementează sistemul de mana-gement financiar și control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabileşte atribuţiile directorilor generali adjuncți şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) numește în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează şi eliberează personalul contractant al Agenţiei, precum şi încheie contracte cu administratorii întreprinderilor de stat din gestiune;
    7) coordonează contractele ce urmează a fi încheiate de președinții consiliului cu directorii societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat;
    8) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    10) emite ordine şi dispoziții executorii pentru angajații Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    11) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ.
    14. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat prin ordin al directorului general.
    15. Atribuţiile angajaţilor Agenţiei se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum şi în fișele de post.
    16. Directorul general, directorii generali adjuncţi şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenţiei sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul domeniilor de activitate ale acestora.
    17. În cadrul Agenţiei se instituie un colegiu, compus din directorul general (președintele colegiului), directorii generali adjuncţi, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenţiei, precum şi din alte persoane.
    18. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se aprobă de directorul general și nu poate depăşi 9 persoane.
    19. În componenţa colegiului, la propunerea directorului general, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    20. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Agenţiei în vederea implementării politicii în domeniile de activitate gestionate, a soluționării problemelor stringente, a elaborării şi realizării pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare.
    21. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al directorului general.
    22. În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul general este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    23. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, directorii generali adjuncţi şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    24. Agenția asigură implementarea unui sistem informațional, disponibil pe pagina sa oficială, prin care face publice datele anuale privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar public, care va include, cel puţin:
    1) numărul personalului angajat;
    2) rentabilitatea capitalului angajat (ROCE);
    3) ponderea cheltuielilor operaționale raportate la veniturile din vînzări;
    4) ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor operaționale;
    5) raportul dintre capitalul propriu și capitalul total al entității;
    6) raportul dintre investițiile brute în mijloacele fixe și capitalul total;
    7) nivelul mediu de salarizare;
    8) remunerarea personalului de conducere;
    9) nivelul datoriilor curente pe termen mediu şi lung;
    10) informaţiile privind proiectele de parteneriat public-privat.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
STRUCTURA
Agenţiei Proprietăţii Publice
    Director general
    Directori generali adjuncţi
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Serviciul audit intern
    Direcţia administrarea proprietății publice
    Direcţia parteneriat public-privat
    Direcţia evidența patrimoniului public şi analize economico-financiare
    Direcţia privatizare şi postprivatizare
    Direcţia management instituțional
    Secția juridică
    Secția financiar-administrativă
    Serviciul resurse umane
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
LISTA
întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietăţii Publice
    Î.S. „Centrul de Expertiză şi Evaluare”
    Î.S. „Centrul Auto Specializat „Nistru-Tavria”
    Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    Î.S. Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”
    „Î.S. „Moldresurse”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 25 mai 2010)
    Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici”, Ialoveni
    Î.S. „Combinatul de Produse Alimentare din Bălți” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2010)
    Î.S. „Fabrica de Vin din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea agricolă de stat „Serele din Chişinău”
    Î.S. „Firma agricolă „Serele Moldovei”
    Î.S. „Gospodăria Agricolă de Stat „Flori”, Sîngera, Chişinău
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Vivaflora”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Chişinău
    Î.S. „Stația de Stat pentru Încercarea Mașinilor”, Chişinău
    Î.S. „Protecția Plantelor”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Chişinău
    Î.S. „Staţiunea didactico-experimentală din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea Didactică Experimentală „Chetrosu” (în procedură de insolvabilitate din 23 iunie 2016)
    Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea în Selecția și Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid”, Orhei
    Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, Maximovca, Anenii Noi
    Î.S. „Publicația periodică revista „Agricultura Moldovei”
    Î.S. „Centrul de Elaborări Economice și de Producție”, Biruinţa, Sîngerei
    Î.S. „Stația Nordică de Proiectări și Prospecțiuni Chimice”
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Petricani”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Criuleni”
    Î.S. „Asociația agroindustrială „Victoria”
    Î.S. „Combinatul vitivinicol „Național-Vin”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2011)
    Î.S. „Orașul Vinului”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Pașcani”, Criuleni (în procedură de insolvabilitate din 24 februarie 2015)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Codrul”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 9 octombrie 2013)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală Bălți”
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca”, Anenii Noi (în procedură de insolvabilitate din 25 iulie 2016)
    Î.S. „Terra”
    Î.S. „Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase”
    Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor”
    Î.S. „Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT”
    Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX”
    Î.S. „Centrul de instruire „Inmacom-Didactic”
    Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2017)
    Î.S. „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”
    Î.S. „Centrul de Cultură Populară „Veselia”
    Î.S. „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „URBANPROIECT”
    Î.S. „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”
    Î.S. „Expediția Hidrogeologică „EHGeoM”
    Î.S. „Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”
    Î.S. „Sectorul de reparație a fîntînilor arteziene din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 20 martie 2017)
    Î.S. „Direcția bazinieră de gospodărire a apelor”
    Î.S. „Întreprinderea interraională de stat „Acva-Nord” (în procedură de insolvabilitate din 15 februarie 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”
    Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Voda”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 26 mai 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”
    Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”
    Întreprinderea Republicană de Producție și Comerț „Molda”
    Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă”, Chişinău
    Î.S. „Manejul de atletică ușoară”
    Întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ „Didactica”
    Î.S. „Centrul Științific Metodic și Editorial „Univers-Pedagogic”
    Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
    Î.S. „Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”
    Î.S. „Editura de Stat „Cartea Moldovei”
    Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina”
    Î.S. „Studioul „Arta-Cinema”
    Î.S. „Revista „Sud-Est”
    Î.S. „Gaudeamus-Cinema”
    Î.S. „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova”
    Î.S. „Asociația de arte și creație artistică „Interarta”
    Î.S. „Agenția Cinemavideo din Strășeni”
    Î.S. „Registrul Cinematografic”
    Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2014)
    Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”
    Î.S. „Scutul Energetic”, Chişinău
    Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, Costeşti
    Î.S. „Moldtranselectro”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Chişinău
    Î.S. „Direcția pentru exploatarea imobilului”
    Î.S. „Energoreparaţie”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
    Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
    Î.S. „Poșta Moldovei”
    Î.S. „Radiocomunicații”
    Î.S. „MoldData”
    Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
    Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”, Chişinău
    Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Chişinău
    Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Trustul „Confercăi”, Chişinău
    Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, Ungheni
    Î.S. „Bacul Molovata”, s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
    Î.S. „Pita Service”, or. Basarabeasca
    Î.S. „Direcția de exploatare a locuințelor”
    Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile”, Chişinău
    Î.S. „Moldaeroservice”, Bălţi
    Î.S. „MoldATSA”, Chişinău
    Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”, Chişinău
    Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, Chişinău
    Î.S. „Centrul „Servis”
    Î.S. „Calprodconex”
    Î.S. „Compania Aeriană Moldova”
    Î.S. „Rezervcom”
    Î.S. „Servmecanagro”
    Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”
    Î.S. „Pulbere”
    Î.S. „Cartuș”
    Î.S. „Magazinul specializat de arme „Dinamo-MA”
    Î.S. „Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliţiei rutiere”
    Î.S. „Editura de Imprimate „Statistica”
    Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa”
    Î.S. „Tipografia Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Autobaza Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Librăria „Cartea Academică”
    Î.S. „Preventoriul autogestionar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
    Î.S. „Întreprinderea de alimentare publică „Crizantema”
    Î.S. „Baza de odihnă „Știința”
    Î.S. „Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”
    Î.S. „Uzina Experimentală „ASELTEH”
    Î.S. „Bioreg”
    Î.S. „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Nezavisimaia Moldova”
    Î.S. „Revista „Obiectiv AV”
    Î.S. „Bagos”
    Î.S. „Sarmat”
    Î.S. „Temelia-MC”
    Î.S. „Flus”
    Î.S. „Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”, Ucraina
    Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisc, Ucraina
    Î.S. „Fabrica de Vinuri din Lvov „Moldvinprom”, Lvov, Ucraina
    Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnik”, Sergheevca, Odesa
    Î.S. „Asociaţia comercială feroviară „La popas”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare (CESID)
    Î.S. „Magazinul nr.13 „Ceasuri”
    Î.S. „Sectorul autogestional de reclamă și montaj”
    Î.S. „Biroul special tehnologic de construcție al A.P. „Mezon”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectări „INDUSTRIALPROIECT”
    Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
    Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, mun. Chișinău
    Î.S. „Hotelul „Zarea”
    Î.S. „Editura „Universul”
    [Anexa nr.4 modificată prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447]

Anexa nr.41
la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017

LISTA
societăților pe acțiuni în care Agenţia Proprietăţii Publice
exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale)
    S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”
    S.A. „CET-Nord”, mun. Bălţi
    S.A. „Termoelectrica”, mun. Chișinău
    S.A. „Centrul Internaţional de Expoziții „MOLDEXPO”
    S.A. „COMPLECONS” (în procedură de insolvabilitate din 30 iulie 2014)
    S.A. „Casa de Comerț „EXPO”, mun. Chișinău
    S.A. „EnergoCom”, mun. Chișinău
    S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
    S.A. „Drumuri Cimişlia”
    S.A. „Drumuri Căuşeni”
    S.A. „Drumuri Orhei”
    S.A. „Drumuri Soroca”
    S.A. „Drumuri Criuleni”
    S.A. „Drumuri Rîşcani”
    S.A. „Drumuri Ialoveni”
    S.A. „Drumuri Cahul”
    S.A. „Drumuri Străşeni”
    S.A. „Drumuri Edineţ”
    S.A. „Drumuri Bălţi”
    S.A. „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” (în procedură de insolvabilitate din 8 noiembrie 2017)
    S.A. „Uzina de tractoare „Tracom”
    S.A. „Institutul de Cercetări Științifice „Rif-Acvaaparat”
    S.C. „Gara Nord”
    S.A. „Dicas”
    S.A. „METALFEROS”
    S.A. „Combustibil Solid”, mun. Chișinău (în procedură de insolvabilitate din 20 octombrie 2016)
    S.A. „Răut”
    S.A. „Moldova-Gaz”, mun. Chișinău
    S.A. „ALIMENTARMAŞ” (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2008)
    S.A. „FLAMINGO-96” (în procedură de insolvabilitate din 11 februarie 2004)
    S.A. „MoldFarm”
    S.A. „SanfarmPrim”
    S.A. „Moldova-Film”
    S.A. „Moldcinema”
    S.A. „Moldtelecom”
    S.A. „Livservcom” (în procedură de insolvabilitate din 26 decembrie 2007)
    S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
    S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova”
    S.A. „Barza Albă”
    S.A. „Aroma” (în procedură de insolvabilitate din 7 noiembrie 2013)
    S.A. „Moldova-Service Anenii Noi”
    S.A. „Fabrica de fermentare a tutunului din or. Orhei” (în procedură de insolvabilitate din 19 mai 2014)
    S.A. „Tutun-CTC”
    S.A. „Irigator”
    S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” (în procedură de insolvabilitate din 6 decembrie 2010)
    S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 25 noiembrie 2014)
    S.A. „Aqua Prut”
    S.A. „Fertilitatea-Soroca”
    S.A. „Fertilitatea-Hîncești”
    S.A. „Iustar”
    S.A. „Avicola din Zgărdeşti” (în procedură de insolvabilitate din 21 iulie 2008)
    S.A. „Vinuri Ialoveni” (în procedură de insolvabilitate din 18 octombrie 2010)
    S.A. „Ceramica-T”
    S.A. „Hotelul „Chișinău”
    S.A. „Franzeluţa”
    S.A. „Complex”
    S.A. „CIMS-73”
    S.A. „Avicola-Talmaz”
    S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni” (în procedură de insolvabilitate din 29 ianuarie 2015)
    S.A. „Fabrica de zahăr din Ghindești” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2000)
    S.A. „Găinușa” (în procedură de insolvabilitate din 18 februarie 2016)
    S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni”
    S.A. „Faconis” (în procedură de insolvabilitate din 5 aprilie 2006)
    S.A. „Natur-Telecon”
    S.A. „Lapte-Agro” (în procedură de insolvabilitate din 28 iulie 2008)
    S.A. „Carahasani-Vin” (în procedură de insolvabilitate din 10 martie 2011)
    S.A. „Moldovaintrans”
    S.A. „Combicorm” (în procedură de insolvabilitate din 16 martie 2017)
    S.A. „Fabrica de conserve din Coşniţa” (în procedură de insolvabilitate din 30 ianuarie 2012)
    S.A. „Artizana-Folc” (în procedură de insolvabilitate din 4 septembrie 2014)
    S.A. „Basarabia-Nord”
    S.A. „Banca de Economii”
    [Anexa nr.41 introdusă prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
 
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În punctele 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    2. La punctul 4 din Regulamentul privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 212), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    2) la punctul 2 litera a) din Regulament, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    4. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.458), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    5. La punctul 6 din Regulamentul privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanții la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459), cu modificările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    6. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, textul „autorităţilor publice centrale în administrarea cărora se află, precum şi” se exclude.
    7. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, art.690), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    8. La punctul 5 din Regulamentul concursurilor comerciale şi investiționale de privatizare a proprietății publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art.924), cu modificările şi completările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    9. La punctele 6, 11 şi 12 din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1437), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    10. La punctul 4 litera a) din Regulamentul privind licitațiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 185), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    11. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.34-36, art.137), cu modificările şi completările ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
    12. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la consolidarea pachetelor de acţiuni ale statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.463 din 27 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.527), textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice din subordinea Ministerului Economiei şi a efectivului-limită al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1049).
    2. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.339 din 28 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.392).
    3. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.436 din 16 iulie 2009 „Cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.498).
    4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 684 din 2 august 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.138-140, art.765).
    5. Punctul 16 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).
    6. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 21 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.946).
    7. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 620 din 17 august 2012 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.177-180, art.677).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 2 iulie 2014 „Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietății de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art.563).
    9. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.978).
    10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 30 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.9-18, art.26).