HGC903/2017
ID intern unic:  372416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 903
din  07.11.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 1012
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr. 1:
    a) în capitolul I, subpunctul 3) se completează cu literele s) și t) cu următorul cuprins:
    „s) sistem de suporturi – mijloace de susţinere a butucilor viţei de vie, a pomilor şi arbuștilor fructiferi, constituite din pari fruntaşi, pari mijlocaşi, tutori, tălpi antiscufundare, ancore, sîrme, elemente de fixare a parilor fruntaşi şi a sîrmelor, precum şi de tensionare a sîrmelor;
    t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea integrală a sistemului vechi de suporturi în plantaţiile viticole pe rod cu un sistem de suporturi ce permite recoltarea mecanizată a strugurilor de soiuri pentru vin şi obţinerea unei producţii competitive de struguri pentru masă”;
    b) la punctul 1, cuvintele „cuantumul maximal” se substituie prin cuvintele „cuantumul anual, maximal”;
    c) la punctul 7, subpunctul 1) se completează în final cu textul „(doar pentru construcția/modernizarea pensiunilor agroturistice și crearea/extinderea unităților meșteșugărești)”;
    d) punctul 13:
    la subpunctul 4), cuvintele „raportul financiar” se substituie prin cuvintele „situațiile financiare”;
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului sau, după caz, a unui angajat în domeniul ce vizează investiţia – copiile diplomelor de studii sau ale certificatelor de instruire, cu un număr total de minimum 24 de ore, eliberate de companiile de consultanță, inclusiv din străinătate, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2 (cu excepția defrișării plantațiilor multianuale), 1.4, 1.5, 1.6, 2.5 și a măsurii 4 (la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucţia și renovarea pensiunilor agroturistice)”;
    subpunctul 7) se completează în final cu textul „(doar la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucţia și renovarea pensiunilor agroturistice)”;
    e) la punctul 14:
    cuvintele „în curs de subvenționare” se exclud;
    la subpunctul 3) alineatul doi, cuvintele „sistemele antigrindină și antiploaie” se substituie prin textul „sistemele antigrindină, antiploaie și de suport în plantații multianuale”;
    se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) cererilor de sprijin pentru submăsura 2.3, conform prevederilor pct. 89, care se depun pînă la data de 15 noiembrie a anului în curs”;
    f) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Suprafața minimă indivizibilă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri este de 0,5 ha, iar în cazul investițiilor în teren protejat – 0,1 ha. Suprafața maximă anuală eligibilă constituie 25 ha, separat, pentru înființarea plantațiilor multianuale, instalarea sistemului de suport și modernizarea acestuia, a echipamentului antigrindină și antiploaie, iar în cazul defrişării plantaţiilor multianuale neproductive – 100 ha. Se stabilește că, începînd cu anul de subvenționare 2018, suprafața maximă anuală eligibilă la înființarea plantațiilor multianuale va fi de 40 ha.”;
    g) la punctul 27:
    subpunctele 3) şi 6) vor avea următorul cuprins:
    „3) pentru înființarea plantațiilor cu culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase – 5,0 mii lei/ha”;
    „6) pentru echipament antigrindină nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate – 50% din valoarea echipamentului. Subvenția se va calcula după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha”;
    la subpunctul 8), după cuvîntul „pomicole,” se introduce textul „exceptînd plantațiile de culturi bacifere,”;
    h) la punctul 30:
    subpunctul 3) se exclude;
    la subpunctul 10), după cuvîntul „tinere” se introduce textul „/pomicole pînă la intrare pe rod”;
    i) la punctul 34, textul „în perioada 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare –” se substituie cu cuvintele „pînă la”;
    j) punctul 35 va avea următorul cuprins:
    „35. Începînd cu anul de subvenționare 2018, pentru tehnica și utilajul agricol nou, procurate în rate, valoarea subvenției se calculează odată cu achitarea ultimei rate, rezultînd din ratele achitate cumulativ anterior.”;
    k) la punctul 38, subpunctul 6) se exclude;
    l) la punctul 40 subpunctul 2), cifra „30” se substituie cu cifra „40”, iar textul „2,0 mil. lei” se substituie cu textul „3,0 mil. lei”;
    m) la punctul 53, după primul alineat se introduce următorul alineat: „În cazul accesării creditelor ordinare, dar şi a celor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programelor de asistență externă, suma subvenției va fi calculată cumulativ, dar nu va depăși 150,0 mii lei.”;
    n) la punctul 60 subpunctul 2), după cuvintele „şeptel de animale” se introduce textul „ , contracte de societate civilă,”;
    o) la punctul 62 prima propoziție, după cuvintele „grupurilor de producători” se introduce textul „ , contracte de societate civilă”;
    p) la punctul 66, după cuvîntul „oleaginoaselor” se introduce textul „ , inclusiv culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase”;
    q) la punctul 76, după cuvintele „producătorilor agricoli” se introduce textul „ , inclusiv a grupurilor de producători”;
    r) la punctul 84, textul „pentru echipamentul procurat cu anul producerii începînd cu doi ani precedenţi celui de subvenţionare” se substituie cu textul „pentru echipamentul nou, procurat începînd cu doi ani precedenți celui de subvenționare”;
    s) la punctul 85, textul „pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenţionare – 31 octombrie a anului curent de subvenţionare” se substituie prin textul „după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a sistemelor de irigare”;
    t) la punctul 90, după cuvîntul „tinere” se introduc cuvintele „și culturilor agricole destinate producerii de semințe”;
    u) la punctul 92:
    subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea producției sau extrase din registrele de depozitare a producției obținute”;
    se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) copia certificatului de înregistrare ca producător de semințe, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    v) la punctul 93:
    cuvintele „cu anexarea următoarelor documente suplimentare” se substituie prin cuvintele „cu anexarea doar a următoarelor documente”;
    la subpunctul 5), cuvintele „ministerului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie prin cuvintele „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”;
    se completează cu subpunctele 8) şi 9) cu următorul cuprins:
    „8) copia de pe certificatul de înregistrare a asociației;
    9) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință, sub nicio formă, investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației”;
    w) la punctul 95, după cuvîntul „procurat” se introduc cuvintele „în anul în curs de subvenționare”;
    x) la punctul 105 subpunctul 2) litera d) şi punctul 106 subpunctul 5), cuvîntul „turistice” se substituie prin cuvîntul „agroturistice”;
    3) în anexa nr. 3 la Regulament:
    a) la punctul 1, litera b) se completează în final cu următoarea poziție:
    „– combină pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și eterooleaginoase”;
    b) la punctul 2:
    litera a) se completează în final cu următoarea poziție:
    „– combină/mașină pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și eterooleaginoase”;
    litera b) se completează în final cu următoarea poziție:
    „– utilaj pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și eterooleaginoase”;
    c) punctul 3 se completează în final cu următoarele poziții:
    „– încărcătoare frontale pe diferite baze, altele decît cele menţionate la pct. 1 lit. b) poziția douăzeci și doi din anexa nr. 6;
    – secător electric şi pneumatic pentru lucrările de tăiere în uscat în plantaţiile pomicole şi viticole”;
    4) anexa nr. 4 la Regulament:
    a) nota se completează în final cu textul: „Pentru suprafeţe mai mari de 50 ha cultivate cu culturi tehnice, cerealiere, pomicole, viticole şi leguminoase sau suprafețe cultivate cu cel puțin două culturi, în calcul se va utiliza media coeficientului pentru determinarea puterii maxime pe exploataţiile agricole (c.p./ha), iar puterea maximă cumulată a tuturor tractoarelor din exploataţia agricolă care au o vechime mai mică de 8 ani (c.p.) va fi utilizată conform tabelelor 3 și 4”;
    b) în tabelul 1 poziția 1 coloana a treia, cifra „125” se substituie cu cifra „95”;
    c) excepția se completează în final cu textul: „Pentru suprafeţele de pînă la 50 ha cultivate cu culturi tehnice, cerealiere, pomicole, viticole şi leguminoase sau cultivate cu cel puțin două culturi se acceptă un tractor de 95 c.p.”;
    d) în tabelele 3 şi 4, pozițiile 2-4, coloana a treia, cifrele „100”, „125” și „200” se substituie cu cifra „95”;
    5) anexa nr. 5 la Regulament:
    la punctul 2) litera a), cuvintele „secție de semănat sau secţie cu cuţite turbo, care mobilizează solul” se substituie prin cuvintele „secții de semănat care taie resturile vegetale şi deschide rigola pentru asigurarea amplasării seminţei”;
    la punctul 4, textul „lăsînd la suprafaţă cel puţin 30 la sută din resturile vegetale” se substituie cu textul „păstrînd solul acoperit cu resturi vegetale în proporţie de cel puţin 30% din suprafaţa acestuia”;
    6) punctul 3 din anexa nr. 7 la Regulament:
    la subpunctul 3.1:
    litera a) se completează în final cu următoarea poziție:
    „– podele industriale, pardoseli (beton, plasă sudată, armatură, fibre sudate)”;
    litera b) se completează în final cu următoarea poziție:
    „– fundație (beton, armătură)”;
    la subpunctul 3.3, litera c) se completează cu următoarea poziție:
    „– utilaje pentru extragerea uleiurilor din plantele aromatice, medicinale și eterooleaginoase”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                   Vasile Bîtca

    Nr. 903. Chişinău, 7 noiembrie 2017.