HGO965/2017
ID intern unic:  372535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 965
din  14.11.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei
interdepartamentale pentru compensarea financiară
de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 1075
    În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 618), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                    Vladimir Cebotari
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 965. Chişinău, 14 noiembrie 2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.965
din 14 noiembrie 2017

REGULAMENTUL
Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară
de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Comisia interdepartamentală pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune (în continuare – Comisie) este un organ colegial, independent, care are drept scop soluționarea problemelor ce țin de acordarea de către stat a compensației financiare victimelor infracțiunilor sau altor persoane care au acest drept în temeiul prevederilor Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor.
    2. Comisia activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor și prezentului Regulament.
    3. La acordarea compensației financiare de către stat pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune (în continuare – compensație financiară), Comisia colaborează cu autoritățile şi instituţiile publice, cu alţi subiecţi competenţi.
II. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMISIEI,
ATRIBUȚIILE MEMBRILOR
     4. Comisia este compusă din 3 membri, incluzînd cîte un reprezentant din Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanțelor.
    5. Membrii Comisiei se numesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ministerelor prevăzute la pct. 4, pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comisiei pot fi numiți pentru un singur mandat. Președintele Comisiei se alege și se demite cu votul majorității membrilor Comisiei.
    6. Prin ordinul ministrului justiției privind constituirea Comisiei se numesc inclusiv 3 membri supleanți, în modul stabilit la pct. 4 și 5.
    7. Funcțiile de bază ale Comisiei sînt:
    1) examinarea cererilor cu privire la acordarea compensației financiare;
    2) adoptarea deciziilor privind acordarea compensației financiare sau refuzul acordării acesteia;
    3) stabilirea cuantumului compensației financiare.
    8. Calitatea de membru al Comisiei poate înceta:
    1) în cazul renunţării benevole la calitatea de membru, prin cerere scrisă;
    2) în cazul eliberării din funcția deținută în ministerul care l-a propus;
    3) în cazul survenirii unei situații de incompatibilitate în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016  privind declararea averii și a intereselor personale;
    4) la cererea de revocare a mandatului, înaintată de ministerul care l-a propus;
    5) în caz de deces.
    9. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:
    1) organizează activitatea Comisiei, stabilește data, ora și ordinea de zi a ședinței Comisiei;
    2) repartizează membrilor Comisiei cererile cu privire la acordarea compensației financiare;
    3) participă nemijlocit la examinarea cererilor cu privire la acordarea compensației financiare;
    4) întocmește raportul anual privind activitatea Comisiei;
    5) soluționează alte probleme ce țin de activitatea Comisiei;
    6) reprezintă Comisia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice.
    10. Membrii Comisiei au următoarele atribuții:
    1) examinează cererile cu privire la acordarea compensației financiare, repartizate de către președintele Comisiei;
    2) întocmesc proiectul deciziei Comisiei vizînd examinarea cererilor cu privire la acordarea compensației financiare, repartizate spre examinare;
    3) votează „pro” sau „contra” adoptării deciziei Comisiei;
    4) motivează opinia separată în caz de dezacord cu decizia Comisiei;
    5) asigură păstrarea caracterului confidențial al actelor examinate, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    11. Secretarul Comisiei se numește prin ordin al ministrului justiției din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției.
    12. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
    1) recepționează și înregistrează cererile cu privire la acordarea compensației financiare;
    2) informează membrii Comisiei, după caz, persoana care solicită acordarea compensației financiare (în continuare – solicitant), privind data, ora și ordinea de zi a ședinței Comisiei;
    3) pregătește materialele pentru ședințele Comisiei;
    4) întocmește procesul-verbal  al ședinței Comisiei;
    5) colectează, înregistrează și păstrează arhiva Comisiei;
    6) informează organele indicate la art. 18 alin. (8) din Legea nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor referitor la examinarea de către Comisie a cererilor cu privire la acordarea compensației financiare și la soluțiile adoptate în acest sens.
    13. Membrul supleant substituie membrul Comisiei dacă:
    1) mandatul membrului Comisiei încetează, pînă la expirarea termenului pentru care a fost numit;
    2) mandatul membrului Comisiei se suspendă, pînă la dispariția cauzei care a dus la suspendarea acestuia;
    3) membrul Comisiei se află în imposibilitate de a participa la ședință;
    4) Comisia constată existența unui conflict de interese în raport cu un membru al său.
    14. Comisia se întrunește în ședințe ori de cîte ori este necesar. Ședința Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor Comisiei. Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
    15. Ședințele Comisiei sînt publice, se desfășoară în cadrul Ministerului Justiției, se înregistrează audio și se consemnează în proces-verbal.
    16. Suportul pe care se păstrează înregistrarea audio se anexează la procesul-verbal, care se întocmește în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței și se semnează de către secretarul și președintele Comisiei.
    17. Raportul anual privind activitatea Comisiei se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
III. EXAMINAREA CERERILOR CU PRIVIRE
LA ACORDAREA COMPENSAŢIEI FINANCIARE
    18. Cererea cu privire la acordarea compensației financiare împreună cu actele anexate, enumerate la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, se depun la secretariatul Ministerului Justiției, care le transmite imediat secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei verifică prezența tuturor actelor conform cerințelor Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, iar în cazul în care acestea lipsesc total sau parțial, cererea se restituie solicitantului. După înregistrarea cererilor cu privire la acordarea compensației financiare împreună cu actele anexate, secretarul Comisiei le transmite președintelui Comisiei pentru repartizare membrilor raportori ai Comisiei.
    19. Termenul de examinare de către Comisie a cererii cu privire la acordarea compensației financiare este de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
    20. Membrii Comisiei, după caz membrii supleanţi, și solicitantul sînt informați despre data, ora și ordinea de zi a şedinţei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Absența solicitantului de la ședința Comisiei nu constituie impediment pentru examinarea cererii sale.
    21. Membrul raportor al Comisiei verifică toate circumstanțele invocate de autorul cererii cu privire la acordarea compensației financiare, materialele anexate la aceasta și întocmește raportul pentru ședința Comisiei. Membrul raportor al Comisiei, la necesitate, poate solicita persoanei care a depus cererea orice alt document necesar pentru soluționarea cererii.
    22. Comisia examinează cererea cu privire la acordarea compensației financiare în condițiile Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor și emite una din următoarele decizii:
    1) acordarea  compensației financiare, cu indicarea cuantumului acesteia;
    2) refuzul acordării compensației financiare;
    3) suspendarea examinării cererii din motivele indicate la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;
    4) reluarea examinării cererii.
    23. La reluarea examinării cererii cu privire la acordarea compensației financiare, în cazul prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, curgerea termenului stabilit pentru examinare continuă de la data încetării împrejurărilor care servesc drept temei pentru suspendarea acesteia, iar perioada  suspendării nu se include în termenul de examinare. Termenul rămas poate fi prelungit, la decizia Comisiei, cu cel mult 30 de zile.
    24. În termen de 2 zile lucrătoare de la adoptare, decizia Comisiei cu privire la rezultatele examinării cererii solicitantului se transmite ministrului justiţiei. În termen de 5 zile lucrătoare,  ministrul justiției, în temeiul deciziei Comisiei, dispune, prin ordin, acordarea sau neacordarea compensaţiei financiare.
    25. În cazul în care constată că decizia Comisiei contravine prevederilor legale, ministrul justiţiei o poate respinge, adoptînd o decizie proprie asupra cererii cu privire la acordarea compensației financiare.
    26. Ordinul ministrului justiţiei privind compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ.
    27. Deciziile Comisiei şi ordinele ministrului justiţiei adoptate în baza acestora se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției în termen de 5 zile de la data aprobării ordinului.
IV. PARTICULARITĂŢILE ACHITĂRII
COMPENSAȚIEI FINANCIARE

    28. Secretarul Comisiei informează solicitantul despre aprobarea ordinului ministrului justiției privind compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune și solicită prezentarea informației cu privire la datele de identificare bancare ale solicitantului, care  trebuie să conțină cel puțin următoarele:
    1) numele, prenumele solicitantului;
    2) numărul de identificare al solicitantului;
    3) denumirea băncii, numărul filialei, contul bancar, codul băncii.
    29. Comisionul pentru achitarea compensației financiare se achită din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Justiției.
    30. Compensația financiară se consideră achitată din momentul înregistrării acesteia în contul indicat de către solicitant.