OMF135/2017
ID intern unic:  372562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 135
din  06.11.2017
cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează
impozitul unic datorat de rezidenții
parcurilor pentru tehnologia
informației
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 2014
    În temeiul art.373 alin.(1) și art.374 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    Se aprobă:
    1. Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)”, conform anexei nr.1.
    2. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul unic, conform anexei nr. 2.
    3. Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17)”, conform anexei nr. 3.
    4. Modul de completare a Notei de informare privind salariul și alte plăți salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților, conform anexei nr. 4.
    5. Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului”, conform anexei nr. 5.
    6. Modul de completare a Informației privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, conform anexei nr.6.

    MINISTRUl FINANŢELOR                                 Octavian ARMAŞU

    Nr. 135. Chişinău, 6 noiembrie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6